LẬP TRÌNH ANDROI INTENT

29 12 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:09

Trường ĐH Quang Trung KHOA CNTT Lập trình Android Bài 4: Intent 2017 Nội dung Cơ chế hoạt động Các dạng Intent Các tham số Thực thi Intent Gửi phản hồi Intent Activity DialogBox Lập trình Android 1.1 Cơ chế hoạt động  Intent sử dụng để truyền tải thông điệp, yêu cầu hành động xử lý từ thành phần gọi  Intent sử dụng ba trường hợp chính: Khởi động Activity Chuyển thơng điệp đến BroadcastReceiver Khởi động Service Lập trình Android – Module 1.2 Các dạng intent  Intent chia làm hai dạng: ● Explicit Intent: định rõ thành phần xử lý thông qua tên lớp, thường dùng để gọi đến thành phần ứng dụng ● Implicit Intent: không định rõ thành phần xử lý, thay vào bổ sung thuộc tính như: mơ tả hành động, dạng liệu… Lập trình Android – Module 1.3 Các tham số Các tham số intent: Action: Thực action xây dựng sẵn như: ACTION_VIEW, ACTION_EDIT, ACTION_MAIN, … activity người dùng tạo Data: liệu xử lý action, thường diễn tả Uri (Uniform Resource Identifier) Lập trình Android – Module 1.4 Thực thi intent Để gọi intent ta thực Lập trình Android – Module 1.4 Thực thi intent Ví dụ ACTION_DIAL tel:123 Hiển thị hình gọi với số gọi 123 ACTION_VIEW http://www.google.com Hiển thị trang tìm kiếm google trình duyệt web ACTION_EDIT content://contacts/people/2 Hiển thị hình chỉnh sửa thơng tin người với mã danh ACTION_VIEW content://contacts/people/2 Hiển thị thông tin người với mã danh Lập trình Android – Module 1.4 Thực thi intent Một số Action thường dùng intent ACTION_ANSWER - Mở Activity để xử lý gọi tới ACTION_CALL - Mở Phone Dialer thực gọi ACTION_DELETE - Mở Activity cho phép xóa liệu mà địa chứa data URI ACTION_SEND – Mở Activity cho phép gửi liệu lấy từ data URI, kiểu liệu xác định thuộc tính type ACTION_SENDTO – Mở Activity cho phép gửi liệu lấy từ data URI ACTION_VIEW – Mở Activity để hiển thị liệu data URI ACTION_MAIN – Khởi chạy để sử dụng Activity Lập trình Android – Module 1.4 Thực thi intent Ví dụ Hiển thị hình gọi với số gọi Intent intent = new Intent ((Intent.ACTION_DIAL, Uri.parse( "tel: +84986490101")); startActivity(intent); Tìm kiếm từ khóa “lập trình android” trang tìm kiếm mặc định trình duyệt web Intent intent = new Intent (Intent.ACTION_WEB_SEARCH ); intent.putExtra(SearchManager.QUERY, “lập trình android"); startActivity(intent); Lập trình Android – Module 1.4 Thực thi intent Ví dụ Hiển thị ảnh sử dụng thuộc tính mở rộng Intent myIntent = new Intent(); myIntent.setType("image/pictures/*"); myIntent.setAction(Intent.ACTION_GET_CONTENT); startActivity(myIntent); Sử dụng trình duyệt web mở trang youtube.com Thêm dòng lệnh vào AndroidManifest.xml: Lập trình Android – Module 10 1.4 Thực thi intent Ví dụ Gửi email đến địa Lập trình Android – Module 15 1.4 Thực thi intent Ví dụ Xây dựng ứng dụng thực gọi điện đến số Lập trình Android – Module 16 1.4 Thực thi intent Thêm dòng lệnh vào AndroidManifest.xml: Lập trình Android – Module 17 1.5 Gửi phản hồi Intent Activity  Việc gửi phản hồi Intent Activity chia làm bước ● Bước 1: Gửi Intent thông qua phương thức startActivityForResult() bao gồm tham số:  Intent: liệu cần gửi để xử lý  requestCode: mã yêu cầu xử lý từ phía gửi ● Bước 2: nhận xử lý Intent, sau xác nhận thông tin phản hồi thông qua phương thức setResult() thành phần ứng dụng phản hồi  Khởi tạo đối tượng Intent, thiết lập thuộc tính cần thiết: action, category…  Gửi liệu phản hồi trực tiếp vào Intent thông qua biến Bundle  Gọi phương thức setResult với tham số truyền vào Intent ● Bước 3: Gọi phương thức onActivityResult() truy xuất ba tham số  requestCode: mã yêu cầu giải với intent tương ứng  resultCode: mã kết nhận từ phía phản hồi  intent: liệu nhận từ phía phản hồi Lập trình Android – Module 18 1.5 Gửi phản hồi Intent Activity  Mơ hình Lập trình Android – Module 19 1.5 Gửi phản hồi Intent Activity Ví dụ Gửi yêu cầu hiển thị tất file video image public void showSoundTrack() { Intent myintent=new Intent(); myintent.setType("video/*, images/*"); myintent.setAction(Intent.ACTION_GET_CONTENT); startActivityForResult(myintent,0); } Lập trình Android – Module 20 1.5 Gửi phản hồi Intent Activity Ví dụ Nhận kết trả cách cài đặt phương thức onActivityResult @Override protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); if(requestCode==0&&resultCode==RESULT_OK) { String selectimage=data.getDataString(); Toast.makeText(this,selectimage,1).show(); Intent myAct3=new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(selectimage)); startActivity(myAct3); } } Lập trình Android – Module 21 1.5 Gửi phản hồi Intent Activity  Có hai cách gửi liệu vào Intent ● Trực tiếp  Dùng phương thức putExtra(Key, Value) thiết lập trực tiếp vào Intent ● Thông qua Bundle  Tạo đối tượng Bundle, dùng phương thức set(Key, Value) vào đối tượng Bundle  Dùng phương thức putExtras() gửi Bundle vào Intent Lập trình Android – Module 22 1.5 Gửi phản hồi Intent Activity  Truy xuất: ● Truy xuất liệu trực tiếp Extras  Dùng phương thức getExtra(Key,DefaultValue) để truy xuất liệu Intent ● Thông qua Bundle  Dùng phương thức getExtras() để truy xuất đối tượng Bundle Intent  Dùng phương thức get(Key, DefaultValue) để truy xuất liệu Bundle Lập trình Android – Module 23 1.5 Gửi phản hồi Intent Activity  Truy xuất: ● Ví dụ: truy xuất số nguyên gửi Intent  Trực tiếp: Intent intent=getIntent(); Int soNguyenX= intent.getInteExtra(“SoNguyenX”),0)  Thông qua Bundle: Intent intent=getIntent(); Bundle bundle=intent.getExtras(); Int soNguyenX=bundle.getInt(“SoNguyenX”,0) Lập trình Android – Module 24 1.6 DialogBox AlertDialog Cấu trúc Lập trình Android – Module 25 1.6 DialogBox Ví dụ tạo AlertDialog đơn giản Lập trình Android – Module 26 1.6 DialogBox AlertDialog Tạo AlertDialog với thành phần Lập trình Android – Module 27 1.6 DialogBox AlertDialog Tạo AlertDialog với thành phần (tt) Lập trình Android – Module 28 Lập trình Android – Module 29 ... lập trình android” trang tìm kiếm mặc định trình duyệt web Intent intent = new Intent (Intent. ACTION_WEB_SEARCH ); intent. putExtra(SearchManager.QUERY, lập trình android"); startActivity (intent) ;... startActivity (intent) ; Lập trình Android – Module 1.4 Thực thi intent Ví dụ Hiển thị ảnh sử dụng thuộc tính mở rộng Intent myIntent = new Intent( ); myIntent.setType("image/pictures/*"); myIntent.setAction (Intent. ACTION_GET_CONTENT);... gọi điện đến số Lập trình Android – Module 16 1.4 Thực thi intent Thêm dòng lệnh vào AndroidManifest.xml: Lập trình Android – Module
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP TRÌNH ANDROI INTENT, LẬP TRÌNH ANDROI INTENT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn