MUC DICH, Y NGHIA, TINH CHAT CUA BAO HO LAO DONG

5 86 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 14:36

Mục đích bảo hộ lao động hướng tới người lao độngBảo hộ lao động có mục đích:Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, thuận lợi, tiện nghi cho người lao độngLoại trừ, giảm thiểu các yếu tố nguy hại có thể phát sinh trong quá trình lao độngHạn chế thiệt hại lao động: tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thiệt hại khác cho người lao độngNâng cao năng suất lao động, tăng giá trị của người lao độngBảo vệ và phát triển nguồn nhân lực lao động.Nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của người lao động.Phát triển kinh tế – xã hội, góp phần phát triển đất nước Mục đích,ý nghĩa,tính chất cơng tác bảo hộ lao động?  Mục đích -Loại trừ yếu tố nguy hiểm,có hại phát sinh q trình lao động -Tạo điều kiện lao động thuận lợi cải thiện điều kiện lao động ngày tốt -Hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp,hạn chế ốm đau,giảm sút sức khỏe thiệt hại khác gây cho người lao động -Trực tiếp góp phần bảo vệ tăng cường lực lượng lao động -Làm tăng suất lao động Ý nghĩa  - Bảo hộ lao động thể quan điểm coi người lao động vừa lực lượng vùa mục tiêu cho phát triển  - Bảo hộ lao động thể quan điểm đảng nhà nước,uy tín chế độ Bảo hộ lao động bảo vệ yếu tố động lực lượng lao động người lao động  - Bảo hộ lao động yêu cầu thiết thực hoạt động sản xuất  -Tạo cho người lao động cảm thấy yên tâm trình lao động,sản xuất dẫn đến xuất lao động tăng  -Giảm chi phí bồi thường,sửa chữa gây Tính chất cơng tác bảo hộ lao động:  Tính chất pháp lý Những quy định nội dung BHLĐ thể chế hoá luật pháp Nhà nước Mọi người, sở kinh tế phải có trách nhiệm tham gia thực Bảo hộ lao động mang tính khoa học kỹ thuật  Mọi hoạt động BHLĐ nhằm loại trừ yếu tố nguy hiểm, có hại, phòng chống tai nạn, bệnh nghề nghiệp xuất phát từ sở KHKT Các hoạt động điều tra khảo sát,phân tích điều kiện lao động Đánh giá ảnh hưởng yếu tố độc hại đến người để đề giải pháp chống ô nhiễm,giải pháp đảm bảo điều kiện an toàn hoạt động khoa học kỹ thuật   Hiện nay,việc tận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào công tác bảo hộ lao động ngày phổ biến Trong trình kiểm tra mối hàn tia gamma,nếu khơng hiểu biết tính chất tác dụng tia phóng xạ khơng thể có biện pháp phòng tránh có hiệu Nghiên cứu biện pháp an tồn sử dụng cần trục,khơng thể có hiểu biết học,sức bền vật liệu mà nhiều vấn đề khác nh° sự cân cần cẩu,tầm với,điều khiển điện,tốc độ nâng chuyển,  Muốn biến điều kiện lao động cực nhọc thành điều kiện lao động thoải mái,muốn loại trừ vĩnh viễn tai nạn lao động sản xuất,phải giải nhiều vấn đề tổng hợp phức tạp,không phải hiểu biết kỹ thuật chiếu sáng,kỹ thuật thơng gió,cơ khí hóa,tự động hóa mà cần phải có kiến thức tâm lý lao động,thẩm mỹ công nghiệp,xã hội học lao động Vì cơng tác bảo hộ lao động mang tính chất khoa học kỹ thuật tổng hợp Bảo hộ lao động mang tính chất quần chúng   BHLĐ hoạt động hướng sở sản xuất người, trước hết người trực tiếp lao động  Đối tượng BHLĐ tất người, từ người sử dụng lao động đến người lao động, chủ thể tham gia công tác BHLĐ để bảo vệ bảo vệ người khác  BHLĐ liên quan tới quần chúng lao động, bảo vệ quyền lợi hạnh phúc cho người, nhà, cho toàn xã hội ... động lực lượng lao động người lao động  - Bảo hộ lao động y u cầu thiết thực ho t động sản xuất  -Tạo cho người lao động cảm th y yên tâm trình lao động,sản xuất dẫn đến xuất lao động tăng ...  - Bảo hộ lao động thể quan điểm coi người lao động vừa lực lượng vùa mục tiêu cho phát triển  - Bảo hộ lao động thể quan điểm đảng nhà nước,uy tín chế độ Bảo hộ lao động bảo vệ y u tố động... khoa học kỹ thuật  Mọi ho t động BHLĐ nhằm loại trừ y u tố nguy hiểm, có hại, phòng chống tai nạn, bệnh nghề nghiệp xuất phát từ sở KHKT Các ho t động điều tra khảo sát,phân tích điều kiện lao
- Xem thêm -

Xem thêm: MUC DICH, Y NGHIA, TINH CHAT CUA BAO HO LAO DONG, MUC DICH, Y NGHIA, TINH CHAT CUA BAO HO LAO DONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn