BẢNG ĐỒNG PHÂN CỦA HIĐROCACBON

2 20 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 23:03

Biên soạn : Thanh Vũ (094.533.7794) – www.facebook.com/thanhzu94 ANKAN CH3 CH2 C4H10 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3 butan – metylpropan CH3 C5H12 CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH CH C CH3 CH3 2,2 – đimetylpropan – metylbutan CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH3 hexan C6H14 CH3 CH3 CH3 pentan CH3 CH CH2 – metylpentan – metylpentan CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 C CH2 CH3 CH3 2,3 – đimetylbutan 2,2 – đimetylbutan XICLOANKAN CH3 C4H8 xiclobutan metylxiclopropan CH3 C2H5 CH3 H3C C5H10 CH3 CH3 xiclopentan 1,2 – đimetylxiclopropan etylxiclopropan metylxiclobutan 1,1 – đimetylxiclopropan ANKEN CH2 C4H8 CH CH2 CH3 CH CH2 C CH2 CH2 CH3 C CH3 CH3 – metylpropan –1  en CH2 pent –  en CH3 CH CH but –  en but –1  en CH2 C5H10 CH3 CH3 CH3 CH CH CH2 pent –  en CH3 CH3 – metylbut –  en CH3 CH CH CH2 CH3 – metylbut –1  en CH3 CH2 C CH2 CH3 CH3 – metylbut –1  en Biên soạn : Thanh Vũ (094.533.7794) – www.facebook.com/thanhzu94 C4H6 CH2 C CH CH3 CH2 buta –1,  đien CH2 C CH ANKAĐIEN CH CH CH2 buta –1,3  đien CH2 CH3 CH2 penta –1,  đien C5H8 CH3 CH CH C4H6 CH2 CH CH3 C5H8 C C CH CH2 penta –1,  đien CH3 ANKIN CH3 C C CH3 CH3 but – – in CH2 CH3 CH3 C C CH2 CH3 CH C CH CH3 CH3 pent – – in – metylbut –1– in ANKYLBENZEN CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 1,4 – đimetylbenzen C8H10 p – Xilen CH3 1,2 – đimetylbenzen o – Xilen etylbenzen CH2 CH2 CH CH2 – metybuta –1,  đien pent – 1– in CH2 CH2 CH3 but –1– in CH C CH2 CH CH3 penta –1,3  đien penta – 2,3  đien CH C CH2 CH CH CH3 H3C CH CH3 1,3 – đimetylbenzen m – Xilen CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3 CH3 propylbenzen C9H12 CH2 CH3 isopropylbenzen – etyl – – metylbenzen – etyl – – metylbenzen CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 – etyl – – metylbenzen 1, 2,3 – trimetylbenzen CH3 1, 2, – trimetylbenzen H3C CH3 1,3,5 – trimetylbenzen
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG ĐỒNG PHÂN CỦA HIĐROCACBON, BẢNG ĐỒNG PHÂN CỦA HIĐROCACBON

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn