PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

70 18 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:25

PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG GV Nguyễn Văn Phong Chương – Phân tích đối tượng hệ thống • • • • Sơ đồ lớp Các cách tiếp cận xác định lớp Xác định mối quan hệ lớp Xác định thuộc tính hành vi lớp Sơ đồ lớp • Đối tượng (object) • Lớp (class) Đơn hà ng SốĐH Ngà y lậ p Sốtiề n Khá ch hà ng Nhàcung cấ p Họ tê n KH Dia Điệ n thoại Họtê n NCC Đòa Điệ n thoại Tính_Trò_giá() Các cách tiếp cận xác định lớp • • • • Tiếp cận theo thực thể nghiệp vụ Tiếp cận theo cụm danh từ Tiếp cận theo phân loại Tiếp cận theo phân tích hoạt động use case Các cách tiếp cận xác định lớp • Tiếp cận theo thực thể nghiệp vụ – Đối với thực thể vật: kiểm chứng xem có nhu cầu quản lý thông tin thực thể hệ thống khơng? • Nếu có, xác định lớp sơ đồ phân tích biểu diễn cho thực thể – Xác định tên lớp: tên vật – Thuộc tính: bổ sung thuộc tính mơ tả đầy đủ thơng tin mà hệ thống có nhu cầu quản lý đối tượng Các cách tiếp cận xác định lớp • Tiếp cận theo thực thể nghiệp vụ – Ví dụ: Hành lý Hành lý NQL NQL Hàng hoá Hàng hoá Các cách tiếp cận xác định lớp • Tiếp cận theo thực thể nghiệp vụ – Đối với thực thể thơng tin: • Nếu thực thể mô tả thông tin hoạt động giao dịch hệ thống chuyển thành lớp mơ hình phân tích • Nếu thực thể dạng thơng tin tổng hợp  tách thành nhiều lớp bổ sung thông tin cho lớp tồn – Ví dụ: Hố đơn Hố đon Thẻ thư viện Thẻ thư viện Các cách tiếp cận xác định lớp • Tiếp cận theo thực thể nghiệp vụ – Đối với thực thể thơng tin: – VíHỐ dụ: ĐƠN Số HĐ:…… Ngày: /…/… Khách hàng: …………………… Địa chỉ:………………………… Người lập:……………………… Mã số Tên hàng ĐVT 001 004 … H1 H7 … Cái Kg … Số lượng 100 1000 … Đơn giá 2000 3000 … Hoá đơn Khách hàng Chi tiết HĐ Hàng Tổng trị giá: ……… Các cách tiếp cận xác định lớp • Tiếp cận theo thực thể nghiệp vụ – Đối với thực thể thừa tác viên thực thể tổ chức khác Nhân viên bán hàng Nhân viên quản lý Nhân viên Thủ kho Độc giả Đọc giả Nhà CC Nhà CCấp Các cách tiếp cận xác định lớp • Tiếp cận theo thực thể nghiệp vụ – Ví dụ: n 1 NgườI quản lý Khách hàng n n n Hoá đơn Hồ sơ khách hàng Khách hàng Thẻ khách hàng thân thiết Thẻ KHTT 1 n Hoá đơn 10 Xác định mối quan hệ • Nâng cấp mối kết hợp: – Xác định mối kết hợp thành phần (a-part-of, aggregration) • Đặc trưng – Tính bắc cầu: Nếu lớp A thành phần lớp B lớp B thành phần lớp C  lớp A thành phần lớp C – Tính đối xứng: lớp A thành phần lớp B lớp B khơng phải thành phần lớp A Lớp B Lớp A Lớp C 56 Xác định mối quan hệ • Nâng cấp mối kết hợp: – Xác định mối kết hợp thành phần (a-part-of, aggregration) • Tập hợp: đối tượng vật lý hình thành từ đối tượng vật lý thành phần khác Tồ Nhà 1 * * Phòng Xe Ơ Tơ Đơn Hàng Dòng HĐ 1 Thùng Xe 1 Bánh Xe Động Cơ 57 Xác định mối quan hệ • Nâng cấp mối kết hợp: – Xác định mối kết hợp thành phần (a-part-of, aggregration) • Vật chứa: đối tựơng vật lý chứa đựng thành phần không cấu tạo thành phần Phòng Học Container 1 1 * Hàng Hoá * Bàn * Ghế Projector 58 Xác định mối quan hệ • Nâng cấp mối kết hợp: – Xác định mối kết hợp thành phần (a-part-of, aggregration) • Tập hợp – thành viên: đối tượng khái niệm chứa thành phần vật lý khái niệm Lớp khái niệm Đội Bóng Phòng Ban 1 * Nhân Viên Lớp vật lý * Cầu Thủ 59 Xác định mối quan hệ • Nâng cấp mối kết hợp: – Xác định mối kết hợp thành phần – Ví dụ: hệ thống ATM NgânHàng 1 Thuộc Thuộc * KháchHàng MáyATM Của n * * TàiKhoản Có 1 n * GiaoDịch 60 Chương – Phân tích đối tượng hệ thống • Sơ đồ lớp • Các cách tiếp cận xác định lớp • Xác định mối quan hệ lớp  Xác định thuộc tính hành vi lớp 61 Xác định thuộc tính • Câu hỏi: – Thơng tin đối tượng quản lý ? • Nguyên tắc: – Tên: danh từ; cụm danh từ – Đơn giản: dùng đủ thuộc tính để diễn đạt trạng thái đối tượng giai đoạn phân tích (thuộc tính bổ sung chi tiết giai đoạn tiếp theo) – Không quan tâm việc phải khám phá hết thuộc tính – Khơng quan tâm đến thuộc tính mô tả cài đặt đối tượng 62 Xác định thuộc tính • Ví dụ: hệ thống ATM – Lớp Khách Hàng: Phân tích tất use case có liên quan đến lớp Khách Hàng là: “Đăng nhập”, “Xử lý PIN không hợp lệ” Các thuộc tính lớp khách hàng sau: KháchHàng tênKháchHàng họKháchHàng mãPIN sốThẻ 63 Xác định thuộc tính • Ví dụ: hệ thống ATM NgânHàng KháchHàng tênKháchHàng họKháchHàng mãPIN sốThẻ TàiKhoản sốTàiKhoản loạiTàiKhoản sốDư MáyATM địaChỉ trạngThái sốTiềnHiệnTại có GiaoDịch giaoDịchID ngàyGiaoDịch thờiGianGiaoDịch n loạiGiaoDịch sốTiền sốDư GiaoDịchRút GiaoDịchGởi 64 Xác định method • Câu hỏi: – Các đối tượng chịu trách nhiệm xử lý thơng tin để cung cấp dịch vụ cho hệ thống? • Nguyên tắc: – Tên: động từ + bổ ngữ – Chỉ quan tâm đến method có phạm vi tồn cục (public), method có phạm vi cục phát giai đoạn thiết kế cài đặt (vd: constructor, ….) – Các method chịu trách nhiệm thao tác lên thuộc tính đối tượng: truy vấn, cập nhật, đọc ghi 65 Xác định method • Xác định method qua phân tích hoạt động use case: – Phân tích dòng message sơ đồ để xem chuyển hoạt động thành method không? – Nếu có, đặt tên cho method ứng với hoạt động 66 Xác định method : KháchHàng • Xác định method qua phân tích hoạt động use case: • Ví dụ: lớp TàiKhoản – Rút Tiền – Gửi Tiền – Xem thông Tin Tài Khoản : MáyATM : TàiKhoản Yêu cầu số tiền Nhập số tiền Xử lý giao tác rút Phân phối tiền mặt Giao tác thành công Yêu cầu lấy thẻ Lấy thẻ Yêu cầu tiếp tục Kết thúc In hoá đơn TàiKhoản sốTàiKhoản loạiTàiKhoản sốDư rútTiền() Use case Rút Tiền 67 Xác định method : KháchHàng • Xác định method qua phân tích hoạt động use case: • Ví dụ: lớp TàiKhoản – Rút Tiền – Gửi Tiền – Xem thông Tin Tài Khoản : MáyATM : TàiKhoản Yêu cầu số tiền Nhập số tiền Xử lý giao tác gửi Giao tác thành công Yêu cầu lấy thẻ Lấy thẻ Yêu cầu tiếp tục Kết thúc In hoá đơn TàiKhoản sốTàiKhoản loạiTàiKhoản sốDư rútTiền() gửiTiền() xemTàiKhoản() Use case Rút Tiền 68 Xác định method • Ví dụ: hệ thống KháchHàng ATM tênKháchHàng NgânHàng có họKháchHàng mãPIN sốThẻ MáyATM địaChỉ trạngThái sốTiềnHiệnTại khởiĐộngMáy() đóngMáy() kiểmTraMậtKhẩu() TàiKhoản sốTàiKhoản loạiTàiKhoản sốDư rútTiền() gởiTiền() xemTàiKhoản() Ghi chú: method phát giai đoạn thường đại diện xử lý cho use case GiaoDịch giaoDịchID ngàyGiaoDịch thờiGianGiaoDịch loạiGiaoDịch n sốTiền sốDư GiaoDịchRút GiaoDịchGởi 69 Bài tập • Xây dựng sơ đồ lớp cho toán: – Quản lý thuê nhà trọ – Quản lý hợp động công ty Quang Vũ – Diễn đàn trao đổi học tập khoa CNTT 70 ... hình thiết bị MáyATM ThẻATM 26 Các cách tiếp cận xác định lớp • Thiếp cận theo phân tích hoạt động use case: Đối tượng chuyển giao trách nhiệm ? :Đối tượng :Đối tượng … Tác nhân Đối tượng hệ thống. .. vai trò khác người dùng việc tương tác với hệ thống Những đối tượng thường người dùng hệ thống người không sử dụng hệ thống thông tin họ lưu trữ hệ thống • Ví dụ: Sinh viên, khách hàng, giáo...Chương – Phân tích đối tượng hệ thống • • • • Sơ đồ lớp Các cách tiếp cận xác định lớp Xác định mối quan hệ lớp Xác định thuộc tính hành vi lớp Sơ đồ lớp • Đối tượng (object) • Lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG, PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn