NHẬN BIẾT MỘT SỐ KHÍ

1 23 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 22:27

Biên soạn : Thanh Vũ (094.533.7794) – www.facebook.com/thanhzu94 NHẬN BIẾT MỘT SỐ KHÍ Khí Thuốc thử Hiện tượng H2 Bột CuO, đun nóng Bột CuO từ đen → Cu màu đỏ t CuO + H2   Cu + H2O Cl2 Quỳ tím ẩm Mất màu giấy quỳ tím   HCl + HClO Cl2 + H2O   O2 Que đóm tàn đỏ O3 Dung dịch KI Nước Br2 H2S Dung dịch KMnO4 SO2 Dung dịch KMnO4 Dung dịch Ca(OH)2 Dung dịch Ba(OH)2 SO3 N2 Dung dịch có màu đen tím KI + O3 + H2O   I2 + 2KOH + O2 Bị màu vàng da cam  H2SO4 + HBr H2S + Br2 + H2O  Màu tím bị nhạt dần, đồng thời 5H2S + 2KMnO4 + 3H2SO4 có kết tủa màu vàng NH3 NO2 NO CO CO2 Bị màu vàng da cam Màu tím bị nhạt dần Có kết tủa trắng Quỳ tím ẩm Quỳ tím hóa đỏ Dung dịch BaCl2 Có kết tủa trắng Que diêm cháy Quỳ tím ẩm Khơng khí Dung dịch o Que đóm bùng cháy Dung dịch Cu(NO3)2 Có kết tủa đen Nước Br2 Phản ứng   K2SO4 + 2MnSO4 + 5S + 8H2O  CuS + HNO3 H2S + Cu(NO3)2  SO2 + Br2 + 2H2O   2HBr + H2SO4  5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O  2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4  CaSO3 + H2O SO2 + Ca(OH)2   BaSO3 + H2O SO2 + Ba(OH)2   BaSO4 + 2HCl SO3 + BaCl2 + H2O  Que diêm tắt Quỳ tím hóa xanh Quỳ tím hóa đỏ Khơng màu hóa nâu đỏ PdCl2 Có kết tủa vàng bọt khí CO2  Pd + 2HCl + CO2 CO + PdCl2 + H2O  Bột CuO, đun nóng Bột CuO từ đen → Cu màu đỏ t  Cu + CO2 CO + CuO  Dung dịch Ca(OH)2 Dung dịch Ba(OH)2 Có kết tủa trắng o CO2 + Ca(OH)2   CaCO3 + H2O  BaCO3 + H2O CO2 + Ba(OH)2 
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬN BIẾT MỘT SỐ KHÍ, NHẬN BIẾT MỘT SỐ KHÍ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn