GIAO AN TOAN LOP 4 BUOI CHIEU

80 12 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 20:31

Gi¸o ¸n To¸n líp Thứ ngày tháng năm 201 TUẦN Tiết Lun: So s¸nh số có nhiều chữ số Triệu lớp triệu A Mục tiêu: - Củng cố:Về hàng lớp;cách so sánh số có nhiều chữ số - Rèn kỹ phân tích số so sánh số có nhiều chữ số B Đồ dùng dạy học: - Vở tập toán C Các hoạt động dạy học: Mai VÜnh Léc An Th¹nh Nam Trêng TiĨu häc Giáo án Toán lớp Hoạt động thầy I- ổn định Hoạt động trò - Hát II- Kiểm tra: - Kết hợp với học III- Bài học: a) Giíi thiƯu bµi: b) Híng dÉn tù häc - Cho HS mở tập toán trang11 -HS làm - Đổi KT - Cho HS làm bµi tËp 1, 2, 3, - NhËn xÐt bµi làm bạn - GV kiểm tra số - Học sinh lên bảng chữa làm HS - Nhận xét cách làm - Học sinh trả lời - Nhận xét bổ sung - Nêu cách so sánh số có nhiều chữ số? - HS làm - Đổi KT - Cho HS mở tập toán - Nhận xét làm bạn trang 12 làm tập 1, 2, 3, - GV kiĨm tra bµi cđa …………………………………………………………………………… Thứ ngày tháng năm 201 TUẦN Tiết To¸n (tăng) Luyện : Mai Vĩnh Lộc An Thạnh Nam Trêng TiĨu häc Gi¸o ¸n To¸n líp D·y sè tự nhiên - Viết số tự nhiên hệ thặp phân A Mục tiêu: - Củng cố cho HS nhận biết số tự nhiên; đặc điểm dãy số tự nhiên - Củng cố đặc điểm hệ thặp phân - HS biết giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí chữ số số cụ thể - Rèn kỹ viết số B Đồ dùng dạy học: -Vở tập toán C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy 1.Ôn định: 2.Bài míi Bµi 1(trang 160 - vë BT) - Cho HS làm vào - Nhận xét chữa Bài 2(trang 16 - vë BT) - Cho HS lµm vë GV giúp đỡ HS yếu Bài (trang 16 - BT) - Cho HS nêu miệng - Nhận xét kÕt luËn Bµi 1( trang 17 – vë BT) - Cho HS làm vào - Gọi HS lên bảng chữa Hoạt động trò - HS làm - 2HS chữa - HS làm - Đổi KT - Vài học sinh lên chữa - Nhận xét bổ sung - HS nêu miệng - HS làm - HS lên bảng chữa - NhËn xÐt vµ bỉ sung Bµi 2:(trang 17-Vë BT) - Cho HS lµm vµo vë - HS lµm vë GV chấm chữa Lu ý: Nếu hàng có chữ số viết tiếp chữ số hàng Bài 3:( trang 17-Vở BT) - HS nêu miệng: - Cho HS nêu miệng giá trị chữ số - Nhận Mai Vĩnhxét Lộcvà chữa Trờng Tiểu học An Thạnh Nam Giáo án Toán lớp Th ngày tháng năm 201 TUẦN Tiết Toán (tăng) Luyện : So sánh xếp thứ tự số tự nhiên A Mục tiêu: Tiếp tục cho học sinh: - Củng cố viết so sánh số tự nhiên - Rèn kỹ viết số so sánh số B Đồ dùng dạy học: - Vë BT to¸n trang 18 - SGK to¸n C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy I Tổ chức: II Kiểm tra: - Nêu cách so sánh số tự nhiên? Hoạt động trò - 1, HS nêu - Nhận xét bổ sung III Bài mới: - Cho HS làm tập tập toán trang 18 Bài - Cho HS lµm vë - NhËn xÐt vµ bỉ sung Bµi - Cho HS lµm vë - ChÊm mét sè chữa - HS làm - 2HS lên bảng chữa - Nhận xét bổ sung Bài - Cho HS lµm vë - Häc sinh lµm - HS lên bảng chữa Bài - Cho HS lµm vë - GV chÊm bµi – NhËn xÐt - Häc sinh lµm vµo vë lµm vë HS lên bảng - Nhận xét bổ sung - HS làm vào - đổi KT D Các ho¹t déng nèi tiÕp: Cđng cè: Mai VÜnh Léc An Thạnh Nam Trờng Tiểu học Giáo án Toán líp - Mn xÕp c¸c sè theo thø tù từ lớn đến bé từ bé đến lớn ta phải làm gì? - Hệ thống nhận xét Dặn dò: - Về nhà ôn lại - Xem tríc bµi lun tËp …………………………………………………………………………… Thứ ngày tháng năm 201 TUẦN Tiết LuyÖn : Đổi đơn vị đo khối lợng kg, g Giải toán có lời văn A Mục tiêu: - Củng cố cho HS cách đổi đơn vị khối lợng( từ đơn vị lớn đơn vị nhỏ) - Rèn kỹ giải toán có lời văn với số đo khối lợng học B Đồ dùng dạy học: - Vở tập toán - Sách giáo khoa Mai Vĩnh Lộc An Thạnh Nam Trờng Tiểu học Giáo án Toán lớp C Các hoạt động dạy học C Các hoạt động nối tiếp Củng cố: - Gọi học sinh trả lời hệ thống kg = … g 500 g = … kg - NhËn xÐt học Dặn dò: - Về nhà ôn lại bµi …………………………………………………………………………… Thứ ngày tháng năm 201 TUN Tit Toán (tăng): Hoạt động thầy I Ôn định: II Bài mới: - GV cho HS làm lần lợt tập vào Bài 1: - Giáo viên treo bảng phụ: Viết số thích hợp vào chỗ chấm kg = g 2000 g = kg kg =…g kg 500 g =…g kg 50g =… g kg g =…g - ChÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt Bµi 2: TÝnh 123 kg + 456 kg 504 kg – 498 kg 234 kg x 456 kg : Bµi 3: Giải toán Tóm tắt: Ngày bán: 1234 kg Ngày bán: gấp đôi ngày Cả hai ngày.kilô- gam? Mai Vĩnh Lộc - Chấm số nhạn An Thạnh Nam xét Hoạt động trò - HS làm vào - HS lên bảng chữa - Đổi tự kiểm tra - Nhận xét chữa - HS làm vào - HS lên bảng chữa - HS giải toán theo tóm tắt - HS lên bảng chữa - Nhận xét chữa Trờng Tiểu học Giáo án Toán lớp Luyện : Bảng đơn vị đo khối lợng A Mục tiêu: Củng cố cho HS : - Các đơn vị khối lợng học - Mối quan hệ hai đơn vị liền bảng đơn vị khối lợng - Rèn kỹ đổi đơn vị đo khối lợng thông dụng: Đổi từ đơn vị lớn đơn vị nhỏ; từ đơn vị nhỏ đơn vị lớn; đổi đơn vị phức B Đồ dùng dạy học: - Vở BT toán trang 21 C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Ôn định: Bài mới: *Ôn bảng đơn vị đo khối lợng - Kể tên đơn vị đo theo thứ tự từ lớn đến bé? - Hai đơn vị đo khối lợng liền gấp lần? - 1tÊn = ? kg; 1t¹ = ? kg; ! kg = ? g *Lun tËp: - Cho HS lµm tập BT toán - Lu ý bµi 1: 4dag 8g < 4dag 9g 2kg 15g > 1kg 15 g - GV híng dÉn bµi 4: + Đổi 2kg = ? g + 1/4 số đờng g? Hoạt động trò - 2, HS nªu: - 2, HS nªu: - 1HS lªn bảng- lớp làm vào nháp Bài 1: - HS làm - 3HS lên bảng chữa Bài 2: - HS làm - Đổi kiểm tra Bài 4: - HS đọc đề tóm tắt đề - Làm vào vở- đổi kiểm tra - HS chữa D Các hoạt động nối tiếp: - 3, HS nªu: a Cđng cè 1tÊn = ? kg; 1t¹ =? kg; 1kg = ? g 5t¹ 5kg =? kg; 5tấn 5kg = ? kg - Hai đơn vị đo đại lợng liền Mai Vĩnh Lộc An Thạnh Nam Trêng TiĨu häc Gi¸o ¸n To¸n líp gấp đơn vị? b Dặn dò: - Về nhà ôn lại - Học thuộc bảng đơn vị đo khối lợng Th ngy thỏng nm 201 TUN Tit Toán (tăng): Luyện viết số Đổi đơn vị đo thời gian A Mục tiêu: - Củng cố cho HS cáchviết số có nhiều chữ số - Củng cố cáchđổi đơn vị đo thời gian học - Rèn kỹ trình bày khoa học B Đồ dùng dạy học: - SGK; Vở BT toán C Các hoạt động dạy học Hoạtđộng thầy Hoạt động trò Ôn định: Bài mới: Cho HS làm tập sau: Bài 1: Viết số sau: - HS làm vào - Hai triệuba trăm linh sáu - Đổi kiểm tra nghìn ba trăm - 1HS lên bảng chữa - Hai trăm ba mơi t triệu bốn trăm hai mơi chín nghìn không trăm ba mơi - Một tỷ sáu trăm triệu - Ba mơi tỷ - Ba mơi triệu - HS làm vào : 2040000 Bài 2: Viết số gồm: 5007312 - 2triệu 40 nghìn 209000205 - 5triệu nghìn 312 đơn 7000005 vị - 209triệu 205 đơn vị - 1HS lên bảng chữa bài.Đọc - 7trăm triệu đơn vị - HS làm vào vở- Chữa - GV chÊm bµi – nhËn xÐt nhËn xÐt Mai VÜnh Léc An Thạnh Nam Trờng Tiểu học Giáo án Toán lớp Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chÊm ngµy = giê giê = phút = giăy 2giờ 30 phút = phút phút 20 giây = giây ngày = năm( thờng) = ngày năm (nhuận) = ngày D Các hoạt động nối tiếp nhóm thi viết số nhanh, 1.Trò chơi: Ai nhanh xác ( lun cho HS c¸ch viÕt sè nhanh chÝnh x¸c) Dặn dò: Về nhà ôn lại Th ngày tháng năm 201 TUẦN Tiết Toán (tăng): Luyện: Tìm số trung bình cộng A Mục tiêu: Củng cố cho HS: - Cách tìm số trung bình cộng nhiều số - Cách tìm số biết trung bình cộng hai số số - Rèn kỹ trình bày toán cách khoa học B Đồ dùng dạy học: - Vở BT toán trang 24, 25 C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò Ôn định Bài mới: Cho hs làm tập BT toán trang24; 25 - Nêu cách tìm số trung bình - HS nêu: cộng nhiều số? Bài 2(trang 24): - HS đọc đề tóm tắt đề - Giải vào vở- đổi vë kiĨm Mai VÜnh Léc An Th¹nh Nam Trêng TiĨu häc Gi¸o ¸n To¸n líp tra - BiÕt trung b×nh céng cđa hai sè mn t×m tỉng ta làm nh nào? - Biết số trung bình cộng cđa hai sè vµ biÕt mét hai sè, mn tìm số ta làm nh nào? - GV chấm chữa bài- nhận xét D Các hoạt động nối tiếp: Củng cố: - Nêu cách tìm số trung bìmh cộng nhiều số? Dặn dò : nhà ôn lại Bài1 (trang 25) - HS đọc mẫu làm vào - 1HS lên bảng chữa bµi- líp nhËn xÐt Bµi 2(trang 25): - HS lµm vào - Đổi kiểm tra - 1HS đọc giải Bài 3(trang 25): - HS đọc đề giải vào - 1HS chữa Bài (trang 25): - HS đọc đề giải vào - 1HS lên bảng chữa Th ngày tháng năm 201 TUẦN Tiết Toán (tăng): Thực hành : Xem biểu đồ A Mục tiêu: Củng cố cho HS: - Cách đọc phân tích số liệu biểu đồ - Biết xử lí số liệu biểu đồ - Biết xử dụng biểu đồ thực tế B Đồ dùng dạy học: - Vở BT toán trang 26 - Một số biểu đồ(dạng biểu đồ tranh) C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Ôn định: Bài mới: Mai Vĩnh Lộc An Thạnh Nam Hoạt động trò 10 Trờng Tiểu học Giáo án Toán lớp -Tính? Bài (trang 36): lớp làm 2em lên bảng ch÷a 4 * * 12 10 22 + = + = + = 5 * 3 * 15 15 15 (cßn lại làm tơng tự) Tính (theo mẫu): 7 *3 21 26 + = + = + = 12 12 4*3 12 12 12 Bµi 2: lớp làm - 1em lên bảng chữa -lớp nhËn xÐt 4 1* 5 + = + = + = 35 35 35 35 35 35 (còn lại làm tơng tự) D.Các hoạt động nối tiếp: 1.Củng cố : Nêu cách cộng hai phân số mẫu số ,khác mẫu số? 2.Dặn dò : Về nhà ôn lại Toán(tăng) Rèn kỹ trình bày lời giải toán A.Mục tiêu: Giúp HS củng cố : Cách trình bày lời giải toán có lời văn liên quan đến cộng hai phân số B.Đồ dùng dạy học: - Vở tập toán C.Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò ổn định: 2.Bài mới: Cho HS làm tập tập toán - Giải toán: Đọc đề -tóm tắt đề? Bài (trang 35): Nêu bớc giải toán? Cả lớp làm - em chữa GV chấm nhận xét: Sau hai ô tô đợc số phần quãng đờng là: + 13 13 - Giải toán: Đọc đề -tóm tắt đề? Nêu bớc giải toán? Mai Vĩnh Lộc An Thạnh Nam 10 (quãng đờng) 13 10 Đáp số : (quãng 13 = đờng) Bài (trang 36) Cả lớp làm -1 em chữa bài- lớp 66 Trờng Tiểu học Giáo án Toán lớp Có thể giải toán cách? Cách nhanh hơn? - Giải toán: Đọc đề -tóm tắt đề? Nêu bớc giải toán? GV chấm nhận xét: đổi kiểm tra -nhận xét: Giải: Sau ba tuần ngời công nhân hái đợc số cà phê là: + + 59 (tấn) 60 59 Đáp số : (tấn) 60 = Bài 4(trang 37) Cả lớp làm - em chữa Sau ngày đêm ốc sên bò đợc số mét là: 13 + = (m) 10 10 13 Đáp số (m 10 D.Các hoạt động nối tiếp: 1.Củng cố : Nêu cách cộng hai phân số mẫu số ,khác mẫu số? 2.Dặn dò : Về nhà ôn lại Toán (tăng) Luyện : Phép trừ phân số A.Mục tiêu: Củng cố cho HS : - PhÐp trõ hai ph©n sè - Biết trừ số tự nhiên cho phân số B.Đồ dùng dạy học: - Vở tập toán ,sách toán C.Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò ổn định: 2.Bài mới: - GV cho HS làm tập tập toán trang 41: - Tính? Bài 1: Cả lớp làm - em chữa bài- lớp nhận xét: a - TÝnh 13 13 − - = = =2 3 3 (còn lại làm tơng tự) Bài 2: lớp làm - Đổi kiểm trta 12 12 − - = = = 27 27 27 27 - TÝnh ( theo mÉu): Mai VÜnh Léc An Th¹nh Nam (còn lại làm tơng tự) Bài 3: Cả lớp làm vào vở-2em chữa Trờng Tiểu học 67 Giáo án To¸n líp 2- = 4−3 - = = 2 2 - GV chấm nhận xét: - Giải toán: - Đọc đề - tóm tắt đề? - Nêu phép tính giải? 4- = 20 20 − 12 - = = 5 5 (còn lại làm tơng tự) Bài 4:Cả lớp làm vở- Đổi kiểm tra a.Diện tích trồng rau cải su hào là: 29 + = (diÖn tÝch) 35 b.DiÖn tích trồng su hào diện tích trồng rau cải lµ: - = (diƯn tÝch) 35 Đáp số: 29 (diện tích) 35 b (diện tích) 35 a D.Các hoạt động nối tiếp: 1.Củng cố : Nêu cách trừ hai phân số mẫu số, khác mẫu số? 2.Dặn dò : Về nhà ôn lại Toán (tăng) Rèn kĩ cộng, trừ phân số A.Mục tiêu: Giúp HS : - Rèn kỹ cộng trừ hai phân số - Biết tìm thành phần cha biÕt phÐp céng , phÐp trõ ph©n sè B.Đồ dùng dạy học: - Thớc mét, tập toán trang 42 C.Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy ổn định: 2.Bài mới: - Tính y? Nêu cách tìm số hạng, số trừ, số bị trừ? GV chấm nhận xét: Mai Vĩnh Lộc An Thạnh Nam Hoạt động trò Bài 1: lớp làm vë - §ỉi vë kiĨm trta a y + 68 = y= y= 20 Trêng TiĨu häc Gi¸o ¸n To¸n líp b y - = 11 22 y= + 22 11 15 y= 22 (còn lại làm tơng tự) Tính cách thuận tiện nhất? Vận dụng tính chất để tính ? Bài 3: Cả lớp làm vào vở-2em chữa a 18 12 18 12 + + =( + )+ 15 15 15 15 15 15 30 37 = + = 15 15 15 (còn lại làm tơng tự) Giải toán: Đọc đề - tóm tắt đề? Nêu bớc giải toán? Bài 4: 2em lên bảng - lớp làm vào Số đạt điểm giỏi chiếm số phần: 29 14 - = (số ) 35 35 14 Đáp số : (số ) 35 D.Các hoạt động nối tiếp: 1.Củng cố : Nêu cách cộng, trừ hai phân số có mẫu số? 2.Dặn dò : Về nhà ôn lại Toán ( tăng ) Luyện tập nhân phân số A Mục tiêu: Củng cố cho HS : - Biết cách nhân hai phân số - Biết cách nhân phân số với số tự nhiên cách nhân số tự nhiên với phân số - Quy tắc nhân phân số biết nhận xét để rút gọn phân số B Đồ dùng dạy học: - Thớc mét, tập toán C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy ổn định: 2.Bµi míi: - TÝnh (theo mÉu)? Mai VÜnh Léc An Thạnh Nam Hoạt động trò Bài trang 43: lớp làm - Đổi Trờng Tiểu học 69 Gi¸o ¸n To¸n líp 4 x3 12 * == = x7 35 vë kiÓm tra 1x3 * = = x8 40 a (còn lại làm tơng tự) - Tính (theo mẫu)? (Hớng dẫn tơng tự nh 1) - Tính? Giải toán: - Đọc đề - tóm tắt đề? - Nêu phép tính giải? - GV chấm nhận xét: Bài (trang 44): Cả lớp làm vào vở-2em chữa 3x 3x5 15 = = (còn lại làm t8 8 ơng tự) Bài (trang 44): Cả lớp làm đổi kiểm tra 1x3 x3= = 5 Bµi (trang 44): Cả lớp làm em lên bảng chữa : Chu vi hình vuông: 3 x = ( m) Diện tích hình vuông: (m2) 3 x = (m2) 8 64 Đáp số: ( m) ; 64 D.Các hoạt động nối tiếp: 1.Củng cố : Nêu quy tắc nhân hai phân số 2.Dặn dò : Về nhà ôn lại Toán ( tăng ) Luyện giải toán: Tìm phân số cđa mét sè A.Mơc tiªu: Cđng cè HS : - Biết cách giải toán tìm phân số số B.Đồ dùng dạy học: - Vở tập toán C.Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy ổn định: Mai Vĩnh Lộc An Thạnh Nam Hoạt động trò 70 Trờng Tiểu học Giáo án Toán lớp Kiểm tra: tìm 20 3.Bài mới: - Cho HS làm tập tập toán trang46 chữa Giải toán: - Đọc đề - tóm tắt đề? - Nêu phép tính giải? - GV chấm nhận xét: - Cả lớp làm nháp em lên bảng Bài 1: Cả lớp làm em chữa Lớp 1B có sè häc sinh mêi ti lµ: 28 x = 24 ( em) Đáp số 24 em Bài 2: lớp làm -1 em chữa -lớp nhận xét Số học sinh nam là: Giải toán: - Đọc đề - tóm tắt đề? - Nêu phép tính giải? - GV chÊm bµi nhËn xÐt: 18 x = 16 ( em) Đáp số 18 em Bài 3: Chiều dài sân trờng là: 80 x = 120 (m) Đáp số 120 m D.Các hoạt động nối tiếp: 1.Củng cố : Muốn tìm phân số số ta làm nào? 2.Dặn dò : Về nhà ôn lại Toán ( tăng ) Rèn kỹ chia phân số A Mục tiêu: Củng cố cho HS : - BiÕt thùc hiƯn phÐp chia ph©n sè( LÊy ph©n sè thø nhÊt nh©n víi ph©n sè thø hai đảo ngợc) B Đồ dùng dạy học: - Vở tập toán trang 47 C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Mai Vĩnh Lộc An Thạnh Nam Hoạt động trò 71 Trờng Tiểu học Giáo án Toán lớp ổn định: 2.Bài mới: Cho HS làm tập tập toán chữa - Viết phân số đảo ngợc phân số cho? - Tính theo mẫu? Bài 1:Cả lớp làm vở- đổi kiểm tra -1em nêu miệng kết 3 8 12 : = x = 5 35 Bµi 2: Cả lớp làm -2 em chữa lớp nhận xét? - Tính? - GV chấm nhân xét: a : = b 24 : = x = 35 x = (Cßn lại làm tơng tự) Bài 3: Cả lớp làm - em lên bảng chữa lớp nhận xét 15 15 : = x = 28 28 5 10 b x = 21 10 10 14 c : = x = 21 21 42 a D.Các hoạt động nối tiếp: 1.Củng cố : Nêu cách chia phân số? 2.Dặn dò : Về nhà ôn lại Toán ( tăng ) Rèn kỹ tính viết gọn phép chia số tự nhiên cho phân số Mai VÜnh Léc An Th¹nh Nam 72 Trêng TiĨu häc Giáo án Toán lớp A Mục tiêu: Củng cố cho HS - Kỹ thực phép chia phân số - Biết cách tính viết gọn phép tính số tự nhiên chia cho phân số B Đồ dùng dạy học: - Thớc mét - Vở tập toán trang 48, 49 C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy ổn định: 2.Bài mới: - Cho HS làm tập tập gọi HS lên bảng chữa - Tính rút gọn? - Nêu cách chia hai phân số? Hoạt động trò Bài 1:Cả lớp làm vở-1em lên bảng chữa a 2 : = 5 x x3 = = 5x2 (Còn lại làm tơng tự) - Tính theo mẫu? 2: Bài 2: Cả lớp làm em chữa 2x5 10 = = 3 2x3 2: = =6 3 2x5 10 = = 3 2: (Còn lại làm tơng tự) - Giải toán - Đọc đề - tóm tắt đề? - Nêu bớc giải? Bài 4: Cả lớp làm -1 em chữa Chiều dài hình chữ nhật là: 2: = (m) Đáp số m D.Các hoạt động nối tiếp: 1.Củng cố : muốn chia số tự nhiên cho phân số ta làm nào? 2.Dặn dò : Về nhà ôn lại Toán ( tăng ) Mai Vĩnh Lộc An Thạnh Nam 73 Trờng Tiểu học Giáo án Toán lớp Rèn kỹ chia phân số cho số tự nhiên Giải toán có lời văn A.Mục tiêu: Giúp HS - Rèn kỹ chia phân số cho số tự nhiên - Giải toán có lời văn B.Đồ dùng dạy học: - Thớc mét, tập toán trang 50, 51 C.Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy ổn định: 2.Bài mới: - Cho HS làm tập tập toán trang 50, 51 gọi HS lên bảng chữa - Tính? Hoạt động trò Bài 1:Cả lớp làm vở-1em lên bảng chữa 7 :2= = 8x2 16 1 b : = = 2 x3 a (Còn lại làm tơng tự) - Tính? - Nêu thứ tự thực phép tính? Bài 2: Cả lớp làm - em chữa x 6 11 = 24 a Giải toán - Đọc đề - tóm tắt đề? - Nêu bớc giải? Giải toán - Đọc đề - tóm tắt đề? - Nêu bíc gi¶i? = = 15 24 24 (Còn lại làm tơng tự) Bài 4: Cả lớp làm -1 em chữa kg = 300 g 10 Mỗi túi có số kẹo là: 300 : = 100 (g) Đáp số 100 g kẹo Bài 5: Cả lớp làm -1 em chữa chai cã sè lÝt mËt ong lµ: x9 (l) Mai VÜnh Léc An Th¹nh Nam 74 Trờng Tiểu học Giáo án Toán lớp Mỗi ngời đợc số mật ong : :4= (l) Đáp số: (l) D.Các hoạt động nối tiếp: 1.Củng cố : Nêu cách cộng, trừ phân số mẫu số ( khác mẫu số),nhân, chia phân số? 2.Dặn dò : Về nhà ôn lại Toán (tăng) Luyện tập phép cộng, trừ phân số A Mục tiêu: Củng cố cho HS : - Kỹ thực phép tính cộng, trừ phân số - Giải toán có lời văn B Đồ dùng dạy học: - Thớc mét, tập toán trang 53 C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy ổn định: 2.Bài mới: - Cho HS làm tập tập toán gọi HS lên bảng chữa - Tính? - Nêu thứ tự thực phép tính? Hoạt động trò Bài 2: Cả lớp làm - em lên bảng chữa bµi- líp nhËn xÐt 1 20 29 + + = + + = 3 15 15 15 15 1 20 20 + − b + - = + - = 3 15 15 15 15 22 = 15 a (Còn lại làm tơng tự) - Tính? - Nêu thứ tự thực phép tính? - GV chấm nhận xét: Bài 3: Cả lớp làm - em chữa 1 1 x - = - = 8 1 11 11 b + x = x = 32 8 a (Còn lại làm tơng tự) Mai Vĩnh Lộc An Thạnh Nam 75 Trờng Tiểu học Giáo án Toán lớp - Bài 4: Cả lớp làm - em lên bảng chữa Giải toán Đọc đề - tóm tắt đề? Nêu bớc giải? GV chấm nhận xét: Số phần bể có nớc là: 11 + = 15 (bĨ) Sè phÇn bĨ cha cã níc lµ: 1- 11 = (bĨ) 15 15 Đáp số : (bể) 15 D.Các hoạt động nèi tiÕp: 1.Cñng cè : 1 - ( : ) =? 2.Dặn dò : Về nhà ôn lại Toán (tăng) Luyện tập phép nhân, chia phân số A Mục tiêu: Củng cố cho HS : - Kỹ thực phép tính nhân, chia phân số - Giải toán có lời văn B Đồ dùng dạy học: - Thớc mét,vở tập toán trang 51, 55 C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy ổn định: 2.Bài mới: - Cho HS làm tập tập gọi HS lên bảng chữa - Tính? Hoạt động trò Bài trang 51: Cả lớp làm - em chữa a x 5 = b x 12 =9 c Giải toán - Đọc đề - tóm tắt đề? - Nêu bớc giải? - GV chấm nhËn xÐt: Mai VÜnh Léc An Th¹nh Nam : = 5 d :2= 16 Bài trang 55: Cả lớp làm -1 em chữa - Tàu vũ trụ trở số thiết bị là: Trờng Tiểu học 76 Giáo án Toán lớp Giải toán - Đọc đề - tóm tắt đề? - Bài toán cho biết gì? hỏi gì? - Nêu bớc giải? - GV chấm nhận xét: 20 x = 12 (tấn) Đáp số 12 Bài 4: Cả lớp làm - em lên bảng chữa-lớp nhận xét: Lần sau lấy số gạo là: 25500 x = 10200 (kg) Cả hai lần lấy số gạo là: 25500 +10200 = 35700 (kg) Lúc đâu kho có số gạo 14300 + 35 700 = 50000( kg) Đổi 50000 kg = 50 Đáp số 50 D.Các hoạt ®éng nèi tiÕp: 1.Cñng cè : 1 - + =? 2.Dặn dò : Về nhà ôn lại Toán ( tăng ) Luyện : Nhận biết, vẽ tính diện tích hình thoi A Mục tiêu: - Củng cố cho HS kỹ vận dụng công thức tính diện tích hình thoi B Đồ dùng dạy học: - Thớc mét, tập toán C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò ổn định: 2.Bài mới: - 2, em nêu: - Cho HS làm tập tập toán chữa - Giải toán - Đọc đề - tóm tắt đề? - Bài toán cho biết gì? hỏi gì? Mai Vĩnh Lộc An Thạnh Nam Bài : Cả lớp làm vào em lên bảng chữa 77 Trờng Tiểu học Giáo án Toán lớp - Nêu bớc giải? - GV chấm nhận xét: Giải toán - Đọc đề - tóm tắt đề? - Bài toán cho biết gì? hỏi gì? - Nêu bớc giải? - GV chấm nhận xét: a.Diện tích hình thoi là: (10x 24) : =120 (cm2) Đáp số: 120(cm2) Bài 2: Cả lớp làm em chữa Diện tích miếng kính hình thoi 360 x : 24 = 30 ( cm2) Đáp số 30 (cm2) Bài 3: Diện tích hình chữ nhật : 36 x = 72 ( cm2) Chu vi hình chữ nhật là: 72 : 12 = ( cm) Đáp số: cm D.Các hoạt động nối tiếp: 1.Củng cố : Nêu cách tính diện tích hình thoi 2.Dặn dò : Về nhà ôn lại Toán (tăng) Luyện tập đọc, viÕt tØ sè cđa hai sè A Mơc tiªu: Cđng cố cho HS: - Hiểu đợc ý nghĩa thực tế tØ sè cđa hai sè - BiÕt ®äc, viÕt tØ số hai số; biết vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị tỉ số hai số B Đồ dùng dạy học: - Thớc mét, tập toán trang 61 - 62 C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy ổn định: 2.Bài mới: - Cho HS làm tập tập toán sau gọi HS chữa - Viết tỉ số cđa a vµ b, biÕt: a a = b a = b=3 b=7 Mai VÜnh Léc An Th¹nh Nam Hoạt động trò Bài1 : Cả lớp làm vào em chữa Tỉ số a vµ b lµ 78 ; ; Trờng Tiểu học Giáo án Toán lớp (còn lại tơng tự) - Có bạn trai bạn gái.Tỉ số bạn trai bạn gái bao nhiêu? Tỉ số bạn gái bạn trai bao nhiêu? Bài 2: Cả lớp làm em chữa Tỉ số bạn trai bạn gái Tỉ số bạn gái bạn trai - Hình chữ nhật có chiều dài m; chiỊu réng m.TØ sè cđa sè ®o chiỊu dài số đo chiều rộng bao nhiêu? - Giải toán Đọc đề - tóm tắt đề? Bài toán cho biết gì? hỏi gì? Nêu bớc giải? Bài 3: Cả lớp làm -1 em chữa Tỉ số số đo chiều dài số đo chiều rộng Bài 4: Cả lớp làm vào 1em lên bảng chữa bài: Lớp ®ã cã sè häc sinh lµ: 15 + 17 = 32(học sinh) Tỉ số học sinh nữ số học sinh lớp là: Tỉ số bạn trai bạn gái 17 15 D.Các hoạt ®éng nèi tiÕp: 1.Cñng cè :ViÕt tØ sè cña sè bạn trai số bạn lớp em? 2.Dặn dò : Về nhà ôn lại Toán (tăng) Luyện giải toán tìm hai số biết tổng tỉ số hai số A Mục tiêu: - Giúp HS rèn kĩ giải toán '' tìm hai sè biÕt tỉng vµ tØ sè cđa hai sè đó'' B Đồ dùng dạy học: - Thớc mét, tập toán trang 64, 65 C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy ổn định: Mai Vĩnh Lộc An Thạnh Nam Hoạt động trò 79 Trờng Tiểu học Giáo án Toán lớp 2.Bài mới: - Cho HS làm tập tập toán chữa - Giải toán - Đọc đề - tóm tắt đề? - Bài toán cho biết gì? hỏi gì? - Nêu bớc giải? - GV chấm nhận xét: Bài1 : Cả lớp làm vào em chữa - Coi số bé phần số lớn phần nh Tổng số phần + 4= (phần) Số bé 658 : x =282 Số lớn là: 658 - 282 = 376 Đáp sè : Sè bÐ 282 Sè lín 376 - §äc đề - tóm tắt đề? Bài toán cho biết gì? hỏi gì? Nêu bớc giải? - Tổng hai số bao nhiêu? Bài 2: Cả lớp làm vở- em chữa Coi số bạn trai phần số - GV chấm nhận xét bạn gái phần nh Tổng số phần + = 5(phần) Số bạn trai :12 : = (bạn) - Đọc tóm tắt đề ? nêu toán ? Số bạn gái : 12- = (bạn) Bài toán cho biết ? hỏi ? Đáp sốBạn trai : bạn ; bạn - GV chữa - nhận xét gái bạn Bài 3: Cả lớp làm vở- 1em chữa (tơng tự nh 2) D.Các hoạt động nối tiếp: 1.Củng cố :Nêu bớc giải toán tìm hai số biết tổng tỉ số hai số Dặn dò : Về nhà ôn lại Mai Vĩnh Lộc An Thạnh Nam 80 Trêng TiÓu häc ... 48 5 + 9 346 45 7 940 236 048 + 43 215 - 7 649 38972 65000 - -4 em lên bảng chữa bài- líp nhËn xÐt - GV chÊm bµi- nhËn xÐt: - Bài :(30 )Câu hỏi ÔT&KT Huyện A có 45 7361 nh©n khÈu Hun B cã 501936 nhan... Nhận xét: Hoạt động trò Bài 1: Đặt tính tính 2 344 +6563 90 245 +9 243 9876 –6 945 9000 – 1009 - HS làm vào -Đổi kiểm tra Bài 2: TÝnh tỉng cđa: 45 67 vµ 52 24 8009 vµ 1985 c)12009 11608 - HS đọc đề Tự... 2: TÝnh 123 kg + 45 6 kg 5 04 kg – 49 8 kg 2 34 kg x 45 6 kg : Bµi 3: Giải toán Tóm tắt: Ngày bán: 12 34 kg Ngày bán: gấp đôi ngày Cả hai ngày.kilô- gam? Mai Vĩnh Lộc - Chấm số nhạn An Thạnh Nam xét
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TOAN LOP 4 BUOI CHIEU , GIAO AN TOAN LOP 4 BUOI CHIEU , C. Các hoạt động dạy học, Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông. Giải toán có lời văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn