Luận văn thạc sỹ - Tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính quyền huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

93 8 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:43

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 35.609 ha. Dân số: 18.748 hộ, 86.815 khẩu. Đồng bào dân tộc có 3.740 hộ 19.718 khẩu, gồm 07 xã, 01 thị trấn, 73 thôn, buôn, tổ dân phố, 8/8 xã, thị trấn thuộc vùng II, có 13 buôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi 52.945/86.815 người, chiếm 61,8% dân số, trong đó dân tộc thiểu số 12.422 người, chiếm 21% lao động trong độ tuổi. Tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 21- 25% (Dân tộc thiểu số chỉ đạt từ 5-10%). Số thành phần dân tộc: 23 dân tộc, 4.221 hộ, 19.718 khẩu, chiếm tỷ lệ 23% tổng số khẩu toàn huyện, lao động trong độ tuổi là 9.906 khẩu. Thực trạng chất lượng lao động nông thôn trên địa bàn huyện còn hạn chế về nhiều mặt, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ: thiếu kiến thức nghề nghiệp, thiếu tự tin, kỹ năng tự tổ chức sản xuất, kinh doanh hạn chế, chưa tích cực tham gia thị trường lao động ngoại tỉnh, ngoài ra còn thiếu đất, thiếu vốn sản xuất và đông người ăn theo. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 1956 trên địa bàn tỉnh, chính quyền huyện Krông Ana tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác dạy nghề, học nghề nhiều đơn vị huyện Đoàn, Phòng LĐTBXH, NHCSXH huyện, Đảng uỷ, UBND một số xã, thị trấn, các Trung tâm học tập cộng đồng đã quan tâm sâu sắc đến công tác dạy nghề, quan tâm tư vấn cho thanh niên tham gia học nghề để lập nghiệp tại chỗ và xuất khẩu lao động, tỉ lệ thanh niên học nghề hàng năm từ 64-78%, sau học nghề nhiều thanh niên tự tạo việc làm, xây dựng các mô hình: Trồng Nấm, Chăn nuôi – Thú y, sửa chữa xe máy, xây dựng dân dụng đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện chính sách đào tạo nghề tại chính quyền huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cả về khách quan và chủ quan như: Cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo một số nghề chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường; điều kiện gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ sở dạy nghề hạn chế. Tỉ lệ qua đào tạo nghề chưa cao, giải quyết việc làm sau đào tạo còn khó khăn (người học thiếu vốn hành nghề, năng lực tổ chức sản xuất hạn chế). Một số xã còn lúng túng trong việc xác định ngành nghề đào tạo, chưa quan tâm tư vấn, khuyến khích lao động tham gia học nghề có việc làm, tăng thu nhập phù hợp. Đời sống đa số lao động nông thôn còn khó khăn, sản xuất phụ thuộc vào mùa vụ, thu nhập không ổn định, phải lo mưu sinh hàng ngày.. tham gia học nghề chưa cao. Sự quan tâm của các cấp, các ngành chưa đồng bộ, các chính sách nhiều song phân tán, dàn trải gây lãng phí hoặc hiệu quả không cao. Tiền lương, tiền công của thị trường lao động thấp; nếp sống còn ảnh hưởng tập quán tiểu nông của nhiều thanh niên nông thôn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của tác phong công nghiệp… ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo. Chưa có chính sách cụ thể khích lệ số thanh niên có ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững. Công tác hướng nghiệp ở bậc phổ thông và trung học cơ sở còn hạn chế, giáo viên hướng nghiệp ở các cấp học ít có thông tin về trường nghề. Biên chế của Trung tâm dạy nghề quá thiếu, chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên của Trung tâm chưa đầy đủ. Các mô hình sản xuất tính bền vững chưa cao, đầu vào, đầu ra sản phẩm chưa được quan tâm từ các doanh nghiệp (sản phẩm Nấm, Chăn nuôi). Khả năng hình thành, phát triển gia trại, trang trại hạn chế (do năng lực của học viên, do chưa có sự quan tâm đồng bộ ở nhiều ngành). Địa bàn rộng nhưng các chính sách đầu tư theo Quyết định 1956 thực hiện chưa đầy đủ do đó khó khăn và tốn kém trong công tác đào tạo. Một số học viên sau khi đào tạo không chịu khó hành nghề hoặc không có điều kiện để hành nghề vì thiếu vốn gây lãng phí trong công tác đào tạo (Năm 2010 – 2013, trên 100 lao động đi làm tại các Công ty May sau 2 - 3 tháng bỏ về...). Các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ ở vùng Tây Nguyên chưa phát triển, chưa có môi trường công nghiệp để lao động hành nghề thuận lợi Những tồn tại, yếu kém, khó khăn trên cần phải nghiên cứu, tìm ra các biện pháp, giải pháp để tháo gỡ; vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài “Tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính quyền huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk” là đề tài luận văn thạc sĩ của mình nhằm tìm ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả chính sách về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn được lựa chọn, đồng thời áp dụng cho các địa phương khác trong tỉnh. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ nhanh trên một số vùng của đất nước khiến số lượng lao động bình quân trên một diện tích canh tác tăng lên; tình trạng mất cân đối về cung, cầu lao động giữa nông thôn và thành thị diễn ra khắp nơi. Mặt khác, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội và quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra nhanh, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều hộ nông nghiệp bị mất đất sản xuất, phải tìm cách chuyển đổi lao động sang lĩnh vực phi nông nghiệp nên rất cần được hưởng chính sách ưu đãi về đào tạo nghề. Bên cạnh đó, chất lượng lao động ở nông thôn nước ta còn quá thấp. Chất lượng lao động nông thôn thấp đã làm cho thu nhập của người lao động không thể tăng nhanh; gây ra chênh lệch khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn ngày càng tăng. Chính vì vậy, đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Việt Nam đang là một yêu cầu cấp bách. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Trong quá trình nghiên cứu luận văn, tác giả có tham khảo một số công trình nghiên cứu có liên quan, cụ thể là: Tiến sỹ Phạm Bảo Dương (2011) có bài nghiên cứu “Định hướng chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn” đăng trên Tạp chí Khoa học và Phát triển số 4/2011, trang 672 – 679, tác giả đã đề xuất chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 đã nêu ra thực trạng tình hình đạo tạo nghề cho lao động ở nông thôn hiện nay và đánh giá việc đào tạo nghề cho khu vực nông thôn là một thất bại của thị trường, khu vực tư nhân không mặn mà trong việc tham gia vào thị trường này. Vì vậy, cần có sự can thiệp của nhà nước tập trung vào ba khía cạnh chính, bao gồm: 1. Hỗ trợ người muốn đi học nghề. 2. Hỗ trợ phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo. 3. Hỗ trợ phát triển và hoàn thiện mạng lưới kết nối. Luận án Tiến sĩ Nguyễn Văn Đại (2012), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nghiên cứu về “Đào tạo nghề cho người lao động nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, tại Luận án này, tác giả đã đã đề xuất: đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng và hoàn thiện chiến lược đào tạo nghề cho lao động nông thôn đồng bộ với chiến lược phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đổi mới và phát triển chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong điều kiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa; huy động các nguồn lực xã hội để phát triển mạng lưới đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng như đa dạng hóa hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn Tác giả Lương Trung Hậu (2011), Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, có luận văn thạc sỹ về “Một số giải pháp phát triển công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh”. Các nội dung nghiên cứu chủ yếu tại Luận án này: phát triển đạo tạo nghề cho lao động nông thôn là việc mở rộng, đa dạng hoá hình thức, phương pháp, mô hình đào tạo cho đối tượng; nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn; ưu tiên dạy nghề cho nhóm đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi, gia đình có công với cách mạng, hộ cận nghèo, hộ nghèo, người tàn tật và hộ thuộc diện thu hồi đất; đào tạo phải hươớg đến đội ngũ lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh v.v… Tác giả Lê Quang Hảo (2011), Trường Đại học Đà Nẵng có luận văn thạc sỹ kinh tế về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam”, nội dung nghiên cứu chủ yếu: xây dựng mục tiêu đào tạo nghề cho thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; đánh giá phương thức đào tạo nghề; định hướng và giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn .. . . Tác giả Lê Thanh Hải “2013”, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có luận văn thạc sỹ về “Tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho tỉnh Lai Châu”, nội dung nghiên cứu chủ yếu: Phân tích thực trạng tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT của chính quyền tỉnh Lai Châu và đưa ra giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT của chính quyền tỉnh Lai Châu đến năm 2015. Qua tham khảo, chưa có đề tài, bài viết nghiên cứu nào về tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính quyền huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. 3. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận văn là: - Xây dựng được khung nghiên cứu về tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính quyền cấp huyện. - Phản ảnh được thực trạng tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính quyền huyện Krông Ana, từ đó xác định được những điểm mạnh, điểm yếu việc tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính quyền huyện Krông Ana và nguyên nhân của điểm yếu. - Đề xuất được các giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính quyền huyện Krông Ana đến năm 2020. 4. Phạm vi nghiên cứu - Về đối tượng: Nghiên cứu tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính quyền huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. - Về nội dung luận văn: Luận văn tập trung nghiên cứu tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính quyền huyện Krông Ana theo 3 giai đoạn đó là: chuẩn bị triển khai chính sách, chỉ đạo triển khai chính sách, kiểm tra sự thực hiện chính sách. - Về không gian: Nghiên cứu trên địa bàn huyện Krông Ana. - Về thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập từ năm 2011- 2014, ước thực hiện 2015 và các giải pháp đề xuất cho giai đoạn đến năm 2020. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG YẾN TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NƠNG THƠN CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN KRƠNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK Chun ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI THỊ HỒNG VIỆT HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quy định Luật sở hữu trí tuệ Những số liệu, tư liệu đưa luận án trung thực nội dung Luận án chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Người viết cam đoan Nguyễn Thị Phương Yến MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHƯƠNG 34 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐND: Hội đồng nhân dân UBND: Uỷ ban nhân dân NSNN: Ngân sách Nhà nước TTDN>VL: Trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm TTDN: Trung tâm dạy nghề NHCSXH Ngân hàng Chính sách Xã hội DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ BẢNG MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Huyện Krơng Ana, tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 35.609 Dân số: 18.748 hộ, 86.815 Đồng bào dân tộc có 3.740 hộ 19.718 khẩu, gồm 07 xã, 01 thị trấn, 73 thôn, buôn, tổ dân phố, 8/8 xã, thị trấn thuộc vùng II, có 13 bn thuộc vùng đặc biệt khó khăn Tỷ lệ lao động độ tuổi 52.945/86.815 người, chiếm 61,8% dân số, dân tộc thiểu số 12.422 người, chiếm 21% lao động độ tuổi Tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 21- 25% (Dân tộc thiểu số đạt từ 5- 10%) Số thành phần dân tộc: 23 dân tộc, 4.221 hộ, 19.718 khẩu, chiếm tỷ lệ 23% tổng số toàn huyện, lao động độ tuổi 9.906 Thực trạng chất lượng lao động nơng thơn địa bàn huyện hạn chế nhiều mặt, đồng bào dân tộc thiểu số chỗ: thiếu kiến thức nghề nghiệp, thiếu tự tin, kỹ tự tổ chức sản xuất, kinh doanh hạn chế, chưa tích cực tham gia thị trường lao động ngoại tỉnh, ngồi thiếu đất, thiếu vốn sản xuất đông người ăn theo Thực nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 UBND tỉnh Đắk Lắk việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 1956 địa bàn tỉnh, quyền huyện Krông Ana tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán nhân dân vai trò, ý nghĩa công tác dạy nghề, học nghề nhiều đơn vị huyện Đồn, Phòng LĐTBXH, NHCSXH huyện, Đảng uỷ, UBND số xã, thị trấn, Trung tâm học tập cộng đồng quan tâm sâu sắc đến công tác dạy nghề, quan tâm tư vấn cho niên tham gia học nghề để lập nghiệp chỗ xuất lao động, tỉ lệ niên học nghề hàng năm từ 64-78%, sau học nghề nhiều niên tự tạo việc làm, xây dựng mơ hình: Trồng Nấm, Chăn nuôi – Thú y, sửa chữa xe máy, xây dựng dân dụng đạt hiệu cao Tuy nhiên, việc tổ chức thực sách đào tạo nghề quyền huyện Krơng Ana, tỉnh Đắk Lắk số tồn tại, hạn chế khách quan chủ quan như: Cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo số nghề chưa đáp ứng nhu cầu thị trường; điều kiện gắn kết doanh nghiệp với sở dạy nghề hạn chế Tỉ lệ qua đào tạo nghề chưa cao, giải việc làm sau đào tạo khó khăn (người học thiếu vốn hành nghề, lực tổ chức sản xuất hạn chế) Một số xã lúng túng việc xác định ngành nghề đào tạo, chưa quan tâm tư vấn, khuyến khích lao động tham gia học nghề có việc làm, tăng thu nhập phù hợp Đời sống đa số lao động nơng thơn khó khăn, sản xuất phụ thuộc vào mùa vụ, thu nhập không ổn định, phải lo mưu sinh hàng ngày tham gia học nghề chưa cao Sự quan tâm cấp, ngành chưa đồng bộ, sách nhiều song phân tán, dàn trải gây lãng phí hiệu khơng cao Tiền lương, tiền công thị trường lao động thấp; nếp sống ảnh hưởng tập qn tiểu nơng nhiều niên nơng thơn chưa đáp ứng đòi hỏi tác phong công nghiệp… ảnh hưởng đến hiệu đào tạo Chưa có sách cụ thể khích lệ số niên có ý chí vươn lên nghèo bền vững Công tác hướng nghiệp bậc phổ thơng trung học sở hạn chế, giáo viên hướng nghiệp cấp học có thơng tin trường nghề Biên chế Trung tâm dạy nghề thiếu, chế độ sách cán bộ, giáo viên Trung tâm chưa đầy đủ Các mơ hình sản xuất tính bền vững chưa cao, đầu vào, đầu sản phẩm chưa quan tâm từ doanh nghiệp (sản phẩm Nấm, Chăn nuôi) Khả hình thành, phát triển gia trại, trang trại hạn chế (do lực học viên, chưa có quan tâm đồng nhiều ngành) Địa bàn rộng sách đầu tư theo Quyết định 1956 thực chưa đầy đủ khó khăn tốn công tác đào tạo Một số học viên sau đào tạo khơng chịu khó hành nghề khơng có điều kiện để hành nghề thiếu vốn gây lãng phí cơng tác đào tạo (Năm 2010 – 2013, 100 lao động làm Công ty May sau - tháng bỏ ) Các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ vùng Tây Ngun chưa phát triển, chưa có mơi trường công nghiệp để lao động hành nghề thuận lợi Những tồn tại, yếu kém, khó khăn cần phải nghiên cứu, tìm biện pháp, giải pháp để tháo gỡ; tơi mạnh dạn chọn đề tài “Tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền huyện Krơng Ana, tỉnh Đắk Lắk” đề tài luận văn thạc sĩ nhằm tìm giải pháp thực có hiệu sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn lựa chọn, đồng thời áp dụng cho địa phương khác tỉnh Đào tạo nghề cho lao động nông thôn nghiệp Đảng, Nhà nước, cấp, ngành xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nơng thơn, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Trong năm gần đây, q trình thị hóa diễn với tốc độ nhanh số vùng đất nước khiến số lượng lao động bình quân diện tích canh tác tăng lên; tình trạng cân đối cung, cầu lao động nông thôn thành thị diễn khắp nơi Mặt khác, nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội q trình thị hóa nước ta diễn nhanh, cấu kinh tế có chuyển dịch mạnh mẽ Tuy nhiên, ngày có nhiều hộ nơng nghiệp bị đất sản xuất, phải tìm cách chuyển đổi lao động sang lĩnh vực phi nông nghiệp nên cần hưởng sách ưu đãi đào tạo nghề Bên cạnh đó, chất lượng lao động nơng thơn nước ta q thấp Chất lượng lao động nơng thơn thấp làm cho thu nhập người lao động tăng nhanh; gây chênh lệch khoảng cách giàu nghèo thành thị nông thôn ngày tăng Chính vậy, đào tạo nghề cho lao động nơng thôn Việt Nam yêu cầu cấp bách Tình hình nghiên cứu đề tài Trong trình nghiên cứu luận văn, tác giả có tham khảo số cơng trình nghiên cứu có liên quan, cụ thể là: Tiến sỹ Phạm Bảo Dương (2011) có nghiên cứu “Định hướng sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn” đăng Tạp chí Khoa học Phát triển số 4/2011, trang 672 – 679, tác giả đề xuất sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 nêu thực trạng tình hình đạo tạo nghề cho lao động nông thôn đánh giá việc đào tạo nghề cho khu vực nông thôn thất bại thị trường, khu vực tư nhân không mặn mà việc tham gia vào thị trường Vì vậy, cần có can thiệp nhà nước tập trung vào ba khía cạnh chính, bao gồm: Hỗ trợ người muốn học nghề Hỗ trợ phát triển mạng lưới sở đào tạo Hỗ trợ phát triển hoàn thiện mạng lưới kết nối Luận án Tiến sĩ Nguyễn Văn Đại (2012), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nghiên cứu “Đào tạo nghề cho người lao động nông thôn vùng Đồng sơng Hồng thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa”, Luận án này, tác giả đã đề xuất: đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, sách Đảng Nhà nước đào tạo nghề cho lao động nơng thơn; xây dựng hồn thiện chiến lược đào tạo nghề cho lao động nông thôn đồng với chiến lược phát triển cơng nghiệp hóa đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn; đổi phát triển chương trình dạy nghề cho lao động nơng thơn nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động điều kiện cơng nghiệp hóa - đại hóa; huy động nguồn lực xã hội để phát triển mạng lưới đào tạo nghề cho lao động nông thôn đa dạng hóa hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn Tác giả Lương Trung Hậu (2011), Trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội, có luận văn thạc sỹ “Một số giải pháp phát triển công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh” Các nội dung nghiên cứu chủ yếu Luận án này: phát triển đạo tạo nghề cho lao động nông thôn việc mở rộng, đa dạng hố hình thức, phương pháp, mơ hình đào tạo cho đối tượng; nâng cao chất lượng hiệu đào tạo nghề nhằm tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động nông thôn; ưu tiên dạy nghề cho nhóm đối tượng thuộc diện sách ưu đãi, gia đình có cơng với cách mạng, hộ cận nghèo, hộ nghèo, người tàn tật hộ thuộc diện thu hồi đất; đào tạo phải hươớg đến đội ngũ lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh v.v… Tác giả Lê Quang Hảo (2011), Trường Đại học Đà Nẵng có luận văn thạc sỹ kinh tế “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam”, nội dung nghiên cứu chủ yếu: xây dựng mục tiêu đào tạo nghề cho thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; đánh giá phương thức đào tạo nghề; định hướng giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn Tác giả Lê Thanh Hải “2013”, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có luận văn thạc sỹ “Tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn cho tỉnh Lai Châu”, nội dung nghiên cứu chủ yếu: Phân tích thực trạng tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho LĐNT quyền tỉnh Lai Châu đưa giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho LĐNT quyền tỉnh Lai Châu đến năm 2015 Qua tham khảo, chưa có đề tài, viết nghiên cứu tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền huyện Krơng Ana, tỉnh Đắk Lắk Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn là: - Xây dựng khung nghiên cứu tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn quyền cấp huyện - Phản ảnh thực trạng tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền huyện Krơng Ana, từ xác định điểm mạnh, điểm yếu việc tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền huyện Krông Ana nguyên nhân điểm yếu - Đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền huyện Krơng Ana đến năm 2020 Phạm vi nghiên cứu - Về đối tượng: Nghiên cứu tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền huyện Krơng Ana, tỉnh Đắk Lắk - Về nội dung luận văn: Luận văn tập trung nghiên cứu tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền huyện Krơng Ana theo giai đoạn là: chuẩn bị triển khai sách, đạo triển khai sách, kiểm tra thực sách - Về không gian: Nghiên cứu địa bàn huyện Krông Ana - Về thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập từ năm 2011- 2014, ước thực 2015 giải pháp đề xuất cho giai đoạn đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu CácKhung điều kiện thiết 5.1 lý cần thuyết để tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền cấp huyện Tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền cấp huyện - Sự ủng hộ người dân nói chung lao động nơng thơn nói riêng - Chuẩn bị triển khai sách đào tạo nghề - Có sách tối ưu - Chỉ đạo triển khai sách đào tạo nghề - Sự tâm nhà lãnh đạo cấp huyện -Năng lực máy hành địa phương - Kiểm sốt thực sách đào tạo nghề Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thực mục tiêu tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền cấp huyện - Số lượng, chất lượng cấu ngành nghề đào tạo - Mạng lưới sở đào tạo nghề - Chương trình phương pháp10 đào tạo nghề + Chỉ đạo thực lồng ghép chương trình đào tạo nghề cho lao động nơng thơn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt cấp xã, nhằm trì bền vững kết Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn + Bố trí cán chun trách phụ trách cơng tác đào tạo nghề cho lao động nơng thơn; + Kiện tồn kịp thời Ban đạo thực Quyết định số 1956/QĐ-TTg - Về lập kế hoạch triển khai sách: + Ban hành văn nhằm cải thiện hiệu đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần thiết kế hoạch hành động cụ thể, có báo giám sát + Phải khảo sát điều tra thực tế trước lập kế hoạch nhăm đảm bảo kế hoạch sau ban hành dựa nhu cầu thực tế sát với điều kịên thực vùng + Phân bổ kinh phí kịp thời cho đơn vị nhằm đảm bảo thực kế hoạch theo lộ trình đề - Chính quyền địa phương cần quan tâm khảo sát thông tin từ người học nghề, từ giáo viên, từ sở đào tạo, phân tích kỹ khung sách đào tạo nghề Trung ương nhằm hoàn thiện đề xuất đổi sách đào tạo nghề địa phương cho phù hợp với cầu thực tiễn Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn kết cụ thể với tiêu chí chương trình xây dựng nơng thơn mới, chương trình tái cấu ngành - Về tham mưu văn chậm: + Kịp thời ban hành văn đạo, hướng dẫn Trung ương tỉnh; vào tình hình thực tế huyện để cụ thể hoá nội dung, hướng dẫn cho dễ hiểu, đầy đủ đảm bảo hiệu lquả mong muốn - Về công tác đào tạo, tập huấn + Tăng cường đào tạo bồi dưỡng kỹ giao tiếp, kỹ giảng dạy, kỹ quản lý v.v… cho đội ngũ cán xã/phường, đặc biệt cho cán làm công tác giảng dạy quản lý + Đa dạng hoá nội dung tập huấn, phương thức tập huấn tài liệu tập huấn 3.2.2 Hoàn thiện đạo tổ chức triển khai sách 79 3.2.2.1 Tăng cường tuyên truyền Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề việc làm cho lao động nông thôn coi biện pháp có tính tiền đề then chốt cho việc chuyển biến nhận thức người dân công tác đào tạo nghề cho lao động nông thơn Các quan phát - truyền hình, báo chí huyện cần tăng cường tuyên truyền quy mơ, hình thức nội dung, triển khai cách kiên trì bền bỉ thời gian đủ dài có hiệu Cụ thể: - Về quy mô: Biến phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, ấn phẩm mang tính báo chí, cổng thơng tin điện tử…) thành kênh thông tin quan trọng nâng cao nhận thức toàn xã hội dạy nghề cho lao động nơng thơn, hình thành chun trang chuyên mục hấp dẫn, sinh động công tác - Về hình thức: Đa dạng cơng tác tun truyền, như: tuyên truyền trực tiếp (face to face), tuyên truyền qua kênh thơng tin, như: hội thi tìm hiểu, hội nghị, hội thảo, niêm yết sách khu vực công cộng qua hệ thống tranh pa nô, áp phích tun truyền cổ động qua mơ hình thí điểm trình diễn, tổ chức hội nghị để trao đổi biểu dương điển hình tiên tiến làm cho đối tượng nghe, xem, thử từ chuyển biến tích cực tư duy, nhận thức người dân, đặc biệt đối tượng hưởng sách Tổ chức tư vấn hỗ trợ niên lập nghiệp, khởi doanh nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng khởi doanh nghiệp, chuyển giao tiến KH – CN, biểu dương tôn vinh doanh nghiệp trẻ tiêu biểu, làm kinh tế giỏi Biên soạn tài liệu, phát hành tin, in ấn tờ rơi tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ tuyên truyền, vận động đội ngũ tuyên truyền viên cán huyện Hội như: Hội nơng dân, Hội phụ nữ, Đồn niên - Về nội dung: Đẩy mạnh tun truyền mơ hình kinh tế điển hình làm ăn có hiệu quả, lao động qua đào tạo nghề áp dụng kiến thức đào tạo vào sản xuất, kinh doanh thành công Tuyên truyền tác dụng học nghề sách ưu đãi lao động nông thôn tham gia đào tạo nghề 3.2.2.2 Tổ chức thực kế hoạch - Đối với công tác quản lý dạy nghề: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục nghiên cứu để ban hành quy định, chế tài cụ thể để xử lý nghiêm khắc 80 trường hợp cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, lợi dụng kẽ hở sách để mưu cầu lợi ích, cố tình làm sai, thực chế “xin – cho”, “nhũng nhiễu” để bố trí tiêu, kinh phí trái quy định; trường hợp chuyên môn kém, thiếu ý thức trách nhiệm làm thiệt hại, thất kinh phí Nhà nước đầu tư cho nghiệp Đồng thời, nghiên cứu đề xuất xây dựng chế độ khen thưởng tinh thần vật chất để động viên, khuyến khích kịp thời ý thức trách nhiệm, thành tích quan, cán làm cơng tác Cần có chế khắc phục việc đăng ký danh sách học nghề chồng chéo tổ chức đoàn thể để tránh lãng phí kinh phí Nhà nước cách niêm yết công khai danh sách lớp học, thời gian mở lớp, chương trình học tập trụ sở quyền xã - Đối với công tác dạy nghề: Cần tăng cường huy động tất loại hình sở đào tạo tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn; huy động người sản xuất giỏi, thợ lành nghề, nghệ nhân làng nghề…tham gia dạy nghề - Đối với công tác nâng cao lực sở dạy nghề: Các sở đào tạo nghề cần rà sốt, kiện tồn đội ngũ giáo viên, đầu tư sở vật chất đảm bảo tiêu chuẩn Bộ LĐ-TB&XH ban hành; chủ động nghiên cứu, đổi phương pháp đào tạo có hệ thống giáo trình thích hợp qua thu hút người học nâng cao chất lượng đào tạo Cần trọng tới nội dung đào tạo nâng cao kiến thức luật pháp, văn hoá kỷ luật lao động, bảo hiểm xã hội…đặc biệt lao động chuyển đổi từ nghề nông nghiệp sang nghề phi nông nghiệp Các sở đào tạo cần thay đổi phương thức đào tạo theo lực sẵn có sang đào tạo theo nhu cầu học nghề lao động nông thôn yêu cầu thị trường lao động Đối với đào tạo nghề thuộc lĩnh vực nơng nghiệp, sở tổ chức thực kế hoạch đào tạo có kết hợp với hội nghề nghiệp như: Hội cảnh, Hội làm vườn, Hội nuôi ong…để đào tạo chỗ, dạy nghề nơi sản xuất, dạy nghề trường Thời gian đào tạo cần linh hoạt, tập trung vào đào tạo ngắn hạn, tránh thời vụ thu hoạch hay tăng gia sản xuất 3.2.2.3.Tăng cường phối hợp - Tăng cường công kiểm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi ngành LĐ –TB&XH để tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện nhắc nhở, phê bình, làm rõ trách nhiệm cá 81 nhân người đứng đầu đơn vị thành viên Ban đạo chưa tập trung vào đạo triển khai theo chức trách, nhiệm vụ phân công - Xây dựng quy chế phối hợp đơn vị, tổ chức đoàn thể như: Đài phát - Truyền hình huyện, Hội Nơng dân, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Huyện đoàn việc phối hợp tuyên truyền, triển khai sách, pháp luật dạy nghề, giải việc làm (trong có xuất lao động) đến cấp uỷ đảng, quyền, đồn thể nhân dân, đặc biệt lao động trẻ để sách nhân dân hiểu rõ, thấy lợi ích việc học nghề, tự giác đăng ký học nghề - Tăng cường phối hợp quyền cấp xã sở đào tạo nghề: Thực nghiêm quy định Nhà nước sách, đặc biệt khâu phối hợp tuyển sinh, mở lớp, việc quản lý lớp học, chất lượng dạy học, phối hợp đẩy mạnh hoạt động thực hành nghề, công tác kiểm tra giám sát đồn thể… nhằm tăng tính cơng khai, minh bạch, hiệu lực hiệu sách từ nâng cao đồng thuận, ủng hộ nhân dân - Cần có chế, sách khuyến khích phù hợp để huy động tham gia doanh nghiệp, nông dân sản xuất giỏi việc định hướng học nghề, tổ chức dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất, bao tiêu sản phẩm hàng hoá - Nghiên cứu, lựa chọn, đưa mơ hình trình diễn kết hợp với việc dạy nghề ứng dụng, nhận rộng mơ hình sản xuất có hiệu cao, phù hợp với địa phương vào thực tế để công tác dạy nghề gắn với công tác khuyến nông – khuyến lâm – khuyến công 3.2.2.4 Nâng cao chất lượng giải xung đột Tuy xung đột tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện Krông Ana chưa diễn ra, chưa gây xúc xã hội Tuy nhiên, để sách thực có hiệu lực, hiệu cao, cần thiết phải tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng giải xung đột cách tăng cường nâng cao trách nhiệm quan máy nhà nước lấy “ phòng chống”, chủ động phát hiện, xử lý kiên quyết, kịp thời từ mâu thuẫn nhỏ, xử lý dứt điểm từ sở Cụ thể: 82 - Đối với quan giám sát HĐND huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đoàn thể nhân dân chủ động thực tốt chức giám sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng ý kiến kiến nghị cử tri hội viên - Đối với quản lý nhà nước UBND cấp huyện, xã phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra thường xuyên đột xuất Kịp thời xem xét, giải triệt để xung đột từ sở, trực tiếp đàm phán, giải xung đột; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền thay đổi chế, sách cho phù hợp - Đối với quan kiểm tra cấp uỷ, quan kiểm tra đảng cấp tăng cường công tác kiểm tra kết thực Nghị Trung ương khoá XI (về chỉnh đốn đảng) Nghị Trung ương khoá X (về thực tiết kiệm chống lãng phí), kiểm tra việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn tổ chức đảng đảng viên xảy xung đột, xử lý nghiêm minh vi phạm kỷ luật đảng - Đối với hành vi vi phạm pháp luật, quan bảo vệ pháp luật Cơng an, Tồ án, Viện kiểm sát huyện thực quy trình tố tụng theo quy định, đảm bảo công bằng, khách quan, không bao che, phân biệt thành phần xã hội 3.2.2.5 Tăng cường dịch vụ hỗ trợ - Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ tư vấn đào tạo nghề giới thiệu việc làm cách bố trí, tuyển dụng, tập huấn, đào tạo cán làm công tác tư vấn, cán làm công tác tuyển sinh tuyên truyền viên đảm bảo chun mơn, có kinh nghiệm, nắm vững chế độ, sách, tình hình kinh tế - xã hội địa phương, để tuyên truyền làm cho người dân, lao động nông thôn tiếp xúc với hệ thống dịch vụ hỗ trợ hiểu đúng, hiểu đủ vai trò đào tạo nghề tạo việc làm, tăng thu nhập nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn; đồng thời nắm bắt quy định, yêu cầu người tham gia học tập - Tiếp tục bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm dạy nghề, trung tâm dịch vụ hỗ trợ, tư vấn đào tạo nghề việc làm, đặc biệt hệ thống mạng internet, xây dựng trang website thị trường lao động địa phương làm tiền để để phát triển, nâng cấp lên thành sàn giao dịch việc làm điện tử 83 - Tăng cường bố trí kinh phí tiếp thị, quảng bá, xúc tiến giới thiệu tiềm chất lượng nguồn lao động huyện để tìm kiếm hội hợp tác đưa người lao động tham gia vào khu công nghiệp, thị trường lao động nước 3.2.3 Hoàn thiện kiểm sốt thực sách 3.2.3.1 Hồn thiện hệ thống thơng tin phải hồi q trình kết thực sách - Để khắc phục tình trạng báo cáo không kỳ theo quy định, UBND huyện cần chấn chỉnh công tác thông tin, báo cáo định kỳ đột xuất đảm bảo việc cung cấp thơng tin kịp thời, xác, khách quan để kịp thời giải vướng mắc, tồn tại, hạn chế q trình triển khai sách - Chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với UBND xã khảo sát thông tin phản hồi từ đối tượng thụ hưởng sách để phát xử lý cán bộ, tổ chức có hành vi sách nhiễu, thiếu trách nhiệm việc tiếp xúc, tuyên truyền chủ trương sách pháp luật cho nhân dân gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân cần giải thủ tục có liên quan đến thực sách - Đẩy mạnh việc lắng nghe tâm tư nguyện vọng cử tri tiếp xúc cử tri để kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý Kịp thời tiếp nhận, xem xét đạo xử lý dứt điểm kiến nghị sau giám sát đoàn giám sát 3.2.3.2 Đổi giám sát đánh giá - Giai đoạn 2011 – 2015, việc kiểm tra, giám sát quan có thẩm quyền địa phương công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chủ yếu dựa báo cáo đơn vị Vì vậy, giai đoạn tới cần tăng cường công tác kiểm tra, tra, giám sát thường xuyên định kỳ đột xuất việc thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt giám sát, kiểm tra hoạt động dạy nghề phải thực thường xuyên tất “khâu” - Tăng cường kiểm sốt nội dung: Cơng tác lập kế hoạch, phân bổ tiêu ký hợp đồng đặt hàng dạy nghề, cơng tác tuyển sinh mở lớp, chương trình thời gian địa điểm đặt lớp học, chất lượng dạy học, quản lý sử dụng hệ thống sổ sách biểu mẫu dạy học, việc sử dụng tốn kinh phí, chất lượng tay nghề sau đào tạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước 84 dạy nghề; đồng thời, nâng cao chất lượng đầu trình độ tay nghề cho lao động nông thôn - Để việc dạy nghề đạt hiệu cao cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngành chuyên môn, cấp huyện, xã trình thực đào tạo nghề; đơn vị dạy nghề nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, khơng khốn trắng việc quản lý lớp cho giáo viên - Thường xuyên cập nhật tồn tại, vướng mắc, yếu sở dạy nghề bất cập, khó khăn người học, quy trình, sách khơng phù hợp để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương - Nâng cao chất lượng đánh giá hiệu lực sách: đạo việc thu thập thông tin ban hành tiêu chí đánh giá để xem xét tác động, ảnh hưởng, cần thiết sách góp phần tạo nên chuyển biến diện mạo nông thôn, chủ trương cơng nghiệp hố – đại hố nông nghiệp xây dựng nông thôn - Nâng cao chất lượng đánh giá hiệu sách: Việc thực sách nhằm đạt mục tiêu theo thiết kế ban đầu đề án, nhiên quyền huyện phải nhìn nhận q trình tổ chức thực thi góc độ hiệu kinh tế hiệu xã hội thông qua đánh giá khách quan, xác quan chun mơn độc lập kiểm toán, tổ chức tư vấn đánh giá… Chính sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn thành cơng đạt mục tiêu đề mặt kinh tế đồng thời góp phần bước nâng cao chất lượng sống nhân dân, đảm bảo việc chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động – việc làm, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo an sinh – phúc lợi xã hội - Các sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải công khai, minh bạch phải thực cho chủ thể có điều kiện tham gia vào cơng tác đào tạo nghề học nghề Xem xét sách thực mở đường cho lao động nông thôn tham gia học tập thành phần khác giáo viên, sở dạy nghề tham gia đào tạo nghề cho LĐNT hưởng ưu đãi định từ Nhà nước, doanh nghiệp cung ứng lực lượng lao động có tay nghề giảm bớt chi phí đào tạo, quan quản lý thuận lợi việc điều 85 hành kế hoạch phát triển KT-XH, thực quy hoạch kế hoạch chuyển dịch cấu kinh tế, xây dựng nông thơn chưa để từ tạo đồng thuận, tin tưởng ủng hộ sách Nhà nước 3.2.3.3 Điều chỉnh đưa sáng kiến đổi sách đào tạo nghề - Phòng LĐ - TB&XH quan thường trực Ban đạo cần theo dõi đánh giá kịp thời, xác số người tìm kiếm việc làm sau học nghề để đánh giá cách khách quan, thực chất tác động dạy nghề địa phương tồn tỉnh, từ nghiên cứu, điều chỉnh sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh giai đoạn tới - Ưu tiên cân đối nguồn lực địa phương để hoàn thành dứt điểm việc đầu tư sở hạ tầng trang thiết bị cho sở dạy nghề công lập Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cán quản lý giai đoạn hàng năm bố trí đủ kinh phí để chuẩn hoá nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với quyền huyện Krơng Ana - Cần phải có quan tâm sâu sắc quyền sở Nơi có quan tâm Cấp uỷ, quyền việc tư vấn, định hướng, vay vốn hành nghề sau đào tạo nơi dạy nghề đạt hiệu cao (Dray Sáp, Quảng Điền, EaNa, Băng A Drênh, TT Buôn Trấp) - Trung tâm Dạy nghề phải coi trọng chất lượng đào tạo, đổi phương pháp phương thức đào tạo Thực hiên nghiêm túc chế độ người học nghề - Chỉ đạo đơn vị liên quan, tạo thống đồng hỗ trợ cho lao động học nghề khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích dạy nghề; Nếu có quan tâm trọng mức công tác đào tạo nghề thay đổi tư nhận thức lao động nơng thơn trình độ kỹ thuật cơng nghệ hạn chế, thụ động sản xuất, tư kinh doanh lạc hậu, thiếu tự tin - Việc thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia khác, đặc biệt gắn chặt với việc thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nơng thôn theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ 86 - Cần có giải pháp gắn doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, trang trại… với sở dạy nghề tốt để giải việc làm cho học viên sau học nghề - Các sở dạy nghề cần đặc biệt quan tâm việc nâng cao chất lượng dạy nghề, thắt chặt công tác tuyển sinh nhằm xác định đối tượng có nhu cầu học nghề, có điều kiện để phát triển nghề sau học Có hiệu dạy nghề đảm bảo 3.3.2 Kiến nghị với quyền tỉnh Đắk Lắk - Rà sốt, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung sách, giải pháp, hoạt động, chế tổ chức thực cấu kinh phí cho phù hợp với tình hình thực tiễn Bố trí kinh phí từ đầu năm kế hoạch cho tỉnh lồng ghép kịp thời với kinh phí địa phương - Tăng cường đạo ngành, cấp quyền địa phương, sở tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956, thực tốt nhiệm vụ phân công Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXHBNV-BNNPTNT-BT C-BTTTT ngày 12/12/2012 - Nền kinh tế huyện sản xuất nơng nghiệp chính, lực lượng lao động nông thôn tham gia sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn cấu lao động vùng nông thôn, trình độ sản xuất nơng nghiệp lao động thấp, tỷ lệ chưa qua đào tạo chiếm cao, nhu cầu học nghề nơng nghiệp lớn Để đáp ứng nhu cầu học nghề nông nghiệp lao động nơng thơn nhằm nâng cao trình độ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, thời gian tới cần phải bố trí tăng kinh phí để đào tạo nghề - Ngồi 37 nghề nơng nghiệp quy định Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 UBND tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nơng thơn địa bàn tỉnh, cần bổ sung số nghề khác mà nhu cầu lao động nông thôn cần học để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Đề nghị tiếp tục đầu tư đồng sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao lực dạy nghề cho Trung tâm dạy nghề công lập cấp huyện Chỉ đạo UBND cấp huyện bố trí đủ biên chế cán quản lý, giáo viên dạy nghề theo quy định 87 Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2010 Bộ Lao động, Thương binh Xã hội hướng dẫn định mức biên chế trung tâm dạy nghề công lập - Tăng cường huy động nhà khoa học, nghệ nhân, cán kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao doanh nghiệp sở sản xuất kinh doanh, nông dân sản xuất giỏi tham gia dạy nghề cho lao động nơng thơn Tiếp tục chỉnh lý, hồn thiện chương trình, giáo trình ban hành chưa đảm bảo quy trình theo quy định, nội dung chưa theo chương trình, giáo trình khung Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội Tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề chưa có chương trình, giáo trình - Chỉ đạo UBND huyện, thị xã, thành phố cần quán triệt, đạo kiện toàn, cố ban đạo cấp huyện tổ công tác thực Quyết định 1956 cấp xã bảo đảm thực tốt vai trò quản lý, đạo cơng tác dạy nghề địa bàn Cần ưu tiên bố trí giáo viên hữu cho trung tâm dạy nghề theo lộ trình hợp lý nhằm thời gian phù hợp đảm bảo có đủ số lượng giáo viên theo số nghề Đề án thành lập trung tâm phê duyệt quy định Thông tư số 29/2010/TT- BLĐTBXH ngày 23/9/2010 Bộ Lao động TB&XH; để sở dạy nghề thực tốt chức nhiệm vụ dạy nghề cho lao động nông thôn theo tinh thần Quyết định 1956 Xác định cụ thể nghề cần đào tạo, số lượng lao động tham gia học nghề nghề cụ thể Việc xác định tiêu phải xuất phát từ nhu cầu người học, việc làm sản xuất nông nghiệp; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển sản xuất nơng nghiệp địa phương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với công tác tư vấn nghề nghiệp với việc làm, tuyển sinh đào tạo nghề theo địa chỉ, theo nhu cầu thị trường lao động, tiếp tục mở rộng mơ hình dạy nghề thí điểm đơi với nhân rộng mơ hình xác định thí điểm có hiệu nhằm nâng cao hiệu dạy nghề, bảo đảm cho người học nghề có việc làm thu nhập phù hợp 88 - Huy đồng lồng ghép nguồn lực ngân sách Trung ương hỗ trợ, bố trí ngân sách địa phương ngân sách thực chương trình dự án có hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán cơng chức xã theo chức danh vị trí cơng việc, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đào tạo nghề cho đội ngũ cán quản lý dạy nghề đơn vị dạy nghề; đội ngũ cán quản lý nhà nước đào tạo nghề từ cấp tỉnh đến cấp xã KẾT LUẬN 89 Thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn vấn đề quan trọng cấp bách quyền huyện Krơng Ana trình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cấu kinh tế cấu lao động, cơng xố đói giảm nghèo, xây dựng nơng thơn Tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn q trình triển khai sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh huyện; kết thực tế thông qua hoạt động có tổ chức máy quyền tỉnh nhằm trang bị kiến thức, tay nghề cho lao động nông thôn Trong công tác đào tạo nghề cho lao động nơng thơn, quyền huyện Krơng Ana coi áp lực nặng nề xuất phát từ dân trí người lao động chỗ so với nơi khác tỉnh nước Trong trình độ dân trí thấp, tốc độ thị hóa, cơng nghiệp hóa - đại hóa nhanh, đặt sức ép nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động, số lao động nông thôn bị thu hồi đất thực quy hoạch chuyển đổi cấu kinh tế, cấu cấu lao động Mặc dù xuất phát điểm thấp sức ép mặt xã hội lớn, song việc tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt số thành tựu định Số lượng đào tạo ngày tăng, chất lượng đào tạo bước cải thiện, hình thức đào tạo ngày phong phú Những kết bước đầu, đào tạo nghề cho lao động nông thôn so với địa phương vùng so với yêu cầu thực tiễn chưa đáp ứng Trong năm tới, q trình thị hóa, cơng nghiệp hóa, đại hóa cần đẩy nhanh hơn, yêu cầu thực tiễn đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện trở nên cấp bách Đào tạo nghề cho lao động nơng thơn nói chung, lao động nơng thơn huyện Krơng Ana nói riêng vấn đề phức tạp lý thuyết thực tiễn Trong khuôn khổ luận văn vấn đề nghiên cứu giải Luận văn hoàn thành nội dung sau: Hệ thống hoá sở lý luận tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền huyện Krơng Ana; mục tiêu sách, nguyên tắc thực sách, phận cấu thành sách, q trình tổ chức thực thi sách Giới thiệu điều kiện tự nhiên tình hình phát triển kinh tế - xã hội quyền huyện Krơng Ana, giai đoạn 2011 - 2015 Phân tích thực trạng tổ chức thực thi sách sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền huyện Krơng Ana theo giai đoạn trình tổ chức thực thi gồm: Chuẩn bị triển khai sách, đạo thực 90 sách kiểm sốt thực sách Từ đánh giá ưu điểm hạn chế tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Luận văn đề xuất số giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền huyện Krơng Ana Ngồi ra, Luận văn nêu số kiến nghị điều kiện để thực thi giải pháp đề xuất kiến nghị với quyền huyện Krơng Ana với tỉnh Hệ thống giải pháp đề xuất dựa việc nghiên cứu thực trạng tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền huyện Krông Ana qua kinh nghiệm số địa phương toàn tỉnh./ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Sách, giáo trình PGS.TS Đồn Thị Thu Hà, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền (năm 2008), Trường Đại học KTQD, Giáo trình Khoa học quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền (năm 2010), Trường Đại học KTQD, Giáo trình Chính sách kinh tế, NXB Khoa học kỹ thuật GS.TS Đỗ Hoàng Toàn, PGS.TS Mai Văn Bưu (năm 2005), Trường Đại học KTQD, Giáo trình Quản lý Nhà nước kinh tế, NXB Lao động II Các cơng trình nghiên cứu: Phạm Bảo Dương (2012), Tiến sỹ Viện Chính sách Chiến lược phát triển nơng nghiệp nơng thơn “Đề xuất sách đào tạo nghề cho lao đông nông thôn đến năm 2020” Nguyễn Văn Đại (2011), Luận án tiến sỹ “Đào tạo nghề cho người lao động nông thôn vùng Đồng sông Hồng thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa” Lê Thanh Hải (20130, Luận văn thạc sỹ kinh tế “Tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn tỉnh Lai Châu” Lê Quang Hảo (2011), Luận văn thạc sỹ kinh tế “ Đào tạo nghề cho lao động thôn thành phố Tam kỳ tỉnh Quảng Nam” Lương Trung Hậu (2012), Luận văn thạc sỹ “Một số giải pháp phát triển công tác đào tạo nghề cho lao động nơng thơn huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh” III Các văn Nhà nước: Luật dạy nghề (2006); Nghị số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ BCH Trung ương Đảng khoá X nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động n«ng thơn đến năm 2020"; Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 Liên Bộ Tài Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ; Các văn hướng dẫn Bộ, ngành Trung ương đào tạo nghề; Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 02/6/2010 UBND tỉnh, việc ban hành Kế hoạch triển khai thực Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 17/11/2009 Thủ tướng Chính phủ địa bàn tỉnh; Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 UBND tỉnh, việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020; Tài liệu sơ kết 04 năm (2011 – 2014) tỉnh Đắk Lắk thực Đề án đào tạo nghề cho lao động nông giai đoạn 2011 – 2015 Nghị số 12/NQ-HĐND ngày 27/12/2012, Nghị số 13/NQ-HĐND ngày 15/12/2013, Nghị số 13/NQ-HĐND ngày 26/12/2014 UBND huyện Krông Ana 10 Các báo cáo, tài liệu UBND huyện Krông Ana: Kết thực Đề án đào tạo nghề cho lao động năm 2014 Sơ kết năm (2010-2014) thực Đề án; Dự kiến kế hoạch năm 2015 giai đoạn 2016 – 2020./ 93 ... thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn quyền cấp huyện 1.2.1 Khái niệm tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền cấp huyện Tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao. .. TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NƠNG THƠN CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN 1.1 Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.1.1 Lao động nông thôn đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.1.1.1 Lao động nông thôn. .. sốt thực sách đào tạo nghề Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thực mục tiêu tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn quyền cấp huyện - Số lượng, chất lượng cấu ngành nghề đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính quyền huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, Luận văn thạc sỹ - Tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính quyền huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn