NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION VÀ ANION

1 18 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 22:33

Biên soạn : Thanh Vũ (094.533.7794) – www.facebook.com/thanhzu94 NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION VÀ ANION Thuốc thử Hiện tượng Phản ứng Có kết tủa trắng Mg 2+ + 2OH    Mg(OH)  Có kết tủa keo trắng bị Al3+ + 3OH    Al(OH)  tan kiềm dư Al(OH)  + OH    AlO 2 + 2H 2O Có kết tủa trắng bị tan Zn 2+ + 2OH    Zn(OH)  kiềm dư Zn(OH)  + 2OH    ZnO 22 + 2H 2O Có kết tủa trắng xanh Fe 2+ + 2OH    Fe(OH)  hóa nâu đỏ ngồi khơng khí 2Fe(OH)  + O + 2H 2O   2Fe(OH)  Fe3+ Có kết tủa nâu đỏ Fe3+ + 3OH    Fe(OH)  Cu2+ Có kết tủa xanh lam Cu 2+ + 2OH    Cu(OH)  NH 4 Có khí t NH +4 + OH    NH  + H 2O Cl– Có kết tủa trắng Ag + + Cl    AgCl  Có kết tủa vàng nhạt Ag + + Br    AgBr  Mg2+ Al3+ Zn 2+ Dung dịch kiềm OH– Fe 2+ Br– Dung dịch I– AgNO3 PO 43 CO 2 Có kết tủa vàng Dung dịch BaCl2 Có kết tủa trắng & SO 2 Dung dịch axit SO 42 Có sủi bọt khí Dung dịch BaCl2 Có kết tủa trắng o Ag + + I    AgI  Ag + + PO34   Ag 3PO  CO32 + Ba 2+   BaCO3  SO32 + Ba 2+   BaSO3  CO32 + 2H +   CO  + H 2O SO32 + 2H +   SO  + H 2O SO 24 + Ba 2+   BaSO  o HCO  Đun nóng & HSO 3 NO 3 t HCO 3   CO 32 + CO  + H 2O o Có sủi bọt khí Dung dịch axit Vụ Cu, H2SO4 loãng t HSO 3   SO 32 + SO  + H 2O HCO 3 + H +   CO  + H 2O HSO 3 + H +   SO  + H 2O Tạo dung dịch màu xanh lam có khí hóa nâu khơng khí 3Cu + 8H  + 2NO 3   3Cu 2+ + NO  + H 2O
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION VÀ ANION, NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION VÀ ANION

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn