GIÁO TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH PowerPoint 2010

52 19 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:01

GIÁO TRÌNH POWER POINT 2010 TRANG: Nội dung  Giới thiệu giao diện PPT 2010  Tạo thuyết trình TRANG: Giới thiệu PPT 2010  Có nhiều trang, trang gọi Slide  Đuôi: PPTX cho 2007/2010, PPT cho 2003  Mục đích: trình chiếu (đào tạo, giới thiệu sản phẩm…) TRANG: Màn hình PPT 2010 TRANG: Màn hình PPT 2010 09/13/19 TRANG: Các thao tác với File PPT Ghi file PPT hành Ghi file PPT với tên khác Mở file PPT có Đóng file PPT hành Tạo file PPT Thoát khỏi ứng dụng PPT TRANG: Giới thiệu menu (ribbon)  Home: chứa nút lệnh thường xuyên  Insert: để chèn đối tượng TRANG: Giới thiệu menu (ribbon)  Design: kích cỡ trang, hướng, mẫu cho slide  Transitions: thiết lập hiệu ứng chuyển Slide TRANG: Giới thiệu menu (ribbon)  Animations: tạo hiệu ứng cho đối tượng  Slide Show: thiết lập chế độ trình chiếu TRANG: Giới thiệu menu (ribbon)  Review: Kiểm tra thêm thích  View: thay đổi chế độ hiển thị TRANG: 10 Chèn hành động  Nhảy Slide Nội dung  Mở trang chủ báo Vnexpress  Dịch chuyển trang tới lùi  Bật tiếng Vỗ tay  Bật tiếng Bomb TRANG: 38 Chỉnh sửa đối tượng  Chọn đối tượng cần chỉnh sửa  Kích đúp chuột vào đối tượng chọn  Sử dụng công cụ ngữ cảnh Format để sửa TRANG: 39 Tạo hiệu ứng (Animations)  Entrance: xuất  Emphasis: nhấn mạnh  Exit: kết thúc  Motion Paths: di chuyển theo đường  More : tùy chọn nhiều TRANG: 40 Ví dụ: Entrance  Hiệu ứng Entrance – Appear  Hiệu ứng Entrance – Fade  Hiệu ứng Entrance – Fly in  Hiệu ứng Entrance – Float In  Hiệu ứng Entrance – Split  Hiệu ứng Entrance – Fly In – By Word – Top  Hiệu ứng Entrance – Fly In – By Letter – Right  Hiệu ứng Entrance – Bounce TRANG: 41 Ví dụ: Emphasic  Hiệu ứng Emphasic – Pulse  Hiệu ứng Emphasic – Color Pulse  Hiệu ứng Emphasic – Teeter  Hiệu ứng Emphasic – Grow/Shink  Hiệu ứng Emphasic – Spin  Hiệu ứng Emphasic – Object color  Hiệu ứng Emphasic – Complemental color  Hiệu ứng Emphasic – Underline TRANG: 42 Ví dụ: Exit  Hiệu ứng Exit – Disappear  Hiệu ứng Exit – Fade  Hiệu ứng Exit – Fly Out  Hiệu ứng Exit – Split  Hiệu ứng Exit – Wheel  Hiệu ứng Exit – Shrink & Turn  Hiệu ứng Exit – Swivel  Hiệu ứng Exit – Underline TRANG: 43 Ví dụ: motion path THỎ: TRỊN Ơ TƠ: VNG BĨNG: TỰ DO TRANG: 44 Dog Kích rùi Click to Pet that you like … Cat 09/13/19 Kích sai rùi TRANG: 45 Cau 6: 1: 7: 5: Cau 8: 3: 4: 2: chay chay Ê 10 64 CLOCK TRANSITION Chọn hiệu ứng chuyển trang TRANG: 48 Slide Master  Chọn View -> Slide Master www.daytinhoc.net TRUNG TÂM TIN HỌC THỰC TRANG: 49 Master title Style  Sau định dạng cho Master Slide, Master Title Stype  Chọn vài kiểu Master Title Style để thay đổi, lại xóa  Xong kích vào nút để quay chế độ normal  Chọn New Slide  Chỉ layout (ánh xạ đến Master Title Style) TRANG: 50 Thiết lập trình chiếu  Từ Slide (F5)  Từ Slide hành (Shift F5)  Trình chiếu số Slide  Các tùy chon trình chiếu khác TRANG: 51 Cắt Video, Audio, Hình ảnh  Cắt Video: dùng chức TRIM Video  Cắt Audio: dùng chức TRIM Audio  Cắt ảnh: dùng chức Screenshot Chú ý: để cắt Video, Audio, Hình ảnh ta dùng phần mềm khác TRANG: 52 ... thuyết trình theo mẫu TRANG: 14 Lưu thuyết trình  Lưu thuyết trình lần (Save)  Lưu thuyết trình lần sau  Lưu thuyết trình dạng khác  Chuyển thuyết trình sang dạng video  Chuyển thuyết trình. ..  Giới thiệu giao diện PPT 2010  Tạo thuyết trình TRANG: Giới thiệu PPT 2010  Có nhiều trang, trang gọi Slide  Đuôi: PPTX cho 2007 /2010, PPT cho 2003  Mục đích: trình chiếu (đào tạo, giới... Nhấn Save để lưu thuyết trình lại TRANG: 22 Xây dựng nội dung thuyết trình  Tạo slide tựa đề o Nhấn chuột vào placeholder Click to add title để nhập tựa đề PowerPoint 2010 cho slide o Dấu nhắc
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH PowerPoint 2010, GIÁO TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH PowerPoint 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn