BẢNG ĐỒNG PHÂN CỦA ANCOL, ANĐEHIT, AXIT CACBOXYLIC

2 23 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 23:16

Biên soạn : Thanh Vũ (094.533.7794) – www.facebook.com/thanhzu94 ETE CH3 CH2 C3H8O CH3 C4H10O CH2 CH2 O O CH3 etyl metyl ete CH3 CH2 O CH2 CH3 metyl propyl ete CH3 CH3 O CH CH3 CH3 đietyl ete isopropyl metyl ete ANCOL CH3 C3H8O CH2 CH2 CH3 OH CH CH3 OH propan – – ol propan – – ol C4H10O CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 OH CH3 CH CH2 CH2 CH2 OH CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH CH OH CH3 CH3 CH3 C CH2 OH CH3 CH3 – metylbutan– – ol Phenol CH3 Ancol thơm CH3 CH3 OH OH OH ANĐEHIT C4H8O CH2 CH3 OH 2–metylbutan–2–ol CH2 CH2 – metylbutan– – ol CH3 CH3 CH 2,2–đimetylpropan–1–ol CH2 C7H8O CH2 pentan – – ol CH3 OH C CH3 pentan – – ol – metylbutan– – ol CH3 CH3 OH CH3 C5H12O CH2 OH pentan –1 – ol CH3 CH CH2 buntanal CHO CH3 CH CHO CH3 2–metylpropanal CH2OH Ete thơm O CH3 Biên soạn : Thanh Vũ (094.533.7794) – www.facebook.com/thanhzu94 CH3 CH2 CH2 CH2 CHO CH3 CH3 CH2 CH2 CHO CH3 pentanal C5H10O CH CH 3–metylbutanal CHO CH3 CH3 CH3 2–metylbutanal C CHO CH3 2,2–đimetylpropanal CH2 C4H6O CH CH2 CHO CH3 CH CH CH2 CHO CHO CH3 but – – en   al but – – en   al C 2–metylpropenal XETON CH3 C4H8O C CH2 CH3 O butan – – on CH3 C CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 O C5H10O C CH2 CH3 CH3 O CH3 O pentan – – on pentan – – on C CH CH3 – metyl butan – – on AXIT CACBOXYLIC CH3 C4H8O2 CH2 CH2 CH3 COOH CH COOH CH3 Axit buntanoic Axit 2–metylpropanoic CH3 CH2 CH2 CH2 COOH CH3 CH2 CH CH CH2 COOH CH3 Axit pentanoic C5H10O2 CH3 COOH Axit 3–metylbutanoic CH3 CH3 CH3 Axit 2–metylbutanoic C COOH CH3 Axit 2,2–đimetylpropanoic CH2 C4H6O2 CH CH2 COOH Axit but – – en 1  oic CH3 CH CH COOH Axit but – – en1  oic CH2 C CH3 COOH Axit 2–metylpropenoic ... butan – – on AXIT CACBOXYLIC CH3 C4H8O2 CH2 CH2 CH3 COOH CH COOH CH3 Axit buntanoic Axit 2–metylpropanoic CH3 CH2 CH2 CH2 COOH CH3 CH2 CH CH CH2 COOH CH3 Axit pentanoic C5H10O2 CH3 COOH Axit 3–metylbutanoic... 3–metylbutanoic CH3 CH3 CH3 Axit 2–metylbutanoic C COOH CH3 Axit 2,2–đimetylpropanoic CH2 C4H6O2 CH CH2 COOH Axit but – – en 1  oic CH3 CH CH COOH Axit but – – en1  oic CH2 C CH3 COOH Axit 2–metylpropenoic
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG ĐỒNG PHÂN CỦA ANCOL, ANĐEHIT, AXIT CACBOXYLIC, BẢNG ĐỒNG PHÂN CỦA ANCOL, ANĐEHIT, AXIT CACBOXYLIC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn