giáo án chủ đề nitophot pho. năm học 2019

31 232 2
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 13:46

: NITƠ VÀ HỢP CHẤT CỦA NITƠ Số tiết :…… tiết Chủ đề Ngày soạn: ………………………………………………………… Tiết theo phân phối chương trình: ………………………………… Tuần dạy: ………………………………… I Nội dung chủ đề: Chủ đề Ni tơ hợp chất Ni tơ gồm nội dung chủ yếu sau: Nitơ Amoniac muối amoni Axit Nitric muối nitrat Chủ đề thiết kế thành chuỗi hoạt động cho học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, giúp HS giải trọn vẹn vấn đề học tập, phù hợp với mục tiêu phát triển lực HS GV người tổ chức, định hướng học sinh người trực tiếp thực nhiệm vụ GV giao cách tích cực, chủ động sáng tạo Thời gian dự kiến thực chủ đề: 05 tiết II Mục tiêu Kiến thức: Học sinh biết: - Vị trí bảng tuần hồn, cấu hình electron nguyên tử nguyên tố Nitơ -Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, ứng dụng trạng thái tự nhiên, điều chế nito phòng thí nghiệm cơng nghiệp - Cấu tạo phân tử, tính chất vât lí , ứng dụng chính, cách điều chế amoniac phòng thí nghiệm cơng nghiệp - Tính chất vật lí muối amoni - Tính chất hóa học ứng dụng muối amoni Học sinh hiểu được: -Phân tử nito bền có liên kết ba, nên nito trơ nhiệt độ thường, hoạt động nhiệt độ cao -Tính chất hóa học đặc trưng Nito: Tính oxi hóa, ngồi nito có tính khử - Tính chất hóa học amoniac: Tính bazo yếu tinh khử 2.Kỹ -Dự đốn tính chất, kiểm tra, dự đốn kết luận tính chất hoas học Ni tơ -Viết PTHH minh họa tính chất hóa học Nito -Tính thể tích khí nito đktc phản ứng hóa học; tính % thể tích nito hỗn hợp khí - Dự đốn tính chất h óa học, kiểm tra thí nghiệm kết luận tính chất hóa học amoniac - Quan sát thí nghiệm hình ảnh rút nhận xét tính chất vật lí hóa học amoniac - Viết phương trình dạng phân tử ion rút gon - Phân biệt amoniac với số khí biết phương pháp hóa học - Tính thể tích khí amoniac sản xuất đktc theo hiêu suất phản ứng - Quan sát thí nghiệm, rút nhận xét tính chất muối amoni - Viết PTHH dạng phân tử, ion thu gọn minh họa cho tính chất hóa học - Phân biệt muối amoni với số muối khác phương pháp hóa học -Tính % khối lượng muối amoni hỗn hợp Thái độ -Kích thích hứng thú với môn, phát huy khả tư học sinh Định hướng lực hình thành -Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học -Năng lực tính tốn -Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống -Năng lực giải vấn đề -Năng lực sáng tạo -Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống III Bảng mơ tả mức yêu cầu cần đạt cho loại câu hỏi/bài tập chủ đề Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Nitơ - Biết vị trí - Hiểu -Dự đốn -Tính thể tích tính chất, kiểm khí nito đktc bảng tuần phân tử nito tra, dự đoán phản ứng hồn, cấu hình bền có liên kết luận tính hóa học; electron ngun kết ba, nên nito chất hóa học - Tính tính % tử nguyên tố trơ nhiệt Ni tơ thể tích nito Nitơ độ thường, -Viết hỗn hợp hoạt động PTHH minh họa khí -Cấu tạo phân tính chất hóa học nhiệt độ tử, tính chất vật Nito cao lí, ứng dụng trạng thái tự -Tính chất hóa nhiên, điều chế học đặc trưng nito phòng Nito: Tính thí nghiệm oxi hóa, ngồi cơng nito có tính nghiệp khử - Viết cơng thức cấu tạo nito, cấu hình electron Ni tơ Amoniac -Trình bày -Hiểu - Vận dụng làm - Tính % muối amoni tính chất vật lí , amoniac tập nhận khối lượng tính chất hóa học bazo yếu có đầy biết khí amoniac muối amoni amoniac đủ tính chất muối amoni hỗn hợp muối amoni bazo, ngồi phương -Tính thể tích -Biết vai có tính pháp hóa học khí amoniac sản trò quan trọng khử - Viết xuất đktc amoniac - Phân biệt phương trình theo hiệu suất muối amoni amoniac với dạng phân tử , phản ứng đời sống số khí khác , ion thu gọn minh - Viết sản xuất muối amoni với số muối họa cho tính chất chuỗi phương hóa học trình phản ứng khác - Viết phương pháp phương trình hóa học nhiệt phân muối amoni -Tính % khối Axit nitric -Viết cấu - HNO3 muối nitrat tạo phân tử axit chất hóa học , axit nitric mạnh kiểm tra dự đoán nitrat hỗn -Phản ứng đặc -HNO3 chất thí nghiệm trưng ion oxi hóa mạnh rút kết luận - Tính nồng độ - Viết -Tính % khối thể tích PTHH dạng lượng hỗn dung dịch muối phân tử ion hợp kim loại tác nitrat tham gia thu gọn minh dụng với HNO3 tạo thành NO3− với Cu mơi trường axit - Chu trình Nito tự nhiên họa cho tính chất hóa học -Dự đốn tính lượng muối hợp phản ứng IV Biên soạn câu hỏi/ tập theo bảng mô tả * Mức độ biết Câu a)Tổng hệ số cân phản ứng sau là: Cu + HNO3 → Cu(NO3 ) + NO ↑ + H 2O A B C D 10 b)Tổng hệ số cân phản ứng sau là: Cu + HNO3 → Cu(NO3 ) + NO ↑ + H 2O A B 11 C D 20 c)Tổng hệ số cân phản ứng sau là: Mg + HNO3 → Mg(NO3 ) + N O ↑ + H 2O A 14 B 24 C 38 D 10 d)Tổng hệ số cân sản phẩm phản ứng sau là: Mg + HNO3 → Mg(NO3 ) + N 2O ↑ + H 2O A 14 B 24 C 38 D 10 e)Tổng hệ số cân chất tham gia phản ứng phản ứng sau là: Mg + HNO3 → Mg(NO3 ) + N 2O ↑ + H 2O A 14 B 24 C 38 D 10 Câu Nguyên tố nitơ có số oxi hóa hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N N2O3 , N2O5 , Mg3N2.? Câu Chọn cấu hình electron lớp ngồi ngun tố nhóm VA: A.ns2np5 B ns2np3 C ns2np2 D ns2np4 Câu Nitơ phản ứng với tất chất nhóm sau để tạo hợp chất khí A Li, Mg, Al C Li, H2, Al B H2 ,O2 D O2 ,Ca,Mg Câu Trong phòng thí nghiệm, Nitơ tinh khiết điều chế từ A Khơng khí B.NH3 ,O2 C.NH4NO2 D.Zn HNO3 Câu N2 thể tính khử phản ứng với : A H2 B O2 C Li D Mg Câu Một oxit Nitơ có CT NOx N chiếm 30,43% khối lượng Cơng thức oxit Nit : A NO B NO2 C N2O2 D N2O5 Câu Thể tích khí N2 (đkc) thu nhiệt phân 10g NH4NO2 A 11,2 l B 5,6 l C 3,56 l D 2,8 l Câu Một nguyên tố R có hợp chất với Hidrô RH3 oxit cao R chứa 43,66 % khối lượn R Nguyên tố R : A Nitơ B Photpho C Vanadi D Một kết khác Câu 10 Dãy chất sau nitơ có số oxi hóa tăng dần: A NH3, N2, NO, N2O, AlN B NH4Cl, N2O5, HNO3, Ca3N2, NO C NH4Cl, NO, NO2, N2O3, HNO3 D NH4Cl, N2O, N2O3, NO2, HNO3 Câu 11 NH3 phản ứng với tất chất nhóm sau (các đk coi có đ A HCl ,O2 , Cl2 , CuO ,dd AlCl3 B H2SO4 , PbO, FeO ,NaOH C HCl , KOH , FeCl3 , Cl2 D KOH , HNO3 , CuO , CuCl2 Câu 12 Dung dịch NH3 tác dụng với dung dịch : A NaCl , CaCl2 B CuCl , AlCl3 C KNO3 , K2SO4 D Ba(NO 3)2 , AgNO3 * Mức độ hiểu Câu 13 Cho dd KOH dư vào 50 ml dd (NH4)2SO4 1M Đun nóng nhẹ , thu thể tích khí (đkc) A 2,24 lít B.1,12 lít C 0,112 lít Câu14 Cho sơ đồ: NH4)2SO4 +A D 4,48 lít NH4Cl +B NH4NO3 Trong sơ đồ A ,B chất : A HCl , HNO3 B CaCl , HNO3 C BaCl2 , AgNO3 D HCl , AgNO3 Câu 15 Xác định chất (A) (B) chuỗi sau : o o + H (xt, t , p) + O (Pt, t ) +O → NH3 → → (B)  → HNO3 N2  (A)  2 A/ (A) NO, (B) N2O5 B/ (A) N2, (B) N2O5 C/ (A) NO, (B) NO2 D/ (A) N2, (B) NO2 Câu 16 .Thực chuỗi phản ứng sau (ghi điều kiện có) a) (NH4)2SO4 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NaNO3 →NaNO2 b) NH4Cl → NH4NO3 → N2 → NH3 → Cu → Cu(NO3)2 →CuO c) NaNO3 → NO →NO2 → NH4NO3 → N2O NH3 →(NH4)3PO4 d) NH3 → NH4NO3→NaNO3 → NH3 → Al(OH)3 → KalO2 Câu 16 Bổ túc cân phương trình hóa học sau: a) Ag + HNO3 (đặc) b) Ag + HNO3 (loãng) → NO → NO2 + ? + ? + ? + ? c) Al + d) Zn e) FeO f*) Fe3O4 + HNO3 + + → N2 O HNO3 + ? + ? → NH4NO3 + ? HNO3 + ? → NO + Fe(NO3)3 + ? HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ? g) FeO + HNO3loãng → NO + ? + ? h) FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O * Mức độ vận dụng Câu 17 Trộn 200 ml dung dịch natri nitrat 3M với 200 ml dung dịch amoniclorua 2M đun phản ứng thực xong Xác định thể tích khí sinh (đkc) nồng độ mol dung dịch sau phản ứng Câu 18 Bằng phương pháp hóa học nhận biết : a) Các dung dịch : NH3 , (NH4)2SO4 , NH4Cl ,Na2SO4 b) Các dung dịch : (NH4)2SO4 , NH4NO3, K2SO4, Na2CO3, KCl c) Chỉ dùng hóa chất nhận biết dung dòch nhãn sau: NH4NO3, (NH4)2SO4, Na2SO4, NaCl Câu 19 Những cặp chất sau không tồn dung dịch Viết phương trình ion thu gọn a) NH4NO3 + Ca(OH)2 b) Cu(NO3)2 + KOH c) NaNO3 + HCl d) KNO3 + H2SO4 + Cu e*) Al(NO3)3 + NaOHdư f) FeCl3 + KOHdư Câu 20 Thêm 10ml dung dịch NaOH 0.1M vào 10ml dung dịch NH4Cl 0.1M vài giọt quỳ tím, sa đun sơi Dung dịch có màu trước sau đun sơi ? A Đỏ thành tím B Xanh thành đỏ *Mức độ vận dụng cao C Xanh thành tím D Chỉ có màu xanh Câu 21 Cho 24,6 gam hỗn hợp Al Cu tác dụng vừa đủ với lít dung dịch HNO3 lỗng thu đượ 8,96 lít khí NO (đkc) a) Tính % khối lượng Al Cu hỗn hợp b) Tính thể tích dung dịch HNO3 dùng Câu 22 Hòa tan 21,3 g hỗn hợp Al Al 2O3 dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ tạo dung dịch 13,44 lít khí NO (đktc) a) Tính thành phần % khối lượng chất hh ban đầu b)Tính thể tích dung dịch HNO3 2M dùng c) Cần cho vào dung dịch A ml dung dịch NaOH 2M để thu 31,2 g kết tủa Câu 23 Từ NH3 điều chế HNO3 qua giai đoạn a) Viết phương trình điều chế b) Tính khối lượng dung dịch HNO3 60% điều chế từ 112000 lít NH3(đkc) biết Hp/ứng= 80% Câu 24 Hồ tan hoàn toàn 3,84 kim loại M dung dịch HNO3Ldư thu 0,896 lít khí NO(đ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Xác định kim loại M giá trị m Câu 25 Hoà tan hết 9,6g Cu người ta dùng lượng vừa đủ 250ml dd Axit HNO3 thu khí dd A a- Tính thể tích khí NO sinh 27,3oC 2,2atm b- Tính nồng độ mol/l dd HNO3 cần dùng c- Cô cạn dd A nung nóng đến ngừng bay Tính khối lượng chất rắn lại sau nung Câu 26 Khi hòa tan 30,0g hỗn hợp đồng đồng (II) oxit 1,50 lít dung dịch axit nitric 1,00 ( lỗng) thấy 6,72 lít nitơ monooxit (đktc) Xác định hàm lượng phần trăm đồng (II) oxit hỗn hợp, nồng độ mol đồng (II) nitrat vá axit nitric dungdich5 phản ứng, biết tích dung dịch khơng thay đổi Câu 27 Nhiệt phân hồn toàn 34,65g hỗn hợp gồm KNO2 ,Cu(NO3)2 thu hỗn hợp khí X có khối X H2bằng 18,8 Tính khối lượng muối Cu(NO3)2 có hỗn hợp đầu ? Câu 28 Nung 15,04g Cu(NO3)2 thời gian thấy lại 8,56g chất rắn a) Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân? b) Xác định thành phần % chất rắn lại ? c) Cho khí sinh hấp thụ hoàn toàn vào 193,52g dd NaOH 3,1% dd X Tính C% chất tan tro dung dịch X? Câu 29 Cho 2,16g Mg tác dụng với dd HNO3 dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 0, lít khí NO (đkc) dung dịch X Tính khối lượng muối khan thu làm bay dung dịch X? Câu 30 Hỗn hợp X gồm Fe MgO Hoà tan hoàn toàn X vào dung dịch HNO3 vừa đủ thu lít khí khơng màu hố nâu ngồi khơng khí ( đo 27,3oC ; 6,6 atm) Hỗn hợp muối cô cạn cân nặng 10,2g a) Xác định % khối lượng muối hỗn hợp? b) Tính V dung dịch HNO3 0,8M phản ứng ? Câu 31 Một hỗn hợp N2 H2 có tỉ khối H2 4,9 Cho hỗn hợp qua chất xúc tác nung nóng, người ta hỗn hợp có tỉ khối H2 = 6,125 Tính hiệu suất N2 chuyển thành N Câu 32 Cho hỗn hợp đồng thể tích N2 H2 cho qua bột sắt nung nóng có 60% H2 tham g phản ứng.Hảy xác định thành phần % theo thể tích khí hỗn hợp tạo thành Câu 33 Cần lấy lít N2 H2 (đkc) để điều chế 51g NH3 Biết hiệu suất phản ứ 25% V Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị giáo viên: Các phiếu học tập, giáo án , dụng cụ, hóa chất, đoạn video Chuẩn bị học sinh: Giấy A0, bút lông, keo dán, ôn tập VI Tổ chức hoạt động học tập Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Cho 200ml dung dịch KOH vào 200ml dung dịch AlCl3 1M thu 7,8g kết tủa Nồng độ mol dung dịch KOH dùng A 3M B 1,5M 3.5M C 1,5M D 1,4M 3M 3.Thiết kế tiến trình dạy học 3.1 Hoạt động khởi động Mục tiêu: Được thiết kế nhằm gây hứng thú, kích thích tò mò để hướng học sinh tham gia khám phá kiến thức Phương thức tổ chức: Phương pháp: Hoạt động nhóm Cách thức hoạt động:GV chia lớp thành nhóm Phát nhóm tờ giấy có chưa thơng tin “ Những ứng dụng Nitơ” Sau GV dẫn nhập vào chủ đề Nitơ hợp chất N tơ Một số ứng dụng quan trọng Nitơ Bóng đèn Nitơ thường sử dụng để chế tạo bóng đèn Nó phục vụ thay rẻ tiền cho argon bóng đèn sợi đốt Thực phẩm đóng gói Nitơ sử dụng để bảo quản độ tươi thực phẩm đóng gói Nitrogen ngăn chặn q trình oxy hóa thực phẩm làm chậm độ dạng hư hỏng oxy hóa khác Phân bón Nitơ thành phần quan trọng phân bón, để tăng khả sinh sản đất Nó sử dụng để làm phân bón khác amoniac urê, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng thực vật tăng suất Dược phẩm Nitơ thành phần hầu hết loại thuốc chính, kể thuốc kháng sinh Ở dạng oxit nitơ, nitơ sử dụng tác nhân gây mê dược phẩm Thép không gỉ Nitơ thường sử dụng sản xuất thép khơng gỉ, q trình mạ điện để làm cho mạnh mẽ có khả chống ăn mòn cao 3.2 Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Vị trí cấu hình electron ngun tử Mục tiêu -Nêu vị trí nito bảng tuần hồn - Viết cơng thức cấu tạo Nito -Kĩ -Rèn lực quan sát, liên hệ kiến thức hoas học với thực tiễn đời sống Phương thức tổ chức Phương pháp: Đàm thoại, quan sát Cách thức hoạt động: Bước 1: Giáo viên tổ chức hoạt động giao nhiệm vụ Chia học sinh làm việc theo cặp hoàn thành phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP Câu Dựa vào BTH dãy cho biết vị trí nito? Câu Viết cấu hình electron nguyên tử nitơ Nhận xét lớp electron ngồi Câu Viết cơng thức cấu tạo nguyên tử Nitơ nhận xét đặc điểm liên kết Bước 2: Làm việc theo cặp đôi Bước 3: Dự kiến sản phẩm - Nito ô thứ 7, chu kỳ 2, nhóm VA - Cấu hình electron : 1s22s22p3 - CTCT : N≡N -CTPT : N2 Bước 4: Các nhóm thơng báo, mơ tả kết ( hoàn thành phiếu học tập 1) Bước 5:Giáo viên nhận xét, đánh giá kết I VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ -Nito thứ 7, nhóm VA chu kì BTH - Cấu hình electron : 1s22s22p3 - CTCT : N≡N - CTPT : N2 Hoạt động 2: Tính chất vật lý Mục tiêu hoạt động -Kiến thức Nêu tính chất vật lý ni tơ -Kĩ Rèn lực dự đốn tính tan dựa vào đặc điểm cấu tạo phân tử, liên hệ kiến thức hóa học với thực tiễn sống Phương thức tổ chức 10 - CTPT NH3 - Công thức e: H : N : H H - CTCT: H – N – H H Nhận xét: - Nguyên tử N liên kết với nguyên tử H liên kết cộng hoá trị phân cực N, nguyên tử N cặp e chưa liên kết tham gia liên kết với nguyên tử khác - Phân tử NH3 phân tử phân cực - Ngun tử N có số oxi hố -3, thấp số trạng thái oxi hoá N Hoạt động 6: Tính chất vật lí amoniac Mục tiêu hoạt động Biết được: - Tính chất vật lý ( trạng thái,màu sắc, tính tan ) Kỹ năng: - Quan sát thí nghiệm, giải thích tượng -Rèn kĩ tự học, lực thực hành, lực sử dụng tiến hành thí nghiệm trực quan Phương thức tổ chức: Phương pháp: Quan sát thảo luận nhóm Cách thức hoạt động: GV cho HS quan sát bình đựng khí amoniac, sau biểu diễn thí nghiệm ( chiếu đoạn video) tính tan NH3 thử tính bazo dung dịch NH3 bằngphenolphtalein Bước 1: GV đặt câu hỏi ( sau HS xem xong thí nghiệm tính tan tính bazo NH 3) Vì nước phun mạnh vào bình? Tại nước bình chuyển sang màu hồng? Bước 2: HS quan sát tượng Bước 3: GV dự kiến sản phẩm: HS gặp khó khăn giải thích tính bazo NH3 Khi GV định hướng giải thích tính bazo NH3 dựa vào cặp electron chưa tham gia liên kết nguyên tử N Bước 4: Học sinh trao đổi thảo luận, sau trình bày sản phẩm Bước 5: Giáo viên nhận xét, đánh giá hoạt động, sản phẩm học sinh GV cung cấp thêm số thông tin NH3 II TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Điều kiện thường: Khí, khơng màu, mùi khai xốc d NH3 / kk = 17 /19 ⇒ nhẹ khơng khí - Tan nhiều nước 17 - Dd NH3 đặc PTN có nồng độ 25% Hoạt động 7: Tính chất hóa học Mục tiêu hoạt động Biết -Phương trình hóa học chứng minh tính chất đặc trưng NH3; tính bazo yếu Kỹ -Dự đốn tính chất hóa học, kiểm tra thí nghiệm kết luận tính chất hóa học amoniac Phương thức tổ chức: Phương pháp: Quan sát thảo luận nhóm Cách thức hoạt động: Bước 1: Giáo viên chia lớp thành nhóm lớn giao nhiệm vụ nhóm 1,2 hồn thành phiếu học tập PHIẾU HỌC TẬP Câu Nêu tính chất hóa học ba zơ Câu Hoàn thành PTHH sau: NH3 + H2O → NH3 +HCl → NH3 + H2SO4 → AlCl3 + 3NH3 +3H2O → Nhóm 3,4 hồn thành phiếu học tập PHIẾU HỌC TẬP Câu Tính chất hóa học đặc trưng thứ amoniac gì? Câu Cho chất sau: O2, Cl2, CuO, H2, CaO, Fe Chất tác dụng với amoniac điều kiện thích hợp, hồn thành phản ứng Xác định vai trò amoniac phản ứng Bước 3: Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ giao Bước 4: GV dự kiến sản phẩm -Hs gặp khó khăn viết PTHH nêu tượng cho dung dịch NH3 tác dụng với dung dịch muối: Bước 5: Giáo viên nhận xét, đánh giá hoạt động sản phẩm học sinh Hướng dẫn Hs rút nội dung học III TÍNH CHẤT HĨA HỌC 18 1/ Tính bazơ yếu a/ Tác dụng với nước NH3 + H2O NH4+ + OH- Dung dịch tồn NH3, NH4+, OH- phản ứng thuận nghịch, không tồn NH4OH - Dung dịch có tính bazơ yếu dẫn điện - Nhận biết khí NH3: Q tím ẩm b/ Tác dụng với dung dịch muối FeCl3 + 3NH3 +3H2O → 3NH4Cl + Fe(OH)3 ↓ Fe3+ + 3NH3+ 3H2O → 3NH4+ + Fe(OH)3 ↓ AlCl3 + 3NH3 +3H2O → 3NH4Cl + Al(OH)3 ↓ Al3+ + 3NH3+ 3H2O → 3NH4+ + Al(OH)3 c/ Tác dụng axit NH3 + HCl → NH4Cl NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 NH3 + H+ → NH4+ NX: Sản phẩm phản ứng axit NH3 muối amoni Tính khử - Amoniac có tính khử : phản ứng với oxi , clo khử số oxit kimloại (Nitơ có số oxi hóa từ -3 đến 0, +2 ) a Tác dụng với oxi : - Amoniac cháy không khí với lửa màu lục nhaït : 4NH3 +3O2 → 2N02 + 6H2O - Khi có xúc tác hợp kim platin iriđi ôû 850 – 900 0C : 4NH3 +5O2 → 4NO + 6H2O b Tác dụng với clo : - Tính khử NH3 biểu tác dụng với Cl2 ? - Khí NH3 tự bốc cháy khí Clo tạo lửa có khói trắng : 2NH3 + 3Cl2 → N20 +6HCl - Khói trắng hạt NH 4Cl sinh khí HCl vừa tạo thành hóa hợp với NH3 c Tác dụng với số oxit kim loại: - Khi đun nóng , NH3 khử oxit số kim loại thành kim loại to → 3Cu +N20 +3H2O 2NH3 + 3CuO  Hoạt động 8: Ứng dụng điều chế amoniac Mục tiêu hoạt động -Chọn hóa chất viết PTHH điều chế amoniac 19 Kỹ -Hình thành lực thực hành Phương thức tổ chức: Phương pháp: thảo luận nhóm Cách thức hoạt động: Bước 1: Gv chia lớp thành nhóm yêu cầu nhóm hồn thành phiếu học tập số ( nhóm 1,2,3) PHIẾU HỌC TẬP Câu Trong phòng thí nghiệm, để thu khí NH3, ta dùng phương pháp gì? Câu Làm để biết khí amoniac đầy ống nghiệm? Câu NH3 thu thường có lẫn tạp chất ? Làm để tinh chế NH3? Tại không dùng H2SO4 P2O5 để làm khơ khí NH3? Nhóm 4,5 hồn thành phiếu học tập PHIẾU HỌC TẬP Phản ứng tổng hợp NH3 trực tiếp từ N2 H2 thuộc loại p/ứ gì? Muốn tăng hiệu suất p/ứ ta phải nào? Bước 2: HS tiếp nhận nhiệm vụ giao Bước 3: GV dự kiến sản phẩm GV gợi ý: phản ứng thuận nghòch p/ứ ứng chât khí, cần lưu ý số mol khí vế p/ứ, phản ứng toả nhiệt phản ứng cần có xúc tác GV bổ sung biện pháp chống ô nhiễm môi trường trình sản xuất NH3 Bước 4:HS nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, trao đổi, thảo luận trình bày báo cáo sản phẩm Bước 5: GV nhận xét, đánh giá hoạt động học sinh IV ỨNG DỤNG - Là nguồn nguyên liệu sản xuất phân đạm - Sản xuất HNO3, hiđrazin V ĐIỀU CHẾ Trong phoøng thí nghiệm : - Cho muối amoni tác dụng với kiềm nóng : 2NH4Cl+Ca(OH)2 → 2NH3 + CaCl2 +2H2O - Đun nóng dung dòch amoniac đặc 20 Trong công nghiệp:  →  N2(k) + 3H2(k) ¬  2NH3 ∆H = - 92 kJ Với nhiệt độ : 450 – 5000C Aùp suaát : 300 – 1000 at * Biện pháp: • Phản ứng thuận nghòch, áp dụng nguyên lí Lơ Sa –tơ- li- ê để phản ứng tạo nhiều NH3, điều kiện thích hợp là: • Sử dụng chu trình kín tận dụng nhiệt phản ứng • - Áp suất: 200 – 300atm - Nhiệt độ: 450 – 5000C BÀI AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT Hoạt động 9: Tìm hiểu cấu tạo phân tử, tính chất vật lí axit nitric Mục tiêu hoạt động Kiến thức -Học sinh biết cấu tạo phân tử, tính chất vật lý -Học sinh viết công thức electron biểu diễn cấu tạo phân tử HNO3, xác định số OXH nguyên tố, nêu tính chất vật lí HNO3 Kỹ -Hình thành kỹ hợp tác, tự học, sử dụng ngôn ngữ Phương thức tổ chức: Phương pháp: thảo luận nhóm Cách thức hoạt động:HS chuẩn bị trước nhà, Gv cho HS hoạt động cá nhân chủ yếu + hoạt động lớp Yêu cầu học sinh tiếp tục hoàn thành phiếu học tập số phần 1,2,3 PHIẾU HỌC TẬP Viết công thức electron, công thức phân tử, công thức cấu tạo công thức phân tử HNO3 Cho biết số OXH ni tơ hợp chất? Tính chất vật lý axit nitric Dựa vào cấu tạo phân tử độ âm điện nito dự đốn tính chất hóa học axit nitric? 21 Hãy tính chất hóa học chung khác biệt HNO3 H2SO4 Tính chất muối nitrat ứng dụng? -Hoạt động cá nhân: Qua việc hoàn thành phiếu học tập nhà, học sinh chia sẻ với nhóm q trình làm việc cá nhân để đến thống chung cho vấn đề -Trong trình hoạt động, GV quan sát hoạt động cá nhân, kịp thời phát khó khăn vướng mắt HS để hỗ trợ hiệu -Hoạt động lớp GV yêu cầu số học sinh báo cáo kết nghiên cứu hoạt động học tập mình, học sinh khác , nhận xét, bổ sung kết luận -GV kết luận cấu tạo phân tử, tính chất vật lí axit nitric Lưu ý HNO3 axit cần bảo quản lọ tối màu A AXIT NITRIC I Cấu tạo phân tử -CTPT: HNO3 -CTCT O H O N O -Trong phân tử HNO3: N có số OXH +5 II Tính chất vật lý - HNO3 chất lỏng không màu, bốc khói không khí - Dễ bò nhiệt ánh sáng phân huỷ 4HNO4  4NO2+ O2 + 2H2O ( Đỏ nâu) - HNO3 tan vô hạn nước - Dd HNO3 đậm đặc đạt 68% có D = 1,4 g/cm3 - HNO3 dễ gây bỏng nặng, phá huỷ da, giấy, vải chất khác nên cẩn thận tiếp xúc Hoạt động 10: Tìm hiểu tính axit tính oxi hóa HNO3 Mục tiêu hoạt động: 22 Kiến thức -Học sinh vào câu tạo số OXH, độ âm điện nito để dự đốn tính chất hóa học HNO3, kiểm tra dự đốn thí nghiệm, so sánh điểm giống khác HNO3 H2SO4 - Kỹ -Hình thành kỹ hợp tác, tự học, sử dụng ngôn ngữ -Rèn kỹ thực hành hóa học, hợp tác, quan sát phát giải vấn đề Phương thức tổ chức: Phương pháp: thảo luận nhóm Cách thức hoạt động: Bước 1: GV yêu cầu nhóm thảo luận trả lời câu 4,5 phiếu học tập PHIẾU HỌC TẬP Viết công thức electron, công thức phân tử, công thức cấu tạo công thức phân tử HNO3 Cho biết số OXH ni tơ hợp chất? Tính chất vật lý axit nitric Dựa vào cấu tạo phân tử độ âm điện nito dự đốn tính chất hóa học axit nitric? Hãy tính chất hóa học chung khác biệt HNO3 H2SO4 Tính chất muối nitrat ứng dụng? Bước 2: Các nhóm làm thí nghiệm kiểm chứng nhận định GV thơng báo dụng cụ hóa chât cần dùng, nhóm tự lựa chọn, đề xuất tiến trình thí nghiệm Bước 3: Dự đốn sản phẩm -Khó khăn học sinh gặp phải xá định ngun nhân gây tính oxhi hóa axit, sản phẩm khử phản ứng gì? -HS nêu cách tiến hành thí nghiệm, kết thí nghiệm, kết luận tính chất hóa học HNO3( tính axit mạnh tính OXH mạnh ), so sánh với H2SO4 23 Bước 4: Gv mời đại diện nhóm lên báo cáo sản phẩm thí nghiệm , nêu tượng , giải thích, Viết PTHH minh họa từ kết luận tính axit tính oxi hóa HNO3 , nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung Bước 5: GV nhận xét sản phẩm nhóm , đánh giá kết hoạt động bổ sung vài ý kiến ( sử dụng tình có vấn đề là: Cu + H2SO4 lỗng Cu + HNO3 loãng nảy sinh vấn đề điều axit mạnh Cu không tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng Tính OXH HNO3 -Vấn đề thứ 2: Fe + H2SO4 loãng Fe + HNO3 điều cho sản phẩm khí khơng màu Vậy sản phẩm phản ứng có giống khơng? Ngun nhân → Tính OXH HNO3 ) III Tính chất hóa học Tính axít : - Là số axít mạnh , dung dòch : HNO3 → H+ + NO3- Dung dòch axít HNO3 có đầy đủ tính chất dung dòch axít Tác dụng với oxit bazơ , bazơ , muối , kim loại Tính oxi hóa : Vì HNO3 , N có số oxihóa cao +5 , phản ứng có thay đổi số oxihóa , số oxihóa nitơ giảm xuống giá trò thấp a Với kim loại : - HNO3 oxihóa hầu hết kim loại (trừ vàng platin ) không giải phóng khí H2 , ion NO3 có khả oxihoá mạnh H+ * Với kim loại có tính khử yếu : Cu , Ag * HNO3 đặc bò khử đến NO2 Cu + 4HNO3(ñ)→ Cu(NO3)2 +2NO2 +2H2O 24 * HNO3 loãng bò khử đến NO 3Cu + 8HNO3(l) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O * Khi tác dụng với kim loại có tính khử mạnh : Mg, Zn ,Al * HNO3 đặc bò khử đến NO2 * HNO3 loãng bò khử đến N2O N2 * HNO3 loãng bò khử đến NH3 (NH4NO3) 8Al + 30HNO3(l) → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O 5Mg +12HNO3(l) → 5Mg(NO3)2 + N2 +6H2O 4Zn + 10HNO3(l) → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O - Fe, Al bò thụ động hóa dung dòch HNO3 đặc nguội b Tác dụng với phi kim : - Khi đun nóng HNO3 đặc tác dụng với C, P ,S Ví Dụ : C + 4HNO3(đ) → CO2 + 4NO2 + 2H2O S + 6HNO3(ñ) → H2SO4 +6NO2 +2H2O Như HNO3 tác dụng với kim loại mà tác dụng với số phi kim c Tác dụng với hợp chất : - H2S , HI, SO2 , FeO , muối sắt (II) tác dụng với HNO3 Nguyên tố bò oxihóa hợp chất chuyển lên mức oxi hóa cao hôn: 3FeO +10HNO3(l) → Fe(NO3)3 + NO + 5H2O 3H2S + 2HNO3(l) → 3S + 2NO + 4H2O - Nhiều hợp chất hữu giấy , vải , dầu thông bốc cháy tiếp xúc với HNO3 đặc → Vậy : HNO3 có tính axít mạnh có tính oxihóa Hoạt động 11: Tìm hiểu ứng dụng HNO3 Mục tiêu hoạt động: Kiến thức -Học sinh nêu ứng dụng quan trọng HNO3 ngành sản xuất - Kỹ -Hình thành kỹ hợp tác, tự học, sử dụng ngôn ngữ -Rèn kỹ tự học, thu thập, xử lí thơng tin từ kênh sách , internet Phương thức tổ chức: Phương pháp: thảo luận nhóm Cách thức hoạt động: Yêu cầu HS nhà nghiên cứu SGK, tìm hiểu internet cho biết HNO3 có ứng dụng ngành sản xuất nào? Hoạt động 12: Tìm hiểu điều chế HNO3 25 Mục tiêu hoạt động: Kiến thức -Học sinh nêu cách điều chế HNO3 phòng thí nghiệm sản xuất HNO3 công nghiệp -HS viết phản ứng minh họa - Kỹ -Hình thành kỹ hợp tác, tự học, sử dụng ngôn ngữ -Rèn kỹ thực hành hóa học, hợp tác, quan sát phát giải vấn đề Phương thức tổ chức: Phương pháp: thảo luận nhóm, quan sát Cách thức hoạt động: Hoạt động giáo viên học sinh Kiến thức cần đạt GV chia lớp thành nhóm , GV cho HS đọc SGK quan sát hình 2.7 SGK trang 41 V – ĐIỀU CHẾ : Trong phòng thí nghiệm : - Nêu phương pháp điều chế HNO3 phòng thí nghiệm ? to ? Cách tiến tiến hành điều chế tên chất phản ứng ? Trong công nghiệp HNO3 điều chế từ nguồn nguyên liệu ? chia làm giai đoạn ? Viết phương trình ? HS quan sát tranh, nghiên cứu tài liệu trả lời GV nhận xét, đánh giá kết hoạt động học sinh → HNO3 NaNO3(r ) + H2SO4(đ)  +NaHSO4 Trong công nghiệp : - Được sản xuất từ amoniac - Ở nhiệt độ 850 – 900 0C , xúc tác hợp kim Pt vaøIr : 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O ∆H = - 907kJ - Oxi hóa NO thành NO2 : 2NO + O2 → 2NO2 - Chuyển hóa NO2 thaønh HNO3 : 4NO2 +2H2O +O2 → 4HNO3 - Dung dòch HNO3 thu có nồng độ 60 - 62% Chưng cất với H2SO4 đậm đặc thu d2 HNO3 96 – 98 % Hoạt động 13: Tìm hiểu tính chất muối nitrat, ứng dụng Mục tiêu hoạt động: Kiến thức -Học sinh nêu tính chất vật lí, tính chất hóa học , ứng dụng muối nitrat Biết cách nhận biết muối nitrat Biết cách nhận biết ion nitrat - Kỹ -Hình thành kỹ hợp tác, tự học, sử dụng ngơn ngữ 26 -Rèn kỹ thực hành hóa học, hợp tác, quan sát phát giải vấn đề Phương thức tổ chức: Phương pháp: thảo luận nhóm Cách thức hoạt động: Hoạt động giáo viên học sinh Bước 1: GV chia lớp thành nhóm, yêu cầu nhóm thảo luận trả lời câu hỏi phiếu học tập số 10 PHIẾU HỌC TẬP 10 Thí nghiệm 1: Hòa tan KNO3 nước, nhận xét tính tan khả điện li muối nitrat Thí nghiệm 2: Bỏ vào ống nghiệm NaNO3 nung đến nóng chảy bỏ vào viên than cháy, quan sát tượng, giải thích, kết luận tính bền tính chất muối nitrat Thí nghiệm 3: Cho mảnh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng, quan sát, thêm vào vài giọt dung dịch muối NaNO3, đun nóng, quan sát Kết luận tính chất muối nitrat môi trường cách nhận biết ion nitrat Bước 2: Hoạt động chung lớp: Các nhóm làm thí nghiệm quan sát, giải thích kết luận vấn đề nghiên cứu Kiến thức cần đạt ĐDDH B.mi nitrat I TÍNH CHẤT CỦA MUỐI NITRAT : - Muối axit nitric gọi muối nitrat Ví dụ : NaNO3 , Cu(NO3) … Tính chất vật lý : - Dễ tan nước chất điện ly mạnh dung dòch , chúng phân ly hoàn toàn thành ion Ví dụ : Ca(NO3) → Ca2+ + 2NO3KNO3 → K+ + NO3- Ion NO3– màu , màu số muối nitrat màu cation kim loại - Tính chất hóa học Các muối nitrát dễ bò phân hủy đun nóng a Muối nitrát kim loại hoạt động : (§øng tríc Mg ) - Bò phân hủy thành → muối nitrit + khí O2 2KNO3 → 2KNO3 +O2 b Muối nitrát kim loại từ Mg → Cu : - Bò phân hủy thành → oxit kim loaïi + NO2 + O2 Bước 3: GV mời đại diện nhóm báo cáo sản phẩm thí nghiệm , nêu tượng, giải thích, viết PTHH minh họa, từ kết luạn tính chất muối t  → 2CuO + 2Cu(NO 4NO2 3)2 nitrat nhận biết ion nitrat, nhóm + O2 lại có ý kiến nhận xét bổ sung c Muối kim loại hoạt động : Bước 4: Dự kiến sản phẩm (§øng sau Cu) - Bò phân hủy thành → kim loại HS nêu tính chất vật lí, tính chất + NO2 + O2 hóa học, nhận biết ứng dụng 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 muối nitrat thơng qua thí nghiệm o 27 Nhận biết ion nitrat : - Khi có mặt ion H+ NO3Nêu tượng thí nghiệm , thể tính oxihóa giống giải thích, viết PT minh họa kết luận HNO3 - Vì dùng Cu + H2SO4 để vấn đề nghiên cứu nhận biết muối nitrat Bước 4: GV đánh giá, nhận xét sản Ví dụ : phẩm hoạt động học sinh Hướng 3Cu + 8NaNO3 + 4H2SO4(l) → dẫn HS ghi 3Cu(NO3)2+ 2NO+ 4Na2SO4 + 4H2O 3Cu+8H++2NO3-→3Cu2+ + 2NO +4H2O 2NO + O2 → 2NO2 (nâu đỏ ) nghiên cứu 3.3 Hoạt động luyện tập Mục tiêu Hoạt động yêu cầu HS phải vận dụng kiến thức vừa tiếp thu để giải nhiệm vụ cụ thể, qua GV xem HS nắm kiến thức hay chưa nắm mức độ Tiếp tục phát triển lực tự học, sử dụng ngơn ngữ hóa học Phát giải vấn đề thông qua môn học Phương thức tổ chức Phương pháp: Thảo luận nhóm Cách thức hoạt động: - Ở hoạt động cho HS hoạt động cá nhân chủ yếu, bên cạnh cho học sinh hoạt động cặp đôi trao đổi nhóm nhỏ để chia sẻ kết giải câu hỏi phiếu học tập - Hoạt động chung lớp: GV mời số học sinh lên trình bày kết quả/lời giải Các học sinh khác góp ý, bổ sung Gv giúp học sinh nhận sai xót cần chỉnh sửa chuẩn hóa kiến thức/ phương pháp tập PHIẾU HỌC TẬP 11 Viết phương trình hóa học theo chuỗi sau: → N2  → NO  → HNO3  → NaNO3 a NH NO2  b ( NH ) CO3  → NH  → Cu  → NO  → NO2  → HNO3  → Al ( NO3 ) 3 c ( NH ) CO3  → NH  → HCl  → NH Cl  → NH 3 d N  → NH  → HCl  → NH Cl  → NH NO3 e N  → NH  → NH OH  → NH Cl  → NH  → NH NO3  → N2 Cho 6,4g Cu tác dụng với 120ml dung dịch X gồm HNO3 1M H2SO4 loãng 0,5M thu 28 V lít NO ( đktc) Tinh giá trị V Khi cho 0,5 mol N2 phaûn ứng với 1,5 mol H2 với hiệu suất 75% số mol NH3 thu là: A) 0,75mol B) 1mol C) 1,5 mol D) mol 3.4 Hoạt động vận dụng tìm tòi mở rộng Mục tiêu HĐ vận dụng tìm tòi mở rộng thiết kế cho HS nhà làm, nhằm mục đích giúp HS vận dụng kiến thức, kĩ học để giải các câu hỏi, tập gắn với thực tiễn mở rộng kiến thức HS, không bắt buộc tất HS phải làm, nhiên GV nên động viên khuyến khích HS tham gia, HS say mê học tập, nghiên cứu, HS khá, giỏi chia sẻ kết với lớp Phương thức tổ chức Phương pháp: Hợp tác nhóm nhỏ Cách thức hoạt động : Giáo viên giao tập nhà cho nhóm Câu a Mưa axit b Dựa vào phản ứng hóa học biết , giải thích tượng mưa axit? c Kể vài thiệt hại mà mưa axit gây số hoạt động người gây mưa axit? Câu Cấu tạo pháo hoa gồm phần chính: phần đầu phần đáy.Trong phần đáy có nhồi thuốc súng đen nối với dây dẫn Trong phần đầu có: -Thuốc nhồi cháy ( cacbon, lưu huỳnh, kali nitrat ) -Thuốc trợ cháy (kali nitriat, bari nitrat); -Chất phát sáng trắng: Bột nhôm, magie 29 -Chất phát màu hỗn hợp muối kim loại như: LiNO3, Sr(NO3)2: màu đỏ; CuCO3, Cu(NO3)2; màu xanh; KNO3 màu tím; Muối natri: Màu vàng a Khi đốt cháy dây dẫn, phản ứng hóa học diễn nào? Viết PTHH b Đốt pháo hoa có gây nhiễm mơi trường khơng? Vì Câu Theo tính chất vật lí, axit nitric chất lỏng khơng màu Nhưng phòng thí nghiệm, dung dịch axit nitric dù lỗng điều có màu vàng nhạt Em giải thích tượng viết PTHH ( có ) Câu “Bánh bao” thường xốp có mùi khai làm bánh bao người ta thường cho bột nở NH4HCO3vào bột mì Khi nướng bánh NH4HCO3 phân hủy thành chất khí nên làm cho bánh xốp nở Em viết phương trình hóa học để giải thích điều Dự kiến sản phẩm: Bài báo cáo từ nhóm Nhận xét, đánh giá sản phẩm hoạt động: Sản phẩm: Học sinh nhà họp nhóm làm tập Đánh giá: GV cho HS báo cáo kết HĐ vận dụng tìm tòi mở rộng vào đầu buổi học kế tiếp, GV cần kịp thời động viên, khích lệ HS Đôn Châu, ngày……tháng……năm… Duyệt tổ trưởng 30 31
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án chủ đề nitophot pho. năm học 2019, giáo án chủ đề nitophot pho. năm học 2019, IV. Biên soạn các câu hỏi/ bài tập theo bảng mô tả, 2 Hoạt động hình thành kiến thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn