TRẮC NGHIỆM ĐIỆN ĐỘNG CƠ

5 43 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:39

TRẮC NGHIỆM ĐIỆN ĐỘNG CƠ Cấu trúc đề thi: chiếm 70% I Trắc Nghiệm: 10 câu (2 điểm) II Tự Luận: câu (8 điểm) Kiểm tra áp suất nhiên liệu Áp suất nhiên liệu công tắc ON không khởi động động cơ? a – 1,5 Kg/cm2 b 0,5 – 1,5 Kg/cm2 c – 3,7 Kg/cm2 d 2.7 – 3,1 Kg/cm2 p suất nhiên liệu động chạy chế độ không tải? a – Kg/cm2 b 0,5 – 1,5 Kg/cm2 c 2,3 – 2,6 Kg/cm2 d 2,7 – 3,1 Kg/cm2 Tắt máy sau phút kiểm tra áp suất nhiên liệu giữ khoảng? a Trên 1,5 Kg/cm2 b Dưới 1,5 Kg/cm2 Nếu ta không nối ống chân không ổn đònh áp suất sau cánh bướm ga làm cho nhiên liệu a Dư xăng b Thiếu xăng c Không có vấn đề d Cả ba sai Khi áp suất nhiên liệu cao (thấp), độ chân không đường ống nạp thấp (cao), lượng phun a Tăng b Giảm c Không đổi d Không phun Kiểm tra kim phun 1- Điện áp chân No1, No2, No3 No4 công tắc máy vò trí ON? a 5V b 3.6 V c V d 12 V Động phun xăng theo kiểu nào? a Theo nhóm b Hàng loạt c Độc lập d Liên tục Điện trở kim phun dùng động loại nào?, bao nhiêu? a Thấp, –  b Cao, 13 – 14  c Cao, –  d Thaáp, 13 – 14  Kiểm tra lượng phun kim phun 15 giây phun đạt yêu cầu? | Điện Động Cơ a 30 – 35 cm3 b 20 – 30 cm3 c 35 – 40 cm3 d 50 – 60 cm3 Khi đấu dây cho kim phun ta đấu vào chân sơ đồ? a B+, E1 b Batt, E1 d No1 No2 E1 d No1 No2 hoặcNo3 hoặcNo1 B+ Câu hỏi kiểm tra: 1- Kim phun khởi động lạnh điều khiển ECU công tắc nhiệt thời gian nhằm mục đích gì? 2- Trên động công tắc nhiệt thời gian thường nằm gần cảm biến nhiệt độ nước, làm cách để phân biệt chúng Cảm biến điện từ Cảm biến chân? Gồm chân nào? a 3, G, NE, E1 b 2, NE+, NE- c (G, NE, E1, B+) d 4, G1, G2, NE, G- Điện trở chân NE 40 độ C bao nhiêu? a 10 – 20  b 370 – 550  c 600 – 900  d 140 – 180  Điện trở chân NE 40 độ C bao nhiêu? a 475 – 650  b 370 – 550  c 600 – 900  d 180 – 220  Cảm biến hoạt động tốt không? a Tốt b Không Nếu tín hiệu Ne không đưa tới ECU động cơ: a Không đánh lửa b Có đánh lửa, không phun xăng c Không đánh lửa, có phun xăng d Không phun xăng, không đánh lửa ECU dựa vào tín hiệu NE để xác đònh a Số vòng quay động b Tốc độ động c Vò trí trục khuỷu d Vò trí Rotor CB nhiệt độ khơng khí nạp Điện trở chân THA – E2 20 độ C bao nhiêu? a –  b 20 – 50  c 200 – 300  d – K Khi cảm biến hư ECU hoạt động theo chức dự phòng nhiệt độ độ C? | Điện Động Cơ a 20 b 50 c 100 d 80 Nếu dây nối từ cảm biến ECU bò chập mạch ta đo điện áp đầu dây nối chân THA ECU với mass điện áp? a 3,6V b 0V d 12V d 5V Neáu dây nối từ cảm biến ECU bò đứt hay hở mạch ta đo điện áp đầu dây nối chân THA ECU với mass điện aùp? a 3,6V b 0V d 12V d 5V CB nhiệt độ nước làm mát Điện áp chân THW – E2 khoảng bao nhiêu? a 0,5 – V b 0,2 – 4,3 V c 4,5 – 5,5 V d – V Điện trở chân THW – E2 20 độ C bao nhiêu? a –  b 20 – 50  c 200 – 300  d – K Khi cảm biến hư ECU hoạt động theo chức dự phòng nhiệt độ nước làm mát oC? a 20 b 50 c 100 d 80 Nếu dây nối từ cảm biến ECU bò đứt hay hở mạch ta đo điện áp đầu dây nối chân THW ECU với mass điện áp? a 3,6V b 0V d 12V d 5V Neáu dây nối từ cảm biến ECU bò chập mạch ta đo điện áp đầu dây nối chân THW ECU với mass điện áp? a 3,6V b 0V d 12V d 5V CB oxy 1- Cảm biến chân? Gồm chân nào? a ( STA, E1, OX) b ( E1, OX) c (STA, E1, OX, HT) d d (B+, HT, OX, E2) | Điện Động Cơ 2- Điện áp chuẩn cảm biến để so sánh bao nhieâu? a 4,5 V b 3V c 2V d 4,5V Khi động nổ tín hiệu điện áp chân OX bao nhiêu? a 0,1 – 0,9 V b - 3V c – 14 V d – 4,5V Điện trở chân HT B+ bao nhiêu? a  b 20  c  d 14  Nếu điện áp cảm biến 3V hỗn hợp nhiên liệu trạng thái? a Giàu b Nghèo c Lý tưởng Câu hỏi kiểm tra: Hãy cho biết chức cảm biến oxy? Có loại cảm biến oxy? Nếu cảm biến oxy có chân, cho biết chân chân gì? Cho biết điều kiện cảm biến oxy làm việc? CB canh bướm ga Cảm biến chân? Gồm chân naøo? a ( VTA, E2, VC) b ( VC, E2) c (VTA, E2, VC, B+) d (VTA, E2, VC, IDL) Cảm biến dùng xe cảm biến loại gì? a Loại tiếp điểm b Loại tiếp điểm c Loại tuyến tính d Loại tiếp điểm Khi cánh bướm ga đóng hoàn toàn điện áp chân VTA bao nhiêu? a 0,3 – V b 3,2 – 4,9 V c 1,5 – V d – V Khi cánh bướm ga mở hoàn toàn điện áp chân VTA bao nhiêu? a 3,2 – 4,9V b – V c 1,5 – 2V d – 12 V Khi cánh bướm ga đóng hoàn toàn điện trở chân VTA bao nhiêu? a 0,3 – K b 3,2 – 4,9 K c 0,2 – 5,7K d – K | Điện Động Cơ Khi cánh bướm ga mở hoàn toàn điện trở chân VTA bao nhiêu? a 0,3 – K b 3,2 – 4,9 K c – 10,2 K d – 12 K Khi cánh bướm ga mở lớn, điện áp gửi ECU nào? a Tăng b Giảm c Không đổi 8- Tín hiệu điện VTA gửi ECU để làm gì? Cho biết cảm biến vò trí bướm ga có loại? | Điện Động Cơ ... E2) | Điện Động Cơ 2- Điện áp chuẩn cảm biến để so sánh bao nhiêu? a 4,5 V b 3V c 2V d 4,5V Khi động nổ tín hiệu điện áp chân OX bao nhiêu? a 0,1 – 0,9 V b - 3V c – 14 V d – 4,5V Điện trở chân... theo chức dự phòng nhiệt độ độ C? | Điện Động Cơ a 20 b 50 c 100 d 80 Nếu dây nối từ cảm biến ECU bò chập mạch ta đo điện áp đầu dây nối chân THA ECU với mass điện áp? a 3,6V b 0V d 12V d 5V Nếu... 12 V Khi cánh bướm ga đóng hoàn toàn điện trở chân VTA bao nhiêu? a 0,3 – K b 3,2 – 4,9 K c 0,2 – 5,7K d – K | Điện Động Cơ Khi cánh bướm ga mở hoàn toàn điện trở chân VTA bao nhiêu? a 0,3
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM ĐIỆN ĐỘNG CƠ, TRẮC NGHIỆM ĐIỆN ĐỘNG CƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn