Luận văn thạc sỹ - Thực trạng và giải pháp trong việc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam

95 169 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:43

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay với xu hướng toàn cầu hoá kinh tế quốc tế, hoạt động của các Ngân hàng thương mại cũng trở nên phong phú và đa dạng. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh truyền thống như huy động và tín dụng thì các Ngân hàng thương mại cũng đã phát triển các nghiệp vụ tài chính mới và hiện đại trong đó có các nghiệp vụ kinh doanh các công cụ tài chính phái sinh. Khi tham gia trên thị trường tài chính phái sinh, các Ngân hàng cũng sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro trong kinh doanh, nhất là trong bối cảnh tỷ giá biến động khó lường. Việc lựa chọn các công cụ tài chính phái sinh hợp lý để thực hiện kinh doanh là vấn đề khó khăn và cấp thiết. Các công cụ tài chính phái sinh đã được phát triển rất mạnh mẽ và đa dạng trên thị trường tài chính quốc tế, đặc biệt là những nước có nền kinh tế phát triển. Vì vậy, việc phát triển nghiệp vụ kinh doanh các công cụ tài chính phái sinh tại các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam là một điều tất yếu. Chính vì sự cần thiết của vấn đề mang tính cấp thiết này, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu “ Thực trạng và giải pháp trong việc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam”. 2.Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng việc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh của Maritime Bank, phân tích những thành tựu và những mặt hạn chế trong quá trình sử dụng các công cụ tài chính phái sinh trong thời gian qua. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị góp phần tăng cường hiệu quả của việc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh của Maritime Bank hiện nay. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các nghiệp vụ kinh doanh công cụ tài chính phái sinh của các NHTM. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu các nghiệp vụ kinh doanh công cụ tài chính phái sinh của Maritime Bank giai đoạn 2012-2015 và định hướng cho những năm tới. 4.Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận nghiên cứu: Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp luận duy vật lịch sử và duy vật biện chứng trong quá trình nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu khoa học: Dùng phương pháp hệ thống, thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp. 5.Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận thì luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công cụ tài chính phái sinh Chương 2: Thực trạng về nghiệp vụ kinh doanh công cụ tài chính phái sinh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển công cụ tài chính phái sinh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - VŨ MAI LY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG VIỆC SỬ DỤNG CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Kim Thanh Hà Nội- năm 2015 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH .3 1.1.1 Khái niệm cơng cụ tài phái sinh 1.1.2 Sự đời phát triển công cụ phái sinh 1.1.3 Vai trò cơng cụ tài phái sinh 1.1.4 Ưu điểm sử dụng cơng cụ tài phái sinh 1.1.5 Các loại rủi ro hạn chế sử dụng công cụ phái sinh 1.2 CÁC LOẠI CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH CHỦ YẾU 1.2.1 Hợp đồng kỳ hạn tiền tệ 1.2.2 Hợp đồng hoán đổi 1.2.3 Hợp đồng quyền chọn 16 1.3 CÁC GIAO DỊCH TÀI CHÍNH PHÁI SINH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM 23 1.3.1 Thị trường London 24 1.3.2 Thị trường Mỹ .25 1.3.3 Thị trường Singapore 28 Kết luận Chương .30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KINH DOANH CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 31 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM .31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 35 2.1.3 Kết hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam giai đoạn 2012- tháng 6/2015 39 2.2 THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KINH DOANH CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 45 2.2.1 Hệ thống văn pháp chế quy định việc kinh doanh cơng cụ tài phái sinh .45 2.2.2 Thực trạng giao dịch tài phái sinh tài Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam 52 2.2.3 Quy trình thực giao dịch tài phái sinh cách thức phối hợp nội Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam 62 2.3 ĐÁNH GIÁ NGHIỆP VỤ KINH DOANH CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM .63 2.3.1 Những thành tựu đạt 63 2.3.2 Những hạn chế 67 Kết luận chương 70 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 71 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA MARITIME BANK VỀ PHÁT TRIỂN CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH .71 3.1.1 Những quan điểm định hướng 71 3.1.2 Mục tiêu kinh doanh công cụ tài phái sinh Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam 71 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CHUNG ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH 72 3.2.1 Xây dựng hoàn thiện thị trường, thể chế, khung pháp lý thị trường giao dịch phái sinh 72 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm 77 3.2.3.Thông tin, tư vấn cơng cụ tài phái sinh đến Khách hàng .77 3.2.4 Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 78 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 78 3.3 NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM .78 3.3.1 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm 78 3.3.2 Xây dựng mơ hình, cơng cụ tính giá hợp lý 80 3.3.3 Đa dạng hóa loại ngoại tệ giao dịch 80 3.3.4 Đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyên truyền, quảng bá giao dịch phái sinh đến Khách hàng, thực sách khách hàng hợp lý 81 3.3.5 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 81 3.3.6 Đầu tư đổi mới, hồn thiện kỹ thuật cơng nghệ thông tin trang bị tốt sở vật chất hoạt động Ngân hàng 83 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 84 3.4.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước .84 3.4.2 Những kiến nghị nhằm khống chế tổn thất xảy sử dụng công cụ tài phái sinh .85 Kết luận chương 86 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU SƠ ĐỒ: Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Maritime Bank .36 Sơ đồ 2.2 : Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro Maritime Bank 38 BẢNG: Bảng 1.1: Phân loại sản phẩm hoán đổi tiền tệ chéo 11 Bảng 1.2: Đặc điểm sản phẩm quyền chọn tiền tệ .17 Bảng 2.1: Các tiêu tài giai đoạn 2012- tháng 6/2015 .39 Bảng 2.2: Cơ cấu tiền gửi khách hàng theo kì hạn giai đoạn 2012- tháng 6/2015 42 Bảng 2.3: Giá trị giao dịch sản phẩm phái sinh Maritime Bank giai đoạn 2012 -2014 .54 Bảng 2.4: Thu nhập chi phí sản phẩm phái sinh Maritime Bank giai đoạn 2012 -2014 55 BIỂU: Biểu 2.1: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2012- tháng 6/2015 41 Biểu 2.2: Dư nợ tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn, khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ giai đoạn 2012- 2014 44 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện với xu hướng tồn cầu hố kinh tế quốc tế, hoạt động Ngân hàng thương mại trở nên phong phú đa dạng Ngoài nghiệp vụ kinh doanh truyền thống huy động tín dụng Ngân hàng thương mại phát triển nghiệp vụ tài đại có nghiệp vụ kinh doanh cơng cụ tài phái sinh Khi tham gia thị trường tài phái sinh, Ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro kinh doanh, bối cảnh tỷ giá biến động khó lường Việc lựa chọn cơng cụ tài phái sinh hợp lý để thực kinh doanh vấn đề khó khăn cấp thiết Các cơng cụ tài phái sinh phát triển mạnh mẽ đa dạng thị trường tài quốc tế, đặc biệt nước có kinh tế phát triển Vì vậy, việc phát triển nghiệp vụ kinh doanh công cụ tài phái sinh Ngân hàng thương mại Việt Nam điều tất yếu Chính cần thiết vấn đề mang tính cấp thiết này, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “ Thực trạng giải pháp việc sử dụng cơng cụ tài phái sinh Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam” Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng việc sử dụng cơng cụ tài phái sinh Maritime Bank, phân tích thành tựu mặt hạn chế q trình sử dụng cơng cụ tài phái sinh thời gian qua Đề xuất giải pháp kiến nghị góp phần tăng cường hiệu việc sử dụng cơng cụ tài phái sinh Maritime Bank Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu nghiệp vụ kinh doanh cơng cụ tài phái sinh NHTM Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu nghiệp vụ kinh doanh cơng cụ tài phái sinh Maritime Bank giai đoạn 2012-2015 định hướng cho năm tới Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận nghiên cứu: Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp luận vật lịch sử vật biện chứng trình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu khoa học: Dùng phương pháp hệ thống, thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp Kết cấu đề tài Ngồi phần mở đầu kết luận luận văn gồm có chương: Chương 1: Tổng quan cơng cụ tài phái sinh Chương 2: Thực trạng nghiệp vụ kinh doanh cơng cụ tài phái sinh Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển cơng cụ tài phái sinh Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH 1.1.1 Khái niệm cơng cụ tài phái sinh Cơng cụ tài phái sinh hiểu công cụ phát hành sở cơng cụ có nhằm nhiều mục tiêu khác phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận tạo lợi nhuận Giá trị công cụ tài phái sinh bắt nguồn từ số công cụ sở khác tỷ giá, trị giá cổ phiếu, trái phiếu, số chứng khoán, lãi suất Cũng hiểu, Cơng cụ tài phái sinh hợp đồng thỏa mãn đồng thời ba đặc điểm sau: a Có giá trị thay đổi theo thay đổi yếu tố thị trường, như: lãi suất, tỷ giá hối đối, giá hàng hóa giá chứng khốn; b Khơng phải đầu tư thời điểm khởi đầu hợp đồng cần đầu tư ban đầu thấp so với loại hợp đồng khác có phản ứng tương tự thay đổi yếu tố thị trường; c Được toán vào ngày tương lai 1.1.2 Sự đời phát triển công cụ phái sinh Cơng cụ tài phái sinh xuất từ sớm Từ thời trung cổ, giao dịch tương lai xuất thị truờng, tiếp sau hình thành giao dịch quyền chọn vào kỷ 18, giao dịch kỳ hạn hoán đổi xuất muộn vào kỳ 20 Sự xuất cơng cụ tài phái sinh phải kể đến giao dịch tương lai 24/9/1730: Sàn giao dịch hợp đồng tương lai giới thiết lập thành phố Osaka, mang tên Sàn giao dịch Gạo Dojima Dojima tên quận Osaka Khi quyền Edo trả lương cho samurai gạo Năm 1730 giá gạo xuống thấp, nên số tiền quy đổi từ gạo giảm Để giải tình trạng này, người ta nghĩ cách mua bán gạo khơng tốn mà toán vào thời điểm sau với mức giá tại, đề phòng tình trạng giá gạo xuống Cùng với gạo, mặt hàng khác giao dịch tương lai lúa mì, cà phê Đến năm 80 kỷ 20, hợp đồng tương lai bắt đầu phát triển phổ biến giao dịch thương mại với nhiều loại tiền tệ hàng hóa Tiếp sau phải nói đến giao dịch quyền chọn, giao dịch thị trường quyền chọn châu Âu châu Mỹ từ đầu kỷ 18 Trong năm đầu, thị trường hoạt động thất bại tham nhũng Vào năm 1900, nhóm cơng ty hình thành hiệp hội nhà mơi giới kinh doanh quyền chọn Mục đích hiệp hội cung cấp kỹ thuật nhằm đưa người mua người bán lại với Năm 1973: Sàn giao dịch quyền chọn Chicago thiết lập Đây sàn giao dịch quyền chọn chứng khốn tiêu chuẩn hóa giới Từ đó, thị trường quyền chọn trở nên phổ biến với nhà đầu tư Đối với hợp đồng hoán đổi, chúng áp dụng từ năm 1960 dạng hợp đồng hoán đổi tiền tệ Với dạng công cụ này, công ty trao đổi luồng tiền để phục vụ nhu cầu kinh doanh Do hợp đồng hoán đổi ngày phát triển Các giao dịch kỳ hạn xuất thị trường liên ngân hàng Thi trường phát triển nhanh chóng nhờ thả đồng tiền mạnh vào đầu thập niên 70 kỷ 20 Thị trường liên ngân hàng bao gồm hàng trăm ngân hàng khắp giới Các giao dịch kỳ hạn nhờ mà phát triển mạnh mẽ rộng rãi Có thể nhận thấy cơng cụ phái sinh giới hình thành phát triển khoảng thời gian dài gần song song với phát triển thị trường tài quy mơ ngày phát triển Năm 2007: quy mô thị trường công cụ phái sinh tồn cầu vượt q 450 nghìn tỷ la Mỹ Còn tính đến tháng Sáu năm 2011, thị trường phái sinh OTC có khối lượng khoảng 700 nghìn tỷ USD, tổng quy mơ thị trường giao dịch qua sàn khoảng 83 nghìn tỷ USD Tiến hành thiết lập thị trường ngoại tệ liên ngân hàng theo mơ hình tổ chức kép, bao gồm thị trường liên ngân hàng trực tiếp ngân hàng thị trường gián tiếp qua môi giới Việc can thiệp NHNN phải diễn kịp thời với qui mơ thích hợp, có thị trường hoạt động thống Một NHNN không tiến hành can thiệp can thiệp chậm qui mô can thiệp khơng thích hợp làm phát sinh tâm lý rụt rè ngóng đợi, khiến cho thị trường rơi vào tình trạng trầm lắng, kích thích đầu gây áp lực lên tỷ giá Điều cần lưu ý rằng, can thiệp NHNN ảnh hưởng lên thị trường ngoại hối lớn nhiều so với qui mô can thiệp Như vậy, cần động thái khơn ngoan thích hợp NHNN đủ để thị trường hoạt động thông suốt hiệu Số lượng thành viên thị trường liên ngân hàng hạn chế, điều khiến cho thị trường hoạt động phần sôi Hơn nữa, giao dịch thị trường diễn chiều, nghĩa số ngân hàng chuyên bán, số ngân hàng chuyên mua, điều khiến cho thị trường tính đặc thù Để khắc phục hạn chế này, mặt cần mở rộng số lượng thành viên, mặt khác cần tạo môi trường điều kiện để thành viên tham gia thị trường tích cực 3.2.1.3 Xây dựng thị trường giao dịch phái sinh chun nghiệp, NHNN cần đóng vai trò quan chủ quản, đầu mối xây dựng sàn giao dịch phái sinh chuyên nghiệp Trước đây, có hợp đồng tương lai hàng hóa giao dịch sàn, hợp đồng kỳ hạn phải giao dịch sàn nước ngồi London NewYork, lại giao dịch qua quầy, điều gây nhiều bất lợi tính khoản rủi ro tín dụng Vì vậy, NHNN xây dựng sàn giao dịch kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn để dễ dàng quản lý thị trường phái sinh, tạo sân chơi lành mạnh chuyên nghiệp cho thành phần tham giá, kích thích thị trường phái sinh Việt Nam phát triển Ngoài ra, NHNN cần phải xây dựng quan chủ quản để giải vấn đề tranh chấp có xảy vi phạm Ngân hàng Doanh 75 nghiệp, nhằm đảm bảo lợi ích bên tham gia giao dịch thị trường phái sinh Theo thông lệ quốc tế, trước giao dịch sản phẩm phái sinh hoán đổi, quyền chọn hay kỳ hạn, bên tham gia phải ký kết với thoả thuận chung Hiệp hội nhà kinh doanh phái sinh hoán đổi quốc tế ISDA Thoả thuận bao gồm điều khoản điều kiện nhằm quy định phạm vi giao dịch, loại công cụ giao dịch, nghĩa vụ bên tham gia; quy định vấn đề giải tranh chấp, án hay vấn đề xử lý có bên tham gia bị khả tốn… 3.2.1.4 Hồn thiện khung pháp lý thị trường giao dịch phái sinh Hệ thống khung pháp lý sở quan trọng quy định nguyên tắc tổ chức hoạt động thị trường phái sinh tạo nên rào chắn bảo vệ lành mạn h thị trường tài chính, đồng thời văn pháp luật sở quan trọng cho dịch vụ đời Như môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ, hiệu lực pháp lý cao điều kiện cần cho hình thành phát triển thị trường tài phái sinh Hơn tính chất phức tạp giao dịch sản phẩm tài phái sinh khiến cho hoạt động công cụ nhạy cảm với hành vi gian lận, tiêu cực Trên thị trường phái sinh có nhiều đối tượng tham gia như: nhà kinh doanh, nhà đầu cơ, nhà môi giới… Mỗi người tham gia thị trường mục đích khác nhau, chí trái ngược Vì nguy rủi ro khả thu lợi hợp đồng phái sinh lớn Do đó, c ác vấn đề môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ, hiệu lực pháp lý cao điều kiện cần cho hình thành phát triển sân chơi tài cao cấp Các văn NHNN đủ sở pháp lý để NHTM thực triển khai giao dịch tài phái sinh Tuy nhiên, văn nhiều giới hạn điều kiện giao dịch, chưa quy định cụ thể bước thực hiện, khiến NHTM nhiều lúng túng Vì NHNN cần phải nghiên cứu ban hành nguyên tắc giao dịch phái sinh, văn hướng dẫn nghiệp vụ cần phù hợp với thị trường Việt Nam để có hành lang pháp lý chung cho hoạt động NHTM, tránh để NHTM thực nghiệp vụ cách 76 riêng lẻ theo hiểu biết ngân hàng, dẫn đến tình trạng khơng thống nhất, dễ gây tranh chấp có cố xảy Ngoài ra, NHNN cần đánh giá sản phẩm phái sinh hai mặt tích cực hạn chế, xem xét mở rộng phạm vi thực cơng cụ phái sinh, đồng thời có giải pháp hạn chế nhược điểm sản phẩm NHNN cần nghiên cứu, sửa đổi quy định liên quan đến kinh doanh tiền tệ, cơng cụ tài phái sinh tiền tệ theo xu hướng hội nhập quốc tế phù hợp điều kiện môi trường Việt Nam thời kỳ Dưới số kiến nghị để hoàn thiện khung pháp lý giao dịch phái sinh Trong vài năm trở lại đây, NHNN cho phép NHTM thực nhiều nghiệp vụ quyền chọn ngoại hối, quyền chọn vàng, hoán đổi lãi suất nhiên NHTM thực quyền chọn ngoại tệ ngoại tệ, ngoại tệ với VND phải cho phép từ NHNN Trên thực tế, doanh nghiệp xuất nhập thường chuyển đổi ngoại tệ VND để phục vụ hoạt động đầu tư sản xuất nước mà không chuyển đổi ngoại tệ ngoại tệ Đây trở ngại lớn với NHTM khiến cho doanh số giao dịch quyền chọn chưa cao NHNN cần sửa đổi quy định giao dịch kỳ hạn, hoán đổi tiền tệ, hoán đổi lãi suất, hoán đổi lãi suất tiền tệ chéo để quy định chi tiết nghiệp vụ, cách thức giao dịch trường hợp đặc biệt tất toán trước hạn hay xử lý trường hợp khách hàng không đủ nguồn tiền toán NHNN cần quy định rõ quy trình giám sát rủi ro NHTM nhằm đảm bảo an toàn hệ thống theo kịp thay đổi hoạt động kinh doanh ngân hàng nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm phái sinh Hiện nay, văn hướng dẫn NHNN hạch toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ có Cơng văn số 7404/NHNN-KTTC ngày 29/08/2006 Cơng văn hướng dẫn nguyên tắc hạch toán sản phẩm hối đoái kỳ hạn, hoán đổi tiền tệ quyền chọn tiền tệ tình thông thường NHNN cần bổ sung thêm hướng dẫn trường hợp Khách hàng tất tốn trước hạn khơng đủ nguồn tiền để tốn Ngồi ra, NHNN cần sớm ban hành 77 hướng dẫn thống cho việc hạch toán sản phẩm hoán đổi lãi suất, hoán đổi lãi suất tiền tệ chéo số sản phẩm phái sinh khác để NHTM có sở pháp lý thực hạch tốn xác tn thủ chuẩn mực Kế tốn Ngồi ra, NHNN cần nghiên cứu việc hạch toán sản phẩm phái sinh phải theo mục đích sử dụng Thơng thường, NHTM sử dụng cơng cụ tài phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro mục đích thương mại Trường hợp NHTM sử dụng cơng cụ tài phái sinh với mục đích thương mại cơng cụ tài phái sinh phân loại nhóm “Tài sản tài nợ phải trả tài ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh” Doanh nghiệp phải ghi nhận khoản lãi, lỗ phát sinh từ việc thay đổi giá trị hợp lý tài sản phái sinh nợ phải trả phái sinh vào Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Trường hợp NHTM sử dụng cơng cụ tài phái sinh với mục đich phòng ngừa rủi ro phải kế tốn phòng ngừa rủi ro theo quy định 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm Sắp tới vào năm 2016, Việt Nam có thị trường chứng khốn phái sinh Vì NHNN cần sớm hướng dẫn cách thức giao dịch hạch toán kế toán để giúp NHTM dễ dàng tham gia thị trường cách hiệu hợp pháp Ngoài ra, Option chứng khoán, chưa áp dụng triển khai thời điểm chín muồi để triển khai Option chứng khốn tốc độ phát triển thời gian qua nhanh, giá tăng – giảm đột biến, nhu cầu Option trở nên cấp bách Nếu có cơng cụ Option, nhà đầu tư khơng bị hoảng loạn gần họ mua “bảo hiểm” giá cho chứng khoán Song song với việc triển khai cơng cụ tài phái sinh nhất, nên có tiếp cận sản phẩm lai tạp Các sản phẩm quản trị rủi ro lãi suất, tỷ giá giá xuất thị trường Việt Nam Thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng thị trường tài sản sở Từ sở để định giá sản phẩm phái sinh hiệu 3.2.3 Thông tin, tư vấn cơng cụ tài phái sinh đến Khách hàng Các Ngân hàng cần tăng cường hội thảo, tư vấn Khách hàng theo chuyên đề lợi ích mang lại cơng cụ tài phái sinh tiền tệ để mở rộng khách 78 hàng áp dụng Ngoài ra, Ngân hàng cần tư vấn cho Khách hàng phân tích, đánh giá nhiều yếu tố để có định mặt tài thơng qua sản phẩm phái sinh việc lựa chọn sản phẩm phái sinh mặt mang lại lợi ích cho Doanh nghiệp Doanh nghiệp cần hiểu biết sản phẩm để có biện pháp bảo hiểm rủi ro kèm 3.2.4 Phát triển hạ tầng công nghệ thơng tin Ngồi phương tiện, thiết bị có Reuters, Thomson, SowJones News , Ngân hàng cần trang bị thêm phần mềm xử lý, quản lý rủi ro tính phí nghiệp vụ phái sinh để việc thực quản lý giao dịch tự động, nâng cao hiệu việc kiểm soát giao dịch phái sinh, rút ngắn việc xử lý giao dịch tiết kiệm chi phí nhân lực Ngoài ra, Ngân hàng cần cải tiến thiết bị hỗ trợ bảo mật lưu trữ thông tin để giúp cho thông tin giao dịch an toàn, hỗ trợ tốt việc tra cứu liệu 3.2.5.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việc phát triển kinh tế - xã hội bối cảnh giới chuyển sang kinh tế tri thức đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ tương ứng Vì vậy, tập trung sức phát triển nguồn nhân lực có phẩm chất tốt kỹ nghề nghiệp đạt trình độ cao phải xem nhiệm vụ quan trọng Thời kỳ chiến lược 2011 – 2020 thời kỳ “dân số vàng” Việt Nam Vì vậy, nâng cao chất lượng hiệu cơng tác đào tạo nhân nguồn nhân lực trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu để thu hút đầu tư lợi cạnh tranh lớn kinh tế 3.3 NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 3.3.1 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm Để tạo lợi cạnh tranh thị trường ngoại hối liên ngân hàng, việc trì phát triển sản phẩm truyền thống, Maritime Bank cần nghiên cứu để phát triển sản phẩm Hợp đồng kỳ hạn lãi suất (FRA), Hợp đồng lãi suất tương lai, Hợp đồng quyền chọn chứng khốn, Hợp đồng quyền chọn hàng hóa Những sản phẩm cài đặt hệ thống Kondor Maritime 79 Bank, nhiên chưa thực Maritime Bank nhiều nguyên nhân như: chưa cấp phép từ NHNN, chưa đủ điều kiện thực hiện, chưa tìm kiếm nguồn Khách hàng Vì vậy, thời gian tới Maritime Bank cần tìm hiểu để sớm đưa sản phẩm thị trường, tạo nhiều hội cho Khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng Maritime Bank Bên cạnh đó, Maritime Bank nên áp dụng sách sản phẩm linh hoạt hấp dẫn, giúp Khách hàng có nhiều hội thực sản phẩm, ví dụ như: 3.3.1.1 Cần xác định phí quyền chọn hợp lý Maritme Bank cần tách lợi nhuận mong muốn khỏi phí quyền chọn để doanh nghiệp thấy phí quyền chọn hợp lý, họ thực giao dịch quyền chọn nhiều Tuy nhiên giải pháp ngắn hạn lúc ngân hàng chưa thực tự doanh quyền chọn, lâu dài Maritime Bank xây dựng quy trình giao dịch cụ thể, xác định phí quyền chọn dựa cung cầu chuẩn bị yếu tố để tự doanh quyền chọn trực tiếp với Khách hàng Khi đó, hiệu đạt cao 3.3.1.2 Sử dụng loại quyền chọn khơng phí Việc Khách hàng chưa sẵn sàng trả phí quyền chọn trở ngại việc thúc đẩy thị trường quyền chọn Để giải vấn đề này, cần có giải pháp đồng hơn, có việc xây dựng thị trường liên ngân hàng Quyền chọn, tính cạnh tranh phí quyền chọn, chất lượng phục vụ, cơng tác tiếp thị khách hàng, tính phong phú đa dạng sản phầm quyền chọn môi trường kinh doanh sơi động cho việc Khách hàng trả phí quyền chọn để bảo hiểm tỷ giá xem vấn đề tự nhiên Trên thị trường sản phẩm phái sinh quốc tế, dòng sản phẩm Option phong phú đa dạng với nhiều biến hóa linh hoạt theo kiểu “option phức hợp” (Structured Option) để khách hàng mua option khơng phải trả phí quyền chọn cho ngân hàng vào ngày ký hợp đồng mà người ta thường gọi “Option khơng phí” (Zero Cost Option), Những loại Option khơng phí ưa chuộng phổ biến thị trường quốc tế lý đơn giản khách hàng khơng muốn trả phí quyền chọn 80 Do đưa vào thị trường Việt Nam năm gần đây, sản phầm Option nước dừng lại Option đơn giản mà khách hàng mua Option phải trả khoản phí quyền chọn vào ngày ký hợp đồng Nếu thời gian tới, Khách hàng nước tiếp tục khơng muốn trả phí quyền chọn Maritme Bank cần xem xét vận dụng loại Option khơng phí để thu hút khách hàng điều cần thiết 3.3.1.3 Khách hàng phép bán Option Để tiết kiệm phí quyền chọn cho Khách hàng tạo bình đẳng quan hệ kinh doanh, Maritime Bank nên cho phép Khách hàng bán Option Ban đầu Khách hàng mua Option Maritime Bank, Khách hàng nhận định tỷ giá bất lợi có khả khơng thực quyền chọn để bù đắp phần khoản phí bỏ ra, Khách hàng bán lại Option cho Maritime Bank để hưởng khoản phí quyền chọn, điều giúp giảm thiểu tổn thất cho Khách hàng Tuy nhiên cho phép Khách hàng bán lại Option, Maritime Bank cần tạo giao dịch đối ứng với bên khác để hạn chế rủi ro cho Maritime Bank 3.3.2 Xây dựng mô hình, cơng cụ tính giá hợp lý Maritime Bank cần thống xây dựng mơ hình cơng cụ tính giá hợp lý cho sản phẩm phái sinh tính tỷ giá hốn đổi (Swap rate), tỷ giá kỳ hạn (forward rate), tỷ giá thực hợp đồng quyền chọn (strike rate) Các cơng cụ tính giá cần phải xây dựng thống toàn hệ thống, tránh để tình trạng Trader tồn quyền xác định giá với Khách hàng dựa kinh nghiệm thị trường thân yếu tố khác Có vậy, Maritime Bank đạt hiệu cao giao dịch, quản lý Trader chặt hơn, tránh tình trạng Trader cấu kết với Khách hàng để chuộc lợi cá nhân 3.3.3 Đa dạng hóa loại ngoại tệ giao dịch Hiện Maritime Bank phép sử dụng 17 loại ngoại tệ giao dịch ngoại hối Tuy nhiên sản phẩm phái sinh có loại tiền tệ thường xun sử dụng Do hoạt động ngoại thương ngày mở rộng nhu cầu sử dụng loại ngoại tệ mạnh khác USD ngày gia tăng Vì vậy, Maritime 81 Bank cần đa dạng hóa loại ngoại tệ giao dịch phái sinh nhằm đỡ tạo áp lực lên loại tiền USD, hạn chế tình trạng thiếu USD mình, 3.3.4 Đẩy mạnh cơng tác tư vấn, tuyên truyền, quảng bá giao dịch phái sinh đến Khách hàng, thực sách khách hàng hợp lý Maritime Bank cần nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ tư vấn cho Khách hàng, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, tư vấn cơng cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá lãi suất Thơng qua đó, giúp doanh nghiệp hiểu nhận thức đầy đủ lợi ích mà cơng cụ phòng chống rủi ro ngân hàng mang lại Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, quảng cáo dịch vụ góp phần đưa giao dịch phái sinh đến gần với khách hàng Maritime Bank thực cơng tác thông qua phương tiện thông tin đại chúng báo, đài, trang web Maritime Bank Ngoài để giúp Khách hàng hiểu rõ sản phẩm phái sinh, Maritime Bank nên phát miễn phí cho Khách hàng cẩm nang hướng dẫn thực công cụ tài phái sinh Trong nêu ngắn gọn cách thức giao dịch, lợi ích sản phẩm mang lại Để kích thích Khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm phái sinh Maritime Bank, việc tuyên truyền Khách hàng hiểu sản phẩm, Maritime Bank cần thực sách Khách hàng hợp lý giảm phí quyền chọn tỷ lệ ký quỹ cho Khách hàng tham gia lần đầu, miễn phí mở thẻ trì tài khoản cho Khách hàng chưa có tài khoản Maritime Bank 3.3.5 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Trong hoạt động dịch vụ, nhân tố người đóng vai trò quan trọng Do chất nghiệp vụ kinh doanh sản phẩm phái sinh vốn công việc phức tạp, căng thẳng, chứa đựng nhiều rủi ro Do đòi hỏi cán kinh doanh cán nghiệp vụ Maritime Bank khơng giỏi chun mơn mà phải động, nhạy bén, am hiểu thị trường tài chính, có khả phân tích 82 yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá, giá chứng khoán, lãi suất , đồng thời phải người có đạo đức nghề nghiệp, trung thực kinh doanh Vì vậy, Maritime Bank cần thường xuyên mở lớp đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ ngoại ngữ chuyên ngành, không riêng cho cán kinh doanh trực tiếp cơng cụ tài phái sinh mà cho cán nhân viên thuộc phận Quản trị rủi ro (Middle office) Kế toán (Back office) để cán hiểu nghiệp vụ, từ phối hợp với hiệu Khi có sản phẩm triển khai, Maritime Bank cần mở khóa đào tạo ngắn hạn để cán nhân viên nắm bắt kịp thời triển khai hiệu Ngoài ra, định kỳ Maritime Bank nên tổ chức sát hạch lại trình độ chun mơn cán nhân viên để loại bỏ đào tạo lại cán khơng đủ trình độ đáp ứng u cầu cơng việc Maritime Bank nên tổ chức cho cán nghiệp vụ liên quan thăm quan mơ hình giao dịch Ngân hàng nước nước để nắm bắt kịp thời học hỏi công nghệ đại, tiên tiến, cách thức giao dịch hiệu quả, mơ hình hoạt động chun nghiệp để triển khai Ngân hàng Ngồi việc xây dựng KPIs cho cán trực tiếp kinh doanh, Maritime Bank cần xây dựng KPIs cho phận Middle Back để động viên kịp thời cố gắng nỗ lực nhân viên có chế phạt cán gây sai sót Ví dụ cán Kế tốn phát nhiều sai sót giao dịch Front Office với Cán Quản lý rủi ro đưa nhiều cảnh bảo rủi ro, Maritime Bank nên có phương án ghi nhận thành tích họ để có chế thưởng xứng đáng, giúp kích thích tinh thần làm việc Hoặc cán Kế toán hạch toán sai dẫn đến làm sai lệch Báo cáo tài cần có hình thức phạt rõ ràng Sau xây dựng KPIs cho Middle Back, Maritime Bank nên cân nhắc chế độ thưởng phận này, tránh tình trạng chênh lệch mức thưởng cán trực tiếp kinh doanh với hai phận để có hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu cần đóng góp Middle Back 83 3.3.6 Đầu tư đổi mới, hồn thiện kỹ thuật cơng nghệ thông tin trang bị tốt sở vật chất hoạt động Ngân hàng Cơng cụ tài phái sinh sản phẩm đại hệ thống tài Vì để triển khai nghiệp vụ tốt, trước hết phải có hạ tầng sở vật chất – kỹ thuật đại thị trường phái sinh làm tảng Ngoài việc triển khai hệ thống đại Kondor, Maritime Bank cần đổi nâng cấp hệ thống toán BDS Core Siverlake, hệ thống lỗi thời chưa đáp ứng nhiều nhu cầu Việc tốn khơng trực tiếp thuộc nghiệp vụ phái sinh liên quan đến việc chuyển phí dịch vụ phái sinh mà Maritime Bank cung cấp, toán ngày đáo hạn hợp đồng kỳ hạn, hốn đổi Vì vậy, để tạo điều kiện cho nghiệp vụ phái sinh phát triển tạo hài lòng tốn với khách hàng, hệ thống toán phải đáp ứng khối lượng phù hợp với quy mô giao dịch thị trường, có hệ thống tốn tự động, hỗ trợ cho việc thực giao dịch phái sinh nhanh chóng xác Bên cạnh đó, Maritime Bank cần phối hợp với nhà thầu Kondor để thực hạch toán tự động bút toán cho giao dịch phái sinh Chi nhánh Khách hàng để đảm bảo việc hạch toán tự động đồng Hội sở Chi nhánh, hạn chế rủi ro tác nghiệp cách thức hạch tốn Các cán cơng nghệ thông tin (IT) Maritime Bank cần nghiên cứu phương án lưu trữ liệu cho báo cáo nghiệp vụ phái sinh hệ thống báo cáo infoview Maritime Bank để kéo dài thời gian lưu trữ báo cáo, thuận tiện cho phòng ban khai thác lại liệu giao dịch khứ Ngoài ra, IT cần phải phối hợp với Kế tốn để hồn thiện báo cáo đối chiếu hồ sơ phân hệ với tài khoản kế toán (đối chiếu hồ sơ – GL) cho nghiệp vụ hoán đổi, kỳ hạn, quyền chọn để đảm bảo tài khoản kế tốn hạch tốn xác so với diễn biến giao dịch hệ thống, tiết kiệm thời gian so với cách đối chiếu thủ cơng Kế tốn Do phần mềm Kondor, phần mềm toán Maritime Bank file 84 excel báo cáo xuất từ hệ thống cho sản phẩm tương đối nặng nên sử dụng máy tính xử lý chậm, tốn thời gian chờ đợi Vì vậy, Maritime Bank cần định kỳ tổ chức đánh giá lại máy tính cá nhân cán nhân viên để kịp thời sửa chữa, nâng cấp máy tính, giúp cho việc thao tác xử lý giao dịch phái sinh nhanh chóng, tiết kiệm thời gian làm việc 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 3.4.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Hoạt động giao dịch phái sinh phải thực có ý nghĩa điều kiện tình hình biến động thị trường hoàn toàn khách quan Các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người làm kinh doanh ngoại tệ dựa vào phán đoán diễn biến thị trường, họ lựa chọn cơng cụ phái sinh thích hợp để thực Và để trình thực giao dịch thuận lợi chế quản lý NHNN phải ngày hoàn thiện, phải hoàn chỉnh khung pháp lý cho giao dịch kỳ hạn, hốn đổi quyền chọn NHNN cho phép thành lập công ty trung tâm thực tư vấn tỷ giá hối đoái Cơ quan có chức kinh doanh mơi giới, tư vấn lĩnh vực tỷ giá hối đoái tư vấn sử dụng cơng cụ tài phái sinh Thông tin quan cung cấp truyền tải qua mạng (mở trang web riêng) phát hành tạp chí chuyên ngành tài kết hợp phương tiện Nếu quan nên phát hành tạp chí riêng để cung caaso nhận định tỷ giá biến động tỷ giá Các dự báo tỷ giá sở để xác lập phí quyền chọn nhân tố quan trọng tạo nên tỷ giá kỳ vọng tương lai Trong mơi trường hội nhập đòi hỏi NHNN phải uyển chuyển hoạt động việc ban hành quy định cho phù hợp với thông lệ quốc tế cam kết Việt Nam WTO Để đáp ứng yêu cầu điều kiện hội nhập, thiết nghĩ NHNN cần có chuyển biến tích cực cách quản lý, cụ thể là: 85  Cần phải nâng cao lực hiệu điều hành  Nâng cao vị tính độc lập, tự chủ NHNN việc xây dựng, điều hành sách tiền tệ, nhằm tăng cường hiệu lực công cụ quản lý  Tăng cường phối hợp với NHTM tổ chức tài quốc tế sách tiền tệ, thơng tin ngăn ngừa rủi ro, qua hạn chế biến động thị trường  Cải cách thể chế hệ thống luật ngân hàng theo xu hướng quốc tế  Nâng cao lực hoạt động quan quản lý tài 3.4.2 Những kiến nghị nhằm khống chế tổn thất xảy sử dụng công cụ tài phái sinh Có thực tế cà sử dụng sai mục đích khơng giám sát chặt chẽ, cơng cụ tài phái sinh từ chỗ cơng cụ phòng chống rủi ro mang đến mầm họa khôn lường cho kinh tế Do vậy, để tránh điều đó, cần xây dựng trụ cột đảm bảo việc triển khai cơng cụ tài phái sinh bền vững 3.4.2.1 Quy định giới hạn giá mua Quy định nhằm khống chế nhà đầu tư đưa mức giá cao hay thấp làm cho thị trường bị xáo trọn hay bị bóp méo Nói cách khác, quy định nhằm kiểm soát nhà đầu tác động lên giá Việc kết hợp chiến lược phòng ngừa rủi ro quyền chọn tiền tệ phong phú, cho phép doanh nghiệp vừa kết hợp phòng ngừa tỷ giá vừa tiến cơng có hội (đặc biệt định chế muốn tìm kiếm lợi nhuận) Dĩ nhiên mặt trái quyền chọn đầu cao Các nhà đầu đẩy giá lên xuống quyền chọn mua bán Quyền chọn có điều kiện quyền chọn lai tạp quyền chọn phức tạp nước phát triển làm giảm tính đầu để tránh thua lỗ tối đa cho nhà đầu tư chí nhà đầu có ham muốn sử dụng quyền chọn tiền tệ công cụ kiếm lời Các quyền chọn tiền tệ có điều kiện đưa quy định mức tỷ giá trần mức tỷ giá sàn Nếu tỷ giá vượt mức giá 86 quyền chọn khơng giá trị Những rào cản làm nản lòng nhà đầu làm giảm đáng kể tính bất ổn NHNN mở rộng biên độ dao động tỷ giá Các khống chế nêu áp dụng cho tồn hàng hóa tài sản thị trường Việt Nam 3.4.2.2 Yêu cầu vốn chấp giao dịch phái sinh Trong điều kiện Việt Nam, mức tài khoản ký quỹ mức trì phải theo thơng lệ quốc tế 5% Đối với nhà môi giới hợp đồng phái sinh, yêu cầu phải có đủ vốn, họ ngân hàng công ty không trực tiếp tham gia vào giao dịch phái sinh Yêu cầu vốn quan trọng, chúng giúp cho hệ thống ngân hàng giảm bớt nguy động sẵn sàng chấp nhận rủi ro dẫn đến tình trạng khả tốn nhà mơi giới Vì ngân hàng tổ chức cần phải tuân thủ yêu cầu vốn chấp giao dịch phái sinh Kết luận chương Trên sở lý luận nghiệp vụ kinh doanh cơng cụ tài phái sinh chương với kết đánh giá thực trạng nghiệp vụ kinh doanh công cụ tài phái sinh NHTMCP Hàng Hải Việt Nam chương 2, chương luận văn đề xuất số giải pháp hồn thiện nghiệp vụ kinh doanh cơng cụ tài phái sinh Maritime Bank Bên cạnh đề xuất kiến nghị với NHNN, Chính phủ quan chức nhằm hỗ trợ việc kinh doanh cơng cụ tài phái sinh hiệu phát triển 87 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu phương pháp khoa học, kiến thức tích lũy q trình học tập, kinh nghiệm cơng tác Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam tận tình hướng dẫn bảo giáo hướng dẫn TS Nguyễn Thị Kim Thanh thầy cô khoa Tài Ngân hàng trường Học viện Ngân hàng, nghiên cứu hoàn thành số vấn đề việc sử dụng công cụ tài phái sinh Trên sở hệ thống hóa lý luận cơng cụ tài phái sinh NHTM nhân tố ảnh hưởng, luận văn sâu phân tích thực trạng việc sử dụng cơng cụ tài phái sinh Ngân hàng TMCP Hàng Hải số lượng cấu, chi phí…., đồng thời hạn chế nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu việc sử dụng cơng cụ tài phái sinh Ngân hàng Từ sở lý luận thực tiễn phân tích với định hướng kinh doanh cơng cụ tài phái sinh Ngân hàng Hàng Hải, luận văn đưa số giải pháp mang tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực trạng Ngân hàng Hy vọng với giải pháp giúp Ngân hàng khắc phục tồn việc sử dụng cơng cụ tài phái sinh, cải thiện quy mơ, cấu, để có hiệu kinh doanh cao không ngừng tăng trưởng đáp ứng nhu cầu ngày phát triển Ngân hàng Điều đòi hỏi tầm vĩ mơ Nhà nước cấp, ngành phải có biện pháp đồng tạo điều kiện cho Ngân hàng thực thi giải pháp Do việc hạn chế mặt kiến thức, kinh nghiệm thời gian nên luận văn có nhiều điểm sai sót Vì vậy, mong nhận ý kiến góp ý thầy để tác giả hồn thiện cơng trình nghiên cứu 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2006),Quyết định số 112/206/QĐ-TTg ngày 24/5/2006 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1997), Ngân hàng Việt Nam với chiến lược huy động vốn phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Hà Nội Đại học Kinh tế quốc dân (2007), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Mùi (2004), Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Học viện Ngân hàng (2001), Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Frederic S Mishkin (1994), Tiền tệ Ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Lê Hồng Lan (2006), Hoàn thiện chế hoạt động ngân hàng Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Báo cáo tài năm 2012, 2013, 2014, tháng đầu năm 2015 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 10 Bảng cân đối kế toán năm 2012, 2013, 2014, tháng đầu năm 2015 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 11 Báo cáo thường niên năm 2012, 2013, 2014, tháng đầu năm 2015 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 12 www.msb.com.vn 89 ... dịch tài phái sinh tài Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam 52 2.2.3 Quy trình thực giao dịch tài phái sinh cách thức phối hợp nội Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam. .. CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 45 2.2.1 Hệ thống văn pháp chế quy định việc kinh doanh công cụ tài phái sinh .45 2.2.2 Thực trạng. .. cổ phần Hàng hải Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển cơng cụ tài phái sinh Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH 1.1 NHỮNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Thực trạng và giải pháp trong việc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam, Luận văn thạc sỹ - Thực trạng và giải pháp trong việc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam, TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH, Bảng 1.1: Phân loại sản phẩm hoán đổi tiền tệ chéo, Bảng 1.2: Đặc điểm của sản phẩm quyền chọn tiền tệ, CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM, Biểu 2.2: Dư nợ tín dụng của khách hàng doanh nghiệp lớn, khách hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2012- 2014, Bảng 2.4: Thu nhập và chi phí các sản phẩm phái sinh của Maritime Bank, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn