LẬP TRÌNH ANDROI LƯU TRỮ DỮ LIỆU

24 18 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:09

Trường ĐH Quang Trung KHOA CNTT Lập trình Android Bài 5: Lưu trữ liệu 2017 Nội dung Lưu trữ liệu cố định Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ CSDL SQLite ứng dụng android Lưu trữ liệu web Content Provider Lập trình Android Lưu trữ liệu cố định với shared preferences  Android cung cấp sẵn chế đơn giản giúp lưu trữ nhanh liệu  SharedPreference cho phép thực lưu trữ truy xuất liệu theo cặp khóa key-value cho kiểu liệu ● Boolean ● Float ● Int ● Long ● String  Dữ liệu đảm bảo an tồn ứng dụng đóng hồn tồn Lập trình Android – Module Lưu trữ liệu cố định với shared preferences  Khai báo truy xuất: ● Có thể sử dụng phương thức sau  getSharedPreferences: sử dụng truy xuất đến tập tin Preferences lưu trữ cách truyền vào tên tập tin  getPreferences: truy xuất đến tập tin Preference mặc định tương ứng với Activity gọi thực thi ● Mặc định tập tin Preference lưu trữ theo đường dẫn Data/data//shared_prefs/.xm l Lập trình Android – Module Lưu trữ liệu cố định với shared preferences  Lưu trữ liệu: ● Tạo đối tượng Editor từ phương thức edit() Preference ● Lưu trữ liệu vào Preference thông qua phương thức put:  putBoolean(Key, Value)  putFloat(Key, value)  putInt(Key, value)  putLong(Key, value)  putString(Key, value) ● ví dụ Lập trình Android – Module Lưu trữ liệu cố định với shared preferences  Khai báo truy xuất: ● Các giá trị lưu trữ truy xuất thông qua phương thức get:  getBoolean(Key, DefValue)  getFloat(Key, DefValue)  getInt(Key, DefValue)  getLong(Key, DefValue)  getString(Key, DefValue) Ví dụ: Lập trình Android – Module Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ  Bộ nhớ ● Bộ nhớ cấp phát ứng dụng cài đặt thiết bị thư mục riêng biệt ● Chỉ có ứng dụng truy xuất nhớ ứng dụng  Đường dẫn tập tin lưu trữ Data/data//files  Phương thức truy xuất getFilesDir-File Lập trình Android – Module Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ  Bộ nhớ ● Truy xuất ghi tập tin;  Gọi phương thức openFileOutput() nhận liệu stream cho đối tượng FileOutputStream ● Ghi liệu với phương thức write() ● Đóng stream phương thức close()  Ví dụ: Lập trình Android – Module Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ  Bộ nhớ ● Truy xuất đọc tập tin;  Gọi phương thức openFileInput() nhận liệu stream cho đối tượng FileInputStream ● Đọc liệu với phương thức read() ● Đóng stream phương thức close()  Ví dụ: Lập trình Android – Module Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ  Truy xuất tập tin lưu trữ drawable Lập trình Android – Module 10 Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ ngồi Lập trình Android – Module 11 Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ ngồi Lập trình Android – Module 12 Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ  Bộ nhớ ● Mỗi thiết bị Android cung cấp nhớ ngồi cho phép người dùng lưu trữ truy xuất trực tiếp thiết bị thông qua máy tính kết nối USB Storage ● Bộ lưu trữ bao gồm hai dạng:  Bộ nhớ thiết bị (non-removable)  Bộ nhớ (sd-card, usb) ● Cần xin cấp quyền để truy xuất nhớ android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE Lập trình Android – Module 13 Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ ngồi Lập trình Android – Module 14 Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ ngồi Lập trình Android – Module 15 Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ ngồi Lập trình Android – Module 16 Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ ngồi Lập trình Android – Module 17 Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ Ví dụ: File sdCard = Environment.getExternalStorageDirectory(); File directory = new File (sdCard.getAbsolutePath() + "/MyFiles"); File file = new File(directory, "textfile.txt"); FileInputStream fIn = new FileInputStream(file); InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fIn); Lập trình Android – Module 18 CSDL SQLite ứng dụng Android  CSDL ứng dụng tạo truy xuất ứng dụng đó, file CSDL nằm nhớ dành riêng cho ứng dụng (/data/data/{package-name}/databases/)  Để sử dụng ta thực hiện: Bước 1: Tạo lớp kế thừa lớp SQLiteOpenHelper dùng để thao tác với sở liệu. Trong ClassName tên lớp Lập trình Android – Module 19 CSDL SQLite ứng dụng Android  Xây dựng phương thức thêm liệu  Phương thức cập nhật liệu Lập trình Android – Module 20 CSDL SQLite ứng dụng Android  Phương thức xóa liệu  Xây dựng phương thức truy vấn liệu khơng có điều kiện Lập trình Android – Module 21 CSDL SQLite ứng dụng Android  Xây dựng phương thức truy vấn liệu có điều kiện public void methodName([parameter]) { SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); String[] columns = {"column1", "colum2",…}; String selection = "column1 = ? …"; String []selectionArgs = {value1,…}; String groupBy = null; String having = null; String orderBy = null; Cursor c = db.query(tableName, columns, selection, selectionArgs, groupBy, having, orderBy); if(c!=null) { c.moveToFirst(); //Về đầu danh sách { Truy vấn liệu sử dụng c.getString(columnIndex); } while(c.moveToNext()); } } Lập trình Android – Module 22 CSDL SQLite ứng dụng Android  Bước 2: Sử dụng lớp tạo bước activity Lập trình Android – Module 23 Lập trình Android – Module 24 ... tập tin lưu trữ drawable Lập trình Android – Module 10 Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ ngồi Lập trình Android – Module 11 Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ Lập trình Android – Module 12 Lưu trữ liệu với...Nội dung Lưu trữ liệu cố định Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ CSDL SQLite ứng dụng android Lưu trữ liệu web Content Provider Lập trình Android Lưu trữ liệu cố định với shared preferences  Android... ngồi android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE Lập trình Android – Module 13 Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ ngồi Lập trình Android – Module 14 Lưu trữ liệu với file nhớ nhớ ngồi Lập trình Android
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP TRÌNH ANDROI LƯU TRỮ DỮ LIỆU, LẬP TRÌNH ANDROI LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn