SINH LÝ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

18 10 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 18:05

SINH LÝ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Dr.Steven Hoang Multiple Functions of Kidney in Homeostasis • Excretion of Metabolic Waste Products, Foreign Chemicals, Drugs, and Hormone Metabolites • Regulation of Water and Electrolyte Balances • Regulation of Arterial Pressure • Regulation of Acid-Base Balance • Regulation of Erythrocyte Production • Regulation of 1,25–Dihydroxyvitamin D3 Production • Glucose Synthesis
- Xem thêm -

Xem thêm: SINH LÝ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU, SINH LÝ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn