Quản trị nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa

7 23 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 11:17

ISSN 2354 - 0761 Quân ly nhà nude STATE MANAGEMENT REVIEW H O C V IÊ N H À N H C H ỴN H Q U O C G IA NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION * Xay dung Quan m nhan dan Viet Nam vung manh dap utog yeu cau tinh hinti moi * Van dung tu tudng Ho Chi Minh vao xay dung Phong each cong tac cua can bo lanh dao, quan ly 12/2017 ¿1 Q u n l y nhanuoc ISSN 2354 - 0761 TA P CHI X U A T BÀN MÒI T H À N G M Ó T KY SO 263 (12/2017) CO Q UAN N G H IÉ N CLfU VÀ NG Ò N LUÀN C ÙA HO C V IÈ N H ÀNH C H ÌN H Q U O C GIÀ MUC LUC THlfC HIÈN NGH| QUYET DAI HQI XII CÙA DANG HOI DONG BIEN TAP TS Dang Xuan Hoan, Chu tjch PGS.TS LifU Kiem Thanh, Pho Chu tjch PGS.TS Trieu Van Cueing, Uy vi§n GS.TS N guyin Dang Thanh, Uy vien GS.TS Dinh Van M£u, Uy vi§n GS.TS Dinh Van Tien, Uy vien PGS.TS Van Tat Thu, Uy vi6n TS Le Nhu Thanh, Uy vien PGS.TS Le Thj Van Hflinh, Uy vien TS Ha Quang Thanh, Uy vign ThS Nguyin Quang Vinh, Uy vien Thubng true Phan Van Giang Xày dung Quàn dòi nhàn dàn Vipt Nam vting manh dàp Ung yéu càu tinh hinh mdi Tran Dinh Thing Vàn dung tu tuòng Ho Chi Minh vào xày dung phong each cóng tàc cua can bò lành dao, quàn ly NGHIÉN CtfU - TRAO DOI Le Chi Mai Thuc thi chinh sàch cóng - bat càp giài phàp 12 Nguyin Vàn Quàn Qn tri nhà nude boi cành tồn càu hóa 18 Phan Anh Hong Kiem soàt quàn tri càc cd quan nhà nude PHÓ TONG BIÈN TÀP PHO TRÀCH N guyin Quang Vinh DT: 024.38359958 23 Nguyén Thj Thu Vàn Hồn thien quy dinh ve tudi bò’ nhiqm can bp, cóng chifc, vién chUc 27 Ta Quang Tuà'n - Nguyén Vàn Dung PHÓ TONG BIÈN TAP Ta Quang Tuan DT: 024.38359289 Xày dung chudng trình boi dudng kien thUc cong tac dan toe cho can bo, cong chUc d in nam 2030 32 Hoang Thj Hoai HUcfng Nang cao chat lUdng cong tac danh gia can bo, cong chic giai doan hidn 36 Tran Nghj BAN BIÈN TAP PHĨ TRLfĨNG BAN VQ Minh Hui PHĨ TRNG BAN - THU KY TỒ SOAN N guyin Thj HĨng Ngoc DT: 024.38345882 - 024.37735790 Che dd tien lUdng va dai ngo doi vdi vidn chUc khoa hoc va cong nghi - thuc trang va nhu cau doi mdi 41 Vicing Thanh Thuy Ve quyen rieng tu cua ca nhan phap luat hien 46 Le Thitfng Huyen - LS Quang Thidng Mot sd' van de ve quan ly nha nude doi vdi hoi 51 Mai Thj Minh Ngoc Giam sat vide thuc hien quyen luc nha nude cua Mat tran To qud'c Viet Nam va cac doan the nhan dan 57 Licrng Quynh Hoa BAN THU KY - TRj SU TRUÒNG BAN Lè Kim Nga DT: 024.37735764 Tac dong tU nguon kieu hoi den kinh te Viet Nam va mdt sd khuyen nghj chinh sach 63 Nguyin Ngoc Thao Mot sd bien phap quan ly thu ngan sach nha nude nam 2017 68 N G H IÊ N C IÏU - TRAO D Ơ I QN TRI NHÀ NltơC TRONG BOI CÂNH TỒN CÀU HĨA NGUYEN VAN QUAN H iên nay, h â u h ë t câc nu ô c tiên thëgiod dêu d an g trài qua q uõ trỡnh h ỗ i n h õ p q u ô c t ë va c h iu n h û n g n h h u d n g , tâc d ô n g k h â c n h a u tù quâ trình h ô i nhâp, toàn câ u h ô a Boi cânh n y b u ô c n h nu d e p h i h o a t dông tro n g m ô t câu truc th é ch ëm o i, p h i chia sé qun lue vói câc chü thékhâc DƠng thòi, n h n u d e c û n g cân cô n h û n g dieu chlnh sâu rô n g quân lÿ n h nude: chuyên dich tù m ô h in h cung câp dich vu công (nhà n u d e p h û c lo i) san g diêu tiët, tù m ê n h lênh - p h u c tù n g sa n g d é i tâc cù n g h n h d ô n g vóiphuorng thûc qn tri cơngm di Tai ViêtNam, m ô tb ë i c â n h m d i tro n g qu â trình tồn c â u h ô a c û n g d an g d tr a vói quân tri n hà nude, vi vây, cân d è i m ô i tu d u y c ü n g n h u cô câch tiëp cân va phuem g thuc quân tri qu é e g ia p h ù hop Tùkhơa: Tồn câu hơa; qn tri n h nude; quân tri công moi M ost countries have undergone in tern atio n al integration a n d been affected to different extent by integration a n d globalization The n e w context forces a state to o perate in a n ew institutional structure a n d share p o w e r with o th er actors A state is req u ired to m ake big changes in its activities: shifting from service delivery (welfare state) to regulating, t o m c o m m a n d - o b e d ie n c e to p a rtn e rs h ip a n d c o -p ro d u c tio n in a m o d e l o f n e w p u b lic go v ern an ce P ublic g o v ern an ce in Vietnam is facin g a n e w co n te x t in glo b ah zation , therefore, it is im perative to reform thinking as well as ap p ly a p ro p e r approach to a n d paradigm o f pu b lic governance Keywords: Globalization; p ublic governance; n e w p u b lic governance NGÀYNHÂN: 12/8/2017 NGÀYPHÀN BIÊN, DÂNH GIÂ: 15/11/2017 NGÀYDUYÊT: 15/12/2017 Toan cau hoa va nhung thach thuchoc giâ quan niêm vê TCH mang tinh tong thé da dien hon, nhän manh su rut ngân dat cho quan trl quoc gia Hien nay, chua co mot dinh nghia thong nhat ve toan cau hoa (TCH) ma ton tai nhieu quan niem khac ve TCH Phan Ion cac quan niem chu yeu chu toi phuong dien kinh te cua hien tuong TCH - ma chung ta tarn goi la each dinh nghia truyen thong Den nay, mot so vê gian khơng gian, “Tồn câu hơa khién cho khơng mot quô'c gia cô thê biêt lâp vôi phân côn lai cüa thê giôi mà câc quôc gia tra nên tuong thuôc tâc dông qua lai lân nhau”1 Tiêu biêu cô thë ké dën * TS, D hoc Quôc già Hà Nôi TAP CHI' Q U Â N LŸ N H À N l/Ö C - SÖ (1 /2 ) NG H IÊ N C lfU -T R A O O Ö I quan diëm cüa Anthony Giddens - hoc giâ noi tiëng ngi Anh Theo ơng: “Tồn câu hơa cô thé dupe dinh nghïa su täng cuông câc moi quan xà tồn thé giơi liên kët nhûng dia diém xa xôi theo mot each mà nhûng su kiên xày ô noi duqc dinh hinh bol nhûng su kiên dang xây a noi khâc each dö nhiêu dâm ngupc lai”2 Noi câch khâc, TCH vôi viêc gia täng su trao ddi a moi cap dô cûng nhu su bùng no câc dông dich chuyén không ngûng cûa hoat dông tài chinh, thuong mai công nghiêp dâ tao nên hiêu ûng “don nén gian không gian”3, dân toi “su thü tiêu không gian gian”, khiën cho biên giôi quục gia - mot nhỷng biộu tuỗmg cỷa quyờ'n lue nhà nuôc chü quyê'n quôc gia dân trô nên “rơng”4, thôt khơi su kiém sôt cüa nhà nc Su suy yëu cüa biên giôi quôc gia côn dën tù nhûng tâc dông cüa câc tién bô khoa hoc - công nghê, mang dën cho câ nhân câc chü thé khâc câc phuong tien hûu hiêu hon dé “thôt khơi” su kiëm sôt cüa biên giơi qc gia - su kiêm sôt trun thơng cüa nhà nc Dơng thôi, TCH tao dieu kiên cho su hinh thành phât trién cüa câc chü thé moi quan phâp luât, nhu câc to chûc quôc té, câc tô chûc phi chinh phü, câc tâp doàn kinh té da quôc gia hùng manh, câc td chûc xâ hôi - nghê nghiêp mang tinh quôc té Câc chü thé ngày lôn manh, së tham gia cûng gânh vâc, thâm chi canh tranh vôi nhà nuôc viêc thuc hiên mot sô chûc näng lâu von thuôc vê nhà nuôc, buôc nhà nuôc phài cô nhûng dieu chinh câch thuc dieu hành quân tri quôc gia Ngồi ra, cûng vơi q trỵnh nhâp enh té thé giôi TCH su xuàt hiên ngày rang nhiêu nhûng van dê' tinh tồn câu, ziy bue xûc dôi vôi câc quôc gia công : :>ng quôc té, nhu: ô nhiêm moi truông, biên dôi hâu, pham xuyên biên giôi, khüng bô Dôi mât vôi nhûng thâch thûc này, câc quôc gia không thé don phuong giâi quyët mà cân cô su hop tâc, tham gia cüa nhiêu dôi tâc khâc Nhà nuôc phài tri thu hüt su tham gia cüa câc chü thé khâc vào viêc lâp quy nhu mot nhiêm vu quan trong, “vi nhûng nhôm bên ngồi nhà nc thé dơng gưp näng lue cho quâ trinh lâp quy, diê'u tiet câc quan xà hôi”5, giâi quyët nhûng van dé vupt khôi pham vi qc gia hôc thiêu su qn tri cûa qc gia Bôi cânh moi buôc nhà nuôc phài cô nhûng diê'u chinh quan vê mô hinh quân tri nhà nuôc dën moi quan giüa nhà nuôc vôi xâ hôi Tù mô hinh nhà nuôc phüc loi sang nhà nuôc diê'u tiët Dâu thé ky XXI, nhà nuôc vân hiên diên manh më dôi sông xâ hôi, nhûng vai trô vi tri cüa nhà nuôc dâ khâc truôc Mac dû nhà nuôc vân thuc thé bâo dâm su gân kët xâ hôi bâo dâm an ninh, nhûng hoat dông phài tien hành mot khuôn khô khâc truôc Sau Thé chiën thu hai, nhà nuôc dông vai trô on dinh hoach dinh kinh té vï mô, tâi thiét quôc gia tâi phân phôi, cung cap phüc loi cho công dân Dây giai doan phât trién cüa mô hinh nhà nuôc phüc loi (Welfare State) Dé dâm duong dupe vai trô này, nhà nc bc phài kiém sôt ngn lue chinh thơng qua vai trơ sơ hûu kiém sôt nhûng ngành công nghiêp quan trong, can thiêp truc tiép vào nê'n kinh té Tuy nhiên, tù nhûng näm 70 thé ky XX, vai trô cüa nhà nuôc giâm sût lam phât, that nghiêp, bùng no np công Cuôi thé ky XX, dâu thé ky XXI, duoi su tâc dông cüa xu huông thâm thüng ngân sâch np công, nhà nuôc buôc phài chuyén tù mô hinh nhà nuôc phüc loi sang mô hinh nhà nuôc diê'u tiët (Regulatory State) "AP CHI Q U Â N LŸ N H À N l/Ơ C - SƯ (1 /2 ) D NG H IÊ N CLỴU - TRAO O Ơ I Trc nhûng dôi hôi cüa cuôc moi, nhà nuôc cüng buôc phâi tim kiëm câc nguôn lire khâc tù thi truàng - kêu goi su tham gia cüa câc chû thé ngồi nhà nc Mơ hinh qn tri trun thong dua câc quy tâc gicri kÿ tri xây dung (hay gpi mô hinh quân tri theo chê dô dai diên loi ich) cân phâi dupe thay thé bàng mot mô hinh moi - mô hinh quân tri hop tâc Theo dô, mô hinh dôi hôi su tham gia rông râi, linh hoat cüa câc chü thé su chia sê thông tin, chia sê trâch nhiêm giüa chü thé công (nhà nuôc) vôi câc chü thë tu viêc xây dung dieu chỵnh câc quy tâc, quy dinh (lâp quy hay côn gpi diêu tiêt Regulatory) Quân tri hiên dai xuât hiên nhu sir thay the cho quân lÿ, cai tri truyê'n thụng Theo dụ, quõn tri duỗrc hiộu l cõch thỹc dua câc quyët dinh thông qua viêc thâo luân, dàm phân thuông xuyên giûa câc chû thë xâ hôi Nôi câch khâc, dôi tuqng quân lÿ duqc thay thë bàng dôi tâc cüng hành dông Vôi tu câch mot chü thë kinh të, nhà nuôc phâi chiu nhûng bien dơi sâu rơng: câc chỵnh sâch tu hüu hơa duqc tien hành nhiêu lïnh vue dich vu công von dôc quyên cüa nhà nuôc, dô, su sup dô cüa thông xâ hôi chü nghïa ô Liên Xô câc nuôc Dông Âu dâ dânh dâu châm hët cho mơ hinh kinh të chỵ huy Nhà nuôc cô xu huông trô thành chü thë diêu hành don thuân tài cüa su vân hành kinh té thay vi “nguôi chü cuôc choi” Và lïnh vue này, nhà nuôc cüng phâi dieu dinh, phôi hop, hqp tâc vôi câc chû thë moi, nhu câc tơ chûc tài chỵnh, tiên tê qc të, câc tâp dồn da qc gia Mơ hinh nhà nuôc dieu tiêt cô nhiêu khâc biêt ô câc phuong thüc can thiêp truyên thông lâu cüa nhà nuôc dôi vôi kinh té: diêu tiêt duqc tiën hành nê'n kinh té thi truông cô mue dô “mô” lôn hom El dô, câc chü thé tham gia cô khâ nâng hành dông dôc lâp, trién khai câc chien luqc canh tranh cüa riêng minh; nhà nuôc diêu tiêt nhàm mue dich tri su cân bàng tông thé thông qua viêc thiêt lâp mot sô quy tâc nhât dinh can thiêp thuông xuyên dé làm giâm câng thâng Nhu vây, mô hinh nhà nuôc diêu tiêt, “nhà nuôc không côn chû thé chü chôt mà tài cüa trô choi kinh tê, nhà nuôc tu han chë minh ô vai trô thiêt lâp cuôc choi cho câc chü thé kinh té cô gâng dé diêu hôa câc hoat dông cüa câc chû thé này”6 Viêc vân dung phuong thüc diêu tiêt dôi hôi su hôi tu cüa mot sô diêu kiên: nhà nc phâi dûng ơphỵa bên ngồi hoat dơng kinh të, cô khâ nâng làm tài giüa câc loi ich liên quan; hoat dông diêu tiêt phâi thuông xuyên, liên tue dé thuc hiên nhûng diêu chỵnh cân thiêt Diêu tiêt dôi hôi sü dung mot loat câc công eu chỵnh sâch: lâp quy (rule-marking), kiëm tra, giâm sât (monitoring), phân xü (adjudication), giâi quyët tranh châp (dispute resolution) Bên canh su diê'u tiêt mang tỵnh nhà nc, chûng ta côn chûng kiên phuong thüc “tu - diêu tiêt” (self regulation), dua phuong thüc tu tô chûc tu kiëm sôt cüa câc nhơm nghê nghiêp, hoac “cüng diêu tiêt” (co regulation), dua su can thiêp dông cüa câc chû thë công quyên tu nhân Câc phuong thüc diêu tiêt dan duqc xem su bâo dâm tôt nhât cho câc quy tâc châp nhân tao diêu kiên cho su thỵch ûng; “tu - diêu tiêt duqc nhiêu hoc giâ cô xûy nhu su thay thë cho diêu tiêt mang tỵnh nhà nc”7 Nhu vây, “nhà nuôc diêu tiêt su chuyën dich câch thüc quân tri tù mô hinh truc tiép cung cap dich vu công gân vôi vai trô cüa nhà nuôc phûc loi sang mô hinh nhà nuôc giâm sât viêc cung ûng bôi câc chü thé khâc”8 Vai trô dôi hôi nhà TAP CHI QUÀN LŸ NHÀ Nl/CfC - SÔ 263 (12/2017) nude tri mo rông sir tham già mot công nghé ap irr: ru -r rare each chü dông vào lïnh vue công cüa câc chü thë khâc xâ hôi De làm duge toi uu hôa câc nguôn lue nga> rang m a r dieu dó, nhà nude phâi tao dung mot hiëm, tim kiëm sô lugng khâch hang nhiêu phuong thuc quân tri moi Trong dó, nhà hou Nói câch khâc, nhà nude cüng nude phâi diêu dình, dàn xëp vói câc chû thé khơng thôt khơi nhùng quy tâc cüa doanh khâc de giâi quyët nhiêu công viêc thay vi âp nghiêp tuân thü nëu muôn nâng cao hiêu dât mot chiêu bàng câc mênh lênh hành quâ nâng suât Trong QLC dông nghïa vdi su nâng chinh Cd thé thay ràng, vai trò vi tri cûa nhà nude câc moi quan xâ hôi dâ né, tri trê quan liêu thi quân lÿ tu nhân thay ddi, nhà nude không côn “bê trên” kiêu doanh nghiêp lai cho thây su nâng mà trd thành ddi tâc hành dông cûa câc chü dông sâng tao Diêu ggi ÿ cho nhà thé khâc, dây chinh co sd cho su hinh nude “m ugn” mot sô phuong phâp cüa thành phât triên cüa mô hinh quân tri quân tri tu cho dieu hành, quân tri quôc công (QTC) mdi (NewPublic Management) gia Hinh thùc QTC moi (New Public Management) duge dé xuât vào cuoi Mô hinh quân tri công mdi nhùng nâm 80 the kÿ XX nhàm dâp ùng qn lÿ nhà nude nhùng dơi dó10 Duge xây dung âp Trong thé gidi ngày nay, quân lÿ nhà dung ban dâu tai Anh11, rôi duge phô biën nude không chi hành dông vi loi ich công tai câc nude Hoa Kÿ, Ot-xtrây-li-a, Niu Dicông mà côn phâi chûng minh tinh hiêu lân , QLC mdi dua quan niêm co quâ cüa hoat dông Giông nhu doanh quan hành chinh phâi hoat dông phông nghiêp, “nhà nude phâi không ngùng nâng theo mô hinh cüa công ty tu nhân, mô hinh cao hiêu quâ giâm chi phi hoat dông, duge xem cô hiêu quâ: su lui cüa phâi hồn thành câc nhiêm vu cûa minh nhà nude câc hoat dông sân xuât nhùng diêu kiên tôt nhât cô thé cô, (thông qua tu nhân hda) phâi duge di kèm châm lo dên chat lugng cüa câc dich vu mà vói tàng quyê'n tu chû quân lÿ (managerialnhà nude cung ûng sü dung hiêu quâ ization), canti tranh theo quy luât cüa thi nhât nhùng phuong tien sân cô”9 trudng câc dich vu (marketization); giâm Tai câc nude phuong Tây, van de vê sât liên tue câc nguôn lue duge sü dung, hiêu quâ lïnh vue quân lÿ công duge quân tri hudng toi su thay dôi (manage­ bàn luân soi noi hai giai doan: ment for change) hon tri câu trûc nhùng nam 60 thë kÿ XX - nhân danh dôi hiên cô (maintenance management), quân hôi “hop lÿ hôa” quân lÿ công tù lÿ nguôn nhân lue hudng toi tao cho câc câ nhùng nam 70 thë kÿ XX - boi cânh nhân nhôm nhiêu quyên tu chü hon khüng hông cüa mơ hinh nhà nude phûc Nhu vây, mơ hinh QTC mói mot sơ loi, bc gidi kÿ tri phâi câi câch quân tri dâc trung co bàn nhu: hudng nhiêu hon toi nhà nude thi trudng, cô tinh canh tranh, hiêu quâ; Khüng hoâng cüa nhà nude phüc loi quân lÿ theo két quâ, mue tiêu (dinh hudng cüng cho thay rang, xâ hôi hiên dai, theo tâc dông, dâu ra); co câu to chùc phi nhà nude doanh nghiêp phâi dô'i mât tâp trung; dinh hudng quân lÿ theo mô rung mot so van dé nhu nhau: nhùng thay hinh công ty, chuyên hành chinh tù dinh dôi mau chông sâu rông cüa khoa hoc - hudng nói bó sang h anh chinh hudng toi TAP CHI Q U Â N LŸ N H À N l/Ơ C - SĨ (1 /2 ) NG H IÊ N ClJU -T R A O O Ö I khâch hàng công dân De thuc hiên câc mue tiêu này, “nhiêu chinh sâch câi each hành chinh dune dua nhàm tao dieu kiên cho viêc dânh giâ hop lÿ hôa câc lira chon ngân sâch theo mô hinh doanh nghiêp, vi du nhu câc công eu kiëm toân, câc en quan hành chinh giâm sât hiêu suât quân tri ”12 Su thay doi cüng liên quan dën quan niêm vê' hiêu quâ: doi vôi eu quan hành chinh, hiêu quâ công viêc không thê don thuân “hiêu suât”, nàng suât nhu câc doanh nghiêp tu nhân mà chinh quyên phâi quân lÿ tôt hon câc nguôn lue dune phân bd; hiêu quâ duqc dânh giâ can eu vào mue dô thuc hiên câc mue tiêu câc dai biéu dân eu dat ra, chu khơng chỵ can eu vào khâ näng sinh loi vê mât tài chinh QLC phâi huông toi mue dich câi thiên “hiêu quâ công”, thông qua viêc cho phép chinh quyên (eu quan cụng quyờn) dat duỗrc cõc mue tiờu cõc thiêt ehe chinh tri giao cho voi mot chi phi toi thiëu Dieu doi hôi nhà nuôc phâi nô lue thuông xuyên täng näng suât, giâm chi phi mà khụng lm giõm chat luỗmg dich vu cung cap Trờn co su dô dân dên viêc xem xét lai eau trûc cüa quân lÿ, câc phuong thuc tô chûc lao dông phuong phâp quân lÿ Moi quôc gia dêu it nhiê'u di theo mô hinh QIC moi, dâc biêt duôi âp lue cüa Ngân hàng Thê giôi, von xem dô mot dieu kiên cüa “quân tri tôt” (good governance) Nhu vây, cô thê thay ràng, su chuyên dich tù mô hinh nhà nuôc phûc loi sang nhà nuôc dieu tiêt, cüng voi dô su hinh thành phô biên cüa phuong thüc QTC moi nhüng biên doi sâu sac cüa nhà nuôc duong dai, duôi tâc dông cüa TCH hôi nhâp quôc te Nhà nuôc tù cho cai tri, âp dàt bang câc mênh lênh dua lâp luân vi “loi ich chung” chuyên sang phuong thuc quân tri mêm déo, hop tâc, dàm phân vôi câc doi tâc phi nhà nuôc viêc xây dung hoach dinh câc chinh sâch công nhàm huụng toi mue tiờu hiờu quõ v hi hụa lỗri ich cüa câc chü thê khâc Tai Viêt Nam, mot bôi cânh moi quâ trinh TCH cüng dang dat vôi quân tri nhà nuôc, vi vây, cân doi moi tu quân tri quôc gia, cân cô câch tiëp cân phuong thuc quân tri moi thay vi nhùng câch làm dâ dupe thuc hiên ô giai doan truôc dô Bôi nëu không cô nhüng giâi phâp kip hiêu quâ dë nâng tâm quân tri cüa minh thỵ Viêt Nam së rat khơ thich ûng dupe vơi moi trng qn tri tồn câu hiên khô nâng cao dupe nâng lue canh tranh toàn câuD Chu thich: Ulrich Beck Was its Globalisierungl Frankfurt: Zweite Moderne, 1997 Ban dich tiëng Anh: What is Globalization? Cambridge: Polity Press, 2000, tr 29 Anthony Giddens The Consequences of Modernity Cambridge: Polity press, 1990 tr 64 David Harvey The Condition ofPostmodemity, an enquiry into the origins o f cultural change, Oxford; Cambridge: Blackwell, 1989 trich dân bôi Robert John H olton, G lobalization a n d the N ation-S tate London: Macmillan Press, 1989, tr 4,6,11,9 Jacques Chevallier L’Étatpost-modeme, Paris, NXB LGDJ, 2014, tr 29; 63; 70; 70 Jody Freeman Collaborative Governance in the Administrative State, 45 UCLA L REV 1, 3,1997 Wolfgang Schulz, Thorsten Held Regulated Self-Regulation as a Form o f Modem Government: An Analysis o f Case Studies from Media and Telecommunications Law, NXB University of Luton Press, 2004, tr 15-16 Colin Scott (2000) Accountability in the Regulatory State, Journal o f Law and Society, VoL 27, No 1 0,11 Jan-Erik Lan New Public Management: An Introduction, NXB Routledge, 2000, tr 35 - 36 ;3 John Pitseys Le concept de gouvernance, Revue interdisciplinaire d ’étudesjuridiques, tr 221 TAP CHI Q U Â N LŸ N H À N l/Ô C - S6 (1 /2 ) ... moi buôc nhà nuôc phài cô nhûng diê'u chinh quan vê mô hinh quân tri nhà nuôc dën moi quan giüa nhà nuôc vôi xâ hôi Tù mô hinh nhà nuôc phüc loi sang nhà nuôc diê'u tiët Dâu thé ky XXI, nhà nuôc... sàch cóng - bat càp giài phàp 12 Nguyin Vàn Quàn Quàn tri nhà nude boi cành toàn càu hóa 18 Phan Anh Hong Kiem sồt qn tri càc cd quan nhà nude PHÓ TONG BIÈN TÀP PHO TRÀCH N guyin Quang Vinh DT:... tiêt mang tỵnh nhà nuôc”7 Nhu vây, nhà nuôc diêu tiêt su chuyën dich câch thüc quân tri tù mô hinh truc tiép cung cap dich vu công gân vôi vai trô cüa nhà nuôc phûc loi sang mô hinh nhà nuôc giâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa , Quản trị nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn