ĐỀ SINH LÝ SỐ 4

6 6 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:46

ĐỀ SINH LÝ SỐ Câu 1: Khi diện tích màng hô hấp giảm nửa bề dày màng hơ hấp tăng gấp đơi hệ số khuếch tán khí thay đổi nào: A Giảm lần B Giảm lần C Tăng lần D Tăng lần Câu 2: Trong thở thông thường áp suất KMP sẽ: A Thấp hít vào gắng sức B Cao thở gắng sức C Cao hít vào thơng thường D Có giá trị -1mmHg Câu 3: Thể tích hơ hấp sau có giá trị lớn nhất: A IRV B TLC C ERV D IC Case lâm sàng cho câu 4,5,6: Người nam bình thường, 25 tuổi có dung tích tồn phổi 5l Thể tích khí lưu thơng chiếm 10% dung tích tồn phổi Dung tích sống thở mạnh chiếm 80% dung tích tồn phổi Dung tích cặn chức chiếm 40% dung tích tồn phổi Câu 4: Giá trị thể tích trự thở ra: A 1,5 lit B lit C lít D 1,6 lit Câu 5: Ở hít vào gắng sức hoành người phải hạ thêm so với hít vào thơng thường: A cm B cm C 10 cm D 12 cm Câu 6: Bệnh nhân Đức tuổi, giới với bệnh nhân bị RLTK tắc nghẽn Giá trị dung tích sống thở mạnh bệnh nhân Đức tối đa (chọn đáp án phù hợp đáp án sau): A 3.1 lít 3.2 lít 2,8 lít lít Câu 7: Yếu tố sau làm đồ thị Barcroff chuyển sang trái: A Phân áp CO2 tăng B Nhiệt độ tăng, C pH máu tăng D Nồng độ 2,3 DPG giảm Câu 8: Điều sau khơng vai trò CO2 điều hòa hơ hấp A CO2 khơng tác động trực tiếp lên trung tâm hô hấp B Phân áp CO2 tăng làm tăng phản xạ hô hấp C CO2 tác động vào receptor nhận cảm hóa học áp suất gây giảm phản xạ hơ hấp D Nồng độ CO2 bình thường thể có vai trò trì hơ hấp Câu 9: Điêu sau nhóm neuron hơ hấp bụng: A Nằm cao nhóm neuron hô hấp lung B Chỉ tham gia điều chỉnh hơ hấp TH cần tăng mạnh thơng khí C Tín hiệu từ trung tâm điều chỉnh lan đến nhóm neuron hơ hấp bụng làm trung tâm phấn D Tất Câu 10:Công thức sau đúng: A IC+ERV=VC+IRV B VC+ERV=TV+IRV C IC+FRC=VC+RV D ERV+TV=VC+IRV Câu 11: Điều hòa hơ hấp có chất là: A Điều hòa tần số cường độ hơ hấp B Điều hòa tần số thở kiểu thở C Điều hòa trung tâm hơ hấp D Điều hòa tần số cường độ hơ hấp để thích ứng với nhu cầu oxy thay đổi thể Câu 12: Điều sau không vùng nhạy cảm hóa học: A Nồng độ CO2 máu khơng ảnh hưởng trực tiếp B Nồng độ H+ máu khơng ảnh hưởng lớn C Vùng nhạy cảm hóa học không nhạy cảm với thay đổi pH máu D Vùng nhạy cảm hóa học khơng có tính chất thích nghi Câu 13: Đâu dạng vận chuyển lớn thứ CO2 máu: B C D Carbamit Carbaminohemoglobin Carboxyhemoglobin Bicarbonat Câu 14: Trong bệnh khí phế thũng, hen PQ số hô hấp sau tăng: A TLC B ERV C FVC D FRC Câu 15: Điều sau không dạng vận chuyển O2 máu: A Dạng tự chiếm tỉ lệ nhỏ B Các dạng vận chuyển không chuyển đổi sang C Oxy dạng kết hợp nhiều gấp 70 lần dạng hòa tan D Oxy gắn với Hb không thông qua phản ứng OXH Câu 16: Cho thông số sau: TV VC ERV RV FRC TLC IC Các thể tích lại sau TV thở ra: A 3,4 B 3,4,5 C 2,3,4 D 3,4,5,6 Câu 17: Bệnh nhân P, 35 tuổi có dung tích sống 5l Thể tích khí lưu thơng 0,5l Dung tích hít vào 3,5l Dung tích cặn chức dung tích hít vào lít Thể tích trữ thở có giá trị: A 4,5 l B 2,5 l C 3,0 l D 1,5 l Câu 18: Chọn nhiều đáp án đúng: So với tuần hồn hệ thống tuần hồn phổi có đặc điểm: A Lưu lượng máu lớn B Sức cản thấp A B C D Áp lực Động mạch cao Áp lực mao mạch cao Cung lượng tim cao Câu 19: Chọn nhiều đáp án đúng: thơng số hơ hấp khơng phổi sau thở hết sức: A TV B VC C ERV D RV E FRC F IC G TLC Cho đồ thị sau (dùng để trả lời câu 20-21): C D E % bão hòa oxy Hb Câu 20: Sự chuyển đổi đồ thị từ A sang B do: A pH tăng B 2,3DPG giảm C HbF D Ngộ độc CO Luyện tập nặng Câu 21: Sự chuyển đồ thị từ A sang B kèm theo: A Tăng lực Hb với O2 B Giảm vận tải O2 đến mô C Tăng vận chuyển O2 Hb D Giảm vận chuyển O2 Hb Câu 22: Bệnh nhân tích khoảng chết 150 ml Dung tích cặn chức 3l Thể tích khí lưu thơng 650ml Thể tích trữ thở 1,5l Dung tích tồn phổi 8l, tần số thở 15l/phút Thể tích khí cặn là: A 500 ml B 1000 ml C 1500 ml D 2500 ml Câu 23: Vẫn với liệu câu 22 Thơng khí phế nang bệnh nhân là: A lít B 7,5 lít C lít D lít Câu 24: Bệnh nhân Đức 67 tuổi đau ngực 1h vào viện khám đặt catheter SwanGanz để đo ALMM phổi bít Áp lực để đánh giá áp lực của: A Thất T B Nhĩ T C ALĐMP tâm thu D AL mao mạch phổi Câu 25: Khí dùng để ước tính thể khuếch tán O2 phổi: A CO B CO2 C O2 D Cyanid E N2 Câu 26: Đường dẫn khí ln mở vì: A Thành có vòng sụn B Thành có trơn C Ln chứa khí D Có vòng sụn AS âm khoang màng phổi Câu 27: AS khoang màng phổi có ý nghĩa sau, trừ: E Lồng ngực dễ di động thở Phổi dễ dàng co giãn theo di động lồng ngực Máu tim lên phổi dễ dàng Hiệu suất trao đổi khí đạt mức tối đa Câu 28: Dung tích sống là: A Số lít khí hít vào tối đa sau hít vào bình thường B Số lít khí thở tối đa sau thở bình thường C Số lít khí thở tối đa sau hít vào bình thường D Số lít khí thở tối đa sau hít vào tối đa Câu 29: Thơng khí phế nang: A Bằng thơng khí phút B Bằng lượng khí trao đổi tất phế nang phút C Bằng thơng khí phút trừ thơng khí khoảng chết D Khoảng lit Câu 30: O2 tham gia điều hòa hơ hấp thơng qua chế tác dụng: A Lên trung tâm hít vào, nồng độ O2 máu giảm B Lên trung tâm hóa học, nồng độ O2 máu giảm C Lên trung tâm hô hấp, nồng độ O2 máu bắt đầu giảm D Lên receptor nhận cảm hóa học quai ĐMC động mạch cảnh A B C D ... ứng OXH Câu 16: Cho thông số sau: TV VC ERV RV FRC TLC IC Các thể tích lại sau TV thở ra: A 3 ,4 B 3 ,4, 5 C 2,3 ,4 D 3 ,4, 5,6 Câu 17: Bệnh nhân P, 35 tuổi có dung tích sống 5l Thể tích khí lưu thơng... Câu 28: Dung tích sống là: A Số lít khí hít vào tối đa sau hít vào bình thường B Số lít khí thở tối đa sau thở bình thường C Số lít khí thở tối đa sau hít vào bình thường D Số lít khí thở tối... Câu 11: Điều hòa hơ hấp có chất là: A Điều hòa tần số cường độ hơ hấp B Điều hòa tần số thở kiểu thở C Điều hòa trung tâm hơ hấp D Điều hòa tần số cường độ hơ hấp để thích ứng với nhu cầu oxy thay
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ SINH LÝ SỐ 4, ĐỀ SINH LÝ SỐ 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn