Luận văn thạc sỹ - Tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Hà – tỉnh Quảng Ninh

140 14 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:43

MỞ ĐẦU 1. Sựu cần thiết của việc lựa chọn đề tài Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 – 2010; Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, ngày 28/10/2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dụng nông thôn mới”. Ngày 04/6/2010, Quyết định số 800/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; Chương trình với mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao Hải Hà là huyện miền núi, biên giới nằm phía Đông tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long gần 150 km và tiếp giáp với thành phố Móng Cái. Huyện có diện tích đất tự nhiên (số liệu năm 2014) là 51.393,17 ha, gồm thị trấn Quảng Hà và 15 xã (trong đó có xã đảo Cái Chiên), dân số là 55,2 nghìn người, mật độ dân cư là 107 người/km2. Cơ cấu kinh tế năm 2014 là: Nông- Lâm - Thuỷ sản 36,7%; Công nghiệp - xây dựng 21,2%; Dịch vụ 42,1% năm. Qua 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bước đầu huyện đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Diện mạo nông thôn thay đổi, cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng, nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã được triển khai thực hiện, trên địa bàn huyện đã dần hình thành các vùng sản xuất hàng hoá nông nghiệp tập trung với những loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện đã giảm mạnh, thu nhập bình quân đầu người đã tăng nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân đã được cải thiện và nâng cao. Để cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách hiệu quả. Huyện ủy Hải Hà đã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, UBND huyện đã ban hành đề án, kế hoạch thực hiện, thành lập thành lập bộ máy và đã có nhiều văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách, giải pháp và tổ chức thực hiện Chương trình. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vấn đề tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của huyện Hải Hà vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Trình độ cán bộ, việc lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, lòng ghép các chương trình dự án,...dẫn đến kết quả đạt được còn khiêm tốn, cần phải khắc phục bằng những giải pháp hữu hiệu Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài "Tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Hà – tỉnh Quảng Ninh" để làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu Vấn đề nông nghiệp nông thôn và tổ chức thực thi chính sách trong đó có tổ chức thực thi các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn đã được nhiều nhà khoa học, tập thể, cá nhân quan tâm nghiên cứu, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có giáo trình "Chính sách kinh tế xã hội", do PGS. TS Đoàn Thị Thu Hà, TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền chủ biên; Những công trình nghiên cứu những vấn đề cụ thể của kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay như: "Kinh tế nông thôn" của TS. Chu Hữu Quý chủ biên Đề tài “Phát triển nông thôn Việt Nam từ làng xã truyền thống đến văn minh thời đại” của nhóm tác giả GS.TS Vũ Trọng Khải, TS Đỗ Thúc Đồng và TS. Phạm Bích Hợp; “Nông nghiệp - Nông dân - nông thôn là vật cản hay động lực cho tăng tốc CNH” của TS. Đặng Kim Sơn; “Về nông dân và chính sách với nông dân thời kỳ CNH – HĐH” của Nguyễn Văn Tâm; “Đổi mới quản lý ở cấp huyện - xã đối với nông nghiệp - nông thôn” của TS. Chu Tiến Quang; “Đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn - thực trạng và định hướng” của TS. Chu Tiến Quang vv.... Luận văn thạc sỹ kinh tế nông nghiệp của tác giả Phan Đình Hà, đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An”, bảo vệ năm 2011. Những công trình kể trên đều đã nêu ra được những hiện thực khách quan, phân tích và đề xuất được những biện pháp khả thi cho việc phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay hoặc là đề cập đến vấn đề giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình CNH - HĐH nông nghiệp - nông thôn. Tuy nhiên cho đến nay chưa có đề tài nào đi sâu nghiên cứu về tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Năm 2010, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, trên cơ sở đó tỉnh Quảng Ninh và huyện Hải Hà đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đến nay đã được 04 năm. Tuy nhiên cho tới nay việc tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện Hải Hà chưa nghiên cứu, đánh giá một cách khoa học từ góc độ cơ sở lý luận đến thực tiễn và mang tính hệ thống. Từ đó xác định được những điểm mạnh, yếu và nguyên nhân để khắc phục, hoàn thiện tổ chức thực hiện Chương trình để đạt được mục tiêu và hiệu quả nhất. Trên cơ sở nghiên cứu của đề tài có thể là tài liệu tham khảo với các địa phương khác trong quá trình tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 3. Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu của đề tài: Dựa trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng tổ chức thực thi chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Hà, từ đó tác giả đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của huyện Hải Hà đến năm 2020. - Nhiệm vụ của luận văn: 1. Xác định khung lý thuyết về tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; 2. Phân tích thực trạng tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của huyện Hải Hà, làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của những hạn chế trong việc tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của huyện Hải Hà 3. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của huyện Hải Hà đến năm 2020 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Qúa trình tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Luận văn sử dụng cách tiếp cận theo quá trình tổ chức thực thi chính sách để nghiên cứu các nội dung về tổ chức thực thi chương trình mục tiêu mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn cấp huyện - Phạm vi không gian: Huyện Hải Hà – Tỉnh Quảng Ninh - Phạm vi về thời gian: Giai đoạn từ 2010 – 2014; đề xuất giải pháp đến năm 2020 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận chung: Luận văn được xây dựng trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp với việc vận dụng các quan điểm, đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước đối với việc tổ chức thực thi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu. Phương pháp chuyên ngành: Luận văn sử dụng các phương pháp như: - Phương pháp nghiên cứu các tài liệu thứ cấp (các văn bản, các đề tài nghiên cứu trước, niên giám thống kê, tạp chí, các báo cáo của địa phương, các số liệu trên các trang website ...); phương pháp thống kê để đánh giá thực trạng, phương pháp mô tả - khái quát, phương pháp diễn giải - quy nạp, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp đối chiếu so sánh, kết hợp với lý thuyết hệ thống và tư duy logic để đề xuất giải pháp và luận giải các vấn đề có liên quan của luận văn; - Phương pháp tham khảo ý kiến của chuyên gia và các nhà quản lý địa phương về hệ thống văn bản, chính sách liên quan trong việc tổ chức thực thi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM 6. Dự kiến đóng góp của luận văn - Luận văn sẽ có những đóng góp thiết thực như: Làm rõ khung lý thuyết, trên cơ sở đó phân tích thực trạng đánh giá khách quan điểm mạnh, điểm yếu của quá trình tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Hà. - Đưa ra một số đề xuất giải pháp chủ yếu hoàn thiện tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại huyện Hải Hà. - Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các cấp chính quyền, các cán bộ công chức huyện Hải Hà, sinh viên, học viên có nhu cầu tìm hiểu. 7. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học của tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chương 2: Thực trạng tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I HOÀNG PHI TRƯỜNG TỔ CHỨC THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Hà Nội, 2015 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I HOÀNG PHI TRƯỜNG TỔ CHỨC THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà Hà Nội, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Người thực Hoàng Phi Trường LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực luận văn, tơi nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình quý báu nhiều tập thể cá nhân ngồi trường Trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý đào tạo, thầy cô giáo Khoa Quản lý kinh tế - Học viện Chính trị khu vực I, tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trường Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS – TS Đoàn thị Thu Hà, Trưởng khoa ., người nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi việc hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Huyện uỷ huyện Hải Hà, Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà, Phòng nơng nghiệp PTNT huyện Hải Hà (là quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn huyện Hải Hà) , phòng chun mơn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà; Xin cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã bà nhân dân huyện Hải Hà giúp đỡ, cộng tác để luận văn hoàn thành Hải Hà, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Phi Trường MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC TỔ CHỨC THỰC thi CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Mục tiêu xây dựng nông thôn từ năm 2010 đến năm 2020 10 1.1.3 Nguyên tắc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 11 1.1.4 Nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 12 1.2 Tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn UBND huyện .17 1.2.1 Khái niệm tổ chức thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn địa bàn huyện 17 1.2.2 Mục tiêu tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn dịa bàn huyện 17 1.2.3 Quá trình tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn địa bàn huyện 17 1.2.4 Các điều kiện cần thiết để tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn thành công 32 1.3 Tác động tổ chức thực thi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn tới phát triển kinh tế xã hội 35 1.4 Kinh nghiệm số địa phương tổ chức thực thi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thôn địa bàn huyện .36 1.4.1 Kinh nghiệm huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định 36 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút cho quyền huyện Hải Hà 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA UBND HUYỆN HẢI HÀ - TỈNH QUẢNG NINH 44 2.1 Khái quát chung huyện Hải Hà nông thôn huyện Hải Hà .44 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên .44 2.1.2 Đặc điểm xã hội 45 2.1.3 Kết cấu hạ tầng 46 2.2 Nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM địa bàn huyện Hải Hà 47 2.2.1 Mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn triển khai địa bàn huyện Hải Hà .47 2.2.2 Nội dung cụ thể chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn địa bàn huyện Hải Hà 48 2.3 Thực trạng tổ chức thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn UBND huyện Hải Hà 55 2.3.1 Thực trạng chuẩn bị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn UBND huyện Hải Hà .55 2.3.2 Thực trạng chỉ đạo thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn UBND huyện Hải Hà .65 2.3.3 Thực trạng kiểm soát thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thôn UBND huyện Hải Hà .79 2.4 Đánh giá tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM UBND huyện Hải Hà .83 2.4.1 Đánh giá theo tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia NTM 83 2.4.2 Thành công hạn chế việc tổ chức thực Chương trình .84 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NTM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HÀ TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 .90 3.1 Phương hướng hoàn thiện tổ chức thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM UBND huyện Hải Hà đến năm 2020 90 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM địa bàn huyện Hải Hà đến năm 2020 94 3.2.1 Hoàn thiện chuẩn bị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 94 3.2.2 Hoàn thiện chỉ đạo thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 96 3.2.3 Hồn thiện kiểm sốt thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 100 3.3 Kiến nghị điều kiện để thực giải pháp .102 3.3.1 Đối với UBND tỉnh Quảng Ninh .102 3.3.2 Đối với quan Trung ương .103 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC 111 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐ BCH CT DĐĐT GTVT HĐH HĐND HD KH ĐT KTKT LĐ-TB&XH MT MTTQ MTQG NN & PTNT NQ/TU NTM QCVN QH SXKD TC TDMN THCS TT TT UBND VH-TT-TT-DL VPĐP Ban Chỉ đạo Ban chấp hành Chương trình Dồn điền đổi Giao thơng vận tải Hiện đại hóa Hội đồng nhân dân Hướng dẫn Kế hoạch Đầu tư Kinh tế kỹ thuật Lao động - Thương binh Xã hội Môi trường Mặt trận Tổ Quốc Mục tiêu quốc gia Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nghị Tỉnh ủy Nông thôn Quy chuẩn Việt Nam Quy hoạch Sản xuất kinh doanh Tiêu chí Trung du, miền núi Trung học sở Thông tin Truyền thông Ủy ban nhân dân Văn hóa - Thơng tin - thể thao - Du lịch Văn phòng Điều phối 115 2.1 Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hóa bê 100% tơng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT 2.2 Tỷ lệ km đường trục thơn, xóm cứng hóa đạt 70% chuẩn theo Giao cấp kỹ thuật Bộ thông GTVT 2.3 Tỷ lệ km đường ngõ, xóm 100% khơng lầy lội vào mùa mưa 2.4 Tỷ lệ km đường trục nội đồng 65% cứng hóa, xe giới lại thuận tiện Thủy 3.1 Hệ Đạt lợi thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 70% 70% 70% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (50% (70% (70% (50% (30% cứng cứng cứng cứng cứng cứng cứng hóa hóa hóa) hóa) hóa) hóa) hóa) 50% Đạt 100% 70% Đạt Đạt 70% 70% Đạt Đạt 100% 50% Đạt Đạt 116 3.2 Tỷ lệ km mương 65% 50% 85% 85% xã quản lý kiên cố hóa 4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu Đạt Đạt Đạt Đạt cầu kỹ thuật ngành điện Điện 4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường 98% 95% 99% 98% xuyên, an toàn từ nguồn Tỷ lệ trường học cấp: mầm non, mẫu giáo, Trường tiểu học, 80% 70% 100% 80% học THCS có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia 6.2 Nhà văn hóa khu thể thao xã Đạt Đạt Đạt Đạt đạt chuẩn Bộ VHCơ sở TT-DL vật chất 6.3 Tỷ lệ văn hóa thơn có nhà văn hóa khu thể thao 100% 100% 100% 100% thôn đạt quy định Bộ VH-TT-DL 70% 45% 85% 45% Đạt Đạt Đạt Đạt 98% 98% 99% 98% 80% 70% 100% 70% Đạt Đạt Đạt Đạt 100% 100% 100% 100% 117 Chợ theo quy Chợ hoạch, đạt nông Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt chuẩn theo thơn quy định 8.1 Có điểm phục vụ bưu Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt viễn Bưu thơng điện 8.2 Có Internet đến Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt thôn 9.1 Nhà tạm, Không Không Không Không Không Không Không Không dột nát 9.2 Tỷ lệ hộ Nhà có nhà đạt dân cư tiêu chuẩn 80% 75% 90% 80% 80% 75% 90% 70% Bộ Xây dựng 118 III KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT Chỉ tiêu theo vùng Chỉ TD Đồng MN Bắc Tên tiêu TT Nội dung tiêu chí Trun tiêu chí chun phí sơng a g g Hồng Bắc Thu nhập Năm 2012 18 13 20 13 Đến năm bình quân 26 18 29 18 2015 đầu người Thu 10 khu vực nhập nông thôn Đến năm 44 35 49 35 2020 (tr.đồng/ngư Hộ 11 < 6% 10% 3% nghèo Tỷ lệ lao động 12 ời) Tỷ lệ hộ nghèo có việc làm thường xuyên Hình thức tổ 13 chức sản xuất Tỷ lệ người làm việc dân số độ tuổi lao động < 30% 5% Duyê n hải Nam Tây Đông Nguyê Nam Tên sông Cửu n 16 16 24 20 23 23 34 29 40 40 58 49 5% 7% 3% 7% TB Long 45% 25% 35% 35% 40% 20% 35% Có tổ hợp tác hợp tác xã hoạt động có hiệu Có Có Có Có Có Có IV VĂN HĨA - XÃ HỘI - MƠI TRƯỜNG TT ĐB Nội dung tiêu Chỉ Chỉ tiêu theo vùng Có Có 119 tiêu chí 14 15 16 17 Giáo dục Y tế Văn hóa Mơi trường chí Đồng Dun TDMN Bắc Đơng tiêu hải Tây phía Trung Nam chung sông Nam Nguyên Bắc bộ Hồng TB 14.1 Phổ cập giáo dục trung Đạt học sở 14.2 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học 85% trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) 14.3 Tỷ lệ lao động qua đào > 35% tạo 15.1 Tỷ lệ người dân tham 30% gia bảo hiểm y tế 15.2 Y tế xã đạt Đạt chuẩn quốc gia Xã có từ 70% số thơn, trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa Đạt theo quy định Bộ VH-TTDL 17.1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp 85% vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia 17.2 Các sở Đạt SX-KD đạt tiêu chuẩn môi trường ĐB sông Cửu Long Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 70% 90% 85% 85% 70% 90% 80% > 20% Đạt > > > 35% > 35% > 20% >40% 40% 20% 20% 40% 30% 30% 20% 40% 20% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 70% 90% 85% 85% 85% 90% 75% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 120 17.3 Khơng có hoạt động suy giảm mơi trường có Đạt hoạt động phát triển mơi trường xanh, sạch, đẹp 17.4 Nghĩa trang xây Đạt dựng theo quy hoạch 17.5 Chất thải, nước thải Đạt thu gom xử lý theo quy định Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt V HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Chỉ tiêu theo vùng Đồng Duyên Chỉ TDMN Bắc Đông Tên Nội dung tiêu hải Tây TT tiêu phía Trung Nam tiêu chí chí sơng Nam Nguyên chung Bắc bộ Hồng TB 18 Hệ 18.1 Cán xã Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt thống đạt chuẩn Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt tổ chức 18.2 Có đủ Đạt tổ chức hệ trị xã thống trị sở theo quy hội định ĐB sông Cửu Long Đạt Đạt 121 18.3 Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt xã hội giữ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt “trong vững mạnh sạch, vững mạnh” 18.4 Các tổ chức đồn thể trị xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên An 19 ninh, trật tự An ninh, trật tự vững xã hội B HUYỆN NƠNG THƠN MỚI: có 75% số xã huyện đạt nông thôn C TỈNH NƠNG THƠN MỚI: có 80% số huyện tỉnh đạt nông thôn 122 Phụ lục số5: Bảng đánh giá kết xã đạt chuẩn quốc gia về nông thơn Tên tiêu chí (theo Bộ TT tiêu chí quốc gia NTM) Chỉ tiêu Nội dung tiêu chí 1.1.Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nơng nghiệp hàng hóa, cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp, dịch vụ Quy hoạch 1.2 Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thực môi trường theo chuẩn quy hoạch 1.3 Quy hoạch phát triển khu dân cư chỉnh trang khu dân cư có theo hướng văn minh, bảo tồn sắc văn hóa tốt đẹp 2.1 Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hóa bê tơng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT 2.2 Tỷ lệ km đường trục thơn, xóm cứng hóa Giao thơng đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT 2.3 Tỷ lệ km đường ngõ, xóm khơng lầy lội vào mùa mưa 2.4 Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện 3.1 Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản Thủy lợi xuất dân sinh 3.2 Tỷ lệ km mương xã quản lý kiên cố hóa 4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện Điện 4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn Tỷ lệ trường học cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu Trường học học, THCS có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia Cơ sở vật 6.1 Nhà văn hóa khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ chất văn VH-TT-DL Chuẩn Kết quốc gia thực 123 Tên tiêu Chỉ tiêu chí TT Nội dung tiêu chí Chuẩn Kết (theo Bộ quốc gia thực tiêu chí 6.2 Tỷ lệ thơn có nhà văn hóa khu thể thao thơn hóa đạt quy định Bộ VH-TT-DL Chợ nông Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định thơn 8.1 Có điểm phục vụ bưu viễn thơng Bưu điện 8.2 Có Internet đến thôn Nhà dân 9.1 Nhà tạm, dột nát 9.2 Tỷ lệ hộ có nhà đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng cư Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (tr 10 Thu nhập đồng/người) 11 Hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo Tỷ lệ lao động có Tỷ lệ người làm việc dân số độ tuổi lao 12 việc làm động thường xuyên Hình thức 13 tổ chức sản Có tổ hợp tác hợp tác xã hoạt động có hiệu xuất 14.1 Phổ cập giáo dục trung học sở 14.2 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục 14 Giáo dục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) 14.3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 15 Y tế 15.2 Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia Xã có từ 70% số thơn, trở lên đạt tiêu chuẩn làng 16 Văn hóa văn hóa theo quy định Bộ VH-TT-DL 17.1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia 17.2 Các sở SX-KD đạt tiêu chuẩn mơi trường 17 Mơi trường 17.3 Khơng có hoạt động suy giảm mơi trường có hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp 17.4 Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch 124 Tên tiêu Chỉ tiêu chí TT Nội dung tiêu chí Chuẩn Kết (theo Bộ quốc gia thực tiêu chí 17.5 Chất thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định 18.1 Cán xã đạt chuẩn 18.2 Có đủ tổ chức hệ thống trị sở Hệ thống tổ theo quy định chức 18.3 Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong 18 trị xã hội sạch, vững mạnh” vững mạnh 18.4 Các tổ chức đồn thể trị xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên An ninh, 19 trật tự xã An ninh, trật tự xã hội giữ vững hội 125 Phụ lục số 06: Tiêu chí xây dựng nơng thơn tỉnh Quảng Ninh A XÃ NƠNG THƠN MỚI: TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí I QUY HOẠCH 1.1.Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nơng nghiệp hàng hóa, cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp, Quy hoạch dịch vụ thực 1.2 Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội – môi trường quy theo chuẩn hoạch 1.3 Quy hoạch p.triển khu dân cư chỉnh trang khu dân cư có theo hướng văn minh, bảo tồn sắc văn hóa tốt đẹp II HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI Giao thông2.1 Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hóa bê tơng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT 2.2 Tỷ lệ km đường trục thơn, xóm cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT Tiêu chí theo định số 491 Tiêu chí Nghệ An định số 342 Miền núi Miến núi Chỉ tiêu TDMN Bắc Trung KVIII, KVI, TD, chung phía Bắc KVII (1) ĐB (2) Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 100% 100% 100% 100% 100% 70% 50% 70% 50% 70% 126 TT Tên tiêu chí Thủy lợi Điện Tiêu chí theo định số 491 Tiêu chí Nghệ An định số 342 Nội dung tiêu chí Miền núi Miến núi Chỉ tiêu TDMN Bắc Trung KVIII, KVI, TD, chung phía Bắc KVII (1) ĐB (2) 100% 100% 100% 100% 2.3 Tỷ lệ km đường ngõ, xóm khơng lầy lội vào mùa 100% (50% cứng (70% cứng (50% cứng (70% cứng mưa hóa) hóa) hóa) hóa) 2.4 Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe 65% 50% 70% 50% 70% giới lại thuận tiện 3.1 Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất dân Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt sinh 3.2 Tỷ lệ km mương xã quản lý kiên cố hóa 65% 50% 85% 50% 85% 4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn 98% 95% 98% 95% 98% Tỷ lệ trường học cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có 80% 70% 80% 70% 80% sở vật chất đạt chuẩn quốc gia 6.2 Nhà văn hóa khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ VH-TT-DL Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6.3 Tỷ lệ thơn có nhà văn hóa khu thể thao thôn đạt quy định 100% 100% 100% 100% 100% Bộ VH-TT-DL Trường học Cơ sở vật chất văn hóa Chợ nơng Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định thơn 8.1 Có điểm phục vụ bưu viễn thơng Bưu điện 8.2 Có Internet đến thơn 9.1 Nhà tạm, dột nát Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không Đạt Đạt Không Đạt Đạt Không Đạt Đạt Khơng Đạt Đạt Khơng 127 TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Nhà dân 9.2 Tỷ lệ hộ có nhà đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng cư III KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT Năm 2012 Thu nhập bình quân đầu người 10 Thu nhập khu vực nông thôn (triệuĐến năm 2015 đồng/người) Đến năm 2020 11 Hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo Tỷ lệ lao động có 12 việc làm Tỷ lệ người làm việc dân số độ tuổi lao động thường xuyên Hình thức Có tổ hợp tác hợp tác xã hoạt động có hiệu 13 tổ chức SX IV VĂN HĨA - XÃ HỘI - MƠI TRƯỜNG 14 Giáo dục 14.1 Phổ cập giáo dục trung học sở 14.2 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) Tiêu chí theo định số 491 Tiêu chí Nghệ An định số 342 Miền núi Miến núi Chỉ tiêu TDMN Bắc Trung KVIII, KVI, TD, chung phía Bắc KVII (1) ĐB (2) 80% 75% 80% 75% 80% 18 13 13 13 13 26 18 18 18 18 44 35 35 35 35 < 6% 10% 5% 10% 5% ≥ 90% Đạt Đạt Đạt Đạt Có Có Có Có Có Đạt 85% Đạt 70% Đạt 85% Đạt 70% Đạt 85% 128 TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 14.3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 15 Y tế 15.2 Y tế xã đạt chuẩn quốc gia Xã có từ 70% số thơn, trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa 16 Văn hóa theo quy định Bộ VH-TT-DL 17.1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia 17.2 Các sở SX-KD đạt tiêu chuẩn mơi trường Mơi 17 17.3 Khơng có hoạt động suy giảm mơi trường có trường hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp 17.4 Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch 17.5 Chất thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định V HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 18.1 Cán xã đạt chuẩn Hệ thống 18.2 Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy tổ chức định 18 trị 18.3 Đảng bộ, c.quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững xã hội mạnh” vững mạnh 18.4 Các tổ chức đoàn thể c trị xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên Tiêu chí theo định số 491 Tiêu chí Nghệ An định số 342 Miền núi Miến núi Chỉ tiêu TDMN Bắc Trung KVIII, KVI, TD, chung phía Bắc KVII (1) ĐB (2) > 35% > 20% > 35% > 20% > 35% ≥ 70% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 85% 70% 85% 70% 85% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 129 TT 19 Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí An ninh, An ninh, trật tự xã hội giữ vững trật tự XH Tiêu chí theo định số 491 Tiêu chí Nghệ An định số 342 Miền núi Miến núi Chỉ tiêu TDMN Bắc Trung KVIII, KVI, TD, chung phía Bắc KVII (1) ĐB (2) Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt B HUYỆN NƠNG THƠN MỚI: có 75% số xã huyện đạt nơng thơn C TỈNH NƠNG THƠN MỚI: có 80% số huyện tỉnh đạt nơng thôn Ghi chú: (1) Đối với xã thuộc huyện miền núi cao xã miền núi khu vực 3, khu vực huyện: áp dụng theo tiêu chí xã khu vực Trung du miền núi phía Bắc (QĐ 491/QĐ-TTg QĐ342/Q Đ-TTg) (2) Đối với xã lại tỉnh: áp dụng theo tiêu chí xã khu vực Bắc Trung (QĐ 491/QĐ-TTg QĐ342/Q Đ-TTg) ... quốc gia xây dựng NTM 1.2.3 Quá trình tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn địa bàn huyện Quá trình tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn. .. trình đề 1.2.2 Mục tiêu tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn dịa bàn huyện Mục tiêu tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM địa bàn huyện kết cần... Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn địa bàn huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Giải pháp hoàn thi n tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn địa bàn huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Hà – tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sỹ - Tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Hà – tỉnh Quảng Ninh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn