Đồ án phân tích và thiết kế phần mềm quản lý nhân sự

56 14 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 22:24

Ai cũng biết công ty nào cũng vậy muốn tồn tại và phát triển thì phải có nhân tố con người; Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin các lập trình viên đã phát minh ra nhiều phần mềm hữu ích nhằm phục vụ cho công việc của con người và phần mềm quản lý nhân sự cũng là một trong những vấn đề con người quan tâm nhiều nhất, nó giúp cho công tác nghiệp vụ của các công ty giảm thiểu tối đa những vất vả trong công việc giúp cho việc lưu trữ hồ sơ dễ dàng hơn giảm thiểu diện tích các kho và thậm chí là không cần. Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta ngày phát triển, cố gắng hòa nhập rút ngắn khoảng cách với giới, việc nước ta trở thành thành viên WTO nhà kinh doanh ý đến đâu tư ngày nhiều vào Việt Nam Vì để không bị lạc hậu, để rút ngắn khoảng cách với nước, để đáp ứng yêu cầu tất yếu nhà đầu tư vào Việt Nam để nhà kinh doanh nước có đủ sức cạnh tranh với nước ngồi… bắt buộc phải đầu tư cho Công nghệ thông tin mà xác phần mềm tin học dùng cho công ty, bệnh viện v.v… Việc áp dụng phần mềm tin học vào lĩnh vực giúp nâng cao tính hiệu xác cơng việc, ngồi tiết kiệm thời gian giảm bớt mệt nhọc cho người khiến hệ thống công việc hoạt động nhịp nhàng Nhu cầu thực tế xã hội đòi hỏi người phải ln động sáng tạo để tạo ngày nhiều sản phẩm cho xã hội Các công ty luôn phát triển, hồ sơ tuyển vào nhiều lên đòi hỏi phải cần nhiều kho chứa hồ sơ để lưu trữ hồ sơ nhân viên vào công ty để giảm bất cập công tác quản lý nhân lương công ty, giải pháp hiệu đầu tư công nghệ thiết bị đại, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, tự động hố điều hành quản lý nhân để nâng cao chất lượng phục vụ, đổi phương thức quản lý, tăng xuất hiệu Đó nội dung đề cập đến đề tài Trang Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .7 1.1 Cơ sở đề tài 1.1.1 Lý chọn đề tài 1.1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 1.2 Nội dung nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu đề tài .9 1.2.2 Nội dung đề tài .9 1.2.3 Phương pháp nghiên cứu 12 1.2.4 Phạm vi nghiên cứu 13 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT .14 2.1 Giới thiệu Net FrameWork ngôn ngữ C# 14 2.1.1 Nền tảng Net .14 2.1.2 Net FrameWork 15 2.1.3 Biên dịch ngôn ngữ trung gian (MSIL) 16 2.1.4 Ngôn ngữ C# 17 2.2 Giới thiệu MSSQL 18 CHƯƠNG NỘI DUNG THỰC HIỆN 21 3.1 Sơ đồ USE – CASE .21 3.1.1 Danh sách Actor 21 3.1.2 Danh sách USE-CASE .22 3.2 Đặc tả USE-CASE 23 3.2.1 Đặc tả USE-CASE “Đăng Nhập” 23 3.2.2 Đặc tả USE-CASE “Phân Quyền” 25 3.2.3 Đặc tả USE-CASE “Xem danh sách nhân viên” 26 3.2.4 Đặc tả USE-CASE “Nhập hồ sơ nhân viên” 27 3.2.5 Đặc tả USE-CASE “Cập nhật hồ sơ nhân viên” 28 3.2.6 Đặc tả USE-CASE “Xóa hồ sơ nhân viên” 30 Trang Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân 3.2.7 Đặc tả USE-CASE “Tra cứu nhân viên theo đơn vị” .31 3.2.8 Đặc tả USE-CASE “Tính lương” .32 3.2.8 Đặc tả USE-CASE “Thay đổi tham số” 32 3.2.9 Đặc tả USE-CASE “Kỷ luật” 33 3.3 Sơ đồ lớp 34 3.3.1 Danh sách lớp đối tượng quan hệ: 35 3.3.2 Mô tả chi tiết lớp đối tượng 37 3.4 Sơ đồ logic .41 3.4.1 Bảng ghi .43 3.4.2 Mô tả chi tiết kiểu liệu 45 3.5 Kiến trúc hệ thống .57 3.5.1 Các thành phần kiến trúc hệ thống 58 3.5.2 Chi tiết thành phần kiến trúc hệ thống 59 3.6 Thiết kế giao diện 61 3.6.1 Thiết kế form hệ thống .62 3.6.2 Thiét kế form cập nhật danh mục 63 3.6.2 Thiết kế form Cập nhật nhân viên công ty 66 3.6.3 Thiết kế form Chức 69 3.7 Kết thực .70 3.7.1 Môi trường phát triển môi trường triển khai .70 3.7.2 Kết đạt 70 3.7.3 Hướng phát triển 71 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân Hình 2.1 Kiến trúc khung ứng dụng Net 15 Hình 3.1 Sơ đồ use-case tổng quát 21 Hình 3.2 Lược đồ 24 Hình 3.3 Lược đồ trạng thái Use-Case Đăng nhập .25 Hình 3.3 Sơ đồ lớp 35 Hình 3.4 Sơ đồ logic 43 Hình 3.5 Kiến trúc hệ thống 58 Hình 3.6 Chi tiết thành phần kiến trúc hệ thống 59 Hình 3.7 Thiết kế form đăng nhập 62 Hình 3.8 Thiết kế form đổi mật .63 Hình 3.9 Thiết kế form đăng ký .63 Hình 3.10 Thiết kế form danh mục 64 Hình 3.11 Thiết kế form bảng công 65 Hình 3.12 Thiết kế form Quản lý lương 65 Hình 3.13 Thiết kế form phòng ban .66 Hình 3.14 Thiết kế form nhập thông tin cho nhân viên 67 Hình 3.15 Thiết kế form nhập phận 68 Hình 3.16 Thiết kế form chế độ bảo hiểm 69 Hình 3.17 Thiết kế form chế độ Thai sản .69 Hình 3.18 Thiết kế form tra cứu 70 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân Bảng 3.1 Danh sách Actor 22 Bảng 3.2 Danh sách USE-CASE 23 Bảng 3.3 Danh sách lớp đối tượng quan hệ 37 Bảng 3.4 Mô tả chi tiết lớp đối tượng 41 Bảng 3.5 Bảng ghi .45 Bảng 3.6 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng nhân viên .46 Bảng 3.7 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng trình độ 46 Bảng 3.8 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng chi tiết trình độ 47 Bảng 3.9 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng tôn giáo 48 Bảng 3.10 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng dân tộc 48 Bảng 3.11 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng khen thưởng 48 Bảng 3.12 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng chi tiết khen thưởng 49 Bảng 3.13 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng kỷ luật 49 Bảng 3.14 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng chi tiết kỷ luật 50 Bảng 3.15 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng chức vụ 51 Bảng 3.16 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng phòng ban 51 Bảng 3.17 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng chuyển công tác 52 Bảng 3.18 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng thai sản 53 Bảng 3.19 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng bảng lương 54 Bảng 3.20 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng người dùng 54 Bảng 3.21 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng phân quyền 54 Bảng 3.22 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng hợp đồng 55 Bảng 3.23 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng chi tiết hợp đồng 56 Bảng 3.24 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng ngoại ngữ .56 Bảng 3.25 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng chi tiết ngoại ngữ 57 Bảng 3.26 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng tham số 57 Bảng 3.27 Thành phần kiến trúc hệ thống 58 Bảng 3.28 Chi tiết thành phần kiến trúc hệ thống 60 Bảng 3.29 Bảng Thiết kế giao diện 62 Trang Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân PHỤ LỤC Trang Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở đề tài 1.1.1 Lý chọn đề tài Hôm em chọn đề tài tốt nghiệp “Phân tích thiết kế phần mềm quản lý nhân sự” Ai biết công ty muốn tồn phát triển phải có nhân tố người; Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ Công nghệ thơng tin lập trình viên phát minh nhiều phần mềm hữu ích nhằm phục vụ cho công việc người phần mềm quản lý nhân vấn đề người quan tâm nhiều nhất, giúp cho cơng tác nghiệp vụ công ty giảm thiểu tối đa vất vả công việc giúp cho việc lưu trữ hồ sơ dễ dàng giảm thiểu diện tích kho chí khơng cần Đề tài quản lý nhân đề tài mới, thị trường có nhiều phần mềm Công ty phần mềm có chức tương tự chun nghiệp, mong muốn tìm hiểu phần kiến thức nhỏ nhoi sa mạc Công nghệ thông tin nên em vào tìm hiểu cấu tổ chức phát triển cơng ty để viết phần mềm quản lý nhân nhằm phục vụ cho lợi ích cơng ty Ứng dụng phần mềm em chưa hồn chỉnh nhiều thiếu sót cố gắng em bước đầu hòa nhập vào mơi trường làm việc bên tiếp xúc chập chững với Công nghệ thông tin Em mong quý thầy cô khoa tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành đề tài tốt Chương trình phần mềm quản lý nhân em lập trình ngơn ngữ lập trình C# Ngơn ngữ C# ngơn ngữ dẫn xuất từ C C++, tạo từ tảng phát triển Microsoft bắt đầu với công việc C C++ thêm vào đặc tính để làm cho ngơn ngữ dễ sử dụng Nhiều số đặc tính giống với đặc tính có ngơn ngữ Java Khơng dừng lại đó, Microsoft đưa số mục đích xây dựng ngơn ngữ Những mục đích được tóm tắt sau: C# ngôn ngữ đơn giản C# ngôn ngữ đại C# ngôn ngữ hướng đối tượng C# ngôn ngữ mạnh mẽ mềm dẻo C# ngơn ngữ có từ khóa C# ngơn ngữ hướng module Trang Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân C# chạy NetFramwork kết nối sở SQL Phần mềm giúp công ty quản lý hồ sơ, lương, chế độ nhân viên giúp giảm tải bớt việc tìm kiếm thời gian mà hiệu tính xác cao 1.1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài Mỗi lần muốn tìm hồ sơ nhân viên công ty người quản lý nhân lại phải tìm kho chứa xem hồ sơ nhân viên nằm đâu Như nhiều thời gian mà có khơng tìm hồ sơ nhân viên nhiều Công việc lưu trữ hồ sơ thủ công hầu hết khâu làm cho số lượng nhân viên tham gia vào việc lưu trữ hồ sơ nhiều lên.Việc thống kê báo cáo hàng tháng, hàng năm gặp nhiều khó khăn thơng tin nhân viên ngày nhiều Khi có nhân viên công ty việc người quản lý nhân viên cơng ty phải tìm kho xem hồ sơ đâu để chuyển sang kho lưu trữ việc Nếu hàng ngày lặp lặp lại nhiều lần người quản lý nhân gặp nhiều khó khăn cơng tác lưu trữ quản lý Quản lý nhân vấn đề then chốt công ty Quản lý nhân không tốt dẫn đến nhiều vấn đề bất cập công ty Chúng ta thấy tình trạng chấm nhầm cơng lưu trữ sai thông tin nhân viên, dẫn đến những xáo trộn phát lương Vì yêu cầu đặt làm để lưu trữ hồ sơ lương nhân viên cách hiệu nhất, giúp cho nhân viên cơng ty n tâm thoải mái làm việc đạt kết cao Ngoài lý có lý khiến em định chọn đề tài tốt nghiệp “Phân tích thiết kế phần mềm quản lý nhân sự” em mong muốn phần mềm quản lý nhân người hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý nhân công ty Bạn không cần thiết phải biết nhiều tin học, bạn sử dụng phần mềm quản lý nhân cách hiệu Giao diện thuận tiện dễ sử dụng chương trình ln khiến bạn cảm thấy thật thoải mái sử dụng phần mềm 1.2 Nội dung nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu đề tài Tìm hiểu, phân tích tốn QLNS Xây dựng phần mềm, số chức toán QLNS Trang Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân Phần mềm xếp, bố cục cách hợp lý, tạo điều kiện cho người sử dụng dễ định hướng việc sử dụng phần mềm 1.2.2 Nội dung đề tài - Tìm hiểu, nghiên cứu phân tích nghiệp vụ thực tế: * Quản lý công tác tuyển dụng công ty theo Thủ tục tuyển dụng: Nhận đăng ký nhận sự, trình ký Lập thông báo tuyển dụng, liên hệ trung tâm việc làm để thông báo tuyển dụng, chuyển thông báo tuyển dụng cho thư ký HC đăng báo Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, trả hồ sơ không đạt, lên danh sách trình TP/Giám Đốc Lập, gởi thư mời test theo yêu cầu TP, điện thoại báo ứng viên ngày test, chuẩn bị test – phòng test, chuyển test cho TP, lên danh sách kết test, thông báo ứng viên không đạt thư Lên danh sách vấn, thơng báo ứng viên phòng vấn điện thoại thư, tổ chức vấn (phòng họp, nhắc lại lịch), lên danh sách kết vấn, thông báo ứng viên không đạt yêu cầu, thông báo ứng viên đạt yêu cầu lịch nhận việc, lập giấy nhận việc * Chuyển bảng đánh giá ứng viên cho phòng kế tốn tính lương, lập bảng đánh giá ứng viên thử việc * Quản lý hồ sơ, lý lịch CNV tồn Cơng ty: lưu hồ sơ CNV file theo phận Lập danh sách CNV Công ty theo biểu mẫu, cập nhật định kỳ hàng tháng * Quản lý hồ sơ lý lịch ứng viên không đạt yêu cầu: lập danh sách ứng viên không đạt yêu cầu theo biểu mẫu danh sách vấn Thủ tục tuyển dụng, hồ sơ đợt tuyển dụng loại chức danh lưu giữ riêng theo thứ tự danh sách * Quản lý hồ sơ CNV nghỉ việc: tất CNV nghỉ việc lưu theo thứ tự thời gian, CNV nghỉ việc rút lại hồ sơ phải photo lưu hồ sơ, lập danh sách CNV nghỉ việc theo thời gian, danh sách CNV nghỉ việc tương tự danh sách CNV thời * Quản lý việc đào tạo cơng ty: lập kế hoạch, chương trình đào tạo, liên hệ sở đào tạo, làm thủ tục cho CNV đào tạo, lưu cấp – chứng đào tạo CNV, đánh giá kết đào tạo, lưu hồ sơ đào tạo Trang Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân * Quản lý văn phòng phẩm cơng ty: nhận đề xuất VPP, lập đề xuất mua VPP lần/tháng, cấp phát VPP theo yêu cầu, hàng tháng rà soát lại số lượng VVP tồn, lập thẻ kho để theo dõi việc nhập, cấp phát VPP, tồn VPP * Quản lý phân phát biểu mẫu liên quan đến hành chánh nhân sự: lưu biểu mẫu máy, in biểu mẫu lưu bìa còng biểu mẫu theo phận, hàng tuần chủ động thông tin cho phận tình hình sử dụng biểu mẫu, hàng tuần photo biểu mẫu theo yêu cầu tự làm thủ tục toán * Đề xuất phương án thưởng lễ, tết, trợ cấp cho người lao động tổ chức thực * Lập định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm….theo yêu cầu Trưởng phòng thực thủ tục liên quan * Thực chấm công cho nhân viên văn phòng lập bảng tổng kết cơng, cơng tăng ca, chuyển cho CNV ký tên, chuyển TP duyệt, chuyển P.Kế toán để tính lương cho nhân viên Trong q trình chấm công, phát nhân viên mới, nhân viên nghỉ việc đề xuất Trưởng phòng hướng xử lý * Quản lý nghỉ phép CNV, cụ thể là: nhận đơn xin nghỉ phép, lưu đơn xin nghỉ phép, hàng tháng báo cáo trường hợp CNV nghỉ vô kỷ luật (không phép) cho TP HCNS * Quản lý nghỉ việc CNV, cụ thể là: Nhận đơn xin nghỉ việc, chuyển TP ký, lưu đơn xin nghỉ việc Sau nhận biên bàn giao cơng việc, trình TP xem biên bàn giao, đơn xin nghỉ việc (của tất CNV tháng) từ 01 – 05 tháng sau, sau TP xác định phương án trả lương nghỉ việc cho CNV, chuyển giấy nghỉ việc có xác nhận (bản photo có đóng dấu HCNS) cho Phòng kế tốn để trả lương * Tiếp nhận loại công văn vào sổ công văn đến Phân loại chuyển công văn, giấy tờ cho nhân viên giao nhận (hoặc tự chuyển)đến phận liên quan Khi chuyển giao công văn, giấy tờ, phải yêu cầu người nhận ký vào sổ giao công văn Trang 10 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân ThaiSan STT Thuộc tính MaTS Kiểu nchar(20) MaNV NgayNghiSinh NgayTroLai TroCapCongTy nchar(20) datetime datetime number Ghi Cấp mã tự động, không null phép null phép null phép null phép null Bảng 3.18 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng thai sản BangLuong STT Thuộc tính Thang Nam MaNV MaPB LuongCB SoNgayTangC a LuongTangCa TienBaoHiem ThucLanh Kiểu nchar(20) nchar(20) datetime datetime number int Ghi không null không null không null phép null phép null phép null number number number phép null phép null phép null Bảng 3.19 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng bảng lương NguoiDung STT Thuộc tính TenDN MaNV MaPQ MatKhau Kiểu nchar(20) nchar(20) nchar(20) nchar(50) Ghi không null phép null phép null phép null Bảng 3.20 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng người dùng PhanQuyen STT Thuộc tính MaPQ TenPQ Kiểu nchar(20) nvarchar(50) Ghi không null phép null Bảng 3.21 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng phân quyền HopDong STT Thuộc tính MaloaiHD TenHD Kiểu nchar(20) nvarchar(50) Ghi không null phép null Bảng 3.22 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng hợp đồng CTHopDong STT Thuộc tính Kiểu Ghi Trang 42 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân SoHD MaNV MaLoaiHD NgayBatDau NgayKetThuc LuongCB MaCV nchar(20) nchar(20) nchar(20) datetime datetime number nchar(20) không null phép null phép null phép null phép null phép null phép null Bảng 3.23 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng chi tiết hợp đồng NgoaiNgu STT Thuộc tính MaNN TenNN Kiểu nchar(20) nvarchar(50) Ghi không null phép null Bảng 3.24 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng ngoại ngữ CTNgoaiNgu STT Thuộc tính MaCTNN MaNV MaNN TrinhDo NoiCap NgayCap Kiểu nchar(20) nchar(20) nchar(20) nvarchar(50) nvarchar(50) datetime Ghi không null phép null phép null phép null phép null phép null Bảng 3.25 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng chi tiết ngoại ngữ Trang 43 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân ThamSo STT Thuộc tính MaTS TenTS KieuDuLieu GiaTri GhiChu Kiểu Nchar(20) nchar(20) nchar(20) datetime datetime Ghi không null phép null phép null phép null phép null Bảng 3.26 Mô tả chi tiết kiểu liệu bảng tham số 3.5 Kiến trúc hệ thống 3.5.1 Các thành phần kiến trúc hệ thống Hình 3.5 Kiến trúc hệ thống Trang 44 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân Thành phần OGSClient OGSWebService OGSDatabaseManager Client-Quản lý Client-Admin Diễn giải Client Web Service Quản lý database Người quản lí hệ thống Người có quyền cao hệ thống Bảng 3.27 Thành phần kiến trúc hệ thống 3.5.2 Chi tiết thành phần kiến trúc hệ thống Hình 3.6 Chi tiết thành phần kiến trúc hệ thống Trang 45 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân Lớp đối Diễn giải tượng Resources Dùng để chứa hình ảnh icon sử dụng phần Program PhanQuyen DanToc Tim DMChucvu DMNN DMTrinhDo DoiMatKhau KhenThuong Dataprovider Luong HopDong ThaiSan mềm Để khai báo hàm main Cấp quyền sử dụng phần mềm Liệt kê dân tộc Để tìm kiếm thơng tin cần Để thêm ,chỉnh sửa lại thông tin chức vụ Để thêm,chỉnh sửa lại thông tin ngoại ngữ Để thêm,chỉnh sửa lại thông tin trình độ Để thay đổi mật người dùng Để khen thưởng nhân viên có thành tích Tạo kết nối đến liệu Tính lương nhân viên Liệt kê hợp đồng Lưu thông tin nhân viên nghỉ sinh nở Bảng 3.28 Chi tiết thành phần kiến trúc hệ thống Trang 46 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân 3.6 Thiết kế giao diện STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Tên hình Đăng nhập Màn hình Tạo phân quyền Đổi mật Chức vụ Tơn giáo Trình độ Ngoại ngữ Dân tộc Phòng ban Nhân viên Hợp đồng Chuyển cơng tác Tính lương Thai sản Tra cứu nhân viên Tra cứu phòng ban Ý nghĩa/Ghi Để đăng nhập vào hệ thống Chứa chức phần mềm Để tạo account tạo quyền truy xuất hệ thống Để sửa đổi mật cho người dùng hệ thống Để thêm ,xóa, sửa thơng tin chức vụ Để thêm ,xóa sửa thơng tin tơn giáo Để thêm,xóa,sửa trình độ nhân viên Tăng thêm,xóa,sửa thơng tin ngoại ngữ nhân viên Để thêm,xóa,sửa thơng tin dân tộc Để thêm,xóa,sửa phòng ban Để thêm,xóa,sửa thơn tin nhân viên Để thêm,xóa,sửa hợp đồng nhân viên Để lưu thông tin nhân viên bị chuyển cơng tác Để thêm,xóa,sửa lương nhân viên tính lương Để thêm,chỉnh sửa thơng tin nhân viên nghỉ sinh Tìm kiếm nhanh thơng tin nhân viên Tìm kiếm nhanh thơng tin phòng ban Bảng 3.29 Bảng Thiết kế giao diện Trang 47 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân 3.6.1 Thiết kế form hệ thống Thiết kế form đăng nhập: Hình 3.7 Thiết kế form đăng nhập Thiết kế form đổi mật khẩu: Hình 3.8 Thiết kế form đổi mật Trang 48 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân Thiết kế form Đăng ký Hình 3.9 Thiết kế form đăng ký 3.6.2 Thiét kế form cập nhật danh mục Danh Mục Hình 3.10 Thiết kế form danh mục Trang 49 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân Thiết kế form Bảng Cơng Hình 3.11 Thiết kế form bảng cơng Thiết kế form Quản Lý Lương Hình 3.12 Thiết kế form Quản lý lương Thiết kế form nhập phòng ban Trang 50 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân Hình 3.13 Thiết kế form phòng ban 3.6.2 Thiết kế form Cập nhật nhân viên công ty Thiết kế form nhập thơng tin cho nhân viên Hình 3.14 Thiết kế form nhập thông tin cho nhân viên Thiết kế form Nhập Bộ Phận Trang 51 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân Hình 3.15 Thiết kế form nhập phận Thiết kế form Quản Lý chế độ Chế Độ Bảo Hiểm Hình 3.16 Thiết kế form chế độ bảo hiểm Trang 52 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân Chế Độ Thai Sản Hình 3.17 Thiết kế form chế độ Thai sản 3.6.3 Thiết kế form Chức Thiết kế form Tra Cứu Hình 3.18 Thiết kế form tra cứu Trang 53 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân 3.7 Kết thực 3.7.1 Môi trường phát triển môi trường triển khai         Môi trường phát triển ứng dụng Hệ điều hảnh : Microsoft Win professional Hệ quản trị sở liệu: Microsoft SQL Express 2005 Cơng cụ phân tích thiết kế : Rational Rose Môi trường triển khai ứng dụng Hệ điều hành :Microsoft Windows Cần cài đặt : Net Framework 3.5 Khi chạy ứng dụng cần chép cài đặt đầy đủ tập tin 3.7.2 Kết đạt   Đã phân tích , thiết kế hết chức form đề tài Giao diện dể nhìn ,khơng gây nhàm chán cho người sử dụng 3.7.3 Hướng phát triển  Sẽ tiếp tục nghiên cứu để phát triển phần mềm hoàn thiện nữa, sửa chửa sai xót  Tiếp tục nghiên cứu để làm cho phần mềm thêm nhiều tính KẾT LUẬN Qua vấn đề trình bày đồ án, thấy việc tin học hóa q trình quản lý đem lại lợi ích to lớn Nó giúp cho cơng việc quản lý nhân dễ dàng hơn, giảm thiểu mát hỏng liệu trình quản lý Trong khuôn khổ đồ án, thời gian nghiên cứu không nhiều nên kết đạt chưa cao Hệ thống giải công việc sau: - Tìm hiểu tốn quản lý nhân CƠNG TY CỔ PHẦN XỬ LÍ MƠI TRƯỜNG MIỀN TRUNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI - Lập bảng phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân CƠNG TY CỔ PHẦN XỬ LÍ MƠI TRƯỜNG MIỀN TRUNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI Trang 54 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân - Xây dựng phần mềm quản lý nhân CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÍ MƠI TRƯỜNG MIỀN TRUNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI Phần mềm bao gồm chức : Quản lý sơ yếu lý lịch, quản lý thành viên trình độ cán bộ, tìm kiếm, xem thơng tin, Hệ thống đáp ứng số yêu cầu quản lý nhân CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÍ MƠI TRƯỜNG MIỀN TRUNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI Việc thực đề tài giúp chúng em trau dồi lại kiến thức học, đồng thời tìm hiểu nghiên cứu kiến thức để ứng dụng vào việc phát triển hệ thống thơng tin Những hạn chế chương trình Do thời gian thực đồ án tương đối hạn chế trình độ hiểu biết cơng cụ ngơn ngữ lập trình sử dụng chúng em nông cạn nên chưa khai thác hết mạnh hệ quản trị sở liệu SQL Server 2005 ngơn ngữ C# nên chương trình mang lại hiệu chưa cao Hệ thống chưa hồn chỉnh thiếu chức đánh giá nhân viên qua quý, tháng hay năm, Và hướng phát triển sau đề tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý; NXB Khoa học tự nhiên công nghệ; Hà Nội – 2007 [2] Nguyễn Thị Ngọc Mai, Lý Thuyết Cơ sở Dữ liệu; NXB Lao Động – Xã Hội; Hà Nội – 2007 [3] Phạm Hữu Khang, Quản trị SQL Server; NXB Lao Động – Xã Hội; Hà Nôi – 2008 Tiếng Anh: [1] Rational Software Corp., The Rational Unified Process , RationalSoftware Corp - 2000 Trang 55 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân Trang 56 ... Phân tích thiết kế phần mềm quản lý nhân sự em mong muốn phần mềm quản lý nhân người hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý nhân công ty Bạn không cần thiết phải biết nhiều tin học, bạn sử dụng phần. .. nghiệp Quản lý nhân CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở đề tài 1.1.1 Lý chọn đề tài Hôm em chọn đề tài tốt nghiệp Phân tích thiết kế phần mềm quản lý nhân sự Ai biết công ty muốn tồn phát triển phải có nhân. .. cơng tác Chức quản lý diễn biến trình đào tạo Chức quản lý diễn biến công tác Chức quản lý chấm công Chức quản lý lương nhân viên Trang 12 Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án phân tích và thiết kế phần mềm quản lý nhân sự, Đồ án phân tích và thiết kế phần mềm quản lý nhân sự, Enterpise Manager: Là ấn bản đầy đủ của SQL Server có thể chạy trên 32CPU và 64GB RAM. Có các dịch vụ phân tích dữ liệu Analysis Service.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn