PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG UML

35 19 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:25

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG UML GV: Nguyễn Văn Phong Mơ hình hố use case tự động hố • Mục tiêu • Xác định tác nhân hệ thống • Xác định use case • Tinh chế nâng cấp sơ đồ use case • Mơ tả use case • Phân chia sơ đồ use case thành gói (package) Mục tiêu • Hiểu ý nghĩa việc sử dụng sơ đồ use case biểu diễn yêu cầu hệ thống • Xác định tác nhân mối quan hệ tác nhân hệ thống phần mềm • Xác định use case biểu diễn chức phần mềm hệ thống mối quan hệ tác nhân use case nhằm xây dựng sơ đồ use case mô tả yêu cầu phần mềm hệ thống • Tinh chế sơ đồ use case nhằm làm gia tăng tính diễn đạt, tính tái sử dụng qua việc sử dụng liên kết , Xác định tác nhân hệ thống • Xác định tác nhân (actor) – Tác nhân hiểu vai trò tham gia vào hệ thống không giống người cụ thể công việc – Một số câu hỏi gợi ý xác định tác nhân: • Tác nhân (primary actor): Ai sử dụng hệ thống? Hoặc tác động hệ thống? Hoặc nhóm đối tượng cần hệ thống trợ giúp để làm công việc? Trong hệ thống ATM Khách hàng Trong hệ thư viện Thủ thư Xác định tác nhân hệ thống • Xác định tác nhân (actor) – Một số câu hỏi gợi ý xác định tác nhân: • Tác nhân hỗ trợ (secondary actor): nhóm đối tượng hệ thống cần để thực hoạt động (vd: quản trị, dọn dẹp,…) Trong hệ thống ATM Nhân viên vận hành Trong hệ thư viện Quản trị hệ thống • Những phần cứng hệ thống bên sử dụng hệ thống? Bán hàng Hệ thống toán Xác định tác nhân hệ thống • Xác định tác nhân (actor) – Xác định tác nhân từ kết mơ hình hố nghiệp vụ • Ví dụ: hệ thống thư viện Mượn sách Đọc giả Tên use case thay đổi để phù hợp với tác nhân Xử lý mượn sách Thủ thư Thủ thư Xác định tác nhân hệ thống • Xác định tác nhân (actor) – Xác định tác nhân từ kết mô hình hố nghiệp vụ • Ví dụ: hệ thống thư viện Tra cứu sách Đọc giả Tra cứu sách Đọc giả Xác định use case • Xác định use case thơng qua tác nhân – Tìm nhiệm vụ chức mà tác nhân thi hành hệ thống cần tác nhân để thi hành mơ hình hố use case – Ví dụ: hệ thống ATM Gửi tiền Rút tiền Khởi động hệ thống Khách hàng Truy vấn thông tin tài khoản Đóng hệ thống Nhân viên vận hành Xác định use case • Xác định use case thơng qua tác nhân – Tìm nhiệm vụ chức mà tác nhân thi hành hệ thống cần tác nhân để thi hành mơ hình hố use case – Ví dụ: hệ thống ATM Gửi tiền Rút tiền Khách hàng Truy vấn thông tin tài khoản Xác định use case • Xác định use case thơng qua tác nhân – Ví dụ: hệ thống thư viện Xử lý mượn sách Xử lý trả sách Thủ thư Nhà cung cấp Đăng ký thành viên Mua sách Tra cứu sách Độc giả 10 Mô tả use case Tóm tắt: tóm tắt nội dung hoạt động use case Dòng kiện chính: kiện hoạt động xảy bình thường use case Dòng kiện phụ: kiện hoạt động bất thường use case ngồi hoạt động Tiền điều kiện (pre-condition): mô tả trạng thái hệ thống phải đạt để use case bắt đầu Hậu điều kiện (post-condition): liệt kê trạng thái hệ thống cuối use case Hệ thống phải thuộc trạng thái use case kết thúc 21 Mơ tả use case • Ví dụ: mơ tả use case Giao dịch Tóm tắt: use case bắt đầu có khách hàng đưa thẻ vào máy ATM Hệ thống cho phép khách hàng thực giao dịch Dòng kiện chính: Xác nhận thẻ kiểm tra đăng nhập khách hàng (thực use case đăng nhập) Hiển thị giao diện thực đơn yêu cầu khách hàng chọn dịch vụ thực Khách hàng chọn dịch vụ thực Thi hành dịch vụ tương ứng khách hàng chọn (rút tiền, gửi tiền, xem thông tin tài khoản: mô tả use case tương ứng) Đóng giao diện thực đơn thơng báo khách hàng rút thẻ Khách hàng rút thẻ hệ thống trở trạng thái sẵn sàng 22 Mô tả use case • Ví dụ: mơ tả use case Giao dịch Dòng kiện phụ: Xử lý thẻ không hợp lệ đăng nhập không thành công Tiền điều kiện: ATM phải thông kết nối với mạng ngân hàng ATM phải có đủ giấy để in hoá đơn Hậu điều kiện: ATM phải trạng thái sẵn sàng cho khách hàng 23 Mô tả use case • Ví dụ: mơ tả use case Rút tiền Tóm tắt: use case bắt đầu khách hàng chọn thực rút tiền từ thực đơn Hệ thống xử lý yêu cầu rút tiền khách hàng Dóng kiện chính: u cầu xác định tài khoản Yêu cầu nhập số tiền cần rút Khách hàng nhập số tiền Kiểm tra số tiền nhập với số dư tài khoản Chuyển tiền cho khách hàng In hoá đơn rút tiền cho khách hàng 24 Mơ tả use case • Ví dụ: mơ tả use case Rút tiền Dòng kiện phụ: Nếu số tiền vượt số dư thơng báo cho khách hàng điều chỉnh huỷ bỏ giao dịch Tiền điều kiện: ATM phải có đủ tiền mặt máy ATM phải có đủ giấy để in hoá đơn Hậu điều kiện: ATM phải trạng thái cho thực giao dịch 25 Chương - Mơ hình hố use case tự động hố • Mục tiêu • Xác định tác nhân hệ thống • Xác định use case • Tinh chế nâng cấp sơ đồ use case • Mơ tả use case  Phân chia sơ đồ use case thành gói (package) 26 Phân chia sơ đồ use case thành gói • Phân chia sơ đồ use case thành gói nhằm: – Thu hẹp tiêu kịch gặp hệ thống lớn với sơ đồ use case phức tạp – Mỗi gói phản ánh phạm vi hệ thống mà muốn quản lý truy cập gói 27 Phân chia sơ đồ use case thành gói • Ví dụ: hệ thống ATM Giao dịch Rút gởi Vận hành • Hệ thống thư viện Mượn trả sách Đăng ký thành viên Mua sách 28 Bài tập Máy rút tiền ATM có chức sau: Cấp phát tiền cho có thẻ ngân hàng (cho phép rút số lượng tiền hệ thống thông tin ngân hàng) có thẻ VISA (cho phép từ xa hệ thống VISA) Cho xem kiểm tra số tiến tài khoản bỏ tiền vào tài khoản tiền mặt ngân phiếu có thẻ ngân hàng Tất giao tác kiểm tra an toàn Kiểm tra mã PIN Mã PIN nhập sai lần thẻ bị “nuốt” Cần phải thường xuyên nạp tiền vào máy, lấy ngân phiếu thẻ bị nuốt Xác định tác nhân, ca sử dụng vẽ biểu đồ ca sử dụng Phân tích & Thiết kế hệ thống hướng đối tượng 29 Bài tập • Các tác nhân – – – – – Người có thẻ ngân hàng (bankcard) Người có thẻ VISA (VISAcard) Người vận hành máy (operator) Hệ thống VISA (VISA) Hệ thống thơng tin ngân hàng (bank) Sep 13, 2019 Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng 30 Bài tập • Các ca sử dụng – – – – – – – – Rút tiền với thẻ ngân hàng (withdraw by bankcard) Rút tiền với thẻ VISA (withdraw by VISAcard) Kiểm tra mã PIN (identify) Xem số tiền tài khoản (balance) Bỏ tiền vào tài khoản ngân phiếu tiền mặt (deposit) Nạp tiền vào máy (put money) Lấy thẻ bị nuốt máy (get cards) Lấy ngân phiếu máy (get cheques) Sep 13, 2019 Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng 31 Bài tập • Quản lý đào tạo nhân viên: Một công ty muốn mô tả UML việc đào tạo nhân viên để tin học hóa số công việc Việc đào tạo bắt đầu người quản lý đào tạo nhận yêu cầu đào tạo nhân viên Nhân viên xem danh mục chuyên đề đào tạo đơn vị đào tạo ký kết với công ty Yêu cầu nhân viên xem xét người quản lý đào tạo người quản lý trả lời chấp nhận hay từ chối đề nghị Trong trường hợp chấp nhận, người quản lý xác định chuyên đề phù hợp danh mục chuyên đề, sau gửi cho nhân viên nội dung chuyên đề danh sách khóa đào tạo Nhân viên chọn khóa đào tạo người quản lý đăng ký khóa học với đơn vị đào tạo cho nhân viên Trong trường hợp muốn hủy bỏ đăng ký khóa đào tạo, nhân viên phải thơng báo sớm cho người quản lý biết để người quản lý thực hủy bỏ Cuối khóa đào tạo, nhân viên chuyển phiếu đánh giá kết học cho công ty Người quản lý kiểm tra hóa đơn tốn tiền đơn vị đào tạo • Xây dựng biểu đồ ca sử dụng Sep 13, 2019 Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng 32 Bài tập • • Quản lý bán cơm hộp: Công ty XXX có hệ thống nhà hàng XXX chuyên cung cấp cơm hộp nhà Hiện đơn đặt hàng thực điện thoại đến cửa hàng XXX Cơng ty xử lý số có giới hạn đơn đặt hàng khách hàng phải biết rõ thực đơn cung cấp cửa hàng mà họ liên lạc (có thể thay đổi tùy theo cửa hàng) Cơng ty XXX muốn tin học hóa tiến trình đặt hàng / chế biến / giao hàng Công ty muốn xây dựng phần mềm quản lý từ xa đơn đặt hàng, nhà hàng, nhân viên Phần mềm cho phép truy cập xem loại cơm hộp qua internet, hộp cơm có tên, giá ảnh Đối với hộp cơm có ăn nóng, khoảng thời gian từ lúc chuẩn bị đến lúc giao hàng gán cho hộp cơm, khách hàng nhận hộp cơm trễ so với thời gian quy định u cầu trả tiền lui Tuy nhiên, để hạn chế khả này, việc đề nghị trả lui khơng thực qua internet mà khách hành phải viết đơn đề nghị gửi đến người quản lý công ty Sep 13, 2019 Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng 33 Bài tập • • Ngược lại, đơn đặt hàng thực lúc qua internet Khách hàng cần phải có thẻ tín dụng Khi đặt hàng, khách hàng cần phải cung cấp thông tin: họ tên địa giao hàng Một đơn đặt hàng yêu cầu nhiều hộp cơm, loại hộp cơm khác số lượng loại hộp cơm Một đặt hàng, khách hàng theo dõi đơn đặt hàng Khi mà đơn đặt hàng chưa xử lý khách hàng hủy đơn đặt hàng Các nhà hàng XXX mở cửa 24/24h Để bảo đảm phục vụ nhiều địa bàn 24/24h, công ty hợp đồng nhiều nhân viên làm việc bán thời gian, chủ yếu sinh viên Mỗi nhân viên cấp điện thoại di động để tiện liên lạc Khi cần báo nhân viên rảnh rỗi, cần ấn nút điện thoại di động ngược lại ấn nút khác để thơng báo nhân viên bận Người quản lý xem trạng thái tồn hệ thống thơng qua Internet Người quản lý giao nhiệm vụ cho nhân viên làm việc cửa hàng giao hàng Một nhân viên thay đổi địa điểm làm việc vai trò (làm việc cửa hàng hay giao hàng) nhiều lần ngày phụ thuộc vào đơn đặt hàng Sep 13, 2019 Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng 34 Bài tập • • • Khi đặt hàng, khách hàng không rỏ đặt cửa hàng nào, mà người quản lý yêu cầu cửa hàng cung cấp nhân viên giao hàng Mục đích để người quản lý để tối ưu thời gian, khoảng cách, hoạt động hàng nhân viên Mỗi nhân viên giao hàng có phương tiện riêng để giao hàng Hơn nữa, giao hàng nhân viên cung cấp thiết bị chuyên dụng có tích hợp GPS, cho phép định vị xác thơng qua kết nối vệ tinh Thiết bị có hình cho phép nhân viên xem thơng tin đơn đặt hàng mà nhân viên cần thực giao hàng, tra đồ định vị cửa hàng địa khách hàng Nhân viên giao hàng sử dụng thiết bị để thông báo thực đơn đặt hàng giao hàng cho khách hàng Trong cửa hàng có nhân viên đóng vai trò điều phối viên Tại cửa hàng, có điều phối viên người sử dụng phần mềm nhân viên khác chuẩn bị ăn Điều phối viên xem đơn đặt hàng cần thực hiện, rỏ bắt đầu chuẩn bị ăn cho đơn đặt hàng, kết thúc giao cho nhân viên giao hàng Xây dựng biểu đồ ca sử dụng, xét tác nhân người sử dụng Sep 13, 2019 Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng 35 ... tượng hệ thống cần để thực hoạt động (vd: quản trị, dọn dẹp,…) Trong hệ thống ATM Nhân viên vận hành Trong hệ thư viện Quản trị hệ thống • Những phần cứng hệ thống bên sử dụng hệ thống? Bán hàng Hệ. .. thẻ VISA (VISAcard) Người vận hành máy (operator) Hệ thống VISA (VISA) Hệ thống thông tin ngân hàng (bank) Sep 13, 2019 Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng 30 Bài tập • Các ca sử dụng... vào hệ thống khơng giống người cụ thể công việc – Một số câu hỏi gợi ý xác định tác nhân: • Tác nhân (primary actor): Ai sử dụng hệ thống? Hoặc tác động hệ thống? Hoặc nhóm đối tượng cần hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG UML, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG UML

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn