ĐỀ THI HÓA SINH SỐ 2

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:46

ĐỀ THI HÓA SINH SỐ I.Phần đúng/sai (Làm tất ý điểm, sai từ ý trở lên khơng tính điểm): Về chu trình acid citric: Câu 1:Có tham gia enzyme loại A.Đúng B.Sai Câu 2:Phản ứng xúc tác enzyme loại 5: A.Đúng B.Sai Câu 3:Phản ứng số dùng coenzyme khác phản ứng 3: A.Đúng B.Sai Câu 4:Phản ứng tạo fumarat: A.Đúng B.Sai Về chu trình acid citric: Câu 1:Phản ứng phản ứng OXH khử: A.Đúng B.Sai Câu 2:Phản ứng 3b phản ứng tự decarboxyl hóa: A.Đúng B.Sai Câu 3:3 phản ứng tạo NADH 3,4,6: A.Đúng B.Sai Câu 4:Phản ứng 2,7 sử dụng enzyme khác loại: A.Đúng B.Sai Về chuỗi vận chuyển điện tử: Câu 1: Phức hợp II chuỗi vận chuyển electron không dùng coenzyme Flavin: A.Đúng B.Sai Câu 2:Phức hợp IV enzyme khác loại với phức hợp lại: A.Đúng B.Sai Câu 3:Phức hợp III khơng có cytochrome a: A.Đúng B.Sai Câu 4:Năng lượng từ hoạt động phosphoryl hóa ADP dùng để vận hành chuỗi VC điện tử: A.Đúng B.Sai Về chất ức chế chuỗi vận chuyển điện tử: Câu 1: Rotenon ức chế vận chuyển e NADH CoQ: A.Đúng B.Sai Câu 2:Antimicin A chặn vận chuyển e CoQ đến Cyt c: A.Đúng B.Sai Câu 3:CN- ngăn chặn khử oxy cytochrome a,a3 A.Đúng B.Sai Câu 4:Thermogenin chất phá ghép nội sinh làm giảm chênh lệch H+ dẫn tới giảm tổng hợp ATP, tăng tiêu thụ O2, tăng OXH NADH: A.Đúng B.Sai Về loại liên kết phosphate: Câu 1: Anhydrid phosphate: lượng giải phóng thủy phân liên kết thấp (-7,3 kcalo/mol): A.Đúng B.Sai Câu 2: Enol phosphate: lượng giải phóng thủy phân liên kết lớn (-14,8 kcalo/mol): A.Đúng B.Sai Câu 3: Amid phosphate: lượng giải phóng thủy phân liên kết -10,1kcalo/mol: A.Đúng B.Sai Câu 4: Acyl phosphate: chất điển hình 1,3 DPG; A.Đúng B.Sai II Phần MCQ (Chọn đáp án nhất): Câu 1: Năng lượng giải phóng chuỗi vận chuyển điện tử từ NADH đến O2: A -52,6 kcal/mol B -23,82 kcal/mol C -54,17 kcal/mol D -53,32 kcal/mol Câu 2: Sắp xếp chất chuỗi VC điện tử theo trật tự tăng dần OXH khử: A.Cyt c1CoQ->Cyt b->FeS->Cyt c->Cyt c1 B Succinat->FMN->FeS->CoQ->Cyt b->FeS->Cyt c1->Cyt c C.NADH->FMN->FeS->CoQ->Cyt b->Cyt c1->Cyt c D.Đáp án khác Câu 5:Trong chu trình Kreb chất sản phẩm PU đa enzyme (có enzym): A Succinat B.α-cetoglutarat C Oxalosuccinat D.Succinyl CoA Câu 6:Thứ tự xuất chất chu trình Acid Citric: A Citrat->Isocitrat->Cis aconitat B α-cetoglutarat->Succinat->Succinyl CoA C Fumarat->Malat->Oxalosuccinat->Citrat D Isocitrat->Oxalosuccinat->α-cetoglutarat Câu 7:Phản ứng hợp nước chu trình Kreb: A 2b,7 B.2a,6 C 2b,6 D.2a,7 Câu 8:Chọn đáp án kết đặc điểm chu trình Kreb: A.Cần sử dụng phân tử nước B.Xảy ty thể bào tương tế bào C.Bốn cặp H2 khỏi chu trình D.Xảy điều kiện khí yếm khí Câu 9: Năng lượng giải phóng q trình vận chuyển điện tử tính theo cơng thức: A ΔG0’= -2n.f.ΔE0 B ΔG0’= -n.f.ΔE0’ C ΔG0= -2n.f.ΔE0 D ΔG0= -n.f.ΔE0’ Câu 10: Phản ứng phosphoryl hóa phản ứng tổng hợp nên cần enzyme: A Phosphoryl synthetase B Phosphoryl kinase C Phosphat synthetase D Phosphat kinase Câu 11: Phản ứng tổng quát phức hợp III chuỗi vc điện tử: A.CoQ + 2H+ + 2Cytc-Fe2+ -> CoQH2 + 2CytC-Fe3+ B.CoQH2 + 2Cytc-Fe3+ -> CoQ + 2CytC-Fe2+ + 2H+ C.CoQ + 2H+ + 2Cytc-Fe2+ -> CoQH2 + 2Cyta-Fe3+ D.CoQH2 + 2Cyta-Fe2+ -> CoQ + 2Cyta-Fe3+ + 2H+ Câu 12: Thối hóa hồn tồn phân tử Pyruvat phân tử Acetyl CoA ty thể tạo tổng cộng A 62 ATP B 60 ATP C 69 ATP D 33 ATP Câu 13 Cấu tạo ATP synthase gồm phức hợp oligome A B C D Câu 14: Cho chuỗi kiện sau: Quay phức hợp ATP synthase Gắn ADP Pi Tiểu đơn vị trở vị trí ban đầu Hình thành ATP Thứ tự trình tổng hợp ATP phức hợp ATP synthase A.4,1,2,3 B.2,4,1,3 C.2,1,4,3 D.1,2,4,3 Câu 15:Năng lượng giải phóng từ q trình vận chuyển e- sử dụng để: A.Tạo ATP B.Tạo nhiệt lượng C.Vận chuyển calci D.Đáp án khác Câu 16:Trong chu trình Kreb phản ứng sau sử dụng enzyme loại với ligase: A.Tạo citrat B.Tạo succinat C.Tạo malat D.Tất sai Câu 17: Các chất sau có cấu trúc mạch phân nhánh: A Chitin, Keratan sulphat, Chondroitin sulphat B Cellulose, Chondroitin sulphat, Heparin C Amylopectin, glycogen, cellulose D Đáp án khác Câu 18: Số lượng gốc glucose phân tử glycogen A 250-25000 gốc B 240-2400 gốc C 2400-24000 gốc D 2500-25000 gốc Câu 19:Đặc điểm không cấu tạo glycogen: A.Có cấu trúc tương tự Amylopectin B.Phân nhánh nhánh ngắn C.Có từ 2400-24000 gốc glucose nhánh có từ 8-12 gốc glucose D.Đáp án khác Câu 20: Chọn câu sai polysaccarid: A αAmylose có cấu trúc dạng quay trái B Amylopectin nhánh nhánh dài glycogen C Cellulose coi đồng phân αAmylose D Cellulose Chitin có liên kết α (1-4) glucosid ... A.CoQ + 2H+ + 2Cytc-Fe2+ -> CoQH2 + 2CytC-Fe3+ B.CoQH2 + 2Cytc-Fe3+ -> CoQ + 2CytC-Fe2+ + 2H+ C.CoQ + 2H+ + 2Cytc-Fe2+ -> CoQH2 + 2Cyta-Fe3+ D.CoQH2 + 2Cyta-Fe2+ -> CoQ + 2Cyta-Fe3+ + 2H+ Câu 12: ... Amylopectin, glycogen, cellulose D Đáp án khác Câu 18: Số lượng gốc glucose phân tử glycogen A 25 0 -25 000 gốc B 24 0 -24 00 gốc C 24 00 -24 000 gốc D 25 00 -25 000 gốc Câu 19:Đặc điểm không cấu tạo glycogen:... Năng lượng giải phóng chuỗi vận chuyển điện tử từ NADH đến O2: A - 52, 6 kcal/mol B -23 , 82 kcal/mol C -54,17 kcal/mol D -53, 32 kcal/mol Câu 2: Sắp xếp chất chuỗi VC điện tử theo trật tự tăng dần OXH
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HÓA SINH SỐ 2, ĐỀ THI HÓA SINH SỐ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn