CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN, GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN

25 16 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 21:09

CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN, GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN 1.1 Chính sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số 1.1.1 Khái niệm sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số Trước hết, cần hiểu khái niệm “chính sách” Theo từ điển Tiếng Việt “chính sách sách lược kế hoạch cụ thể nhằm đạt mục đích định, dựa vào đường lối trị chung tình hình thực tế mà đề ra” Theo James Anderon (2013), “chính sách chuỗi hoạt động mà quyền chọn làm hay khơng làm với tính tốn chủ đích rõ ràng, có tác động đến người dân” Theo tác giả Vũ Cao Đàm “chính sách tập hợp biện pháp thể chế hóa, mà chủ thể quyền lực chủ thể quản lý đưa ra, tạo ưu đãi nhóm xã hội, kích thích vào động hoạt động họ nhằm thực mục tiêu ưu tiên chiến lược phát triển hệ thống xã hội” Như vậy, qua khái niệm “chính sách” rút đặc điểm sau: - Chính sách chủ thể quyền lực chủ thể quản lý ban hành; - Chính sách ban hành vào đường lối trị chung tình hình thực tế; - Chính sách ban hành nhắm đến mục đích định, nhằm thực mục tiêu ưu tiên đó; sách ban hành có tính tốn chủ đích rõ ràng Từ khái niệm sách, rút khái niệm sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số, tập hợp chủ trương hành động nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số phủ, bao gồm mục tiêu mà phủ muốn đạt cách làm để thực thi mục tiêu Những mục tiêu bao gồm phát triển toàn diện lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội đời song đồng bào dân tốc thiểu số Như vậy, sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số sách quan trung ương địa phương ban hành nhằm ngân cao đời sống kinh tế, vật chất cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân tộc hướng tới giữ truyền thống văn hóa sắc cho tộc người thiểu số, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước 1.1.2 Nguyên tắc phân tích sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số Chính sách tổng thể quan điểm, tư tưởng, giải pháp công cụ mà Nhà nước sử dụng để tác động lên chủ thể KT – XH nhằm giải vấn đề nhằm thực thi mục tiêu định Chính vậy, phân tích sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số cần dựa nguyên tắc sau: Thứ nhất, phân tích phân tích sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu sách so sánh phạm vi nghiên cứu, phân tích ngun nhân hình thành sách cơng (phát giải vấn đề công), hay việc điều chỉnh sách Từ góc độ này, phân tích sách gần với nghiên cứu sách, chỗ kết phân tích khuyến nghị sách gián tiếp, mà khơng tập trung vào việc thiết kế, đề xuất hành động sách (policy actions) Thứ hai, cách tiếp cận phân tích phân tích sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số dựa mục đích phân tích Chuyên gia phân tích vào kết phân tích để đưa đề xuất, “lời khuyên” thuyết phục cho nhà hoạch định sách Ở đây, phân tích sách nghiêng thực hành, với đòi hỏi cao kỹ phân tích, thiết kế sách, vừa khoa học, vừa nghệ thuật Phân tích sách khơng nghiên cứu q trình sách, mà can dự, tham gia tích cực vào q trình Để thực thi tốt vai trò “dịch vụ” cung cấp tư vấn sách, thường nhấn mạnh giai đoạn phát vấn đề lập chương trình, phân tích sách bao gồm bước như: (1) phát hiện, lựa chọn vấn đề cần giải quyết; (2) lựa chọn sử dụng công cụ phân tích thích hợp, ví dụ phân tích chi phí – lợi ích, phân tích chi phí – hiệu quả, đánh giá tác động dự án luật; (3) hình thành, đề xuất giải pháp giải vấn đề; (4) xác định tiêu chí đánh giá; (5) trình bày dạng văn mẫu, kể lại “câu ctỉnh ” tìm kiếm, hình thành lời khuyên hợp lý, thuyết phục người làm sách Một số nhóm hành vi phân tích sách bao gồm: nghiên cứu phân tích, thiết kế khuyến nghị, làm sáng tỏ giá trị lập luận, tư vấn chiến lược, dân chủ hóa, trung gian Trong tình thực tiễn, chun gia phân tích sử dụng kết hợp hành vi này, thường không bao gồm tất Mục tiêu phân tích sách đóng góp nâng cao chất lượng kết đạt trình hoạch định sách, hay ví giúp làm “chính sách thơng minh” Thực tế là, cách tiếp cận phân tích sách khác nhau, từ lĩnh vực nghiên cứu khác đưa đề xuất giải pháp khác cho vấn đề, tập trung vào giá trị đặc thù Vì thế, phân tích sách cần giải vấn đề điều kiện thích ứng với tình có nhiều chủ thể làm sách cơng, với giá trị đa dạng Điều thể rõ, từ giai đoạn lập chương trình nghị hoạt động Quốc hội, tính chất đại diện cho nhiều nhóm khác nhau, với lợi ích mối quan tâm khác xã hội Như vậy, nhận thấy, sách lựa chọn: lựa chọn mục tiêu; lựa chọn lý cho hành động, không hành động nhà nước; lựa chọn nguồn lực để nhằm đạt mục tiêu trên, phân tích sách trình tìm kiếm, đưa lời khuyên hữu ích hợp lý để làm sở cho định hình thành, lựa chọn sách Đương nhiên, khơng phải lời khun trở thành sách Về mối quan hệ quy trình hoạch định sách, quy trình lập pháp phân tích sách: Hiểu theo nghĩa rộng quy trình sách bao hàm quy trình lập pháp Trong đó, quy trình lập pháp, số quốc gia xem phân tích sách giai đoạn tiền lập pháp quy trình Bởi vì, phân tích sách đóng vai trò quan trọng việc xác định vấn đề công cộng đề giải pháp sách, mà thơng thường, nhiều giải pháp sách cần luật hóa Chính thế, phân tích sách (theo nghĩa hẹp, với bước nêu trên) xem giai đoạn, hay yêu cầu công việc quan trọng quy trình sách quy trình lập pháp Đưa phân tích sách thành giai đoạn, hay yêu cầu bắt buộc giai đoạn quy trình lập pháp, để khẳng định tầm quan trọng phân tích sách tiền lập pháp Nhìn chung, khơng nên hiểu phân tích sách xuất hiện, giai đoạn riêng rẽ, không cần thiết giai đoạn sau quy trình lập pháp quy trình sách Các bước phân tích sách khác với quy trình hoạch định sách chỗ, phân tích sách thực thi để trả lời sáng tỏ câu hỏi nhà nước nên làm gì? quy trình hoạch định sách cho biết sách làm nào, sao? Ngoài ra, số nghiên cứu phân biệt phân tích phân tích sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số với đánh giá phân tích sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số (theo nghĩa phương pháp phân tích chương trình) chỗ: phân tích sách để cân nhắc nên làm gì, đánh giá sách để xem xét, đánh giá làm Còn cách tiếp cận rộng hơn, phân tích sách xem bao gồm số phương pháp, có đánh giá sách Phân tích sách, thế, diễn giai đoạn trước, sau trình sách Một sách, dự luật cần phân tích, đánh giá suốt q trình Phân tích sách khơng dừng lại việc đưa khuyến nghị, hay lựa chọn giải pháp giải vấn đề kinh tế xã hội Nó cung cấp cơng cụ cần thiết để phân tích, đánh giá kết phương án sách thơng qua, trình thực thi hiệu đạt phân tích sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số 1.1.3 Nội dung sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện 1.1.3.1 Nhóm sách kinh tế Chính sách số kinh tế nhóm sách hướng tới cải thiện, phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao đời song vật chất cho người dân tộc thiểu quyền cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành địa phương có nhiều nỗ lực để triển khai nghị Đảng, nghị Quốc hội việc xây dựng, ban hành tổ chức thực sách nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số miền núi Với tinh thần trên, hệ thống sách, pháp luật hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số khơng ngừng hồn thiện, từ năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 41 văn đề cập việc ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi, có 15 đề án sách dân tộc Tính đến nay, Việt Nam có 54 sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số người vùng miền núi hiệu lực Thơng qua việc thực sách hỗ trợ, vùng dân tộc thiểu số Cụ thể, ban hành đầy đủ hệ thống sách dân tộc, bao phủ toàn diện lĩnh vực, nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; phát triển giáo dục đào tạo; y tế; văn hóa; phát triển nguồn nhân lực xây dựng hệ thống trị sở vững mạnh Thực phân cấp triệt địa phương cấp huyện tổ chức thực sách phát triển kinh tế cho dân tộc thiểu số; bộ, ngành Trung ương chủ yếu nghiên cứu, tham mưu ban hành sách, hướng dẫn kiểm tra q trình thực hiện, tổng hợp đánh giá kết tháo gỡ khó khăn, bất cập đặt thực tiễn; giảm khâu trung gian, tích hợp số sách, khắc phục bước tình trạng giàn trải, chồng chéo sách Hiện nay, hệ thống c sách phát triển kinh tế cho dân tộc thiểu số ngày đồng bộ, toàn diện, bao phủ rộng khắp nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội Nội dung nhóm sách phát triển kinh tế cho dân tộc thiểu huy động nguồn lực đầu tư phát triển toàn xã hội ngày tăng, bước đầu bảo đảm cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội an sinh xã hội (nhất giảm nghèo, giáo dục y tế) Việc tổ chức thực sách bước cải tiến nhằm tăng cường hiệu sách Tập trung nguồn lực giải đất ở, đất sản xuất cho người dân tộc thiểu số theo đề án duyệt; đẩy mạnh giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất lâm nghiệp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho đồng bào; giải tình trạng di dân khơng theo quy hoạch; khắc phục hạn chế, tồn công tác di dân, tái định cư cơng trình thủy lợi, thủy điện; khẩn trương di dời, bố trí lại dân cư nơi có nguy sạt lở nguy hiểm số địa phương để bảo đảm ổn định xã hội 1.1.3.2 Nhóm sách xã hội Việt Nam quốc gia có nhiều dân tộc thiểu số nên sách dân tộc ln quan tâm, trọng Chính sách xã hội dân tộc thiểu số hệ thống sách Đảng, Nhà nước thực thi thông qua máy hành pháp nhằm quản lý phát triển kinh tế, trị, văn hố, xã hội dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thiết lập bình đẳng hòa nhập phát triển, củng cố, tăng cường đoàn kết thống cộng đồng dân tộc Việt Nam Chính sách xã hội dân tộc thiểu số quy định quan điểm vấn đề dân tộc, xử lý vấn đề dân tộc cách thức thực cơng tác dân tộc Nó bao hàm nhiều lĩnh vực, nhiều nội dung tất mặt đời sống kinh tế trị, văn hố Chính sách xã hội dân tộc thiểu số phận cấu thành hệ thống sách dân tộc, mục tiêu, nội dung phát triển văn hóaxã hội vùng đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số Việc xây dựng tổ chức thực sách xã hội dân tộc thiểu số, để bảo đảm hiệu lực, hiệu cần bám sát đặc điểm tình hình thực tiễn cụ thể, Nghị 22 - NQ/TW ngày 29-11-1989 Bộ Chính trị, Khóa VI u cầu: “phải tính đầy đủ đến đặc điểm tự nhiên, lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hoá, phong tục, tập quán miền núi nói chung riêng vùng, dân tộc”(2) Rõ ràng, yếu tố đặc điểm xã hội, văn hóa, phong tục, tập quán nhấn mạnh, bên cạnh yếu tố đặc điểm tự nhiên, lịch sử kinh tế đặt bối cảnh miền núi nói chung vùng, dân tộc nói riêng Việc xây dựng sách xã hội dân tộc thiểu số chương trình dự án phát triển vùng dân tộc thiểu số cần thiết phải xem xét, tính tới yếu tố, đặc điểm văn hóa vốn có nó, điều kiện để bảo đảm cho tính phù hợp sách Chính sách xã hội dân tộc thiểu số mang tính trị sâu sắc, thể chế hóa chủ trương, đường lối Đảng Nhà n¬ước Nguyên tắc bao trùm lớn thể cách đầy đủ quyền bình đẳng trị, văn hố - xã hội đồn kết dân tộc, giúp đỡ lẫn phát triển Tại Điều 5, Hiếp pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có ghi: “(1) Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quốc gia thống dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam (2) Các dân tộc bình đẳng, đồn kết, tơn trọng giúp phát triển; nghiêm cấm hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc (3) Ngôn ngữ quốc gia tiếng Việt Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp (4) Nhà nước thực sách phát triển toàn diện tạo điều kiện để dân tộc thiểu số phát huy nội lực, phát triển với đất nước” Có thể nhận thấy, quy luật phát triển không đồng đều, làm cho đời sống xã hội dân tộc chênh lệch gây nên mặc cảm, tự ti, làm giảm yếu tố động lực phát triển cộng đồng dân tộc Điều gây bất lợi việc xây dựng đoàn kết dân tộc, mối quan hệ dân tộc trở nên phức tạp dễ vượt khỏi phạm vi dân tộc trở thành quan hệ quốc gia quốc tế bị lực thù địch lợi dụng Phát triển xã hội, bước cải thiện nâng cao mặt đời sống nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách phát triển vùng, dân tộc mục tiêu lớn đặt cho cơng tác dân tộc nói riêng cơng tác quản lý nhà nước quốc gia nói chung Đây sở quan trọng để thực hoạt động văn hóa sách xã hội dân tộc thiểu số, bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc thiểu số 1.2 Tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện 1.2.1 Khái niệm mục tiêu tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện 1.2.1.1 Khái niệm tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện Sau sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số ban hành sách cần triển khai thực thi thực tế Giai đoạn đóng vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính chất bước ngoặt giúp cho sách thực hóa mang lại kết cụ thể lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội mà sách hướng tới Các quan nhà nước trung ương địa phương, trước hết máy hành nhà nước đảm nhiệm chức Tổ chức thực thi sách có vị trí quan trọng, khâu hợp thành chu trình sách, thiếu cơng đoạn chu trình sách khơng thể tồn trung tâm kết nối bước chu trình sách thành hệ thống, với thực thi sách, bước bước quan trọng khơng thể thiếu khâu thực hố sách vào đời sống xã hội Chúng ta nhận thấy hoạch định sách tốt khó khăn trải qua nhiều cơng đoạn cho dù sách có tốt đến khơng tổ chức thực thi hay thực thi khơng mang lại hiệu quả, không đạt mục tiêu mà uy tín Nhà nước bị ảnh hưởng Như vậy, qua phân tích thấy vai trò quan trọng thực thi sách cơng Tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện q trình biến sách thành kết thực tế thông qua hoạt động có tổ chức máy quyền cấp huyện nhằm đạt mục tiêu sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện đề Tổ chức thực thi sách để bước thực mục tiêu sách mục tiêu chung Mục tiêu sách có liên quan đến nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực nên lúc giải hết tất mà phải lần lượt, việc thực thi sách cơng giải vấn đề mối quan hệ biện chứng với mục tiêu chung giải vấn đề đặt Trong thực tế mục tiêu sách đạt thơng qua thực thi sách, đồng thời mục tiêu sách có quan hệ ảnh hưởng đến mục tiêu chung 1.2.1.2 Mục tiêu tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện Chính sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng việc giải vấn đề trọng tâm kinh tế, xã hội văn hóa truyền thống cho sắc tộc người thiểu số địa phương Chính quyền cấp huyện đóng vai trò quan trọng khâu q trình tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số địa bàn huyện từ khâu chuẩn bị tổ chức thực thi sách, đạo thực thi sách kiểm sốt, đánh giá việc thực sách Việc tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện chủ yếu hướng tới mục tiêu đảm bảo sách ban hành thực thi hiệu thực tế, cụ thể sau: a) Mục tiêu xã hội Tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số lấy mục tiêu xã hội hóa việc bảo vệ văn hóa truyền thống, phát triển, giải vấn đề sinh kế, cải thiện đời sống cho người người dân tộc thiểu số Đây mục tiêu trọng tâm, mang tính nhân văn sách, từ tạo điều kiện để Nhà nước giải sách phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh trị xã hội cộng đồng người dân tộc thiểu số b) Mục tiêu kinh tế Tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số giúp địa phương quản lý kinh tế, phát triển sản xuất ngâng cao đời sống vật chất, thu nhập bền vững co công đồng người dân tộc thiểu số, đáp ứng cho việc bảo vệ phát triển kinh tế vốn có địa phương, tạo việc làm đẩy mạnh sản xuất, giúp đời sống đồng bào cải thiện, nâng cao c) Mục tiêu phát triểu văn hóa, giữ gìn sắc truyền thống dân tộc Mục đích cuối tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số, bảo vệ phát triểu văn hóa, giữ gìn sắc truyền thống dân tộc cộng đồng dân tộc thiểu số… đảm bảo văn hóa truyền thống dân tộc bền vững, đóng góp vào cơng bảo vệ văn hóa, phát triển trì phong tục truyền thống nước ta 1.2.2 Nội dung tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện Q trình thực thi sách nói chung q trình thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện gồm 03 giai đoạn sau: Giai đoạn thứ chuẩn bị triển khai sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện bao gồm: xây dựng máy tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện; lập kế hoạch triển khai sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số; văn hướng dẫn triển khai sách Giai đoạn thứ hai đạo triển khai sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện bao gồm: truyền thơng tư vấn sách; thực thi sách; vận hành ngân sách phối hợp quan ban hành thực thi sách Giai đoạn thứ ba kiểm sốt thực sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện bao gồm bước xây dựng hệ thống thông tin phản hồi tiến hành giám sát, đánh giá thực sách 1.2.2.1 Chuẩn bị triển khai sách a) Tổ chức máy thực thi sách Xây dựng cấu máy thực thi sách địa phương, UBND huyện quan đạo trực tiếp thực thi sách Phòng văn hóa thơng tin huyện quan đầu mối phối hợp với Ủy ban Mặt trân tổ quốc huyện ban ngành liên quan triển khai thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện Tại địa phương, Ban đạo thực thi sách thành lập Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban đạo Bộ máy thực thi sách quyền cấp huyện bao gồm cấu tổ chức máy nhân bố trí cấu máy để thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số Cơ cấu máy thực thi sách quyền cấp huyện tập hợp quan/tổ chức/bộ phận thuộc quyền cấp huyện có mối quan hệ phụ thuộc lẫn với chức quyền hạn định bố trí theo cấp theo khâu nhằm thực mục tiêu nhiệm vụ đề Những quan bao gồm: Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Các phòng ban phụ trách lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, xây dựng, kế hoạch đầu tư; tài chính; tài ngun mơi trường Nhân thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số gồm cán bộ, công chức, viên chức máy thực thi sách cán trực tiếp thực hoạt động việc thực thi Những nhân cần có kiến thức kỹ cần thiết để tổ chức thực thi sách Kiến thức cần thiết bao gồm kiến thức quản lý, số kỹ cần thiết bao gồm kỹ lập kế hoạch, quản lý thay đổi, có lực đánh giá, giám sát thực sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số cách khách quan, có lực thông tin truyền thông b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực thi sách - Xây dựng kế hoạch: Xây dựng kế hoạch triển khai sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện việc quan thực thi sách vào nhiệm vụ, chức tiến hành xây dựng chương trình hành động để đưa sách vào thực tế Các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh văn hướng dẫn Trung ương, tỉnh tình hình thực tế địa phương, xây dựng chương trình, kế hoạch thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số địa phương mình, đảm bảo kế hoạch, tiến độ hiệu Trên sở sách ban hành nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu sốcủa quyền cấp huyện, quan mát thực thi sách huyện tiến hành xây dựng loại kế hoạch, chương trình, dự án nhằm cụ thể hóa sách sở cho việc triển khai sách Các ban ngành có liên quan đến tổ chức thực thi sách cần xây dựng văn hướng dẫn, kế hoạch triển khai môi trường, xây dựng trạm xăng dầu, kế hoạch truyền thông, kiểm tra, giám sát, kế hoạch nhân sở vật chất - Xây dựng văn hướng dẫn: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực thuộc tỉnh xây dựng ban hành văn xác định quy định đối tượng áp dụng sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số địa phương Để triển khai sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số, quyền cấp huyện ban hành văn hướng dẫn triển khai Các văn sở cho quan liên quan máy tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền huyện thực việc cách cụ thể đảm bảo hiệu - Tổ chức tập huấn: Tổ chức tập huấn sách việc nâng cao nhận thức xã hội sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu qua hình thức tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định; tổ chức lớp tập huấn xây dựng đề án, dự án triển khai Nghị định; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức nhân dân sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số Việc tổ chức tập huấn triển khai sách khâu quan trọng giai đoạn chuẩn bị triển khai sách khâu mà quyền cấp huyện cung cấp tài liệu, kiến thức kỹ cần thiết cho cán máy tổ chức thực thi sách để họ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt mục đích, nội dung q trình tổ chức thực thi sách thi hành nhiệm vụ Nội dung tập huấn sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số địa bàn huyện bao gồm: quy trình, thủ tục lập kế hoạch triển khai sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số, chế thông tin báo cáo phần việc thực hiện, nội dung sách ban hành từ cấp Trung ương đến cấp địa phương, thời hạn thực phần việc cụ thể Cơng tác tập huấn sách cần triển khai trước hết với cán máy quản lý nhà nước Tại địa phương, việc nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm, lực thực thi sách cho cán máy quan trọng, nhằm đảm bảo q trình thực thi sách mang lại hiệu cao 1.2.2.2 Chỉ đạo thực thi sách Ở giai đoạn này, máy tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số thực nhiệm vụ đạo triển khai sách với hoạt động sau: - Truyền thơng tư vấn sách: Cơng tác truyền thơng tư vấn sách đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo thực thành cơng mục tiêu đề quyền cấp huyện Mục tiêu hoạt động truyền thông tư vấn sách giúp người dân hiểu biết sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện, nhằm dành ủng hộ đồng thuận người dân Bên cạnh đó, mục tiêu truyền thơng sách để nâng cao nhận thức, đóng góp tổ chức đặc biệt doanh nghiệp vào góp vốn theo hình thức hợp tác cơng tư xây dựng nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số huyện Vì vậy, nội dung truyền thông chủ yếu cho người dân doanh nghiệp tập trung vào điểm mấu chốt sau: + Phổ biến tầm nhìn nội dung sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số địa bàn huyện; + Phổ biến ý nghĩa vai trò sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số phát triển KT-XH địa phương; + Giới thiệu danh mục dự án kêu gọi đầu tư nội dung dự án tới người dân doanh nghiệp; Hoạt động truyền thơng thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng báo đài, tổ chức buổi xúc tiến đầu tư, trưng bày triển lãm giới thiệu sách dự án nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu sốtrên địa bàn tỉnh - Triển khai dự án, đề án: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực thuộc tỉnh tổ chức xây dựng, phê duyệt đề án, dự án liên quan đến triển khai thực thi dự án Những năm vừa qua, văn hoá vùng dân tộc thiểu số nước ta quan tâm đầu tư đáng kể nhằm nâng cao mức độ hưởng thụ cho người dân Cụ thể Chương trình phủ sóng phát thanh, truyền hình cho vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo; Chương trình bảo tồn văn hoá dân tộc thiểu số Tây Nguyên gần Chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thơng tin sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” theo Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20-12-2011 Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 Thủ tướng Chính phủ Trong q trình triển khai, nhiều hoạt động lồng ghép nội dung phổ biến khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, kế hoạch hoá gia đình, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, để xố đói giảm nghèo có tác động tích cực Thiết chế văn hố vùng dân tộc tăng cường cách đáng kể, nâng cao khả tiếp cận thông tin cho người dân nhiều mặt, nắm bắt phát triển chung đất nước đường lối chủ trương, sách Đảng - Thực thi kế hoạch: Trong giai đoạn này, quan máy tổ chức thực thi sách, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tổ chức thực kế hoạch/chương trình/ dự án nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số Các phòng ban liên quan giao thơng vận tải, xây dựng kế hoạch đầu tư quan đầu mối phụ trách triển khai kế hoạch/chương trình nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số Ngoài quan quản lý huyện tùy theo thẩm quyền quản lý thực dự án có huy động vốn khu vực tư nhân theo hình thức hợp tác cơng tư - Vận hành ngân sách: Tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số liên quan đến việc huy động vận hành ngân sách Mục tiêu giai đoạn sử dụng có hiệu nguồn ngân sách hỗ trợ từ Trung ương, bộ, ngành, tỉnh cho việc tổ chức thực thi Trong đó, sử dụng tốt nguồn: Hỗ trợ có mục tiêu hàng năm Chính phủ; vốn Trái phiếu Chính phủ; Nguồn vốn tín dụng nhà nước bảo lãnh; Nguồn vốn ODA; nguồn vốn tỉnh để đầu tư xây dựng kinh tế, văn hóa có liên quan đến người dân tộc thiểu số trọng điểm huyện Mỗi nguồn vốn nói phải phân bổ sử dụng theo quy chế quản lý vốn cụ thể Ngoài ra, nguồn vốn người dân đóng góp - Phối hợp thực thi quan hữu quan: Chính sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số sách mang ý nghĩa kinh tế - xã hội sâu sắc có liên quan đến nhiều quan, ban, ngành Trung ương địa phương Việc tiến hành phối hợp hoạt động ban ngành, địa phương, tổ chức quần chúng nhân dân có tác dụng quan trọng việc huy động tối đa sức mạnh toàn xã hội nhằm thực thi sách thành cơng Ủy ban nhân dân cấp huyện quan chủ trì thực thi sách địa phương, có trách nhiệm phối hợp với Bộ, ngành Trung ương, đạo quan địa phương cấp sở triển khai hoạt động thực thi sách Tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số cần phối hợp nhiều quan ban ngành khác Trước hết phối hợp phòng ban máy quản lý quyền cấp huyện Thêm nữa, phối hợp với quan truyền thơng truyền hình, phát thanh, báo chí nội dung phối hợp quan trọng Mặt khác phối hợp với tổ chức trị xã hội Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ… nhiều cơng việc truyền thơng quy hoạch, giải phóng mặt để lấy đất xây dựng hạ tầng nội dung cần quan tâm giai đoạn 1.2.2.3 Kiểm sốt thực thi sách - Chế độ báo cáo giám sát thông tin phản hồi từ việc thực thi sách: Ban Chỉ đạo, Tổ cơng tác quyền cấp huyện tổ chức nhiều họp, đợt khảo sát địa bàn thí điểm, huy động nhiều cán cấ, xã thôn dành thời gian để giúp UBND huyện tổ chức triển khai sách địa phương Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua đơn vị chuyên môn trực thuộc, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tiến độ thực thi , phối hợp giải khó khăn vướng mắc địa phương phạm vi thẩm quyền Hệ thống thông tin phản hồi yêu cầu để có thơng tin cho hoạt động giám sát đánh giá việc tổ chức thực thi sách Thơng tin tổ chức thực thi sách lấy từ nhiều kênh: - Kênh báo cáo chủ đầu tư ban quản lý dự án - Kênh báo cáo sở ban ngành quyền cấp tỉnh - Kênh thơng tin từ quyền cấp huyện - Kênh thơng tin từ người dân nhà đầu tư - Kênh thông tin từ quan quản lý trung ương… Mỗi kênh thơng tin nói có lợi định việc cung cấp thông tin cho giám sát đánh giá việc tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số - Tiến hành giám sát, đánh giá thực thi sách: Giám sát việc tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số bao gồm: - Giám sát tình hình ban hành văn hướng tổ chức thực thi nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số - Giám sát tình hình thực văn hướng dẫn tổ chức thực thi nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số - Giám sát tình hình lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư theo quy hoạch tỉnh huyện - Giám sát tình hình thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư quản lý thực dự án đầu tư theo quy hoạch tỉnh huyện - Giám sát việc phân bổ sử dụng vốn ngân sách nhà nước q trình tổ chức thực thi sách - Giám sát tình hình thực dự án đầu tư theo quy hoạch tỉnh huyện Nội dung đánh giá việc tổ chức thực thi sách: Đánh giá thực thi sách cơng việc quan trọng nhằm điều chỉnh hồn thiện sách Từ thông tin qua việc nắm bắt thông tin, kiểm tra giám sát việc thực thi hính sách, quan thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số đánh giá bước đổi quan trọng để phát huy giá trị lâm nghiệp kinh tế, xã hộigóp phần đảm bảo cho phát triển bền vững đất nước Tuy nhiên, trình thực thi sách địa phương tồn nhiều khó khăn, vướng mắc, hiệu sách mang lại chưa thật cao có chuyển biến rõ rệt việc nâng cao đời sống người dân - Đánh giá tình hình kết tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số - Đánh giá ảnh hưởng kết tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội địa phương - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tới kết quả, tác động không tốt việc tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số - Điều chỉnh hoàn thiện sách: Thơng qua việc đánh giá thực thi sách, phát vấn đề tồn thân sách q trình thực thi Khi cần phải có giải pháp điều chỉnh sách kịp thời Có thể điều chỉnh số yếu tố cốt lõi sách điều chỉnh mục tiêu, điều chỉnh số cơng cụ giải pháp thực thi sách, cần phải điều chỉnh thời gian thực thi sách, máy thực thi sách, ngân sách cho thực thi sách Tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số cần phối hợp nhiều quan ban ngành khác Trước hết phối hợp phòng ban máy quản lý quyền cấp huyện Thêm nữa, phối hợp với quan truyền thơng truyền hình, phát thanh, báo chí nội dung phối hợp quan trọng Mặt khác phối hợp với tổ chức trị xã hội Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ… nhiều cơng việc truyền thơng quy hoạch, giải phóng mặt để lấy đất xây dựng hạ tầng nội dung cần quan tâm giai đoạn 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền cấp huyện 1.2.3.1 Nhân tố thuộc sách Nếu sách ban hành cụ thể, rõ ràng việc tổ chức thực thi sách dễ dàng nhiều so với sách ban hành chung chung, không cụ thể Việc ban hành hàng loạt văn sách nói chung khơng trường hợp dẫn đến tình trạng chồng chéo, trùng lắp, chí mâu thuẫn văn bản, mà cuối chi phối chúng việc thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu sốtrên địa bàn theo nhiều chiều hướng khác nhau, khiến cho hoạt động không đạt mục tiêu mong muốn Đôi nhiều sách ban hành khơng khơng giải vấn đề đặt mà gây hiệu ứng làm trầm trọng hóa vấn đề Do đó, việc ban hành sách từ xuống cần thống với nhau, tránh tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn dẫn đến lúng túng cấp quyền địa phương ban hành sách triển khai, hướng dẫn thi hành Cụ thể: - Phạm vi, quyền lợi đối tượng sách hướng tới người dân rộng hay hẹp yếu tố tác động trực tiếp đến hoạch định thực thi sách hiệu hay khơng, nhanh hay chậm, thuận lợi hay khó khăn - Tính qn thống nội dung sách hiểu việc bảo đảm để nội dung sách thể quán toàn hệ thống văn quan thực thi, không mâu thuẫn hay chồng chéo với để đạt mục tiêu sách đề 1.2.3.2 Nhân tố thuộc quyền huyện Là yếu tố thuộc quan công quyền, cán công chức chủ động chi phối đến q trình thực thi sách nên có ảnh hưởng đến việc thực thi Cụ thể sau: - Sự tâm lãnh đạo huyện ảnh hưởng lớn đến kết tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số Lãnh đạo huyện đội ngũ định thành cơng sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số địa bàn huyện Thực tế chứng minh địa phương có đội ngũ lãnh đạo động, cam kết đến việc tổ chức thực thi sách đảm bảo triển khai cách có hiệu lực Một đội ngũ lãnh đạo quyền cấp huyện tâm thể không cam kết mà thể nhiều minh bạch, rõ ràng, tối thiểu hóa tình trạng hối lộ, tham nhũng tổ chức thực thi sách Muốn huyện cần có chế bổ nhiệm lãnh đạo huyện công bằng, minh bạch để tạo đội ngũ lãnh đạo dân, cam kết tổ chức thực thi sách nói chung sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số địa bàn huyện nói riêng - Tiềm lực tài huyện nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số Một huyện có tiềm lực tài mạnh, có đủ nguồn vốn bổ sung bên cạnh ngân sách tỉnh xây dựng bảo trì tuyến đường đặc biệt tuyến đường huyện Ngược lại, huyện nghèo không đủ điều kiện vốn đề nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu sốvà cản trở thành cơng triển khai sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số Do đó, việc tổ chức thực thi sách hỗ trợ thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu sốngay từ giai đoạn cần phải dự trù nguồn kinh phí để có phương án chủ động q trình tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số địa bàn huyện 1.2.3.3 Nhân tố thuộc đối tượng sách Nhóm nhân tố thuộc đối tượng sách, hay nói cách khác người dân Sự ủng hộ người dân yếu tố quan trọng không nhỏ thành bại công tác tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số Chính sách triển khai thực tế có liên quan thiết thực đến quyền lợi người dân Yếu tố có quan hệ mật thiết với quy hoạch lòng dân, người dân hiểu rõ lôi tham gia người dân Nếu ủng hộ người dân, người dân chấp nhận sẵn sàng tham gia tích cực vào cơng tác giải phóng mặt lấy đất xây dựng đường, người dân ủng hộ kinh phí cho đầu tư xây dựng tuyến đường nông thôn, tuyến đường đến trung tâm xã theo sách xã hội hóa nguồn vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng 1.2.3.4 Nhân tố khác Các nhân tố khác tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương ảnh hưởng đến việc tổ chức thực thi sách Một kinh tế ổn định, biến động trị đưa tới ổn định hệ thống sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi Kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, xã hội văn minh đại, nhận thức người dân tiến yếu tố tác động tích cực đến việc tổ chức thực thi sách thực tế 1.3 Kinh nghiệm tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số số huyện thành phố Lào Cai 1.3.1 Kinh nghiệm số huyện 1.3.1.1 Kinh nghiệm huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Nhận rõ tầm quan trọng việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số cấp ủy, quyền xã tâm lãnh đạo, đạo hướng tới đối tượng sắc dân tộc địa bàn, đưa sách động viên, khách lệ, hỗ trợ linh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số Phong trào tạo thành sức mạnh, góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương Trong giai đoạn chuẩn bị triển khai sách: Ngay từ đầu năm, Ðảng ủy huyện nghị cchính sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số xác định ba nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, nhiệm vụ quan trọng đặt lên hàng đầu triển khai công tác kinh tế nông thôn Ðảng ủy nghị giao tiêu cho chi Thông báo rộng rãi dân chế hỗ trợ huyện 30% giá trị thực nơng thơn Chỉ đạo bê tơng hóa tuyến đường giao thông sở thôn địa bàn, vận động nhân dân tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn, đổ đất cấp phối bê tơng hóa trục đường liên thơn Đồng thời lãnh đạo huyện quán triệt chủ trường bảo tồn văn hóa truyền thống, giá trị tinh thần cộng đồng dân tộc thiểu số cư trú địa bàn huyện Trong giai đoạn đạo triển khai sách: Với cơng tác tun truyền có hiệu máy tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền huyện Yên Hưng, người dân thể tinh thần dân tự nguyện mục đích triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương quan trọng cho thân người dân nên đa số người dân thuận lòng Việc huy động đóng góp cơng khai, minh bạch, hộ đóng chưa đóng thơng tin loa truyền thơn, có tác dụng khích lệ đẩy nhanh tiến độ đóng góp dân Sau huy động vốn sở dân tự đóng góp, việc triển khai thi cơng thực theo cách: dân tự làm, tự giám sát chất lượng cơng trình kinh tế Trong giai đoạn kiểm sốt thực sách: quyền huyện Bảo Thắng nghiêm túc việc kiểm tra, rút kinh nghiệm q trình thực thơng qua báo cáo trực tiếp từ đầu mối thông qua công tác tra (thanh tra định kỳ tra đột xuất) Như vậy, với lãnh đạo, đạo kiên đồng tình ủng hộ nhân dân tạo nên bứt phá phong trào kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần, hướng tới giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số Ðiều lần khẳng định vai trò sức mạnh nhân dân nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung, địa phương nói riêng, việc nhân dân đồng lòng ủng hộ thành cơng 1.3.1.2 Kinh nghiệm huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Huyện Vân Hồ có 75% số xã vùng có cơng đồng dân tốc thiểu số sinh sống, kinh tế khó khăn; mức sống người dân thấp nên việc huy động nguồn lực nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số không dễ dàng Tuy nhiên, với phương châm “Nhà nước nhân dân làm”, việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số cấp, ngành, tổ chức đoàn thể nhân dân huyện đồng thuận thực Trong giai đoạn chuẩn bị triển khai sách: UBND huyện Vân Hồ nhanh chóng ban hành văn hướng dẫn triển khai sách văn cấp nhằm phân công, phân nhiệm rõ ràng quan, đơn vị liên quan Trong đó, đáng ý quy định đề nghị quan quản lý tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp địa bàn cần phối hợp chặt chẽ với để công tác thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số đạt kết tốt Trong giai đoạn đạo triển khai sách: Chính quyền huyện Vân Hồ thể vai trò quan trọng khơng thể thiếu thơng qua cơng tác huy động vốn từ nguồn khác nhau, kể từ nguồn công (ngân sách trung ương địa phương) nguồn tư (từ doanh nghiệp, từ nhân dân, từ tổ chức đồn thể…) Chỉ tính năm 2018, nhà nước hỗ trợ 13 tỷ 144 triệu đồng, nhân dân huyện đóng góp 13 tỷ đồng, hiến hàng nghìn mét đất để hỗ trợ người dân tộc thiểu số địa bàn phát triển kinh tế rừng, xây dựng nơng thơn Cùng với đó, tổ chức đồn thể trị xã hội huyện vận động hội viên nhân dân tham gia góp cơng lao động hoàn thành đưa vào sử dụng gần 24 km đường bê tông, tu sửa 100 km đường trục bản, nội Do địa hình nhiều đồi núi lại chia cắt, việc rà sốt tình hình kinh tế, văn hóa xã hội cộng đồng dân tộc thiểu số thơn gặp nhiều khó khăn Cùng với đó, vụ mùa bà năm 2018 bị ảnh hưởng lớn thiên tai, nên việc huy động nguồn lực nhân dân đóng góp đơngt huận gặp nhiều khó khăn Trong đó, nguồn lực xã hội khác hạn chế, doanh nghiệp đóng địa bàn chủ yếu doanh nghiệp nhỏ, khả tài chưa mạnh, việc ủng hộ khơng nhiều Chính thế, Ban Chỉ đạo sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số huyện ban hành Quy chế hoạt động cụ thể phân công nhiệm vụ cho thành viên phụ trách xã, nắm bắt tình hình thực tế giúp sở xây dựng kế hoạch phát triểnkinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống, giá trị tình thần đồng bào Để huy động nguồn lực, huyện đạo xã tuyên truyền mục đích, ý nghĩa sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số; đạo xã đăng ký kế hoạch xây dựng nông thôn để phân bổ nguồn vốn nhà nước hỗ trợ hợp lý, phát huy tốt nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ mùa khơ Trong giai đoạn kiểm sốt thực sách: Chính quyền huyện Vân Hồ nỗ lực việc tổ chức giám sát, tra, kiểm tra công tác tổ chức thực thi sách bên liên quan nhân lực thiếu yếu nên hiệu tra, kiểm tra chưa cao Mặc dù vậy, thành tích quản lý lãnh đạo UBND huyện Vân Hồ công tác tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số địa bàn huyện thực đáng ghi nhận Nhìn chung, UBND huyện Vân Hồ xác định rõ khó khăn, đề giải pháp sát với điều kiện thực tế, huy động nguồn lực, đồng lòng ủng hộ nhân dân địa bàn, thế, sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số dịa bàn huyện gặt hái số thành công, tỷ lệ hộ nghèo đồng bảo giảm xuống 12%, văn hóa truyền thống cộng đồng bảo tồn gìn giữ 1.3.2 Bài học rút cho quyền thành phố Lào Cai Với kinh nghiệm tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số quyền UBND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai quyền UBND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; rút học cho thành phố Lào Cai sau: Thứ nhất, giai đoạn chuẩn bị triển khai sách: Thành phố Lào Cai cần xây dựng máy thực thi sách đầy đủ thành phần với dốc sức lãnh đạo, phòng ban liên quan quyền cấp huyện với đồng lòng nhân dân địa bàn hỗ trợ, phối hợp tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nơng dân, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ… Ngoài ra, tham gia hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân địa bàn coi động lực lớn việc tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số địa bàn huyện Bên cạnh đó, thành phố Lào Cai cần lập kế hoạch triển khai sách cách kỹ với nội dung xác định rõ ràng trách nhiệm, nghĩa vụ quyền hạn ngành, cấp tổ chức đồn thể tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số Thứ hai, giai đoạn đạo thực sách: Chính quyền thành phố Lào Cai cần làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu chương trình đề án nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu sốđể tạo đồng thuận quần chúng nhân dân tham gia tổ chức thực đề án Hơn nữa, công tác tổ chức, triển khai phong trào thi đua để thực sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số phải có lãnh đạo, đạo tập trung, thống từ cấp ủy đến quyền tổ chức đoàn thể Trong thực hiện, phải lấy gương mẫu đầu đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu để người học tập noi theo Mỗi phong trào thi đua phải xác định mục tiêu, tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế địa phương huy động hưởng ứng, tham gia người dân phong trào thi đua đạt hiệu quả, mục tiêu đề Thứ ba, giai đoạn kiểm soát thực sách: Chính quyền thành phố Lào Cai cần xây dựng hệ thống thông tin phản hồi từ đối tượng chịu tác động sách cơng tác tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số địa bàn huyện, đặc biệt cần lắng nghe tiếp thu ý kiến xác đáng người dân địa bàn Cùng với đó, phải tổ chức sơ kết, tổng kết đợt thi đua để đánh giá, rút kinh nghiệm, đề giải pháp biện pháp khắc phục hạn chế; đồng thời biểu dương, nêu gương, khen thưởng nhân tố điển hình để động viên, khích lệ, tạo động lực cho phong trào thi đua thời gian UBND thành phố Lào Cai quan chuyên môn phải chịu giám sát HĐND thành phố, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Ủy ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh thực kiểm toán, tra, kiểm tra nội dung thực chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa bàn, có nội dung sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số Công tác giám sát giúp chủ thể liên quan thực nghiêm túc trách nhiệm việc tổ chức thực thi sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn truyền thống văn hóa người dân tộc thiểu số địa bàn huyện ... quyền cấp huyện 1.1.3.1 Nhóm sách kinh tế Chính sách số kinh tế nhóm sách hướng tới cải thiện, phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao đời song vật chất cho người dân tộc... hệ thống c sách phát triển kinh tế cho dân tộc thiểu số ngày đồng bộ, toàn diện, bao phủ rộng khắp nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội Nội dung nhóm sách phát triển kinh tế cho dân tộc thiểu... người dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng việc giải vấn đề trọng tâm kinh tế, xã hội văn hóa truyền thống cho sắc tộc người thiểu số địa phương Chính quyền cấp huyện đóng vai trò quan trọng khâu
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN, GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN, GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN, GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN, Như vậy, có thể nhận thấy, nếu như chính sách chính là sự lựa chọn: lựa chọn các mục tiêu; lựa chọn lý do cho hành động, hoặc không hành động của nhà nước; lựa chọn các nguồn lực để nhằm đạt được các mục tiêu trên, thì phân tích chính sách chính là quá tr

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn