Luận văn thạc sỹ - Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND quận Ba Đình- thành phố Hà Nội

111 12 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:43

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Công cuộc cải cách hành chính (CCHC) đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam khởi xướng và thực hiện từ những năm 1990 nhằm thay đổi cơ chế vận hành của nó theo yêu cầu quản lý đất nước trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Mục tiêu CCHC là xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và hướng tới một Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Nội dung cải cách hành chính được tiến hành tương đối toàn diện, thể hiện trên các lĩnh vực chủ yếu như: cải cách thể chế; cải cách bộ máy nhà nước; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Cải cách thủ tục hành chính là một trong các nhiệm vụ của cải cách thể chế hành chính; Do vậy, việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được Đảng và Chính phủ Việt Nam quan tâm và lựa chọn là nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá. Thủ tục hành chính không chỉ liên quan đến công việc nội bộ của một cơ quan, đơn vị; một cấp chính quyền, mà còn liên quan trực tiếp đến các tổ chức và công dân trong mối quan hệ với Nhà nước. Nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác có được thực hiện hay không, thực hiện như thế nào về cơ bản đều phải thông qua TTHC do các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị của Nhà nước quy định và trực tiếp giải quyết. Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC; Do đó, Nghị quyết của Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam khóa VII và VIII, đặc biệt là Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định: “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính Nhà nước”. Theo đó, Ngày 04/5/1994, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về cải cách một bước thủ tục hành chính mà mục tiêu quan trọng là hướng đến việc giải quyết tốt hơn các công việc của tổ chức, công dân; đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp. Đáp ứng đòi hỏi thiết yếu của cuộc sống từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN và phù hợp với tiến trình hội nhập, xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. Trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, yêu cầu hội nhập toàn diện và sâu rộng, công tác CCHC đang đứng trước những thách thức vô cùng to lớn và là công việc hết sức cần thiết, quan trọng đối với tất cả các cơ quan trong bộ máy hành chính Nhà nước (HCNN). Công tác CCHC đạt kết quả tốt tạo điều kiện cho công việc được thực hiện đúng, chuẩn mực chính là sự mong đợi của mọi tổ chức, công dân đối với nền hành chính hiện nay. Lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân khi đến cơ quan nhà nước thực hiện các TTHC làm nền tảng và thước đo, đây là mục tiêu mà nền HCNN đang hướng tới. Quận Ba Đình là một trong 30 quận, huyện của thành phố Hà Nội, được xác định là trung tâm Chính trị - Hành chính của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước, quận Ba Đình có vị trí đặc biệt quan trọng và là quận trung tâm chính trị, hành chính quốc gia. Quận Ba Đình nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. Phía bắc giáp quận Tây Hồ, phía đông giáp quận Hoàn Kiếm, phía Nam giáp quận Đống Đa, phía tây giáp quận Cầu Giấy. Quận Ba Đình trải rộng trên diện tích 9,3km2 được chia thành 14 phường với dân số khoảng 25 vạn. Quận Ba Đình - thành phố Hà Nội luôn đi đầu về việc thực hiện chủ trương CCHC của Nhà nước nói chung và cải cách TTHC nói riêng. Quận Ba Đình là một trong những đơn vị thực hiện điểm của thành phố Hà Nội về việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa, Một dấu” từ năm 1996. Tiếp theo đó, khi Chính phủ ban hành Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 về thực hiện Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương, quận Ba Đình triển khai thực hiện đồng bộ tại quận và 14/14 phường thuộc quận. Trong các cấp chính quyền cấp quận hiện nay thì UBND quận Ba Đình đang giải quyết một khối lượng TTHC rất lớn, đây là mắt xích quan trọng, đồng thời cũng là khâu trung gian truyền tải và thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân trên địa bàn một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Chính vì vậy, nghiên cứu hoàn thiện, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế “Một cửa” tại UBND quận Ba Đình là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Góp phần thực hiện có hiệu quả công cuộc CCHC theo hướng công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan HCNN. Từ những lý do trên cùng với sự quan tâm của bản thân về công tác CCHC và trong đó trọng tâm là thực hiện TTHC tại cơ quan HCNN cấp huyện. Tôi đã chọn đề tài: “Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND quận Ba Đình- thành phố Hà Nội” để nghiên cứu. 2. Tình hình nghiên cứu Cải cách CCHC trong đó vấn đề thực hiện TTHC theo cơ chế “một cửa” đang được Đảng và Nhà nước quan tâm. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì TTHC có thể nói là vấn đề mà bất kỳ ai cũng có thể gặp thấy bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, nó đã gây cho đại bộ phận người dân bức xúc cứ mỗi khi có việc liên quan đến cơ quan công quyền. Đồng thời, đây cũng chính là nguyên nhân tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước đảm nhận công việc này sách nhiễu, gây phiền hà và thậm chí là nguyên nhân của các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng... Vấn đề TTHC và một số nội dung của cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” không còn là một vấn đề mới. Cho đến nay đã có khá nhiều tài liệu và đề tài nghiên cứu đề cập đến CCHC và thực hiện TTHC theo cơ chế “một cửa” ở Việt Nam. Trong thời gian qua, đã có một số công trình nghiên cứu đề cập một cách trực diện về vấn đề này. Trong đó, đáng chú ý là cuốn sách chuyên khảo về TTHC: “Thủ tục hành chính-Lý luận và thực tiễn” của Nguyễn Văn Thâm và Võ Kim Sơn biên soạn. Cuốn sách đã đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến TTHC, những vấn đề lý luận đó đã được minh chứng bằng thực tiễn không chỉ ở nước ta mà cả ở một số nước khác trên thế giới. Ngoài cuốn sách mang tính chuyên khảo trên, còn có nhiều luận văn quan tâm nghiên cứu về vấn đề này. Luận văn Thạc sỹ của Đào Thị Hồng với đề tài “Nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo” đã đi sâu tìm hiếu thực trạng các nhóm quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tác giả luận văn đã miêu tả thực tế trình tự, cách thức giải quyết một số nhóm TTHC và đánh giá thực trạng triển khai cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để tìm hiểu hiệu quả thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại Văn phòng UBND thành phố Hà Nội tác giả Nguyễn Thanh Tùng nghiên cứu đề tài “Cải cách TTHC nội bộ Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội”. Luận văn đề cập đến quá trình cải cách TTHC và miêu tả phương thức hoạt động, cơ chế vận hành giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại Văn phòng UBND thành phố Hà Nội. Mỗi luận văn, công trình đã nghiên cứu, đề cập đến cơ chế “một cửa” ở từng lĩnh vực cụ thể, từng cấp, từng cơ quan, địa phương. Mỗi địa phương, mỗi cấp có những đặc thù riêng khi thực hiện công tác CCHC nói chung và thực hiện cơ chế “Một cửa” nói riêng; Từ đó, mỗi luận văn có một cách tiếp cận và hướng giải quyết khác nhau. Đến nay, như tác giả tìm hiểu thì chưa có công trình, đề tài nào nghiên cứu thực hiện TTHC theo cơ chế “một cửa” tại UBND quận Ba Đình - thành phố Hà Nội. Vì vậy, tác giả chọn đề tài này để tìm hiểu một cách toàn diện và có hệ thống việc thực hiện TTHC tại UBND quận Ba Đình- thành phố Hà Nội với mong muốn góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa” ở các cơ quan HCNN cấp huyện nói chung và tại UBND quận Ba Đình nói riêng để mang lại cho tổ chức, công dân những dịch vụ công có chất lượng tốt nhất và hài lòng cao nhất. 3.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận nhằm vận dụng lý luận về thực hiện TTHC theo cơ chế “Một cửa” để đánh giá tìm ra những kết quả đã đạt được, tồn tại, nguyên nhân và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thực hiện TTHC theo cơ chế “một cửa” tại UBND quận Ba Đình - thành phố Hà Nội, góp phần nhỏ vào việc thúc đẩy quá trình cải cách TTHC Nhà nước ngày càng hiệu quả. 3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lý luận chung vềTTHC và thực hiện TTHC theo cơ chế “một cửa”. Đánh giá thực trạng việc thực hiện, triển khai, giải quyết TTHC theo cơ chế “Một cửa” tại UBND quận Ba Đình - thành phố Hà Nội để xác định những kết quả đạt được và cả những tồn tại, hạn chế, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện việc thực hiện TTHC theo cơ chế “Một cửa” tại UBND quận Ba Đình - thành phố Hà Nội. 4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1.Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện, điều kiện, cách thức tổ chức, vận hành của việc thực hiện TTHC theo cơ chế “một cửa” tại UBND quận Ba Đình - thành phố Hà Nội. 4.2.Phạm vi nghiên cứu Nội dung của luận văn tập trung nghiên cứu việc thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” trên một số lĩnh vực liên quan mật thiết đối với đời sông của công dân, tổ chức, và doanh nghiệp như: Đăng ký kinh doanh, Tài nguyên-môi trường, Quản lý đô thị; Quản lý Hộ tịch- Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận. Không gian: Tác giả chọn UBND quận quận Ba Đình- thành phố Hà Nội để nghiên cứu. Thời gian: Từ năm 2009 đến năm 2014. 5.Phương pháp nghiên cứu Để đạt được mục tiêu đề ra, luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp khảo cứu tài liệu, nghiên cứu cơ sở; các phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh số liệu và luận giải các kết quả nghiên cứu. Thông tin, tư liệu nghiên cứu chủ yếu được tác giả thu thập từ các báo cáo tổng kết, các số liệu lưu trữ của bộ phận chuyên môn thực hiện ghi chép theo dõi quá trình thực hiện công việc hàng ngày, chương trình hoạt động liên quan đến thực hiện TTHC theo cơ chế “một cửa” tại UBND quận. Trên cơ sở đó, tác giả sẽ tiến hành phân tích, tổng hợp, đánh giá tìm ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện cơ chế “một cửa” đang áp dụng trong thời gian qua. Ngoài ra, để có thông tin độc lập nhằm lý giải cho các kết quả tổng hợp được từ các tư liệu thứ cấp, tác giải thực hiện thu thập thông tin trực tiếp theo phương pháp trực quan, trực tiếp ghi lại các diễn biến thực tế hoạt động giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa”. Bên cạnh những phương pháp trên, tác giả còn sử dụng phương pháp chuyên gia nhằm trao đổi thông tin, tham vấn và tiếp thu có chọn lọc các ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các thầy cô giáo và những người có kinh nghiệm thực tiễn đã tham gia giải quyết TTHC để phục vụ cho quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Luận văn sẽ là một công trình khoa học nghiên cứu đánh giá một cách tương đối hệ thống việc giải quyết TTHC tại UBND quận Ba Đình - thành phố Hà Nội. Những giải pháp được đề xuất trong luận văn có thể sử dụng để hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy HCNN nói chung, bộ phận “một cửa” nói riêng trong công tác CCHC và cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa”, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận Ba Đình - thành phố Hà Nội trong thời kỳ toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, thông qua kết quả nghiên cứu của luận văn có thể sẽ đóng góp được những sáng kiến có giá trị trong việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng việc giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” tại các cơ quan HCNN ở cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội. Những kết quả khảo sát, nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học chung về thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” Chương 2: Thực trạng thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại UBND quận Ba Đình - thành phố Hà Nội. Chương 3: Phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại UBND quận Ba Đình - thành phố Hà Nội. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP_ EXECUTIVE MBA  ĐỖ VIẾT BÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG VĂN CƯỜNG Hà Nội - 2015 MỤC LỤC MỤC LỤC 35 3.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.Nhiệm vụ nghiên cứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.Đối tượng nghiên cứu 3.1.Phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu 1.1.1.2 Đặc điểm, vai trò thủ tục hành 1.1.2 Phân loại thủ tục hành 13 1.2 Thủ tục hành theo chế “một cửa” 18 1.2.2 Yêu cầu cải cách thủ tục hành 22 - Các bước giải TTHC theo chế “một cửa” 26 2.2 Thực thủ tục hành theo chế “Một cửa” UBND quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội 45 2.3.2 Hạn chế, tồn 66 KẾT LUẬN .92 TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BQLDA CCHC ĐKKD GDĐT GPMB GPXD HĐND HSHC LĐ - TB&XH QSDĐ TCKH TNMT TTHC UBND UBMTTQVN VHTT Ban quản lý dự án Cải cách hành Đăng ký kinh doanh Giáo dục đào tạo Giải phóng mặt Giấy phép xây dựng Hội đồng nhân dân Hồ sơ hành Lao động - Thương binh xã hội Quyền sử dụng đất Tài kế hoạch Tài ngun mơi trường Thủ tục hành Ủy ban nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Văn hóa thơng tin DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy UBND quận Ba Đình .Error: Reference source not found Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy mối quan hệ phận của.Error: Reference source not found Sơ đồ 2.3: Khái quát chung thực TTHC theo chế “Một cửa” UBND quận Ba Đình .Error: Reference source not found Sơ đồ 2.4: Thực thủ tục hành cấp giấy đăng ký kinh doanh theo chế Error: Reference source not found Sơ đồ 2.5: Thực TTHC cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chế “Một cửa” Error: Reference source not found Sơ đồ 2.6: Thực TTHC giấy phép xây dựng theo chế “Một cửa” .Error: Reference source not found MỤC LỤC 35 3.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.Nhiệm vụ nghiên cứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.Đối tượng nghiên cứu 3.1.Phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu 1.1.1.2 Đặc điểm, vai trò thủ tục hành 1.1.2 Phân loại thủ tục hành 13 1.2 Thủ tục hành theo chế “một cửa” 18 1.2.2 Yêu cầu cải cách thủ tục hành 22 - Các bước giải TTHC theo chế “một cửa” 26 2.2 Thực thủ tục hành theo chế “Một cửa” UBND quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội 45 2.3.2 Hạn chế, tồn 66 KẾT LUẬN .92 TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 MỤC LỤC 35 MỤC LỤC 35 3.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.Nhiệm vụ nghiên cứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.Đối tượng nghiên cứu 3.1.Đối tượng nghiên cứu 3.1.Phạm vi nghiên cứu 3.1.Phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu 1.1.1.2 Đặc điểm, vai trò thủ tục hành 1.1.1.2 Đặc điểm, vai trò thủ tục hành 1.1.2 Phân loại thủ tục hành 13 1.1.2 Phân loại thủ tục hành 13 1.2 Thủ tục hành theo chế “một cửa” 18 1.2 Thủ tục hành theo chế “một cửa” 18 1.2.2 Yêu cầu cải cách thủ tục hành 22 1.2.2 Yêu cầu cải cách thủ tục hành 22 - Các bước giải TTHC theo chế “một cửa” 26 - Các bước giải TTHC theo chế “một cửa” 26 2.2 Thực thủ tục hành theo chế “Một cửa” UBND quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội 45 2.2 Thực thủ tục hành theo chế “Một cửa” UBND quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội 45 2.3.2 Hạn chế, tồn 66 2.3.2 Hạn chế, tồn 66 KẾT LUẬN .92 KẾT LUẬN .92 TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 TÀI LIỆU THAM KHO .94 TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN CHƯƠNG TRìNH THạC Sỹ ĐIềU HàNH CAO CấP_ EXECUTIVE MBA Đỗ VIếT BìNH thực thủ tục hành theo chế cửa ủy ban nhân dân quận Ba Đình - Thành Hµ Néi Ngêi híng dÉn khoa häc: PGS.TS HOµNG VĂN CƯờNG Hà Nội - 2015 i TểM TT LUN VĂN Cải cách thủ tục hành nhiệm vụ cải cách thể chế hành chính; Do vậy, việc cải cách thủ tục hành (TTHC) Đảng Chính phủ Việt Nam quan tâm lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm khâu đột phá Thủ tục hành khơng liên quan đến công việc nội quan, đơn vị; cấp quyền, mà liên quan trực tiếp đến tổ chức công dân mối quan hệ với Nhà nước Nhằm thực quyền nghĩa vụ công dân quy định Hiến pháp văn pháp luật khác có thực hay không, thực phải thông qua TTHC cấp quyền, quan đơn vị Nhà nước quy định trực tiếp giải Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng cơng tác CCHC; Do đó, Nghị Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam khóa VII VIII, đặc biệt Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: “tiếp tục xây dựng hồn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm cải cách bước hành Nhà nước” Theo đó, Ngày 04/5/1994, Chính phủ ban hành Nghị 38/NQ-CP cải cách bước thủ tục hành mà mục tiêu quan trọng hướng đến việc giải tốt công việc tổ chức, công dân; đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp Đáp ứng đòi hỏi thiết yếu sống từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường XHCN phù hợp với tiến trình hội nhập, xu hướng tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ giới Quận Ba Đình - thành phố Hà Nội ln đầu việc thực chủ trương CCHC Nhà nước nói chung cải cách TTHC nói riêng Quận Ba Đình đơn vị thực điểm thành phố Hà Nội việc thực giải hồ sơ hành theo chế “Một cửa, Một dấu” từ năm ii 1996 Tiếp theo đó, Chính phủ ban hành Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 thực Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành Nhà nước địa phương, quận Ba Đình triển khai thực đồng quận 14/14 phường thuộc quận Trong cấp quyền cấp quận UBND quận Ba Đình giải khối lượng TTHC lớn, mắt xích quan trọng, đồng thời khâu trung gian truyền tải thực chủ trương, đường lối sách Đảng Nhà nước đến với người dân địa bàn cách nhanh nhất, hiệu Chính vậy, nghiên cứu hoàn thiện, nâng cao chất lượng giải TTHC theo chế “Một cửa” UBND quận Ba Đình cần thiết giai đoạn Góp phần thực có hiệu cơng CCHC theo hướng công khai, minh bạch hoạt động quan HCNN Từ lý với quan tâm thân công tác CCHC trọng tâm thực TTHC quan HCNN cấp huyện Tôi chọn đề tài: “Thực thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND quận Ba Đình- thành phố Hà Nội” để nghiên cứu Chương 1: Trong năm qua Đảng Chính phủ ta có nỗ lực mạnh mẽ CCHC cải cách TTHC xem giải pháp hữu hiệu việc triển khai thực chế “Một cửa” Cơ chế “Một cửa” nhằm đơn giản hóa quy trình giải TTHC, giải tốt mối quan hệ Nhà nước với Nhân dân kiểm chứng qua thực tế địa phương nước mang lại thành công định q trình CCHC nước ta góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu HCNN, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tính chun nghiệp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chấm dứt quan niệm “xin - cho” quan HCNN Nó tạo chuyển biến đáng kể hoạt động quan HCNN, tạo đồng tình, ủng hộ Nhân dân Tuy nhiên, cơng CCHC nói iii chung cải cách TTHC nói riêng nhiều bất cập, hạn chế chưa đạt mục tiêu xác định; Do đó, tiếp tục thực cơng tác CCHC nói chung cải cách TTHC nói riêng coi nhiệm vụ vơ quan trọng Chương tác giả trình bày sở lý luận tính pháp lý TTHC, cải cách TTHC theo chế “Một cửa” làm sở tiền đề cho việc phân tích, đánh giá q trình triển khai thực chế UBND quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội chương Chương 2: Cải cách TTHC theo chế "‘Một cửa” triển khai áp dụng UBND quận quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội mang lại kết tích cực, tạo động lực cho q trình CCHC nói chung cải cách TTHC nói riêng Trong thời gian qua, việc triển khai giải TTHC tổ chức, công dân theo chế “Một cửa” UBND quận vào nề nếp, trật tự kỷ cương, tỷ lệ hồ sơ giải hạn nâng cao, thái độ, tinh thần phục vụ Nhân dân công chức ngày tốt Qua khảo sát đơn vị, hầu hết người dân hài lòng trước bước cải tiến đột phá cơng tác CCHC nói chung cải cách TTHC nói riêng hài lòng thái độ, phương thức làm việc đội ngũ cán bộ, cơng chức Kết đạt tâm nỗ lực không nhỏ UBND quận Tuy nhiên, trình triển khai thực chế “Một cửa” UBND quận Ba Đình bộc lộ nhiều hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận rút kinh nghiệm để việc thực TTHC lĩnh vực nói chung số lĩnh vực như: tài ngun-mơi trường, quản lý thị khó khăn, gây xúc cho người dân Do đó, nghiên cứu giải pháp để hoàn thiện chế nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý quan HCNN quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội mạng thông qua trang thông tin điện tử (Website), cổng tác nghiệp điện tử quan HCNN, nhằm cung cấp dịch vụ tiện ích cho người dân doanh nghiệp Đồng thời, bảo đảm khả kết nối hệ thống thông tin phận “Một cửa” với cổng thông tin điện tử trang thông tin điện tử quan nhà nước, tạo điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân doanh nghiệp qua mạng Internet; bảo đảm tính liên thơng đơn vị quy trình xử lý TTHC; thực tin học hóa tối đa hoạt động quy trình giải TTHC Trong năm qua, phận “Một cửa” UBND quận trọng, quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin công tác tiếp nhận giải hồ sơ hành Chính việc áp dụng cơng nghệ thơng tin giúp cho cán bộ, công chức phận “Một cửa” giám sát q trình giải hồ sơ hành trách nhiệm thuộc tổ chức, cá nhân để có biện pháp xử lý điều chỉnh kịp thời Việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào hoạt động quản lý quan HCNN cấp quận mang lại hiệu giúp quan xây dựng phương pháp làm việc khoa học, loại bỏ TTHC không cần thiết, rút ngắn thời gian giải cơng việc, giảm chi phí, đồng thời nâng cao lực, trách nhiệm, ý thức phục vụ đội ngũ cán bộ, cơng chức Do u cầu đòi hỏi ngày cao hành chính, nhu cầu ứng dụng phát triển cần thiết, theo quan HCNN phải ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến phục vụ công tác quản lý Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hơc trợ hoạt động quản lý Nhà nước nhằm tích hợp thơng tin, chia sẻ kế thừa cách có hiệu thơng tin hệ thống phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, hỗ trơ cấp lanh đạo định xác, hiệu quả; làm giảm thời gian xử lý hồ sơ từ 30% đến 50% so với thời gian tra cứu, định trước Một yếu tố thành công ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp nhận trả kết TTHC theo chế “Một cửa” UBND quận số quận tập trung đầu tư đồng công việc sau: Để hệ thống vận hành thành phần hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin (hệ thống mạng thiết bị, hệ thống máy chủ, hệ thống máy trạm, hệ thống thiết bị phục vụ xử lý hồ sơ cho phòng chuyên môn, cán bộ, công chức), liệu, phần mềm đặc biệt người phải đầu tư đồng Nội dung đầu tư phải phù hợp với trạng, với nhu cầu đơn vị, phòng chun mơn, tránh tình trạng phân bổ bình quân, chủ đầu tư phải đơn vị ứng dụng Hình thức triển khai phần mềm ứng dụng: Có thể khẳng định giai đoạn khơng thể thành cơng với hình thức phần mềm dùng chung, tính đặc thù quan, địa phương khác Các phần mềm ứng dụng ngồi thơng tin mang tính chuẩn chun ngành quan có nhu cầu quản lý thơng tin theo đặc thù mình, phần mềm phải chỉnh sửa phù hợp với quan Hướng dẫn vận hành hệ thống sử dụng phần mềm: Có thể khẳng định hình thức đào tạo tập trung mang nặng tính giới thiệu thường làm từ trước tới không đem lại thành công Để đảm bảo cho hệ thống thực vận hành tốt chuyên viên vị trí phải sử dụng thành thạo phần mềm tương ứng với vị trí đó, nghĩa phải đào tạo sử dụng cho người tham gia hệ thống Việc đào tạo không đơn giản chun viên phải thực cơng việc hàng ngày kết hợp học sử dụng phần mềm, chuyên viên phải hướng dẫn ba lần sử dụng phần mềm Điểm định đến thành cơng yếu tố người: Lãnh đạo quận phải đạo giám sát thường xuyên, tham gia tích cực vào ứng dụng đạo điều hành hệ thống Để phát huy tối đa nguồn lực hệ thống, trang thiết bị đầu tư, UBND quận cần tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng, nối mạng nội quan, đơn vị nối mạng diện rộng đến tất quan đơn viej trực thuộc quan đơn vị cấp Song song với việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phải đào tạo kỹ sử dụng cho cán bộ, công chức tham gia vào quy trình giải TTHC Việc đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thông tin hoạt động quản lý quan HCNN quan trọng góp phần xây dựng hành điện tử theo hướng đại từ Trung ương đến địa phương; hoàn thiện hệ thống thông tin tạo môi trường làm việc môi trường mạng, nâng cao hiệu giải công việc; giảm thời gian, chi phí hoạt động quan nhà nước, đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức, cơng dân góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước 3.2.2 Tăng cường chế, tra, kiểm tra, giám sát q trình thực cải cách cơng tác CCHC giải TTHC Công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò quan trọng hoạt động quản lý quan HCNN Trong điều kiện nay, tác động kinh tế - xã hội làm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cơng chức gặp nhiều khó khăn Sự khó khăn thể tiêu cực, suy thối tư tưởng cán bộ, cơng chức khó khăn việc xác định ranh giới mặt tích cực tiêu cực biểu phẩm chất đạo đức, lối sống đội ngũ cán bộ, công chức Những trường hợp, ranh giới tốt xấu, sai trở nên mờ nhạt, khó phân biệt rạch ròi Điều đặt cho cơng tác kiểm tra gặp phải khó khăn, lúng túng Vì vậy, phải tăng cường nâng cao công tác kiểm tra Thơng qua cơng tác kiểm tra, giám sát góp phần kịp thời chấn chỉnh sai sót thực nhiệm vụ quan HCNN nói chung, nhiệm vụ cải cách CCHC có cải cách TTHC quan HCNN, kịp thời phát bất hợp lý quy định, quy trình giải TTHC ban hành; phát hành vi vi phạm quy định đạo đức công vụ, có biện pháp xử lý kịp thời Để thực tốt công tác tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực CCHC nói chung cải cách TTHC UBND quận, cần thực giải pháp sau: Thứ nhất, tăng cường công tác kiểm tra, tra, giám sát cấp ủy Đảng, Mặt trận tổ quốc, quan quản lý cấp việc thực TTHC UBND quận Trước kia, công tác kiểm tra mang nặng tính hình thức, kiểm tra định kỳ thường thực hình thức thơng qua văn báo cáo quyền đợt kiểm tra thực tế có lịch đặt sẵn Chính vậy, mà bất cập, tượng sai phạm trình thực TTHC địa phương thường khơng bộc lộ rõ, khơng thể tính xác thực Trong năm gần cơng tác kiểm tra thực cách liệt thường xuyên Đặc biệt, tổ chức kiểm tra đột xuất, không thông báo trước địa điểm, thời gian khiến cho công tác kiểm tra khách quan Tuy nhiên, công tác kiểm tra trọng tập trung vào “chất lượng” tức kiểm tra hồ sơ giải TTHC liên quan đến vấn đề “nóng” như: tài ngun mơi trường, quản lý đô thị hiệu đợt kiểm tra, giám sát chủ yếu dừng lại việc hướng dẫn, rút kinh nghiệm Bên cạnh đó, chế tài xử lý vi phạm công tác giải TTHC chưa đủ mạnh Muốn thực tốt giải pháp trước hết quan quản lý cấp thường xuyên tổ chức tra, kiểm tra đơn vị cấp dưới, quan chuyên môn cấp tự kiểm tra hoạt động nội bộ, kiểm tra công vụ hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; Xây dựng chế tài cụ thể để xử lý hành vi vi phạm đạo đức công vụ Một số đề xuất biện pháp tra, kiểm tra sau: Thường xuyên tranh tra, kiểm tra đột xuất việc tiếp nhận giải TTHC phận “Một cửa” địa bàn quận đưa biện pháp hướng xử lý, điều chỉnh kịp thời Tăng cường vai trò giám sát Mặt trận Tổ quốc quận Nhân dân việc tuyên truyền, động viên Nhân dân, tham gia công tác giám sát thực công tác cải cách CCHC nói chung thực cải cách TTHC UBND quận thông qua kênh điều tra xã hội học tổ chức, cơng dân có tham gia giải TTHC địa phương; kiểm tra trực tiếp thông qua sổ sách ghi chép kết tiếp nhận trả kết hồ sơ phận “Một cửa” Có thể nói, biện pháp mang lại thông tin khách quan, giúp cho lãnh đạo quận có hướng điều chỉnh thích hợp đưa quy định việc hồn thiện quy trình giải TTHC, bố trí, xếp, phân cơng cán hợp lý, đặc biệt đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ phận “Một cửa” Cần có chế tài khen thưởng, kỷ luật công tác tra, kiểm tra: Khen thưởng kịp thời, động viên khuyến khích cán bộ, cơng chức có tâm huyết, có trách nhiệm cơng việc; Xử phạt nghiêm minh cán bộ, cơng chức có hành vi vi phạm đạo đức cơng vụ gây khó khăn, phiền hà cho Nhân dân Thứ hai, tăng cường giám sát Nhân dân: Xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân nhiệm vụ hệ thống trị, cấp, ngành toàn thể Nhân dân Nhiệm vụ CCHC nói chung cải cách TTHC khơng nằm ngồi mục tiêu, chiến lược chung mà Nhà nước muốn hướng tới, có việc giám sát Nhân dân hoạt động cải cách TTHC hồn thiện quy trình thực TTHC nhằm đảm bảo thực quyền nghĩa vụ người dân cần thiết Nhà nước ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật làm sở pháp lý để Nhân dân phát huy vai trò giám sát hoạt động quản lý nhà nước, như: Luật Khiếu nại, tố cáo; Nghị định Chính phủ quy chế tiếp cơng dân Để Nhân dân thực quyền giám sát phải thường xun tổ chức cơng tác tun truyền, phổ biến chủ trương, sách thông tin, kiến thức CCHC cải cách TTHC tồn địa bàn thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng, nhiều hình thức như: truyền hình, báo chí, đài truyền, tờ rơi, phổ biến bảng tin Tổ dân phố Để công dân, tổ chức nắm bắt thông tin tham gia giám sát trình thực TTHC thái độ phục vụ đội ngũ cán bộ, công chức nói chung cơng chức phận “Một cửa” nói riêng, cần thực cơng việc sau: cơng khai đường dây nóng, địa hòm thư trực tuyến, đặt máy khảo sát ý kiến người dân phận “Một cửa” , Đây kênh thông tin quan trọn giúp lãnh đạo quan hành nắm bắt tiếp thu ý kiến đóng góp tổ chức, cá nhân q trình giải TTHC đánh giá lực, đạo đức cộng vụ cán bộ, công chức có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời nhằm phục vụ Nhân dân ngày tốt 3.2.3 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách TTHC Công tác tuyên truyền cần tiến hành cách thường xuyên, liên tục xây dựng kênh thông tin trao đổi công tác cải cách TTHC nhiều hình thức khác Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức để đội ngũ cán bộ, công chức qua nâng cao tính chun nghiệp, hăng hái tham gia thực tốt mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp xác định việc cải cách TTHC Nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo động lực bước phát triển công cải cách HCNN Đồng thời, thông tin, tuyên truyền đầy đủ đến tầng lớp Nhân dân tầm quan trọng quan điểm, chủ trương, sách, lộ trình, giải pháp thực CCHC Đảng Nhà nước, thu hút quan tâm, góp ý giám sát quần chúng Nhân dân hoạt động quan HCNN địa bàn Tăng cường tuyên truyền CCHC nội quan, đơn vị, địa phương nhiều hình thức phù hợp như: Tổ chức họp báo, nói chuyện chuyên đề, lồng ghép việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cộng đồng dân cư, Thường xuyên đưa tin, công tác CCHC đến quan báo, đài Trung ương địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền Cập nhật kịp thời, niêm yết công khai, đầy đủ quy định TTHC liên quan đến tổ chức, công dân bảng niêm yết TTHC, Kios tra cứu TTHC đặt phận “Một cửa” UBND quận, Cổng thông tin điện tử quận Thường xuyên cập nhật Bộ TTHC ban hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định TTHC cập nhật lên cổng thông tin điện tử Thành phố cổng thông tin điện tử quận Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị tổ chức, công dân TTHC Thủ trưởng quan, đơn vị kiểm tra việc công khai TTHC quan, đơn vị, địa phương tổ chức tiếp nhận ý kiến tổ chức, công dân thủ tục hành theo quy định Đồng thời, kịp thời phản hồi ý kiến đóng góp tổ chức, cơng dân cải cách hành qua hộp thư góp ý quan trang thơng tin điện tử Có thể nói, giải pháp thực thường xuyên, liên tục mang lại hiệu tích cực hoạt động cải cách HCNN nói chung cải cách thủ tục hành nói riêng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm người dân hoạt động giám sát nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, cơng chức q trình thực thi nhiệm vụ giao đảm bảo khoa học, chuyên nghiệp 3.3 Điều kiện khả thi giải pháp 3.3.1 Cần có tâm cao thực thi nhiệm vụ Mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, cơng giải cơng việc hành tiến tới TTHC có liên quan đến tổ chức, công dân thực theo chế “Một cửa, cửa liên thông” Để thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nâng cao hiệu thực chế “một cửa” tập thể cán bộ, lãnh đạo quan, đơn vị máy hành nhà nước phải có tâm cao thực thi nhiệm vụ Nhà lãnh đạo phải giữ vai trò định quan trọng kết thực nhiệm vụ giao Người lãnh đạo phải gương cho người noi theo, đồng thời người đôn đốc, kiểm tra, giám sát trình thực nhiệm vụ cán cấp Để đáp ứng hành phát triển, yêu cầu người lãnh đạo phải nhận thức rõ, đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa nhiệm vụ, nắm vững kiến thức cần thiết, có học vấn, có nhân cách, làm việc khoa học, có tầm nhìn bao qt, có tinh thần trách nhiệm với lời nói định Mỗi định lãnh đạo thể ý chí, tâm gương mẫu tự giác thực đạo, thống chặt chẽ từ xuống Mỗi cán bộ, công chức làm việc phận “Một cửa” phải ln có ý thức, tinh thần trách nhiệm nhiệm vụ giao Là người có tâm huyết với công việc, am hiểu nghiệp vụ chuyên môn, không ngừng học tập trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, lãnh đạo để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kỹ giao tiếp Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc, phân công lãnh đạo đồn kết nội q trình thực thi nhiệm vụ Giữa lãnh đạo công chức luôn phải giữ mối liên hệ mật thiết trình thực đạo đạt kết mục tiêu, nhiệm vụ đề 3.3.2 Áp dụng cách đồng giải pháp Việc áp dụng cách đồng giải pháp thực chế “Một cửa”, hoạt động quản lý HCNN nói chung phải đảm bảo thống hệ thống Để giải pháp thực có hiệu quả, thực phải tiến hành thực đồng giải pháp Vì giải pháp có mối quan hệ mật thiết liên quan với tạo liên kết hệ thống tách riêng giải pháp không đạt kết không mang lại hiệu mong muốn, đồng thời không đảm bảo hoạt động tổ chức Ví dụ: Khi tiến hành cải cách TTHC theo chế “Một cửa đại” quan tâm, trọng đến việc nâng cao lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức mà không kết hợp với việc đầu tư phương tiện làm việc đại đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tiếp nhận, giải TTHC khơng mang lại hiệu quản lý, giải pháp ln có tương tác qua lại, tác động ảnh hưởng với mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, chúng có liên kết chặt chẽ để tạo hiệu cho toàn hệ thống Do vậy, phải thực cách đồng nhóm giải pháp đảm bảo điều kiện khả thi cho đề xuất nêu KẾT LUẬN Trong trình xây dựng phát triển đất nước, Đảng Nhà nước ta rõ cần thiết phải tiến hành CCHC, coi giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước trình phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Nhân dân ngày tốt Để cụ thể hóa chủ trương Đảng, Chính phủ ban hành nhiều văn cải cách HCNN, xác định cải cách TTHC khâu đột phá, có vị trí quan trọng tiến trình cải cách hành Quốc gia, làm tiền đề, sở cho tiến hành cải cách nội dung Cơ chế “Một cửa” hình thành trình thực mục tiêu cải cách TTHC nhằm thay cho chế “nhiều cửa” quan hệ giải TTHC quan HCNN với người dân tổ chức Đây chế quản lý mới, sản phẩm trí tuệ, nước giới thực hiện, Việt Nam học tập triển khai áp dụng bước hướng tới Chính quyền điện tử Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội trung tâm trị - hành Quốc gia, địa phương tiên phong cơng cải cách HCNN nói chung cải cách TTHC nói riêng Thực tế cơng tác cải cách TTHC năm gần cho thấy tâm cao Đảng bộ, quyền quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội việc đầu tư sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, đẩu tư kinh phí cần thiết để tổ chức triển khai thực chế “Một cửa, cửa liên thông” ngày đại Cơ chế “một cửa” giải pháp đổi hữu hiệu cải cách hành chính, góp phần phục vụ ngày tốt nhu cầu đáng người dân, tổ chức, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn, bước thực công xã hội để quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội xứng đáng với vị trí Trung tâm trị, hành Quốc gia Thực cải cách TTHC theo chế “Một cửa” quản lý HCNN UBND quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội triển khai từ năm 1996 đến thu kết đáng ghi nhận, đặc biệt công tác lãnh đạo, đạo thực Trung ương, Thành phố đồng thuận cao Nhân dân, tồn hạn chế định Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động CCHC nói chung cải cách TTHC phận “Một cửa” UBND quận nói riêng cần phải có phối hợp chặt chẽ phận, quan đơn vị liên quan tham gia vào quy trình nhằm đảm bảo cho việc giải TTHC hiệu quả, kịp thời, thuận lợi xác Đồng thời, tập trung thực nhóm giải pháp chung nhóm giải pháp riêng Các giải pháp có mối quan hệ thiết với nhau, đòi hỏi phải thực đồng thống Mỗi giải pháp có ưu điểm để thực thành cơng chế “Một cửa” UBND quận Ba Đình Thành phố Hà Nội Tóm lại, giải TTHC theo chế “Một cửa” góp phần thực cơng khai, minh bạch hoạt động quản lý quan HCNN; tăng cường lực, trách nhiệm củađội ngũ cán bộ, cơng chức; kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; xây dựng HCNN dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quận Ba Đình nói chung Thành phố Hà Nội nói riêng Mặt khác, chế "Một cửa" điều chỉnh mối quan hệ nhân dân công chức, tạo chế giám sát, quản lý Nhân dân quan HCNN, lãnh đạo với cán bộ, công chức thuộc quyền, thể rõ chất công tác cải cách TTHC Trên sở đánh giá tổng kết kết làm được, tồn tại, hạn chế đưa phương hướng, giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quản lý nhà nước thời gian tới Để thực giải pháp cần có đồng lòng tâm cán lãnh đạo quận, quan, ủng hộ nhiệt tình đội ngũ cán bộ, cơng chức người dân để tạo thành khối liên kết vững chắc, thời gian tới mơ hình “Một cửa” quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội thực hồn thiện mơ hình “Một cửa” văn minh, đại TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội vụ (2011), Báo cáo số 1459/BC-BNV ngày 24/4/2011 Tổng kết thực chế “một cửa", chế “một cửa liên thông" quan hành nhà nước địa 'phương theo Quyết định số 93/2003/QĐ- TTg ngày 22/6/2007 Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (1994), Thông tư sỗ 96BT hướng dẫn thi hành Nghị số 38/NQ-CP cải cách bước TTHC giải cơng việc cơng dân, to chức Chính phủ (1994), Nghị số 38/NQ-CP ngày 04/5/1994 cải cách bước thủ tục hành việc giải công việc công dân tổ chức Chính phủ (2006), Báo cáo số 01/BC-BCĐCCHC ngày 27/4/2006 Ban chi đạo CCHC, Tổng kết thực giai đoạn I (2001-2005) phương hướng nhiệm vụ cải cách hành giai đoạn II (2006-2010) Chính phủ (2010), Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 kiểm soát thủ tục hành Chính phủ (2011), Nghị 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chỉnh phủ ban hành Chương trình, tổng thể cải cách hành giai đoạn 2011-2020 Chương trình phát triển Liên họp quốc Việt Nam (2009), Cải cách hành Việt Nam: Thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Hoàng Quang Đạt (2011), Đấy mạnh cải cách thủ tục hành theo tinh thần Nghị Đại hội XI Đảng, Tạp chí Quản lý nhà nước số 10 Nguyễn Trọng Điều, Đinh Văn Tiến (Đồng chủ biên) (2001), Giao tiếp ứng xử hành chính, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 11 Nguyễn Ngọc Hiến (2001), Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Nguyễn Ngọc Hiến (2002), Vai trò nhà nước cung ứng dịch vụ công-Nhận thức, thực trạng giải pháp, Nxb Văn hóa-Thơng tin, Hà Nội 13 Học viện Hành Quốc gia (1997), Những vấn đề bề thực thủ tục hành chính, Nxb Giáo dục, Hà Nội 14 Học viện Hành Quốc gia (2002), Thuật ngữ hành chính, Hà Nội 15 Học viện Hành Quốc gia (2004), Giáo trình hành cơng, Nxb 16 Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Đỗ Quốc Hưng (2010), Về cơng tác cải cách thủ tục hành thời gian qua, Tạp chí Quản lý nhà nước số 18 Mai Hữu Khuê, Bùi Văn Nhơn (2002), Từ điển thuật ngữ hành chính, Nxb Lao động, Hà Nội 19 Nguyễn Thị La (2008), Áp dụng ISO 9001:2000 vào giải thủ tục hành theo chế “một cửa” ủy ban nhân dân quận cầu Giấy, Tạp chí Quản lý nhà nước số 20 Nguyễn Quỳnh Nga (2011), Triển khai mơ hình phủ Điện tử-Từ thực tiễn UBND quận Tây Hồ, Tạp chí Quản lý nhà nước số 21 Thang Văn Phúc (2001), Cải cách hành nhà nước, thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Quốc Hội (2003), Luật tổ chức HĐND UBND 23 Lê Anh Sắc (2003), Cải cách hành Thành phố Hà Nội-tập 1, Nxb Hà Nội 24 Sở Nội vụ (2006), Hướng dẫn thực Quy chế cửa” quan hành thuộc Thành phố Hà Nội, Nxb Hà Nội 25 Sở Nội vụ (2009), Văn số 2422/SNV-CCHC ngày 17/8/2009 hướng dẫn thực Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 UBND thành phố Hà Nội thực chế “một cửa ”, chế “một cửa liên thông 26 Sở Nội vụ (2012), Báo cáo Sơ kết năm thực Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 UBND thành phố Hà Nội thực chế cửa, chế cửa liên thông 27 Nguyễn Văn Thâm, Võ Kim Sơn (2002), Thủ tục hành chính-Lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 28 Nguyễn Văn Thâm (2007), Giáo trình thủ tục hành chính, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 29 Nguyễn Văn Thâm (2010), Một số vấn đề việc thực thủ tục hành theo chế ‘‘một cửa liên thơng”, Tạp chí Quản lý nhà nước số 11 30 Thủ tướng Chính phủ (2001), Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010 31 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 việc ban hành Quy chế thực chế ‘một cửa” quan hành nhà nước địa phương 32 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế "một cửa”, chế “một cửa liên thơng” quan hành nhà nước địa phương 33 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 Phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 34 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải thủ tục hành chính, địa phương 35 Đoàn Trọng Truyến (1996), Một số vấn đề xây dựng cải cách hành nhà nước ta, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 36 Đồn Trọng Truyến (2006), Cải cách hành công xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 37 UBND thành phố Hà Nội (2009), Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 0/7/2009 việc ban hành quy định thực chế “một cửa”, chế “một cửa liên thông” Giải công việc tổ chức, cá nhân quan quản lý hành nhà nước thuộc thành phố Hà Nội 38 UBND thành phố Hà Nội (2009), Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 31/8/2009 việc cơng bố thủ tục hành thực cấp huyện địa bàn thành phố Hà Nội 39 UBND thành phố Hà Nội (2009), Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 việc quy định chế độ bồi dưỡng, cấp trang phục Trưởng phận, công chức, lao động hợp đồng làm việc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành 40 UBND thành phố Hà Nội (2010), Báo cáo sổ 145/BC-UBND ngày 15/9/2010 Tổng kết thực cải cách hành giai đoạn 2001-2010 phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành giai đoạn 2011-2020 41 UBND quận Ba Đình, (2012), Báo cáo Sơ kết năm thực chế “một cửa", chế “một cửa liên thông” ... TTHC theo chế “một cửa” 26 2.2 Thực thủ tục hành theo chế “Một cửa” UBND quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội 45 2.2 Thực thủ tục hành theo chế “Một cửa” UBND quận Ba Đình - Thành phố Hà. .. theo chế “Một cửa” UBND quận Ba Đình - thành phố Hà Nội Chương 3: Phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực thủ tục hành theo chế “Một cửa” UBND quận Ba Đình - thành phố Hà Nội 8... giới Quận Ba Đình - thành phố Hà Nội đầu việc thực chủ trương CCHC Nhà nước nói chung cải cách TTHC nói riêng Quận Ba Đình đơn vị thực điểm thành phố Hà Nội việc thực giải hồ sơ hành theo chế “Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND quận Ba Đình- thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ - Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND quận Ba Đình- thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn