Luận văn thạc sỹ - Tăng cường công tác quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

89 28 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:43

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hội nhập quốc tế đã mở ra cơ hội để ngành Ngân hàng Việt Nam tiếp cận gần hơn với trình độ và chuẩn mực quốc tế, đòi hỏi các Ngân hàng thương mại phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về quản trị ngân hàng nói chung, quản lý rủi ro nói riêng. Trong thời gian qua, các Ngân hàng thương mại Việt Nam đã quan tâm và tập trung thực hiện quản lý một số rủi ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất…nên đến nay đã xây dựng được một nền tảng khá tốt cả về kiến thức và nguồn lực để quản trị các loại rủi ro này. Song đối với rủi ro tác nghiệp thì thực tế vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, mặc dù, rủi ro tác nghiệp là loại rủi ro luôn xuất hiện trong hầu hết các hoạt động nghiệp vụ, gây ra tổn thất không nhỏ về tài chính và uy tín của các ngân hàng. Nhận thấy yêu cầu bức thiết phải thực hiện quản lý rủi ro tác nghiệp theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã triển khai công tác quản lý rủi ro tác nghiệp từ năm 2007 trên tất cả các khâu trong quy trình QLRRTN bao gồm nhận diện, đo lường, giám sát& giảm thiểu RRTN, khắc phục hậu quả của RRTN. Đặc biệt là sau khi cổ phần hóa, BIDV cũng liên tục cải cách hệ thống văn bản, quy trình tác nghiệp, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tác nghiệp để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng nhà nước và Basel II. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai áp dụng thông lệ quốc tế trong hoạt động QLRRTN, tại BIDV vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập đối với công tác nhận diện RRTN như quy trình nhận diện còn thiếu chi tiết; các công cụ nhận diện chưa được triển khai đầy đủ và một số nội dung trong quy trình, công cụ nhận diện chưa đáp ứng theo yêu cầu của Basel II. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro tác nghiệp tại BIDV, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: “Tăng cường công tác quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam”. Để nghiên cứu tập trung và cụ thể, đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu về quy trình và công cụ nhận diện RRTN tại BIDV. 2. Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu của Luận văn Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận văn 3.1 Đối tượng nghiên cứu Theo Basel II, Quy trình Quản lý rủi ro tác nghiệp bao gồm 04 khâu: nhận diện, đo lường, giám sát& giảm thiểu RRTN, khắc phục hậu quả của RRTN. Tuy nhiên, tác giả chỉ nghiên cứu nội dung công tác nhận diện RRTN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, trong đó tập trung vào quy trình và công cụ nhận diện RRTN. 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu công tác nhận diện RRTN tại Trụ sở chính và các Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau: - Thu thập, thống kê tài liệu nghiên cứu về RRTN; tài liệu quy định về QLRRTN của Uỷ ban Basel, NHNN, BIDV; tài liệu nhận diện RRTN đối với các Chi nhánh trong hệ thống BIDV. - Phân tích, đánh giá, so sánh thực trạng quy trình& công cụ nhận diện RRTN tại BIDV với Basel II và các thông lệ quốc tế. 5. Kết cấu của luận văn Luận văn gồm 3 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về rủi ro tác nghiệp và nhận diện rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2010-2014. Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2016-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  ĐỖ THỊ THẢO TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN THỊ THU HÀ HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Tăng cường công tác quản lý rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc tác giả luận văn Các số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy xử lý khách quan, trung thực Các giải pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn tác giả luận văn Tác giả luận văn Đỗ Thị Thảo MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÁC NGHIỆP VÀ NHẬN DIỆN RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NHTM 1.1 Tổng quan rủi ro tác nghiệp 1.1.1 Khái niệm đặc điểm rủi ro tác nghiệp .4 1.1.2 Các nguyên nhân gây rủi ro tác nghiệp 1.1.2.2 Nhóm nguyên nhân khách quan: RRTN không gây thiệt hại cho ngân hàng mặt tài tổn thất tiền, bị phạt khơng tuân thủ, trách nhiệm nghĩa vụ pháp lý, tài sản bị hủy hoại… hệ phi tài (như ảnh hưởng đến uy tín, vấn đề truyền thơng báo chí, gián đoạn hoạt động, khách hàng bị tra kiểm tra, giám sát đặc biệt…) Cụ thể hậu RRTN hoạt động NHTM sau: 10 1.2 Nhận diện rủi ro tác nghiệp NHTM 12 1.2.1 Khái niệm nhận diện rủi ro tác nghiệp .13 1.2.2 Mục tiêu nhận diện rủi ro tác nghiệp 14 1.2.3 Quy trình nhận diện rủi ro tác nghiệp 14 1.2.4 Các công cụ nhận diện rủi ro tác nghiệp 19 CHƯƠNG 28 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO 28 TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ 28 PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 – 2014 28 2.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .28 2.1.2 Mơ hình tổ chức 30 2.2 Thực trạng rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2010-2014 .34 2.2.1 Thực trạng RRTN xảy Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2010-2014 .34 2.2.2 Thực trạng tổn thất RRTN gây Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2010-2014 .39 2.3 Thực trạng công tác nhận diện rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2010-2014 40 2.3.1 Quy trình nhận diện rủi ro tác nghiệp BIDV 40 2.3.2 Các công cụ nhận diện RRTN triển khai BIDV 43 2.4 Đánh giá kết công tác nhận diện RRTN BIDV 50 CHƯƠNG 60 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2016-2020 60 3.1 Định hướng công tác quản lý rủi ro tác nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 2016- 2020 60 3.2 Giải pháp tăng cường công tác nhận diện rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 62 3.3 Kiến nghị NHNN Việt Nam 78 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV: Tên viết tắt Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư TMCP ĐT&PT: NHTM: NHNN: QLRRTN: RRTN: TCTD: TA2: Phát triển Việt Nam Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước Quản lý rủi ro tác nghiệp Rủi ro tác nghiệp Tổ chức tín dụng Dự án hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng giới tài trợ giai CNTT: đoạn Công nghệ thông tin DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI CAM ĐOAN ii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÁC NGHIỆP VÀ NHẬN DIỆN RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NHTM 1.1 Tổng quan rủi ro tác nghiệp 1.1.1 Khái niệm đặc điểm rủi ro tác nghiệp .4 1.1.2 Các nguyên nhân gây rủi ro tác nghiệp 1.1.2.2 Nhóm nguyên nhân khách quan: RRTN không gây thiệt hại cho ngân hàng mặt tài tổn thất tiền, bị phạt không tuân thủ, trách nhiệm nghĩa vụ pháp lý, tài sản bị hủy hoại… hệ phi tài (như ảnh hưởng đến uy tín, vấn đề truyền thơng báo chí, gián đoạn hoạt động, khách hàng bị tra kiểm tra, giám sát đặc biệt…) Cụ thể hậu RRTN hoạt động NHTM sau: 10 1.2 Nhận diện rủi ro tác nghiệp NHTM 12 1.2.1 Khái niệm nhận diện rủi ro tác nghiệp .13 1.2.2 Mục tiêu nhận diện rủi ro tác nghiệp 14 1.2.3 Quy trình nhận diện rủi ro tác nghiệp 14 1.2.4 Các công cụ nhận diện rủi ro tác nghiệp 19 CHƯƠNG 28 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO 28 TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ 28 PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 – 2014 28 2.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .28 2.1.2 Mơ hình tổ chức 30 2.2 Thực trạng rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2010-2014 .34 2.2.1 Thực trạng RRTN xảy Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2010-2014 .34 2.2.2 Thực trạng tổn thất RRTN gây Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2010-2014 .39 2.3 Thực trạng công tác nhận diện rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2010-2014 40 2.3.1 Quy trình nhận diện rủi ro tác nghiệp BIDV 40 2.3.2 Các công cụ nhận diện RRTN triển khai BIDV 43 2.4 Đánh giá kết công tác nhận diện RRTN BIDV 50 CHƯƠNG 60 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2016-2020 60 3.1 Định hướng công tác quản lý rủi ro tác nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 2016- 2020 60 3.2 Giải pháp tăng cường công tác nhận diện rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 62 3.3 Kiến nghị NHNN Việt Nam 78 KẾT LUẬN 80 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nhập quốc tế mở hội để ngành Ngân hàng Việt Nam tiếp cận gần với trình độ chuẩn mực quốc tế, đòi hỏi Ngân hàng thương mại phải đáp ứng yêu cầu ngày cao quản trị ngân hàng nói chung, quản lý rủi ro nói riêng Trong thời gian qua, Ngân hàng thương mại Việt Nam quan tâm tập trung thực quản lý số rủi ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro lãi suất…nên đến xây dựng tảng tốt kiến thức nguồn lực để quản trị loại rủi ro Song rủi ro tác nghiệp thực tế giai đoạn sơ khai, mặc dù, rủi ro tác nghiệp loại rủi ro xuất hầu hết hoạt động nghiệp vụ, gây tổn thất không nhỏ tài uy tín ngân hàng Nhận thấy yêu cầu thiết phải thực quản lý rủi ro tác nghiệp theo thông lệ chuẩn mực quốc tế nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam triển khai công tác quản lý rủi ro tác nghiệp từ năm 2007 tất khâu quy trình QLRRTN bao gồm nhận diện, đo lường, giám sát& giảm thiểu RRTN, khắc phục hậu RRTN Đặc biệt sau cổ phần hóa, BIDV liên tục cải cách hệ thống văn bản, quy trình tác nghiệp, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tiếp tục hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tác nghiệp để đáp ứng yêu cầu Ngân hàng nhà nước Basel II Tuy nhiên, trình triển khai áp dụng thông lệ quốc tế hoạt động QLRRTN, BIDV tồn số vấn đề bất cập công tác nhận diện RRTN quy trình nhận diện thiếu chi tiết; cơng cụ nhận diện chưa triển khai đầy đủ số nội dung quy trình, cơng cụ nhận diện chưa đáp ứng theo yêu cầu Basel II Trên sở nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro tác nghiệp BIDV, chọn đề tài nghiên cứu: “Tăng cường công tác quản lý rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” Để nghiên cứu tập trung cụ thể, đề tài giới hạn nghiên cứu quy trình cơng cụ nhận diện RRTN BIDV Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu Luận văn Đề xuất số giải pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn 3.1 Đối tượng nghiên cứu Theo Basel II, Quy trình Quản lý rủi ro tác nghiệp bao gồm 04 khâu: nhận diện, đo lường, giám sát& giảm thiểu RRTN, khắc phục hậu RRTN Tuy nhiên, tác giả nghiên cứu nội dung công tác nhận diện RRTN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, tập trung vào quy trình cơng cụ nhận diện RRTN 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu công tác nhận diện RRTN Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: - Thu thập, thống kê tài liệu nghiên cứu RRTN; tài liệu quy định QLRRTN Uỷ ban Basel, NHNN, BIDV; tài liệu nhận diện RRTN Chi nhánh hệ thống BIDV - Phân tích, đánh giá, so sánh thực trạng quy trình& cơng cụ nhận diện RRTN BIDV với Basel II thông lệ quốc tế Kết cấu luận văn Luận văn gồm chương sau: Chương 1: Những vấn đề rủi ro tác nghiệp nhận diện rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản lý rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2010-2014 Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2016-2020 68 Sơ đồ 3.4: Quy trình thực hội thảo, tổ chức phân tích kịch 3.2.1.5 Phê duyệt sản phẩm Ngân hàng cần xây dựng sách quy trình cho cơng tác rà soát phê duyệt sản phẩm mới, hoạt động mới, quy trình hệ thống Quy trình rà sốt phê duyệt cần xem xét: - Rủi ro sẵn có sản phẩm, dịch vụ, hoạt động mới, quy trình hệ thống mới; - Các thay đổi hồ sơ, vị khả chấp nhận rủi ro tác nghiệp ngân hàng, bao gồm rủi ro sản phẩm, hoạt động, quy trình hệ thống có; - Chốt kiểm sốt, quy trình quản lí rủi ro, chiến lược giảm thiểu rủi ro cần thiết; rủi ro lại; thay đổi ngưỡng hạn mức rủi ro liên quan quy trình tiêu đo lường, giám sát, quản lí rủi ro sản phẩm mới, hoạt động mới, quy trình hay hệ thống - Quy trình phê duyệt cần bao gồm việc đảm bảo có đầu tư thích hợp cho nguồn nhân lực hạ tầng công nghệ trước giới thiệu sản phẩm Ngân hàng thiết lập Ủy ban phê duyệt sản phẩm hay hoạt động mới, quy trình hệ thống cố định bao gồm TGĐ, CRO, CFO, CIO, Giám đốc 69 pháp chế (Chief Legal Officer), thành viên lại tham gia tùy thuộc vào loại sản phẩm Đối với hoạt động có ảnh hưởng tầm chiến lược, tác động lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, ví dụ, hoạt động mua bán sáp nhập, thông thường, HĐQT cấp phê duyệt hoạt động Đối với quy trình hệ thống mới, việc triển khai quy trình hệ thống cần giám sát để xác định khác biệt trọng yếu so với hồ sơ rủi ro tác nghiệp dự tính, để quản lí rủi ro ngồi dự kiến Ngân hàng cần đảm bảo có tham gia nhận diện, đánh giá rủi ro tiềm ẩn đưa biện pháp giảm thiểu rủi ro từ đơn vị rủi ro liên quan (như rủi ro tác nghiệp, rủi ro tín dụng, v.v.) Tính khả thi lực cơng nghệ thơng tin, mức độ an tồn, bảo mật hệ thống cần đánh giá trước đưa vào triển khai, áp dụng thức Đối với việc triển khai, ngân hàng xem xét triển khai quy trình RCSA đơn giản sản phẩm mới, hoạt động mới, quy trình hệ thống mới, trước có phê duyệt từ Ủy ban phê duyệt thường trực nhằm hỗ trợ nhóm phát triển sản phẩm, hoạt động, quy trình, hệ thống việc xem xét vấn đề, rủi ro trọng yếu kiểm soát cách thực tiễn hữu hiệu Đồng thời, điều giúp tìm kiếm hợp tác phận hỗ trợ liên quan cần thiết 3.2.2 Hồn thiện quy trình nhận diện RRTN văn hóa nội dung nhận diện RRTN quy trình QLRRTN Căn bước thực quy trình nhận diện RRTN theo yêu cầu Basel II, BIDV cần phải có quy định chi tiết bước nhận diện RRTN bao gồm: thống kê dấu hiệu RRTN đã, xảy BIDV; dự báo dấu hiệu RRTN xảy ra; phân loại dấu hiệu RRTN xây dựng hồ sơ rủi 70 ro toàn ngân hàng theo phân vùng mức độ rủi ro Theo đó, nội dung bước quy trình trách nhiệm thực phận cần phải BIDV quy định thành văn để phận, phòng, Ban Ngân hàng tuân thủ, thống cách thức thực nâng cao nhận thức cán vai trò công tác nhận diện RRTN ngân hàng 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ khác 3.2.3.1 Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác QLRRTN Ngân hàng Chương trình đào tạo rủi ro tác nghiệp cần tổ chức thực đào tạo liên tục thường xuyên, đặc biệt công cụ đo lường rủi ro tác nghiệp triển khai Điều nhằm nâng cao nhận thức nhân Ngân hàng (tức từ phận kinh doanh, phận hỗ trợ phận nghiệp vụ) công tác QLRR, cụ thể: - Nhận thức trách nhiệm cơng tác QLRRTN phận, vòng kiểm soát - Các vấn đề phân tách trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp gian lận trình tác nghiệp - Thực báo cáo liệu kiện tổn thất kịp thời - Trách nhiệm thực kế hoạch hành động để phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro Nhằm đảm bảo chương trình đào tạo QLRR thiết kế gắn liền với thực tế hoạt động ngân hàng, việc khảo sát nhu cầu đào tạo hàng năm ngân hàng cần có tham gia từ đầu đơn vị QLRR Đây đơn vị chức có nhìn sâu sắc mặt chuyên môn nghiệp vụ có khả tiếp cận nắm rõ nhu cầu đào tạo quản lý rủi ro đơn vị thông qua thực tiễn giám sát, phối hợp công tác quản 71 lý rủi ro hàng ngày Theo thông lệ phổ biến, đơn vị QLRR ngân hàng đề xuất nội dung đào tạo sở xác định vấn đề rủi ro trọng yếu, lĩnh vực có rủi ro cao, kỳ vọng Ban lãnh đạo cấp cao, nhu cầu người đào tạo yêu cầu từ luật định theo thời kỳ (ví dụ: bảo đảm an tồn cơng nghệ thơng tin) Đối với công cụ đo lường RRTN, ngân hàng thường thực đào tạo trước thức triển khai áp dụng cho tồn hệ thống (ví dụ RCSA), nhằm đảm bảo việc thực cách hiệu Khi thiết kế triển khai chương trình đào tạo rủi ro tác nghiệp, Ngân hàng cần cân nhắc đến điểm sau: - Có tham gia đóng góp ý kiến Ban lãnh đạo - Trước tiến hành đợt đào tạo, ngân hàng cần bảo đảm phận quản lý rủi ro tác nghiệp cung cấp đủ nguồn lực để triển khai cách toàn diện Bất kỳ chương trình đào tạo có chi phí lợi ích định ngân hàng cán ngân hàng phải thuyết phục Ban lãnh đạo phê duyệt cam kết hỗ trợ Lợi ích khóa đào tạo phải có mối liên quan với đơn vị kinh doanh, ví dụ nâng cao hiểu biết cải thiện công tác áp dụng nguyên tắc rủi ro tác nghiệp cán ngân hàng; cải thiện việc nhận diện giảm thiểu rủi ro kinh doanh; nâng cao chất lượng thông tin quản trị để phục vụ trình định; giảm tổn thất từ việc cải thiện biện pháp kiểm soát giảm thiểu rủi ro; giảm số kiện rủi ro thông qua nâng cao hiểu biết, nhận thức - Chuẩn bị khung đào tạo + Cần trả lời số câu hỏi như: Kết cuối mà khóa đào tạo cần đạt gì? Mức độ hiểu biết đối tượng tham gia cần có gì? Tất cán tham gia cần phải có kiến thức chuyên sâu hay cần hiểu 72 biết chung chủ đề khóa đào tạo? (tương ứng với cấp độ bản, trung cấp chuyên sâu) + Lựa chọn đối tượng đào tạo mục tiêu, tức người cần đào tạo cần đào tạo mức độ Ví dụ với nhóm cán chun mơn QLRR nội dung đào tạo mang tính chuyên sâu chuyên môn, kỹ thuật QLRR Với đơn vị kinh doanh, tác nghiệp, nội dung tập trung vào công cụ nhận biết, đánh giá rủi ro Với Ban lãnh đạo, nội dung bao gồm vấn đề mơ hình quản lý rủi ro, chế phân tách trách nhiệm Ngân hàng tiến hành phân tích nhu cầu đào tạo để nhận diện chênh lệch kỹ có kiến thức cần có + Nguồn lực đào tạo phù hợp Nguồn lực nội bộ: Ngân hàng cân nhắc bổ nhiệm ‘các chuyên gia’ Rủi ro tác nghiệp ngân hàng để thực khóa đào tạo/huấn luyện Vai trò trách nhiệm họ cần xác định cụ thể phần khung QLRRTN, khóa đào tạo họ cần tiến hành liên tục theo dõi thường xuyên Nguồn lực bên cân nhắc trường hợp đào tạo cho Ban lãnh đạo đào tạo nâng cao cho chuyên viên QLRRTN + Thiết kế hình thức đào tạo Cân nhắc nhiều hình thức đào tạo, ví dụ: lớp học/hội thảo/trực tuyến/các tài liệu đọc chương trình kết hợp hình thức đào tạo định loại hình phù hợp với cấp độ đào tạo Cân nhắc hình thức đánh giá/ kiểm tra phù hợp và/hoặc khả thi với phương pháp đào tạo để kiểm tra mức độ hiểu biết mà đối tượng tham gia đào tạo đạt 73 Cân nhắc liệu kiểm tra sau có phù hợp có phương pháp phù hợp (ví dụ buổi ơn tập thức/các buổi trao đổi một với trưởng phận/ kiểm tra nhắc lại thường niên) + Xây dựng thư viện đào tạo Tập hợp tài liệu phù hợp với cấp độ hình thức đào tạo Ngân hàng cần đảm bảo tài liệu (trong đánh giá kiểm tra) cập nhật định kỳ để phản ánh thay đổi/ phát triển quy trình nội bộ, yêu cầu quan quản lý, mơi trường bên ngồi và/hoặc học thuyết rủi ro tác nghiệp + Cân nhắc liệu chương trình đào tạo có đủ để trì/ liên tục phát triển kiến thức cán bộ, cấu phần kế hoạch liên tục phát triển chun mơn Điều đạt nhiều cách, ví dụ: Tổ chức trao đổi, thảo luận thường xuyên với chuyên gia rủi ro tác nghiệp trong/ngoài ngân hàng; Sắp xếp tham gia kiện đào tạo trong/ngồi ngân hàng; Tham gia diễn đàn/ nhóm chuyên môn nghiệp vụ nội diễn đàn, tổ chức bên ngồi có liên quan; Khuyến khích khen thưởng cho việc hoàn thành chứng rủi ro tác nghiệp bên ngoài; Tăng cường chế động lực việc tham dự khóa học đào tạo QLRRTN Để thực mục tiêu này, số ngân hàng bổ sung tiêu đào tạo vào khía cạnh Con người KPI cá nhân, ví dụ: tiêu “Số lượng khóa học tham gia đánh giá đạt so với tổng khóa học yêu cầu”, “tỷ lệ cán tham gia đào tạo đánh giá đạt so với tổng số cán cần đào tạo theo kế hoạch” 3.2.3.2 Thay đổi nhận thức văn hóa rủi ro tác nghiệp Khi tổn thất hoạt động xảy ngân hàng không nên quy trách nhiệm phạt nhân viên mà nên xem xét lại quy trình bên trong, khuyến khích nhân 74 viên báo cáo lỗi, thúc đẩy việc đặt nghi vấn Từ phận QLRR nghiên cứu, tìm hiểu sơ hở, nghi vấn quy trình, sách, cơng nghệ, đào tạo … để giảm thiểu rủi ro Nếu khơng có liệu lỗi xảy ra, việc xác định mức độ thiệt hại chấp nhận xác định nguyên nhân gốc rễ thiệt hại khơng mong đợi vơ khó khăn Một văn hóa quản lý rủi ro tốt khuyến khích nhân viên suy nghĩ thấu đáo cơng việc chun mơn mình, hỏi họ họ phát rủi ro có khả xảy Tất nhân viên cần khích lệ phát tố giác dấu hiệu gian lận sai lầm hoạt động ngân hàng Ngoài ra, việc đưa chuẩn mực nghề nghiệp, đồng thời đưa chuẩn mực đến nhân viên hình thức tạo lập văn hóa rủi ro Khi hoạt động ngân hàng dù nhỏ tuân theo tiêu chuẩn định sẵn, nhân viên coi chuẩn mực thói quen hàng ngày việc tn thủ trở nên quen thuộc cơng tác báo cáo, giám sát tiến hành thuận tiện hơn, hết, tiêu chuẩn hữu hiệu việc giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng Không thể phủ nhận hoạt động ngân hàng kèm với rủi ro, công tác quản lý rủi ro giúp hạn chế đến mức tối đa, khơng thể hồn tồn tránh rủi ro Ban Lãnh đạo nên hiểu chấp nhận thực tế cán gây lỗi hoạt động, nên nhìn nhận việc với thấu hiểu Bằng việc báo cáo lỗi sai với Ban Lãnh đạo phận QLRR, ngân hàng rút học tránh lặp lại sai sót tương tự 3.2.3.3 Phát triển hệ thống CSDL rủi ro tác nghiệp 75 Để triển khai mơ hình tiên tiến Basel II, ngân hàng phải có liệu năm, tối thiểu năm cho giai đoạn đầu áp dụng, đồng thời liệu phải mô tả đầy đủ chi tiết với nhiều trường nội dung CSDL u cầu khơng thể có sớm chiều, đó, ngân hàng muốn triển khai phương pháp tiên tiến cần phải xây dựng, chuẩn hoá CSDL từ Đối với rủi ro tác nghiệp, CSDL cần thu thập từ liệu nội liệu từ bên Dữ liệu tổn thất nội ngân hàng phải toàn diện, thu thập từ tất lĩnh vực hoạt động chủ yếu phản ánh rủi ro từ đơn vị khu vực địa lý ngân hàng Ngân hàng phải đặt ngưỡng tối thiểu cho tổn thất nội thu thập được, ví dụ €10,000 Ngân hàng cần đưa trường thông tin chuẩn chi tiết thu thập liệu, bao gồm trường ngày xảy kiện, lượng thu hồi sau tổn thất (nếu có), thông tin miêu tả tác nhân gây tổn thất Mức độ chi tiết thông tin miêu tả cần phải tương xứng với quy mô tổng tổn thất Đồng thời, ngân hàng phải xây dựng tiêu chuẩn cụ thể việc tính tốn số liệu tổn thất Các tổn thất từ rủi ro tác nghiệp có liên quan đến rủi ro tín dụng tính CSDL rủi ro tín dụng tiếp tục xem rủi ro tín dụng mục đích tính tốn vốn u cầu tối thiểu Do vậy, tổn thất không làm phát sinh thêm yêu cầu vốn rủi ro tác nghiệp Tuy nhiên, CSDL rủi ro tác nghiệp, ngân hàng phải ghi chép toàn tổn thất tổn thất liên quan đến rủi ro tín dụng phân biệt Khi có nguồn CSDL đầy đủ, chất lượng, ngân hàng phải thực phân loại liệu theo tiêu khách quan xây dựng thành văn 76 theo mảng nghiệp vụ theo loại kiện rủi ro Tổn thất nên báo cáo đầy đủ thông qua hệ thống sổ ngân hàng nhằm đạt đáng tin cậy xác Từ liệu tổn thất hoạt động cho thấy khâu kiểm sốt khơng hiệu điểm yếu khâu kiểm sốt Ngồi ra, để có liệu tổn thất đầy đủ có chiều sâu nhằm cải thiện cơng tác phân tích rủi ro tác nghiệp mơ hình hóa liệu cho việc tính tốn vốn u cầu theo phương pháp đo lường tiên tiến AMA, ngân hàng nên cố gắng có quyền truy cập vào hệ thống liệu tổn thất bên ngồi thơng qua lựa chọn sau: + Mua liệu từ công ty chuyên cung cấp liệu; + Tham gia hiệp hội có liệu tổn thất hoạt động 3.2.3.4 Phát triển giải pháp công nghệ phục vụ QLRRTN Ngân hàng cần phát triển giải pháp công nghệ phục vụ công tác QLRRTN Hệ thống QLRRTN với đầy đủ cấu phần LDC, RCSA, KRI hỗ trợ nhận diện, quản lý, đo lường, giám sát RRTN hàng ngày Ngân hàng hỗ trợ hiệu công tác tính vốn cho RRTN theo Basel II Hệ thống QLRRTN bao gồm cấu phần với yêu cầu sau: Cấu phần LDC - Cung cấp, tùy chỉnh mẫu biểu hỗ trợ việc thu thập, ghi nhận liệu tổn thất; - Hỗ trợ phân loại (mapping) lĩnh vực hoạt động kinh doanh ngân hàng theo lĩnh vực kinh doanh Basel II; - Hỗ trợ thiết lập, tùy chỉnh trường thông tin đầy đủ ghi nhận liệu tổn thất theo nhiều chiều: nguyên nhân tổn thất, phân loại tổn thất liên quan 77 đến rủi ro thị trường/rủi ro tín dụng, phương pháp xử lý, giá trị tổn thất, giá trị phục hồi, v.v; - Hỗ trợ thiết lập ngưỡng thu thập giá trị tổn thất liên quan đến RRTN cảnh báo tổn thất chạm ngưỡng; - Hỗ trợ chế phối hợp, chức rà soát, phê duyệt, báo cáo Ban QLRRTN phòng QLRR HSC chi nhánh; - Hỗ trợ chế đối chiếu, rà sốt, xác thực tính xác đầy đủ liệu tổn thất ghi nhận với sổ sách kế toán nguồn khác; - Hỗ trợ Hỗ trợ chức kiến nghị gửi thông báo tự động đến người chịu trách nhiệm xử lí có vấn đề phát sinh; - Hỗ trợ chiết xuất liệu theo nhiều chiều phục vụ mục đích phân tích Ngân hàng; Cấu phần RCSA - Cung cấp mẫu biểu sẵn có hỗ trợ việc ghi nhận, lưu trữ điểm đánh giá kiểm soát rủi ro; - Hỗ trợ xây dựng cơng thức tính tốn điểm đánh giá rủi ro kiểm soát; - Hỗ trợ chế phân quyền giám sát hỗ trợ người dùng truy cập tự chấm điểm tiêu chí đánh giá kiếm soát rủi ro; - Hỗ trợ phân tích, đánh giá định lượng, định tính loại rủi ro (rủi ro nội tại, rủi ro lại); - Hỗ trợ chức kiến nghị gửi thông báo tự động đến người chịu trách nhiệm xử lí có vấn đề phát sinh; - Hỗ trợ thiết lập, tùy chỉnh trường thông tin đầy đủ liên quan đến RCSA, biện pháp kiểm sốt, chương trình hành động RCSA/CSA; - Hỗ trợ lưu trữ khai thác nhóm liệu liên quan đến RCSA, biện pháp kiểm soát, chương trình hành động RCSA/CSA 78 Cấu phần KRI - Hỗ trợ thiết lập hạn mức/ngưỡng KRI; - Hỗ trợ chức ghi nhận, theo dõi, cảnh báo tự động KRI chạm ngưỡng rủi ro tiệm cận; - Hỗ trợ chức kiến nghị gửi thông báo tự động đến người chịu trách nhiệm xử lí KRI chạm ngưỡng rủi ro tiệm cận; - Hỗ trợ chiết xuất liệu theo nhiều chiều phục vụ mục đích phân tích Ngân hàng; - Hỗ trợ lưu trữ khai thác nhóm liệu liên quan đến KRI, kết giám sát KRI, chương trình hành động KRI 3.3 Kiến nghị NHNN Việt Nam Theo kinh nghiệm giới, quốc gia phải ban hành văn hướng dẫn thực Basel II chi tiết có tính đến hồn cảnh, mức độ phát triển hệ thống ngân hàng quốc gia Hiện nay, hệ thống văn pháp luật quản lý rủi ro ngân hàng nhiều bất cập, thiếu tính thống nhất, số lượng văn nhiều thiếu chồng chéo, chủ yếu tập trung vào quản lý rủi ro tín dụng Các văn pháp lý cho QLRR hoạt động ngân hàng Việt Nam chưa có Trong Dự thảo thông tư QLRR ngân hàng thương mại Việt Nam, nội dung QLRR hoạt động đưa vào thành chương riêng biệt Đây sở pháp lý quan trọng nhằm củng cố lực QLRR hoạt động, loại rủi ro vốn có khả gây tổn thất lớn cho NHTM Việt Nam lại chưa quản lý cách thức văn pháp luật Tuy nhiên, nội dung QLRR hoạt động Dự thảo thông tư chủ yếu liên quan đến Trụ cột Basel, đó, NHNN cần ban hành thêm văn hướng dẫn 79 thực tính vốn yêu cầu tối thiểu áp dụng mơ hình định lượng cho QLRR hoạt động Bên cạnh đó, NHNN cần đạo NHTM khẩn trương đánh giá khoảng cách ngân hàng Việt Nam so với chuẩn mực quốc tế, xây dựng lộ trình, đồng thời NHNN cần hỗ trợ, giám sát chặt chẽ việc thực ngân hàng Từ việc đánh giá khoảng cách trên, NHNN cần ban hành hệ thống văn pháp luật hướng dẫn thực Basel II bao trùm nội dung 03 Trụ cột Basel II 80 KẾT LUẬN Rủi ro tác nghiệp loại rủi ro bao trùm lên loại rủi ro, có tác động lớn đến kết kinh doanh NHTM Quản lý rủi ro tác nghiệp vấn đề nóng, quan trọng cấp thiết, xem mẻ Việt Nam, chưa quan tâm trọng nghiên cứu, xem xét để đưa giải pháp tồn diện nhằm phòng ngừa, khắc phục, giảm thiểu loại rủi ro khác NHNN Việt Nam đưa Dự thảo Thông tư quy định hệ thống quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng từ năm 2011 nay, sau năm bản… dự thảo Nhận thấy QLRRTN vấn đề quan trọng cấp bách, đặc biệt với xu phát triển nay, môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, tiềm ẩn nhiều rủi ro, học viên mạnh dạn đưa vấn đề QLRRTN vào nghiên cứu, mục đích để xây dựng cách có hệ thống, để nắm rõ sở lý luận cho công tác nhận diện RRTN, QLRRTN, từ lý luận đến thực tiễn hoạt động BIDV đưa giải pháp nhằm tăng cường công tác nhận diện RRTN BIDV- nơi học viên công tác, đồng thời đưa đề xuất, kiến nghị BIDV, NHNN để góp phần nhỏ xây dựng BIDV nói riêng hệ thống Ngân hàng nói chung giảm thiểu rủi ro, phát triển bền vững hội nhập quốc tế Tuy có nhiều nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu để hoàn thiện sở lý luận cho nhận diện QLRRTN cố gắng đưa giải pháp giải nội dung chênh lệch công tác nhận diện RRTN BIDV so với thông lệ quốc tế, thời gian kiến thức hạn hẹp, bên cạnh thơng tin, số liệu thu thập khơng thể tránh khỏi thiếu sót tính bảo mật tài liệu, đề tài chưa hoàn chỉnh mong muốn, mang tính tham khảo Học viên mong nhận nhiều ý kiến đóng góp, chỉnh sửa q thầy người quan tâm để đề tài hoàn thiện 81 áp dụng vào thực tiễn Xin trân trọng cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Thu Hà, Giáo trình Ngân hàng thương mại, Đại học Kinh tế quốc dân (2004) Anna S Chernobal, Svetlozar T Rachev, Frank J Fabozzi (2007), “Operational Risk – A guide to Basel II Capital Requirements, Models, and Analysis”, John Wilcy & Son, Inc Basel Committee on Banking Supervision (2001), “Consultative Document: Operational Risk” – Supporting Document to the New Basel Accord, www.bis.org; Basel II - International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Bcbs128 ) BIDV, “Báo cáo kỹ thuật dự án TA2” (2005) BIDV, “Báo cáo rủi ro tác nghiệp quản lý rủi ro tác nghiệp 2010- 2014” BIDV, “Báo cáo thường niên năm 2010- 2014” BIDV, “Chính sách QLRRTN ban hành kèm theo Quyết định số 1387/QĐ-BIDV ngày 20/05/2015” BIDV, “Quy chế xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể hoạt động tác nghiệp BIDV số 2525/QĐ-HĐQT ngày 28/20/2014” 10.BIDV, “Quy định QLRRTN 8282/QĐ-QLRRTT ngày 15/12/2014” 11 Principles for the Sound Management of Operational Risk (BCBS 195) Các website chính: - www.bidv.com.vn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 82 - www.sbv.gov.vn Ngân hàng Nhà nước - www.vneconomy.com.vn Thời báo Kinh tế Việt Nam ... CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 201 6-2 020 60 3.1 Định hướng công tác quản lý rủi ro tác nghiệp Ngân hàng thương... CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 201 6-2 020 60 3.1 Định hướng công tác quản lý rủi ro tác nghiệp Ngân hàng thương... diện rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản lý rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 201 0-2 014 Chương 3: Giải pháp tăng cường công
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Tăng cường công tác quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sỹ - Tăng cường công tác quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn