các công thức từ dừa ở các nơi trên thế

328 8 0
 • Loading ...
1/328 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 18:11

các công thức dừa các công thức dừa các công thức dừcác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừacác công thức dừa các công thức dừaa các công thức dừa &RFRQXW UHFLSHV P\YW K\Y_XN ^RO aY\VN 0/& *HRUJH (3 &HUYDQWHV HGLWRUV %LRYHUVLW\ ,QWHUQDWLRQDO LV DQ LQGHSHQGHQW LQWHUQDWLRQDO VFLHQWLILF RUJDQL]DWLRQ WKDW VHHNV WR LPSURYH WKH ZHOOEHLQJ RI SUHVHQW DQG IXWXUH JHQHUDWLRQV RI SHRSOH E\ HQKDQFLQJ FRQVHUYDWLRQ DQG WKH GHSOR\PHQW RI DJULFXOWXUDO ELRGLYHUVLW\ RQ IDUPV DQG LQ IRUHVWV ,W LV RQH RI FHQWUHV VXSSRUWHG E\ WKH &RQVXOWDWLYH *URXS RQ ,QWHUQDWLRQDO $JULFXOWXUDO 5HVHDUFK &*,$5 DQ DVVRFLDWLRQ RI SXEOLF DQG SULYDWH PHPEHUV ZKR VXSSRUW HIIRUWV WR PRELOL]H FXWWLQJHGJH VFLHQFH WR UHGXFH KXQJHU DQG SRYHUW\ LPSURYH KXPDQ QXWULWLRQ DQG KHDOWK DQG SURWHFW WKH HQYLURQPHQW %LRYHUVLW\ KDV LWV KHDGTXDUWHUV LQ 0DFFDUHVH QHDU 5RPH ,WDO\ ZLWK RIILFHV LQ PRUH WKDQ RWKHU FRXQWULHV ZRUOGZLGH 7KH ,QVWLWXWH RSHUDWHV WKURXJK IRXU SURJUDPPHV 'LYHUVLW\ IRU /LYHOLKRRGV 8QGHUVWDQGLQJ DQG 0DQDJLQJ %LRGLYHUVLW\ *OREDO 3DUWQHUVKLSV DQG &RPPRGLWLHV IRU /LYHOLKRRGV 7KH LQWHUQDWLRQDO VWDWXV RI %LRYHUVLW\ LV FRQIHUUHG XQGHU DQ (VWDEOLVKPHQW $JUHHPHQW ZKLFK E\ -DQXDU\ KDG EHHQ VLJQHG E\ WKH *RYHUQPHQWV RI $OJHULD $XVWUDOLD %HOJLXP %HQLQ %ROLYLD %UD]LO %XUNLQD )DVR &DPHURRQ &KLOH &KLQD &RQJR &RVWD 5LFD &{WH G¶,YRLUH &XED &\SUXV &]HFK 5HSXEOLF 'HQPDUN (FXDGRU (J\SW *UHHFH *XLQHD +XQJDU\ ,QGLD ,QGRQHVLD ,UDQ ,VUDHO ,WDO\ -RUGDQ HQ\D 0DOD\VLD 0DOL 0DXULWDQLD 0RURFFR 1RUZD\ 3DNLVWDQ 3DQDPD 3HUX 3RODQG 3RUWXJDO 5RPDQLD 5XVVLD 6HQHJDO 6ORYDNLD 6XGDQ 6ZLW]HUODQG 6\ULD 7XQLVLD 7XUNH\ 8JDQGD DQG 8NUDLQH )LQDQFLDO VXSSRUW IRU %LRYHUVLW\¶V UHVHDUFK LV SURYLGHG E\ PRUH WKDQ GRQRUV LQFOXGLQJ JRYHUQPHQWV SULYDWH IRXQGDWLRQV DQG LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV )RU GHWDLOV RI GRQRUV DQG UHVHDUFK DFWLYLWLHV SOHDVH VHH %LRYHUVLW\¶V $QQXDO 5HSRUWV ZKLFK DUH DYDLODEOH LQ SULQWHG IRUP RQ UHTXHVW IURP ELRYHUVLW\SXEOLFDWLRQV#FJLDURUJ RU IURP %LRYHUVLW\¶V :HE VLWH ZZZELRYHUVLW\LQWHUQDWLRQDORUJ 7KH JHRJUDSKLFDO GHVLJQDWLRQV HPSOR\HG DQG WKH SUHVHQWDWLRQ RI PDWHULDO LQ WKLV SXEOLFDWLRQ GR QRW LPSO\ WKH H[SUHVVLRQ RI DQ\ RSLQLRQ ZKDWVRHYHU RQ WKH SDUW RI %LRYHUVLW\ RU WKH &*,$5 FRQFHUQLQJ WKH OHJDO VWDWXV RI DQ\ FRXQWU\ WHUULWRU\ FLW\ RU DUHD RU LWV DXWKRULWLHV RU FRQFHUQLQJ WKH GHOLPLWDWLRQ RI LWV IURQWLHUV RU ERXQGDULHV 6LPLODUO\ WKH YLHZV H[SUHVVHG DUH WKRVH RI WKH DXWKRUV DQG GR QRW QHFHVVDULO\ UHIOHFW WKH YLHZV RI WKHVH RUJDQL]DWLRQV 0HQWLRQ RI D SURSULHWDU\ QDPH GRHV QRW FRQVWLWXWH HQGRUVHPHQW RI WKH SURGXFW DQG LV JLYHQ RQO\ IRU LQIRUPDWLRQ &2*(17 WKH ,QWHUQDWLRQDO &RFRQXW *HQHWLF 5HVRXUFHV 1HWZRUN IRXQGHG E\ %LRYHUVLW\ ,QWHUQDWLRQDO WKHQ WKH ,QWHUQDWLRQDO 3ODQW *HQHWLF 5HVRXUFHV ,QVWLWXWH ,3*5, LQ LV D JOREDO QHWZRUN RI FRFRQXWSURGXFLQJ FRXQWULHV DLPHG DW LPSURYLQJ WKH SURGXFWLRQ DQG XVH RI FRFRQXW DQG WKH FRQVHUYDWLRQ RI LWV GLYHUVLW\ $V D QHWZRUN &2*(17 V\QHUJL]HV WKH HIIRUWV RI SDUWQHUV WR VWUHQJWKHQ FRFRQXW FRQVHUYDWLRQ DQG UHVHDUFK SURJUDPPHV DQG HPSRZHU FRPPXQLWLHV GHSHQGHQW RQ FRFRQXW IRU WKHLU OLYHOLKRRGV WR DGRSW LPSURYHG WHFKQRORJLHV DQG GLYHUVLILHG SURGXFWLRQ DQG PDUNHWLQJ V\VWHPV :H GR WKLV E\ EULQJLQJ WRJHWKHU FURS VFLHQWLVWV VRFLDO VFLHQWLVWV SULYDWH VHFWRU VWDNHKROGHUV HQWHUSULVH DQG LQQRYDWLRQV VSHFLDOLVWV DQG GHFLVLRQ PDNHUV WR GHYHORS PRGHOV RI EHVW SUDFWLFH JXLGHOLQHV DQG RWKHU NQRZOHGJH WKDW FRQWULEXWH WR WKH HIIHFWLYH FRQVHUYDWLRQ DQG XVH RI FRFRQXW JHQHWLF UHVRXUFHV &LWDWLRQ *HRUJH 0/& &HUYDQWHV (3 HGLWRUV &RFRQXW UHFLSHV IURP DURXQG WKH ZRUOG %LRYHUVLW\ ,QWHUQDWLRQDO ± 5HJLRQDO 2IILFH IRU $VLD WKH 3DFLILF DQG 2FHDQLD %LRYHUVLW\ ± $32 6HUGDQJ 6HODQJRU '( 0DOD\VLD ,6%1 ‹ %LRYHUVLW\ ,QWHUQDWLRQDO %LRYHUVLW\ HQFRXUDJHV WKH XVH RI PDWHULDO IURP WKLV SXEOLFDWLRQ IRU HGXFDWLRQDO RU RWKHU QRQFRPPHUFLDO SXUSRVHV ZLWKRXW SULRU SHUPLVVLRQ IURP WKH FRS\ULJKW KROGHU $FNQRZOHGJHPHQW RI %LRYHUVLW\¶V PDWHULDO LV UHTXLUHG 7KLV SXEOLFDWLRQ LV DYDLODEOH WR G R ZQ O R D G LQ SRUWDEOH GRFXP HQW I R UP D W IURP 85/ KWWS ZZZELRYHUVLW\LQWHUQDWLRQDORUJ! %LRYHUVLW\ ,QWHUQDWLRQDO 9LD GHL 7UH 'HQDUL D 0DFFDUHVH 5RPH ,WDO\ &2*(17 5HJLRQDO 2IILFH IRU $VLD WKH 3DFLILF DQG 2FHDQLD 32 %R[ 830 3RVW 2IILFH 6HUGDQJ 6HODQJRU 'DUXO (KVDQ 0DOD\VLD %LRYHUVLW\ ,QWHUQDWLRQDO LV WKH RSHUDWLQJ QDPH RI WKH ,QWHUQDWLRQDO 3ODQW *HQHWLF 5HVRXUFHV ,QVWLWXWH ,3*5, DQG WKH ,QWHUQDWLRQDO 1HWZRUN IRU WKH ,PSURYHPHQW RI %DQDQD DQG 3ODQWDLQ ,1,%$3 ³7HOO PH ZKDW \RX HDW DQG , ZLOO WHOO \RX ZKDW \RX DUH´ ² -HDQ $QWKHOPH %ULOODW6DYDULQ ó FXS GULHG VKULPS ILQHO\ FKRSSHG ò FXSV JUDWHG FRFRQXW ò WVS WDPDULQG MXLFH 6DOW DQG VXJDU WR WDVWH :DVK IHUQ VKRRWV DQG EODQFK IRU  PLQXWHV 3RXQG JDODQJDO JLQJHU FKLOOLHV VKDOORWV JDUOLF DQG VKULPS SDVWH )U\GU\ DOO SRXQGHG LQJUHGLHQWV LQ SDQ $GG GULHG VKULPS DQG ò FXS JUDWHG FRFRQXW DQG VWLUIU\ IRU PLQXWH $GG WDPDULQG MXLFH DQG VDOW DQG VXJDU WR WDVWH $GG IHUQ VKRRWV 0L[ ZHOO 0DNH D EHG RI WKH UHPDLQLQJ JUDWHG FRFRQXW DQG DUUDQJH IHUQ VKRRWV RQ WRS 0DNHV  VHUYLQJV &RQWULEXWHG E\ 6HULDP 6DSXQ ]Y_Z] KXN ]KVKN] 3KLOLSSLQHV %URLOHG (JJSODQW 6DODG ZLWK &RFRQXW 0LON *LQDWDDQJ 7DORQJ $W 6LQXJEDQJ ,VGD PHGLXPVL]H HJJSODQWV PHGLXPVL]H ILVK DQ\ NLQG WRPDWRHV VOLFHG WKLQO\ RQLRQV VOLFHG WKLQO\ FXS FRFRQXW PLON 6DOW %URLO HJJSODQWV DQG SHHO RII EXUQW RXWHU VNLQ %URLO GHERQH DQG VKUHG ILVK 0L[ HJJSODQW ILVK WRPDWRHV RQLRQ DQG FRFRQXW PLON LQ ERZO $GG VDOW WR WDVWH 0DNHV  VHUYLQJV &RQWULEXWHG E\ 9LUJLQLD 7DERWDER ]Y_Z] KXN ]KVKN] 3KLOLSSLQHV %DQDQD %ORVVRP 6DODG (QVDODGDQJ 3XVR 1J 6DJLQJ EDQDQD EORVVRPV FXW LQWR WKLQ VOLFHV 6DOW WR WDVWH WVS YLQHJDU ò WVS EODFN SHSSHU ó FXS VOLFHG RQLRQ FP IUHVK JLQJHU FUXVKHG FXS FRFRQXW PLON %RLO EDQDQD EORVVRPV XQWLO WHQGHU 'UDLQ DQG VTXHH]H WR UHPRYH ZDWHU 6HDVRQ ZLWK VDOW DQG YLQHJDU $GG SHSSHU RQLRQ DQG JLQJHU $GG FRFRQXW PLON DQG PL[ ZHOO 0DNHV VHUYLQJV &RQWULEXWHG E\ $QQD 0DULH & 7XPERNRQ DQG 'LQD % 0DVD ]Y_Z] KXN ]KVKN] 3KLOLSSLQHV 6ZHHW 3RWDWR 7RSV 6DODG 8GORW 6D DPRWH LQLODZ \RXQJ NDPRWH VZHHW SRWDWR RU ,SRPRHD EDWDWDV OHDYHV WEVS FRFRQXW YLQHJDU ó WVS JURXQG EODFN SHSSHU 6DOW WR WDVWH FP IUHVK JLQJHU PLQFHG ULSH WRPDWRHV GLFHG PHGLXPVL]H RQLRQ GLFHG VWDONV VSULQJ RQLRQ FXW LQWR FP SLHFHV %ODQFK NDPRWH WRSV RU ERLO IRU PLQXWHV VWUDLQ WKHQ VHW D VHUYLQJ GLVK 7RVV ZLWK YLQHJDU JURXQG EODFN SHSSHU DQG VDOW 7RS ZLWK WKH UHVW RI LQJUHGLHQWV 0DNHV VHUYLQJV &RQWULEXWHG E\ (YHO\Q 7 &DUR ]Y_Z] KXN ]KVKN] 3KLOLSSLQHV &KLFNHQ ZLWK *UHHQ 3DSD\D 6RXS 7LQRODQJ 0DQRN VPDOO JUHHQ SDSD\D WEVS FRFRQXW RLO WEVS FKRSSHG JDUOLF PHGLXPVL]H RQLRQ FP IUHVK JLQJHU VOLFHG WKLQO\ NJ FKLFNHQ FXW LQWR DERXW SLHFHV FXSV ZDWHU ó WVS EODFN SHSSHU 6DOW \RXQJ FKLOOL OHDYHV 3HHO SDSD\D UHPRYH VHHGV DQG FXW LQWR GLDJRQDO VOLFHV DERXW FP LQ OHQJWK 6HW DVLGH +HDW RLO DQG VDXWp JDUOLF RQLRQ DQG JLQJHU 6WLU IRU PLQXWHV $GG FKLFNHQ FRYHU DQG VLPPHU IRU PLQXWHV $GG ZDWHU 6LPPHU IRU PLQXWHV WKHQ DGG JUHHQ SDSD\D EODFN SHSSHU DQG VDOW :KHQ JUHHQ SDSD\D LV VRIW DGG FKLOOL OHDYHV 5HPRYH IURP KHDW 0DNHV  VHUYLQJV &RQWULEXWHG E\ (YHO\Q 7 &DUR ]Y_Z] KXN ]KVKN] 3KLOLSSLQHV 6SHFLDO %DQDQD %ORVVRP 6DODG (VSHV\DO 1D (QVDODGDQJ 3XVR 1J 6DJLQJ EDQDQD EORVVRP ò FXS WKLFN FRFRQXW PLON UHG FKLOOLHV ILQHO\ VOLFHG WEVS ILQHO\ VOLFHG JLQJHU PHGLXPVL]H RQLRQ ILQHO\ VOLFHG ó FXS FRFRQXW YLQHJDU WEVS PD\RQQDLVH ò WVS VDOW %RLO EDQDQD EORVVRP XQWLO WHQGHU 'UDLQ &KRS FRRNHG EDQDQD EORVVRP ILQHO\ DQG SXW LQ ERZO $GG FRFRQXW PLON FKLOOLHV JLQJHU RQLRQ YLQHJDU PD\RQQDLVH DQG VDOW 0L[ WKRURXJKO\ 0DNHV VHUYLQJV &RQWULEXWHG E\ 5RTXH 3UHGLOODV ]Y_Z] KXN ]KVKN] 6UL /DQND 9HJJLH /HDYHV ZLWK 0DOGLYHV )LVK 6DODG *RWX ROD 6DPEROD FXSV $VLDWLF 3HQQ\ZRUW JRWX NROD RU &HQWHOOD DVLDWLFD OHDYHV ILQHO\ VKUHGGHG VPDOO UHG RQLRQV VOLFHG JUHHQ FKLOOLHV VOLFHG WVS SRXQGHG 0DOGLYHV GULHG ILVK FXS GLFHG WRPDWR ò FXS JUDWHG FRFRQXW PHDW -XLFH IURP ò OLPH 6DOW WR WDVWH 0L[ DOO LQJUHGLHQWV $GMXVW WKH WDVWH ZLWK OLPH MXLFH DQG VDOW 0DNHV VHUYLQJV &RQWULEXWHG E\ 6 + 6XPLWK 6HQDUDWKQH ]Y_Z] KXN ]KVKN] 7KDLODQG 5LFH 6DODG DR
- Xem thêm -

Xem thêm: các công thức từ dừa ở các nơi trên thế, các công thức từ dừa ở các nơi trên thế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn