Review Hóa sinh K114

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 18:04

[Hóa sinh] Review đề ca 1, K114: ( Trúng test), ca trúng câu Nhiễm độc chì gây thiếu máu ức chế: A: protoporphyrinogen oxidase B: coproporphynogen oxidase C: uroporphyrinogen III synthase D: PBG deaminase Chất quan trọng qt tổng hợp glycogen từ glucose A: glucose phosphat dehydrogenase B: UTP phosphorylase Câu sai A: MSH hormon tuyến yên B: LTH hormon tuyến yên trước có chất glycoprotein C: SFH có x aa kích thích tiết STH D: TSF có aa kích thích tiết TSH Những chất tham gia tạo acylCoA v/c acylCoA từ bào tương vào ty thể A Carnitin ATP B Carnitin carnitin acyltransferase C carnitin acyltransferase ATP Chất thối hóa Hem- biliverdin Thể cetonic xuất trường hợp? ĐTĐ/ viêm cầu thận/ tổn thương ống thận/ ĐTĐ thiếu hormon? Insulin Nồng độ acid uric bình thường máu? 2-8 mg/dl THT bicarbonat phần lớn ở? Ống lượn gần 10 Sắc tố mật, muối mật xh nc tiểu TH? Bệnh tắc đường mật 11 Chất hợp chất cao lượng? A 1,3 diphosphoglycerat B Fructose phosphat 12 Hợp chất giàu lượng A Khi thủy phân tạo lớn 10 000 kcal B Là chất dự trữ lượng C Là chất cung cấp NL chủ yếu thể D Sử dụng thể 13, Đường ko có tính khử? Saccarose/Lactose/Glucose/Fructose 14, Chất nucleosid? Adenin, GMP, ADP, Thymin 15, Lactat dehydrogenase có isoenzym? 3/4/2/5 16, Pứ Glucose + ATP > Glucose phosphat + ADP xúc tác bởi? hydrolase/racemase/transferase/peroxidase 17, Enzym vận chuyển nhóm amin có coE? Pyridoxal phosphate 18, Thối hóa Glucose theo đường hexo monophosphat có đặc điểm? A Glucose phosphoryl hóa lần B Glucose phosphoryl hóa lần OXH trực tiếp C 19, Thối hóa Glucose theo đường khí tạo sp cuối cùng? ATP, CO2, H2O 20, Trong đường phân, enzym xúc tác p ứ k thuận nghịch? Pyruvat Kinase 21, Nơi chủ yếu sx acetoacetat? Gan 22, Enzym ko phải tụy tiết ra? entero kinase 23, Nguyên nhân vàng da trước gan? A Tăng bil liên hợp tan máu nhiều B Tăng Bil toàn phần viêm gan C Tăng bil tự trẻ sơ sinh 24, Enzym giúp mở xoắn ADN? helicase/ pyrase/ ADN pol/ Primase 25, Quá trình dịch mã? tổng hợp chuỗi polipeptid 26, Insulin ? A có 51 aa, chuỗi A, B B có 51 aa, chuỗi A, B, C C Có 20 aa, chuỗi A, B D.Có 20 aa, chuỗi A, B, C 27, Gan ko có khả tổng hợp Glucose từ? A Met B Pyruvat C Acetyl coA D Lactat 28, Thận tái hấp thu 90% bicarbonat ở? Ống lượn gần 29, Enzym xt pứ 2H202 > 2H20 + O2? catalase 30, Enzym xt pứ 31, Hợp chất giàu lượng? A Là hợp chất dự trữ lượng cho thể sử dụng B Chiếm tỷ trọng lớn thể C h/chất dễ sử dụng với tỷ lệ nhỏ thể D cung cấp NL > 10Kcal/mol 32, glucose thối hóa đến theo đường yếm khí tạo? ATP 33, Nitơ phi protein là? A ure B creatinin C a uric D tất chất > ko hiểu đề 34, acid béo bão hòa gồm? stearic, palmitic, butyric 35, His thuộc nhóm? 3- base, tích điện dương 36, pứ alanin + @-cetoglutarat > pyruvat + a glutamic xt bởi? transferase 37, enzym xt pứ AB > A + B? Lyase, ko cần nước 38, tạo lk 1,4 - glycoside để kéo dài mạch glycogen? Glycogen synthase 39, A hoạt hóa Lypase tụy B 40, Phân tử tạo ure chu trình ure? Arginosuccinat 41, Quá trinh B- oxh a béo đâu? ty thể ...C 19, Thối hóa Glucose theo đường khí tạo sp cuối cùng? ATP, CO2, H2O 20, Trong đường phân, enzym xúc tác p... trước gan? A Tăng bil liên hợp tan máu nhiều B Tăng Bil toàn phần viêm gan C Tăng bil tự trẻ sơ sinh 24, Enzym giúp mở xoắn ADN? helicase/ pyrase/ ADN pol/ Primase 25, Quá trình dịch mã? tổng... trọng lớn thể C h/chất dễ sử dụng với tỷ lệ nhỏ thể D cung cấp NL > 10Kcal/mol 32, glucose thối hóa đến theo đường yếm khí tạo? ATP 33, Nitơ phi protein là? A ure B creatinin C a uric D tất chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Review Hóa sinh K114, Review Hóa sinh K114

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn