NGUYÊN TẮC THU KHÍ VÀ LÀM KHÔ KHÍ

1 21 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 22:51

Biên soạn : Thanh Vũ (094.533.7794) – www.facebook.com/thanhzu94 NGUYÊN TẮC THU KHÍ VÀO LỌ HOẶC ỐNG NGHIỆM Cách thu Điều kiện Hình minh họa Đặt đứng bình chất khí cần thu nặng khơng khí (M > 29) gồm khí CO2, SO2, H2S, Cl2, O2,… Đẩy khơng khí Đặt úp bình chất khí cần thu nhẹ khơng khí (M < 29) gồm khí H2, NH3, CH4, C2H4, C2H2,… Chất khí cần thu khơng phản ứng với nước, khơng tan tan nước, gồm Đẩy nước khí như: CO2, H2, O2, N2 CH4, C2H4, C2H2,… NGUN TẮC LÀM KHƠ KHÍ (CHỈ HÚT NƯỚC TRONG KHÍ) H2SO4 đặc ▪ Làm khơ : Cl2, NO2, CO2, SO2, O3 ▪ Không Làm khô : NH3, CO, H2S, NO  (NH4)2SO4 H2SO4 + 2NH3 dư   S + SO2 + 2H2O H2S + H2SO4  P2O5 ▪ Làm khô : CO2, SO2, H2S, Cl2, NO2, NO, ▪ Không Làm khô : NH3 CO, O3 – Tiếp : CaO, NaOH ▪ khan CO, O3, NO ▪ Không Làm khô : CO2, SO2, NO2, H2S, Cl2 Làm khô : NH3, – Đầu tiên : P2O5 + 3H2O   2H3PO4  (NH4)3PO4 H3PO4 + 3NH3 dư  – Đầu tiên : NaOH khan chuyển sang NaOH dung dịch "bụp" ln khí cần làm khơ CO2 + 2NaOHdư   Na2CO3 + H2O 2NO2 + 2NaOH   NaNO2 + NaNO3 + H2O  Na2S + 2H2O H2S + 2NaOHdư   NaCl + NaClO + H2O Cl2 + NaOH  – CaO giống NaOH tác dụng với nước sinh Ca(OH)2 "bụp" khí cần làm khơ nốt ln CaCl2 khan ▪ Làm khô : NH3, CO2, SO2, NO2, H2S, Cl2, NO, CO, O3
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN TẮC THU KHÍ VÀ LÀM KHÔ KHÍ, NGUYÊN TẮC THU KHÍ VÀ LÀM KHÔ KHÍ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn