Hình thể, cấu trúc vi khuẩn - Đại cương miễn dịch, vaccin, huyết thanh

27 40 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:05

BAIØ HÌNH THỂÅ – CẤU TRÚC VI KHUẨN, ĐẠI CƯƠNG MIỄN DỊCH, VACXIN, HUYẾT THANH Bacteria Micrococcus luteus Staphylococcus spp canh cấy Streptococcus spp G+, bào tử +, hiếu khí Bacillus anthracis G+, bào tử +, hiếu khí Bacillus anthracis G+, bào tử +, kỵ khí Clostridium botulinum G+, bào tử -, hiếu khí Corynebacterium G-, bào tử -, di động, hiếu khí Escherichia coli Cầu – trực khua ån Pasteurella multocida Phẩy khuẩn Vibrio cholera Leptospira Nucleus Bacteria structure Phospholipid cytomemb Peptidoglycan Diagrams of the cell wall structure of Gram-negative (left) and Gram-positive bacteria Key: peptidoglycan layer (yellow); protein (purple); teichoic acid (green); phospholipid ( brown); lipopolysaccharide (orange) (Used by permission of P Sforza) Gram positive cell wall structure Gram negative cell wall structure Corynebacterium (daïng nang) Flagella Pili Endospore ... botulinum G+, bào tử -, hiếu khí Corynebacterium G-, bào tử -, di động, hiếu khí Escherichia coli G-, bào tử -, di động, hiếu khí Escherichia coli G-, bào tử -, di Nhiễm khuẩn Pseudomonas spp... multocida Phẩy khuẩn Vibrio cholera Leptospira Nucleus Bacteria structure Phospholipid cytomemb Peptidoglycan Diagrams of the cell wall structure of Gram-negative (left) and Gram-positive bacteria
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình thể, cấu trúc vi khuẩn - Đại cương miễn dịch, vaccin, huyết thanh, Hình thể, cấu trúc vi khuẩn - Đại cương miễn dịch, vaccin, huyết thanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn