Bai giang CT than Y4

14 8 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:34

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG THẬN kÝn Ths Hong Long Bộ môn Ngoại - ĐH Y Hà nội ĐẶT VẤN ĐỀ Chấn thương thận chiếm 10% - 12% chấn thương bụng kÝn Ngµy cµng gia tăng số lng mc nng Chấn thơng trực tiếp chiếm 85 90%, chấn thơng gián tiếp - 10 % Sự ph¸t triển c¸c phương ph¸p chẩn đo¸n hinh nh giúp cho phân loi ánh giá mc chấn thương thận chÝnh x¸c Th¸i độ điều trị lµ bảo tồn thận tối đa ĐẶT VẤN ĐỀ Vấn đề đặt ra: Chỉ định mổ với tổn thương Tỷ lệ phẫu thuật giới : 46% - 50% Phẫu thuật bảo tồn:72.7% - 88.1% Tỷ lệ phẫu thuật Việt Nam: 41.6% Phẫu thuật bảo tồn :51.1% ĐẶT VẤN ĐỀ Liên quan giải phẫu mặt trước thận CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG THẬN Đau thắt lưng, chướng bụng (95%) Đái máu (85 - 90%) Shock chấn thơng, máu (25 - 30%) Thiếu m¸u cÊp chÈy m¸u Khối máu tụ vïng thắt lưng CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG THẬN Chụp hệ tiÕt niệu kh«ng chuÈn bị Siêu âm Chụp UIV Chụp CT Scanner Chụp động mạch thËn chọn lọc Phân loại mức độ thương tổn chấn thương thận Theo Mc Aninch (1999) Loại I : Đụng dập thận (70%-75%) Loại II: Dập thận nhẹ (10%-15%) Loại III : Dập thận nặng (7%-10%) Loại IV : Vỡ thận (5%-7%) Loại V :Tổn thương cuống thận (1%-3%) Phân loại mức độ thương tổn chấn thương thận theo Mc Aninch (AAST) CTScanner chÈn đoán chấn thơng thận CT thn phi độ II, ng v sâu < 1cm tụ máu quanh thn khu trú CT thn trỏi III, đờng vỡ sâu > 1cm, tụ máu quanh thận lan rộng CTScanner chẩn đoán chấn thơng thận CT thn trái độ IV, thoát thuốc cn quang CT thn phi độ V, thn không ngm thuốc Diễn biến biến chứng Xu hớng ổn định Xu hớng không ổn định Chấn thơng nặng Biến chứng TháI độ xử trí Ch nh iu trị chấn thương thận Điều trị nội khoa bảo tồn (60 - 65%) Điều trị phẫu thuật - Mổ cấp cứu 24 giê - Mỉ cÊp cøu tr× ho·n sau 24 giê - Mổ bảo tồn thận (dựa chẩn đốn mức độ thương tổn) Điều trÞ can thiƯp tối thiểu iu trị biến chứng KT LUN Mức độ thường gặp chấn thương thËn đơn phối hợp Giá trị thăm khám lâm sàng chẩn đốn hình ảnh Nâng cao khả phẫu thuật bảo tồn sở xác định mức độ thương tổn thời điểm mổ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! ... Mc Aninch (AAST) CTScanner chÈn đoán chấn thơng thận CT thn phi độ II, ng v sâu < 1cm tụ máu quanh thn khu trú CT thn trỏi III, đờng vỡ sâu > 1cm, tụ máu quanh thận lan rộng CTScanner chẩn đoán... vỡ sâu > 1cm, tụ máu quanh thận lan rộng CTScanner chẩn đoán chấn thơng thận CT thn trái độ IV, thoát thuốc cn quang CT thn phi độ V, thn không ngm thuốc Diễn biến biến chứng Xu hớng ổn định Xu... CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG THẬN Chụp hệ tiÕt niệu kh«ng chuÈn bị Siêu âm Chụp UIV Chụp CT Scanner Chụp động mạch thËn chọn lọc Phân loại mức độ thương tổn chấn thương thận Theo Mc Aninch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang CT than Y4, Bai giang CT than Y4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn