kiem tra mot tiet, có đáp án chương dien li hóa 11

3 30 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 18:53

ĐÁP ÁNI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu1234567891011121314151617181920ĐACADBCACCCBCBBABABCBBII. PHẦN TỰ LUẬN Câu 11. FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl Fe3+ + 3OH Fe(OH)32. KNO3 + NaCl không xảy ra3. NaHCO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O HCO + H+ CO2 + H2O4. FeS(r) + 2HCl FeCl2 + H2S FeS(r) + H+ Fe2+ +H2S0,25 điểm0,25 điểm0,5 điểm0,25 điểm0,25 điểm0,25 điểm0,25 điểmCâu 2 Muối trung hoà: Muối mà anion gốc axit không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+: Na3PO4 3Na+ + PO Muối axít : Muối mà anion gốc axit vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ …NaHSO3 → Na+ + HSO3 HSO3 D H+ + SO3 2.0,25 điểm0,5 điểm0,25 điểm0.25 điểm0,25 điểmCâu 2a. H+ + OH  H2Ob. Gọi a là nồng độ HNO3 ban đầu:  n H+ = a. 0,1 (mol)n OH = 0,1 x 102 = 10 3 moldo pH = 2 nên dư axit  n H + sau pư = a.0,1 10 3 = 0,2 . 102  a = 3.102 M0,5 điểm0.5 điểm0,5 điểm TRƯỜNG THPT ……… TỔ HÓA-SINH KIỂM TRA VIẾT SỐ MƠN: HĨA HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút; Mã đề 483 Họ, tên học sinh: Lớp Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H =1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Cl = 35,5, Br=80, Ag = 108 I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Dung dịch sau có khả dẫn điện A Dung dịch đường C Dung dịch muối ăn B Dung dịch rượu D Nước cất Câu 2: Trong dãy chất sau, dãy điều gồm chất điện li mạnh A NaCl, HCl, NaOH C H2S, H2SO4, NaOH B HF, C6H6, KCl D H2S, CaSO4, NaHCO3 Câu 3: Chọn câu trả lời câu sau đây: Dung dịch chất điện li dẫn điện do: A Sự chuyển dich electron B Sự chuyển dịch cation C Sự chuyển dịch phân tử hòa tan D Sự chuyển dịch cation anion Câu 4: Trong dung dịch Fe2(SO4)3 loãng có chứa 0,03 mol SO 24 , số mol ion Fe3+ có dung dịch A 0,01 mol B 0,02 mol C 0,03 mol D 0,04 mol  Câu 5: Nồng độ mol/l ion K+ SO có lít dung dịch chứa 17,4 gam K 2SO4 tan nước A 0,05M 0,1M B 0,05M 0,05M C 0,1M 0,05M D 0,1M 0,1M Câu 6: Đối với dung dich axit mạnh HNO 0,1M, bỏ qua điện li nước đánh giá nồng độ mol ion sau A [H+] =.0,1M B [H+] < [NO3-] C [H+] > [NO3-] D [H+] < 0,1M Câu 7: Theo thuyết A-Re-ni-ut , kết luận đúng: A Một hợp chất thành phần phân tử có hidro axit B Một hợp chất thành phần phân tử có nhóm OH bazo C Một hợp chất có khả phân li cation H+ nước axit D Một bazo khơng thiết phải có nhóm OH thành phần phân tử Câu 8: Phương trình điện li viết không A HCl  H+ + ClB CH3COOH CH3COO- + H+ C H3PO4  3H+ + 3PO 34 D Na3PO4  3Na+ + PO 34 Câu 9: Muối sau muối axit A NH4NO3 B Na3PO4 C Ca(HCO3)2 D CH3COOK Câu 10: Đặc điểm phân li Zn(OH)2 nước A.Theo kiểu bazơ B Vừa theo kiểu axit vừa theo kiểu bazo C Theo kiểu axit D Vì bazơ yếu nên không phân li Câu 11: Cho chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH Dãy chứa chất điện li yếu là: A H2O, CH3COOH, CuSO4 B CH3COOH, CuSO4 Trang 1/3 - Mã đề 483 C H2O, CH3COOH D H2O, NaCl, CH3COOH, CuSO4 Câu 12: Để trung hòa 100ml dung dịch KOH 1M cần 200ml dung dịch HNO3 có nồng độ là: A 1M B 0,5M C 0,2 M D 0,1M Câu 13: Cho 10ml dung dịch HCl có pH =3 Thêm vào x ml nước cất, thu dung dịch có pH =4 Giá trị x A 10 ml B 90ml C 100 ml D 40 ml Câu 14: Dung dịch X chứa HCl 0,1M H2SO4 0,2M có pH A 0,3 B 0,5 C 0,6 D 0,2 Câu 15: Hòa tan hồn tồn 2,4 gam Mg 100 ml dung dịch HCl 2,1M Dung dịch thu có A pH=1 B pH=2 C pH=4 D pH=3 Câu 16: Dung dịch HCl 0,01M pH có giá trị bao nhiêu? A pH=2 B pH=7 C pH=12 D pH=12 Câu 17: Theo A-re-ni-ut, chất axit: A Fe(NO3)3 B HBrO3 C CuSO4 D NaOH Câu 18: Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua phân li H2O) chứa loại ion? A B C D Câu 19: Một dung dịch có pH = 8, đánh giá đúng: A [ H+ ] = 7,2.10-8M B [ H+ ] = 1,0.10-8M + -8 C [ H ] = 2,7.10 M D [ H+ ] = 2,0.10-8M Câu 20: Dung dịch KOH có pH=9 Nồng độ mol/lit dung dịch KOH A 10-9M B 10-5M C 10-4M D 10-14M II PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: Viết phương tŕnh phân tử ion thu gọn phản ứng sau ( có ) xảy dung dịch cặp chất sau A FeCl3 + NaOH B KNO3 + NaCl C NaHCO3 HCl D FeS(r) + HCl Câu 2: Thế muối axit? Thế muối trung hòa? Lấy ví dụ minh họa viết phương trình điện li chúng Câu 3: Trộn 100 ml dung dịch HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 Dung dịch thu có pH = a Viết phương trình ion thu gọn phản ứng b Tính nồng độ dung dịch HNO3 ban đầu - HẾT Trang 2/3 - Mã đề 483 ĐÁP ÁN I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Đ/A C A D B C A C C C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C B B A B A B C B B II PHẦN TỰ LUẬN Câu 1 FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl Fe3+ + 3OH-  Fe(OH)3 KNO3 + NaCl  không xảy NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O HCO 3 + H+  CO2 + H2O FeS(r) + 2HCl  FeCl2 + H2S FeS(r) + H+  Fe2+ +H2S Câu - Muối trung hoà: Muối mà anion gốc axit khơng hiđro có khả phân li ion H+: Na3PO4  3Na+ + PO 34 - Muối axít : Muối mà anion gốc axit hiđro có khả 0,25 điểm phân li ion H+ … NaHSO3 → Na+ + HSO30.25 điểm HSO3- D H+ + SO3 2- 0,25 điểm Câu a H+ + OH-  H2O b Gọi a nồng độ HNO3 ban đầu:  n H+ = a 0,1 (mol) n OH- = 0,1 x 10-2 = 10 -3 mol pH = nên dư axit  n H + sau pư = a.0,1 - 10 -3 = 0,2 10-2  a = 3.10-2 M 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0.5 điểm 0,5 điểm Trang 3/3 - Mã đề 483 ... Muối mà anion gốc axit khơng hiđro có khả phân li ion H+: Na3PO4  3Na+ + PO 34 - Muối axít : Muối mà anion gốc axit hiđro có khả 0,25 điểm phân li ion H+ … NaHSO3 → Na+ + HSO30.25 điểm HSO3-... 1,0.10-8M + -8 C [ H ] = 2,7.10 M D [ H+ ] = 2,0.10-8M Câu 20: Dung dịch KOH có pH=9 Nồng độ mol/lit dung dịch KOH A 10-9M B 10-5M C 10-4M D 10-14M II PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: Viết phương tŕnh phân... FeS(r) + HCl Câu 2: Thế muối axit? Thế muối trung hòa? Lấy ví dụ minh họa viết phương trình điện li chúng Câu 3: Trộn 100 ml dung dịch HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 Dung dịch thu có
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra mot tiet, có đáp án chương dien li hóa 11, kiem tra mot tiet, có đáp án chương dien li hóa 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn