TÀI LIỆU ĐIỆN TÂM ĐỒ

28 12 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:33

IN TM Nguyên lý ĐTĐ 1.1 Định nghĩa ĐTĐ đờng cong ghi lại biến thiên dòng điện tim phát hoạt động co bóp 1.2 Điện hoạt động tế bào tim Hai yếu tố quan trọng tạo nên điện hoạt động chênh lệch nồng độ ion Na +, K+, Ca++ tế bào tính thấm chọn lọc màng tế bào tim ion Điện hoạt động diễn qua giai đoạn sau: Khi tế bào nghỉ ngơi Tế bào tim (bao gồm sợi co bóp tế bào thuộc hệ thống dẫn truyền) trạng thái phân cực với điện phía màng dơng so với phía màng tế bào, điện bắt nguồn từ chênh lệch nồng độ ion Na+, K+, Ca++ ion khác dịch màng tế bào Do vậy, ta đặt hai điện cực mặt mặt màng tế bào tim, ta thu đợc hiệu điện qua màng lúc nghỉ khoảng - 90 mV Khi tế bào hoạt động Khi có tác nhân kích thích làm hiệu điện qua màng giảm tới mức khoảng - 60 mV khởi động điện hoạt động Màng tế bào tim trở nên thÈm thÊu chän läc víi Na + (b×nh thêng nång độ Na+ tế bào lớn gấp 10 lần bên trong, khoảng 142 mmol/l) Na+ ạt thấm vµo tÕ bµo, lµm cho phÝa ngoµi mµng bít d¬ng h¬n so víi phÝa mÊt ion d¬ng, hiệu điện qua màng hạ nhanh xuống mV nảy đà trở nên dơng khoảng 20 mV Tức điện màng chí trở nên dơng 20 mV so với bên màng Hiện tợng điện dơng bên màng tế bào nh gọi tợng khử cực, tơng ứng với pha sơ đồ đờng cong điện hoạt động IN TM Tiếp theo giai đoạn khử cực giai đoạn tái cực, bao gồm tái cực chậm (pha 1,2), tái cực nhanh (pha 3) trạng thái phân cực (pha 4) Trong giai đoạn này, Na+ vào chậm dần ngừng hẳn, K+ bắt đầu thăng điện qua màng đợc thiết lập lại, có nghĩa hiệu điện qua màng trở mức - 90 mV Hiện tợng khử cực chậm tâm trơng pha sợi co bóp nhĩ thất, trạng thái phân cực (pha 4) đợc trì có kích thích từ bên đến làm hạ hiệu điện qua màng tới ngỡng (- 60 mV) để khởi động điện hoạt động với giai đoạn nh mô tả tế bào biệt hóa hệ thống dẫn truyền tim hoàn toàn khác: Trong trạng thái nghỉ, tế bào tự khử cực Na + xâm nhập vào tế bào làm tăng dần điện màng (tức hạ dần hiệu điện qua màng), khử cực chậm tâm trơng, đặc trng tế bào tự động Khi hiệu điện qua màng hạ tới ngìng (- 60 mV) sÏ tù khëi ®éng mét ®iƯn hoạt động thay nhờ kích thích bên nh sợi co bóp Tần số tạo điện hoạt động phụ thuộc vào tốc độ khử cực chậm tâm trơng pha Bình thờng, tế bào tự động nút xoang có tốc độ khử cực chậm tâm trơng lớn nên điện màng nơi khác cha tăng đến ngỡng để tạo điện hoạt động xung động từ nút xoang tới xóa xung động hình thành từ nơi huy nhịp đập tim Sau hình thành, dòng điện tim đợc lan truyền từ tế bào đến tế bào khác bề mặt thể Nếu ta đặt điện cực khác bề mặt thể nối với phận khuyếch đại tín hiệu máy điện tim, ta ghi sóng điện tâm đồ Cũng cần lu ý rằng, tim khối rỗng cấu thành hµng triƯu triƯu tÕ bµo, víi bng cã cÊu trúc dày IN TM mỏng khác nhau, dòng điện hoạt động tim biến thiên phức tạp tế bào tim nh trình bày H1: Điện hoạt động kênh Na+, Ca++, K+ 1.3 Trình tự khử cực nhĩ thất Khi nút xoang phát kích thích, xung động toả khắp nhĩ Nhĩ phải (ở gần nút xoang) khử cực trớc, đến vách liên nhĩ cuối nhĩ trái Quá trình khử cực hai tâm nhĩ đợc thể điện tâm đồ sóng P Tiếp đến nót nhÜ thÊt tiÕp nhËn xung ®éng råi trun qua bó His, tới nhánh tận mạng Purkinje, làm cho thất khử cực Quá trình khử cực thất thĨ hiƯn b»ng mét phøc bé nhanh, gåm nh¸nh sóng Q, R, S Quá trình tái cực thất thể đoạn ST sóng T Ghi điện tâm đồ IN TM 2.1 Kiểm tra máy ghi điện tim: điện áp, dây đất chống nhiễu 2.2 Chuẩn bị bệnh nhân: BN nằm ngửa, thẳng ngời mặt giờng, thoải mái 2.3 Mắc đặt cực sau đợc bôi kem chống nhiễu chuyển đạo cần ghi 2.3.1 Mắc chuyển đạo ngoại biên: H2: Sơ đồ cách mắc chuyển đạo lỡng cực ngoại biên H3: Sơ đồ cách mắc chuyển đạo đơn cực ngoại biên IN TM - Bản cực nối với dây đỏ đặt vị trí cổ tay phải - Bản cực nối với dây vàng đặt vị trí cổ tay trái - Bản cực nối với dây xanh đật vị trí cổ chân trái - Bản cực nối với dây đen (dây đất chống nhiễu) đặt vị trí cổ chân phải Với cách mắc ta thu đợc chuyển đạo, bao gồm chuyển đạo lỡng cực DI, DII, DIII chuyển đạo đơn cực aVR, aVL, aVF (hình hình 3) 2.3.2 Mắc chuyển đạo trớc tim: H4: Sơ đồ cách mắc chuyển đạo trớc tim - V1: Khoang liên sờn IV, sát bờ ức phải - V2: Khoang liên sờn IV, sát bờ ức trái - V3: Nằm V2 V4 - V4: Khoang liên sờn V, đờng đòn trái - V5: Khoang liên sờn V, đờng nách trớc - V6: Khoang liên sờn V, đờng nách 2.4 Cách ghi - Test chuẩn máy: Chiều cao test 10 mm, tơng ứng dòng điện mV - Tốc độ giấy chạy bình thờng 25 mm/s - Ghi lần lợt đồng thời chuyển ®¹o DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V2, V3, V4, V5, V6 Mỗi chuyển IN TM đạo ghi - phøc bé, trêng rèi lo¹n nhịp cần ghi dài Cách đọc điện tâm đồ H5: Điện tâm đồ bình thờng 3.1 Phân tích hình ảnh sóng ĐTĐ ngời bình thờng Mỗi nhát bóp tim ĐTĐ bình thờng thể sóng nhĩ đồ thất đồ, ®ã lµ sãng P, Q, R, S, T, ngoµi cã U thÊp tiÕp theo sãng T C¸c nh¸t bãp nối tiếp đờng đẳng điện Các sóng nằm đờng đẳng điện sóng dơng: P, R, T nằm dới: sóng Q, S Ngoài sóng có đoạn: PQ, QRS, ST QT 3.1.1 Phân tích hình ảnh ĐTĐ bình thờng chuyển đạo ngoại biên 3.1.1.1 Sóng P - Là hình ảnh nhĩ đồ, biểu khử cực hai nhĩ phải trái - Hình dáng kiểu hình vòm IN TM ĐỒ - ChiỊu cao tõ 0,5 ®Õn 2,5 mm - Chiều rộng từ 0,05 đến 0,11 giây, trung bình 0,08 gi©y - P (+) ë DI, DII, aVF, P (-) aVR vµ P cã thĨ ( +/- ) ë DIII, aVL 3.1.1.2 Đoạn PQ (hoặc PR) - Là thời gian dẫn truyền xung động từ nhĩ xuống thất - Đo bắt đầu chân sóng P bắt đầu chân xuống sóng Q (hoặc chân lên sóng R) - Thời gian bình thờng từ 0,12 đến 0,20 giây 3.1.1.3 Phức bé QRS - Bao gåm sãng q, R, s, thể trình khử cực thất - Thời gian QRS đo bắt đầu sóng Q (hoặc R) đến chân lên sóng S, tức điểm J, bình thờng từ 0,05 đến 0,10 giây, trung bình 0,07 giây - Q bình thờng chiều sâu 1-2 mm, rộng 1, sóng R cao < 25 mm sóng s sâu < mm Xt hiƯn sãng q cã chiỊu s©u 1-2 mm, réng < 0,03 gi©y - Thêi gian phøc QRS từ 0,05 đến 0,10 giây, trung bình 0,07 giây 3.1.2.4 Đoạn ST - Thờng nằm trùng đờng đẳng ®iƯn Riªng ë V3, V4 cã thĨ chªnh lªn mm chênh xuống dới mm 3.1.2.5 Sóng T - Phần lớn sóng T dơng tất chuyển đạo trớc tim - Về hình dáng, chiều cao, rộng giống chuyển đạo ngoại biên 3.1.2.6 Đoạn QT - Thời gian QT từ 0.36 đến 0,40 giây 3.2 Một số dạng bất thờng sóng, đoạn 3.2.1 Sãng P ĐIỆN TÂM ĐỒ - Sãng P ©m, P đẳng điện, P đĩnh, P có móc, P pha, P réng, P cao nhän - Sãng P cao nhọn > 2,5 mm, đối xứng: thờng dày nhĩ phải - Sóng P rộng > 0,11 giây, đỉnh pha với pha âm sâu: dày nhĩ trái 3.2.2 Đoạn PQ - Kéo dài > 0,20 giây: Blốc nhĩ thất cấp - Ngắn lại < 0,12 gi©y: Héi chøng tiỊn kÝch thÝch WolffParkinson-White 3.2.3 Phøc bé QRS - Sãng Q bÊt thêng réng 0,04 gi©y sâu 4mm trở lên: NMCT hoại tử, sẹo - Dạng QS: Gặp NMCT - Sóng R cao > 25 mm V5: Dày thất trái, hay R > mm víi R/S > ë V1: Dµy thÊt phải - Sóng R dãn, có móc, đầu tù dạng chữ M: Blốc nhánh - Sóng S dãn, có móc: Blốc nhánh - Thời gian QRS kéo dài > 0,10 giây: Blốc nhánh, dày thất, NTT thất 3.2.4 Đoạn ST - Chênh vòm lên chuyển đạo trực tiếp ổ nhồi máu chênh lõm xuống dới chuyển đạo gián tiếp: NMCT tối cấp, cấp dới thợng tâm mạc, xuyên thành - Chênh lõm xuống díi, kh«ng cã sãng Q bÊt thêng hay QS ë chuyển đạo trực tiếp: NMCT dới nội tâm mạc - Chênh xuống, ngang, kéo dài > 0,08 giây V5, V6: Suy mạch vành - Chênh xuống kèm sóng T âm: Thiếu máu tim, dày thất - Chênh xuống lõm hình chén: nhiễm độc Digitalis 3.2.5 Sãng T ĐIỆN TÂM ĐỒ - Cao nhän, ®èi xứng, hẹp lại: Tăng K máu, cờng thần kinh giao cảm, NMCT - Dẹt hay âm: Thiếu máu tim, dày thất, hạ K máu, viêm màng tim mãn 3.2.6 Đoạn QT - Kéo dài > 0,40 giây: Hạ K+ nhiều, hạ Ca++, mhiễm độc Quinidine 3.3 Xác định nhịp xoang 3.3.1 Nhịp xoang nhịp ngời bình thờng, xung động phát từ nút xoang 3.3.2 Các tiêu chuẩn ĐTĐ chẩn đoán nhịp xoang - Nhìn thấy sóng P tối thiểu 12 chuyển đạo - Sóng P đứng trớc phức QRS - Khoảng PQ giới hạn bình thờng - Sóng P dơng D1, D2, aVF, V5, V6 âm aVR - Khoảng cách sóng P đều, hay khoảng cách QRS - Tần số từ 60 - < 100 lần/phút Chú ý: Khi nhịp xoang có tần số < 60 lần/phút: nhịp xoang chậm; > 100 lần/phút: nhịp nhanh xoang 3.4 Xác định tần số tim - Đo thớc đo điện tim - Hoặc tính theo: Tần số tim = 60/ khoảng thời gian RR (tính giây) 3.5 Xác định trục điện tim vµ tÝnh gãc ∝ ĐIỆN TÂM ĐỒ H8: Dµy nhÜ trái 3.7.1.2 Dày nhĩ phải * Thờng gặp bệnh tâm phế mãn, tâm phế cấp, bệnh van: hẹp van ĐMP, hở van ĐMP, hở van * Các tiêu chuẩn ĐTĐ chẩn đoán dày nhĩ phải: Sóng P cao > 2,5 mm, nhän, ®èi xøng ë D2, aVF P pha với pha dơng cao nhọn V1 H9: Dày nhĩ phải, dày thất phải 3.7.2 Dày thất IN TM - Tất nguyên nhân làm tăng gánh nặng thất, tăng áp lực buồng thất đa đến hậu dãn sau dày thất Khi thất dày lên thờng gây biến đổi trình khử cực tái cực thất Hậu quả: - Trục điện tim lệch sang phải trái - Điện sóng R vùng thất dày lên tăng cao bình thờng - Thời gian khử cực vùng tim dày kéo dài, QRS dãn rộng - Quá trình tái cực vùng tim dày biến đổi, sóng T thờng âm 3.7.2.1 Dày thất phải H10: Dày thất phải * Thờng thấy bƯnh hĐp van l¸, hë van l¸, hĐp van ĐMP, tâm phế mãn, bệnh Fallot, hội chứng Eisenmenger * Trục phải với S D1 R D3 * Các chuyển đạo trớc tim phải V1, V2: IN TM - Dạng qR, R, Rs RS - Tỉ lƯ R/S ≥ vµ R ≥ mm - Thời gian nhánh nội điện từ 0,03 đến 0,05 giây - ChØ sè R V1 + S V5 ≥ 10,5 mm - Sóng T âm từ V1 đến V3 * Chuyển đạo trớc tim trái V5: - Dạng r S RS - Tỉ lệ R/S < sóng S mm 3.7.2.2 Dày thất trái IN TM H11: Dày thất trái * Thờng gặp bệnh hẹp van ĐMC, hở van ĐMC, hở van lá, tăng huyết áp, hẹp eo ĐMC, thông liên thất, ống ĐM, dò chủ phế * Các chuyển đạo trớc tim tr¸i V5, V6: - R V5 ≥ 25 mm - ChØ sè Sokolow - Lyon: S V2 + R V5 ≥ 35 mm - ChØ sè Scott: S V1 + R V5 V6 35 mm - Nhánh nội điện từ 0,04 đến 0,06 giây - Sóng T âm dày thất trái kiểu tăng gánh tâm thu, sóng T dơng dày thất trái kiểu tăng gánh tâm trơng * Chuyển đạo ngoại biên: Trục trái víi R D1 vµ S D3 (DÊu hiƯu mn) 3.8 Blốc (tắc nghẽn) - Là tắc nghẽn hoàn toàn không hoàn toàn, tổn đờng dẫn truyền thần kinh tự động tim Bao gồm: - Blốc xoang nhÜ - Blèc nhÜ thÊt - Blèc nh¸nh 3.8.1 Blốc nhĩ thất Là tắc nghẽn dẫn truyền từ nhĩ đến thất Bao gồm blốc nhĩ thất không hoàn toàn hoàn toàn Nguyên nhân chủ yếu bệnh van tim thấp, nhồi máu tim, bệnh viêm tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ, bẩm sinh, ngộ độc thuốc Digitalis, Quinidine 3.8.1.1 Blốc nhĩ thất không hoàn toàn cấp I Khoảng PQ kéo dài > 0,20 gi©y ĐIỆN TÂM ĐỒ H12: Bloc nhÜ thÊt cÊp I, Bloc nhánh phải hoàn toàn 3.8.1.2 Blốc nhĩ thất không hoàn toàn cấp II Gồm loại: H13: Bloc nhÜ thÊt cÊp II kiĨu 2/1 xen kÏ víi nh÷ng ®o¹n cã chu kú Luciani-Wenckebach ĐIỆN TÂM ĐỒ * Blèc nhÜ thÊt cÊp II kiÓu chu kú Luciani Wenckebach, hay Mobitz I - Mỗi chu kỳ bao gồm 4,5 phức nối tiếp, bắt đầu với phức có khoảng PQ bình thờng, sau dài dần nhát bóp có sóng P mà hoàn toàn phức QRS sóng T - Khoảng cách sãng P ®Ịu * Blèc nhÜ thÊt cÊp II mét phÇn, hay Mobitz II - Thêng cø sau 1, 2, nhát bóp có đủ sóng P kèm theo phức QRS sóng T lại nhát bãp cã sãng P mÊt phøc bé QRS vµ sóng T Blốc loại theo quy luật kiĨu 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 VÝ dơ blèc nhÜ thÊt cấp II phần kiểu 1/1: Tức nhát bóp có đủ sóng P, QRS T nhát bóp có sóng P mà QRS vµ T * Blèc nhÜ thÊt hoµn toµn cÊp III ĐIỆN TÂM ĐỒ H14: Bloc nhÜ thÊt hoµn toµn víi nhịp thoát thất Phân ly nhĩ thất tắc nghẽn hoàn toàn đờng dẫn truyền: nhĩ hoạt động nhờ xung động từ nút xoang đến, thất điểm phát từ thất chi phối Tần số thất chậm nhĩ Khoảng cách sóng P đều, tần số bình thờng nút xoang sóng P thờng không liên quan với phức QRS Khoảng cách phức QRS đều, tần số chậm < 60 lần / phút Hình dáng thờng dãn rộng, có móc, sóng T trái chiều với R S Trong số trờng hợp blốc nhĩ thất cấp III có nhịp thất chậm gây ngoại tâm thu thất, xoắn ®Ønh, ngÊt, héi chøng Adams – Stokes 3.8.2 Blèc nh¸nh: tổn thơng bắt đầu chỗ phân chia thân bó His nhánh dẩn truyền thần kinh thất phải, trái, gây tắc nghẽn hoàn toàn hay không hoàn toàn, IN TM ảnh hởng trình khử cực thất, thời gian phức QRS kéo dài, hình dáng biến đổi khác bình thờng 3.8.1.1 Blốc nhánh phải H15: Bloc nhánh phải hoàn toàn Hình ảnh trực tiếp chuyển đạo trớc tim phải V1, V2: Dạng chữ “M” víi rsR, rsRs hc R cã mãc, RR′ kÌm sóng T âm Thời gian phức QRS kéo dài từ 0,10 đến 0,11 giây blốc nhánh phải không hoàn toàn 0.12 giây blốc nhánh phải hoàn toàn Hình ảnh gián tiếp chuyển đạo tríc tim tr¸i V5, V6: Sãng S d·n réng, cã móc Các chuyển đạo ngoại biên có hình ảnh trực tiếp rsR aVR, D3, aVF gián tiếp sóng S réng, cã mãc ë aVL, D1 Thêng gỈp suy vành, nhồi máu tim, tâm phế mãn, cấp, bệnh van lá, lá, tim bẩm sinh: thông liªn nhÜ, nhÜ thÊt chung… ĐIỆN TÂM ĐỒ 3.8.1.2 Blèc nhánh trái H16: Bloc nhánh trái hoàn toàn Hình ảnh trực tiếp chuyển đạo trớc tim trái V5, V6: sóng R rộng, có móc đầu tù, sóng q, s, kèm ST chênh xuống sóng T âm Thời gian phức QRS kéo dài từ 0,10 đến 0,11 giây blốc nhánh trái không hoàn toàn 0.12 giây blốc nhánh trái hoàn toàn Hình ảnh gián tiếp chuyển đạo trớc tim ph¶i V1, V2: Sãng S d·n réng, cã mãc Các chuyển đạo ngoại biên: hình ảnh sóng R giãn, có móc D1, aVL Thờng gặp bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, bệnh van ĐMC, tim bẩm sinh: hẹp eo ĐMC, ống động mạch 3.9 Ngoại tâm thu IN TM Là nhát bóp xuất phát từ ổ ngoại vị, n»m ë vïng c¬ nhÜ, bé nèi, c¬ thÊt khư cực co bóp trớc xung động bình thờng dẫn truyền từ nút xoang đến Nh nhát bóp ngoại tâm thu ĐTĐ có đặc điểm bản: - Nhát bóp đến sớm có khoảng nghỉ bù dài - Hình dáng nhĩ đồ, thất đồ nhát đến sớm hoàn toàn khác với nhát * Dựa vị trí xuất phát ổ ngoại vị , ngời ta chia ra: - Ngoại tâm thu thất: Ngoại tâm thu nhĩ, ngoại tâm thu nối - Ngoại tâm thu thất 3.9.1 Ngoại tâm thu thất H17: Ngoại tâm thu nhĩ - Sóng P nhát ngoại tâm thu đến sớm, với khoảng PP < PP IN TM - Sóng P có hình dáng hoàn toàn khác với hình dáng sóng P bản: dơng, dẹt, móc - Khoảng P Q ngắn bình thờng - Q R S , sóng T nhát ngoại tâm thu giống với hình ảnh thất đồ QRS, T nhát - Ngoại tâm thu thất nói chung dịch nhịp - Hay gặp ngời cờng thần kinh giao cảm, hẹp van lá, bệnh tim thiÕu m¸u cơc bé, bƯnh cêng tun gi¸p… 3.9.2 Ngoại tâm thu thất H18: Ngoại tâm thu thất - Phức Q R S sóng T nhát ngoại tâm thu đến sớm, khoảng RR < RR - Phức Q R S biến đổi hoàn toàn so với phức QRS nhát bản: Dãn rộng 0,13 giây, R có móc - Sóng T ngợc hớng với Q R S S T chênh theo hớng sóng T IN TM - Ngoại tâm thu thÊt cã thĨ nghØ bï, xen kÏ, dÞch nhÞp (hiÕm) - Ngoại tâm thu thất lẻ tẻ tảng nhịp xoang, thành chùm 2-3 cái, nhịp đôi, nhịp ba, xuất phát từ ổ hay nhiều ổ, dạng hay nhiều dạng, đến sớm, nằm thất trái hay phải, mỏm, đáy, vách tim - Ngoại tâm thu thất năng, nhng thờng thực tổn bệnh tim, bệnh van tim, tiên lợng nặng 3.10 Cơn nhịp nhanh kịch phát 3.10.1 Cơn nhịp nhanh kịch phát thất H19: Cơn tim nhanh kịch phát thất * Cơ chế: Do vòng vào lại xảy lòng nút nhĩ thất (cơn tim nhanh vào lại nút nhĩ thất) vòng vào lại thông qua đờng dẫn truyền phụ hội chứng WolffParkinson-White (cơn tim nhanh vào lại nhĩ-thất) * Hình ảnh ĐTĐ: IN TM - Các phức QRS đều, nhanh, tần số 160 đến 220 lần/phút - Hình dạng thất đồ QRS bình thờng Đoạn ST sóng T nói chung bình thờng, trừ nhịp nhanh kéo dài lâu ST chênh xuống sóng T âm thiếu máu c¬ tim - Sãng P thêng khã thÊy lÉn vào QRS sau QRS với RP < RR, có P dơng aVR âm D3, aVF 3.10.2 Cơn nhịp nhanh thất H20: Tim nhanh thất, rung nhĩ, ngoại tâm thu thất, dày thất trái * Cơ chế: Do vòng vào lại xảy nhánh bó His, mạng Purkinje, nhóm thất tổn thơng hoạt hoá bình thờng, tạo nhịp nhanh có phức QRS dãn rộng Phần lớn nhịp nhanh thất kéo dài, tiên lợng xấu IN TM gây rối loạn huyết động nặng, tụt áp dẫn đến rung thất * Hình ảnh ĐTĐ: - Phức QRS biến đổi: dãn rộng > 0,12 - 0,14 giây, có móc Sóng T ngợc hớng QRS ST chênh theo hớng sóng T Phần lớn QRS đồng hớng chuyển đạo trớc tim (đều dơng hay âm) Phức QRS thờng có dạng R móc, qR, Rr chuyển đạo V1 - Khoảng cách phức QRS hay đều, tần số nhanh 130 - 200 lần/phút - Phân ly nhĩ thất, với sóng P bình thờng, tách rời QRS, tần số chậm QRS - Nhát hỗn hợp nhát bắt đợc thất, có giá trị chẩn đoán nhịp nhanh thất * Nguyên nhân: Các bệnh tim thùc tỉn: BƯnh van tim, suy tim, suy vµnh, nhồi máu tim nhiễm độc Digitalis, rối loạn ®iƯn gi¶i… 3.10.3 Rung nhÜ ĐIỆN TÂM ĐỒ H21: Rung nhĩ * Cơ chế: Do khử cực vô tổ chức, đồng nhóm nhĩ, tạo nên nhiều vòng vào lại nhỏ, đa dạng nhĩ Phần lớn xung động bị blốc trớc xuống thất, số vợt qua đợc nút nhĩ thất nhng không đều, đa đến hậu giảm lu lợng tim tạo huyết khối buồng tim * Hình ảnh ĐTĐ: - Mất sóng P thay sóng f, không biên độ thời gian, tần số f khoảng 400 - 600 lần/phút Các sóng f nhìn rõ chuyển đạo D2, D3 V1, V2 - Phức QRS hình dáng bình thờng, không * Nguyên nhân: 10-20% rung nhĩ tiên phát ngời bình thờng, số l¹i rung nhÜ triƯu chøng bƯnh tim: hĐp van lá, tăng huyết áp, suy vành, NMCT, bệnh tim Ngoài tim: cờng tuyến giáp trạng ... nhịp cần ghi dài Cách đọc điện tâm đồ H5: Điện tâm đồ bình thờng 3.1 Phân tích hình ảnh sóng ĐTĐ ngời bình thờng Mỗi nhát bóp tim ĐTĐ bình thờng thể sóng nhĩ đồ thất đồ, sóng P, Q, R, S, T, ngoµi... thành, dòng điện tim đợc lan truyền từ tế bào đến tế bào khác bề mặt thể Nếu ta đặt điện cực khác bề mặt thể nối với phận khuyếch đại tín hiệu máy điện tim, ta ghi sóng điện tâm đồ Cũng cần lu... Hình dáng nhĩ đồ, thất đồ nhát đến sớm hoàn toàn khác với nhát * Dựa vị trí xuất phát ổ ngoại vị , ngời ta chia ra: - Ngoại tâm thu thất: Ngoại tâm thu nhĩ, ngoại tâm thu nối - Ngoại tâm thu thất
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ĐIỆN TÂM ĐỒ, TÀI LIỆU ĐIỆN TÂM ĐỒ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn