Tài liệu môn quản trị nhân lực

295 15 0
  • Loading ...
1/295 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 19:33

Luy ện t ập tr ướ c thi Xem laị l ần làm sớ Câu1 [Góp ý] Đi ểm : Nh ận địn h sau đâ y v ềh ệth ống thông tin marketing đú ng: Chọn câu trả lời • A) Bao gồm công cụ phục vụ cho việc thu thập, phân tích, đánh giá t thơng tin kịp thời, xác phục vụ cho hoạt động quản trị marketing • B) Gồm người phương tiện phục vụ cho việc thu thập, phân tích t thơng tin kịp thời, xác phục vụ cho hoạt động quản trị marketing • C) Là hoạt động có chủ đích, xây dựng có mục tiêu • D) Tất đáp án nêu Sai Đáp án là:Gồm người phương tiện phục vụ cho việc thu thập, phân tích truy ền thơng tin kịp thời, xác phục vụ cho hoạt động qu ản trị marketing Vì: Hệ thống thơng tin marketing hệ thống hoạt động th ường xuyên gi ữa ng ười ph ương ti ện tính tốn thiết bị khác dùng để thu thập, phân loại, phân tích, đánh giá, truy ền nh ững thơng tin xác, kịp thời, cần thiết để người phụ trách lĩnh v ực marketing s d ụng chúng v ới m ục đích l ập, t ổ chức thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh việc áp dụng bi ện pháp marketing doanh nghi ệp Đây xây dựng có mục tiêu cụ thể hay g ồm công c ụ Tham khảo: Bài 2, mục 2.1 Hệ thống thông tin Marketing Không Điểm: 0/1 Câu2 [Góp ý] Điểm : Doanh nghiệp nằm mơi trường marketing vĩ mơ th ường tìm cách: Chọn câu trả lời • A) Thay đổi chúng chiến lược ngắn hạn • B) Thay đổi chúng chiến lược dài hạn • C) Tìm cách thích ứng với • D) Tất đáp án nêu Sai Đáp án là: Tìm cách thích ứng với Vì: Doanh nghiệp nằm mơi trường marketing vĩ mơ khơng thể thay đổi mà cần ph ải thích ứng v ới Tham khảo: Bài 3, mục 3.1 Các yếu tố thuộc môi trường Marketing Không Điểm: 0/1 Câu3 [Góp ý] Điểm : Doanh nghiệp sản xuất hàng tư liệu sản xuất Việt Nam thường: Chọn câu trả lời • A) Khơng có hoạt động marketing • B) Bộ phận marketing thường thuộc phận bán hàng • C) Có phận marketing độc lập • D) Tất đáp án nêu sai Sai Đáp án là: Bộ phận marketing thường thuộc phận bán hàng Vì: Doanh nghiệp sản xuất hàng tư liệu sản xuất Vi ệt Nam th ường t ổ ch ức b ộ ph ận marketing th ường thuộc phận bán hàng Đây hình thức tổ chức có tính ban đầu cho hoạt d ộng marketing Tham khảo: Bài 11, mục 11.1.1 Mơ hình tổ chức theo ch ức Khơng Điểm: 0/1 Câu4 [Góp ý] Điểm : Các nghiên cứu marketing: Chọn câu trả lời • A) Chủ yếu nghiên cứu lý thuyết • B) Thiên nghiên cứu ứng dụng • C) Góp phần làm tăng giá trị liệu sơ cấp hữu • D) Hồn tồn cơng ty tự thực Sai Đáp án là: Thiên nghiên cứu ứng dụng Vì: Các nghiên cứu marketing : thiên nghiên cứu ứng d ụng ( ứng dụng cho quy ết định qu ản tr ị marketing doanh nghiệp) Bài 2, mục 2.2.2 Lập kế hoạch nghiên cứu Khơng Điểm: 0/1 Câu5 [Góp ý] Điểm : Nếu doanh nghiệp muốn gia tăng thị phần giải pháp tốt họ là: Chọn câu trả lời • A) Thâm nhập thị trường theo chiều sâu • B) Phát triển thị trường • C) Phát triển sản phẩm • D) Thâm nhập thị trường theo chiều sâu Phát triển thị trường Sai Đáp án là: Thâm nhập thị trường theo chiều sâu Phát triển th ị tr ường Vì: Thị phần doanh nghiệp tính tốn so sánh t ừng s ản ph ẩm th ị tr ường doanh nghi ệp muốn gia tăng thị phần giải pháp tốt h ọ là: Thâm nh ập th ị tr ường theo chi ều sâu Phát triển thị trường việc mở thị trường m ới không liên quan đến th ị ph ần c doanh nghi ệp m ột thị trường Tham khảo: Bài 5, mục 5.3.1.2 Chiến lược hãng thách th ức Không Điểm: 0/1 Câu6 [Góp ý] Điểm : Việc doanh nghiệp sử dụng mối quan hệ riêng để thông qua lu ật thu ế có l ợi cho doanh nghiệp hoạt động: Chọn câu trả lời • A) Vận động hành lang • B) Quan hệ cộng đồng • C) Quan hệ trị • D) Tất đáp án nêu Sai Đáp án là: Vận động hành lang Vì: Việc doanh nghiệp sử dụng mối quan hệ riêng để thông qua luật thuế có l ợi cho doanh nghi ệp ho ạt động : Vận động hành lang Tham khảo: Bài 10 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp Không Điểm: 0/1 Câu7 [Góp ý] Điểm : Yếu tố sau yếu tố tâm lý: Chọn câu trả lời • A) Thái độ • B) Nghề nghiệp • C) Quan điểm • D) Nhận thức Sai Đáp án là: Nghề nghiệp Vì: Nghề nghiệp yếu tố cá nhân, yếu tố lại y ếu tố thu ộc tâm lý Tham khảo: Bài 4, mục 4.1.3.4 Các yếu tố thuộc tâm lý Khơng Điểm: 0/1 Câu8 [Góp ý] Điểm : Điểm khác biệt quan điểm marketing đạo đức xã hội quan điểm marketing là: Chọn câu trả lời • A) Có xuất phát điểm khác • B) Các cơng cụ khác • C) Mục tiêu khác • D) Tất đáp án nêu sai Sai Đáp án là: Mục tiêu khác Vì: Hai quan điểm điểm xuất phát thị trường m ục tiêu, công c ụ marketing mix ch ỉ có mục tiêu khác với quan điểm marketing đạt m ục tiêu nhờ th ỏa mãn t ối đa nhu c ầu c khách hàng, quan điểm marketing đạo đức xã hội đạt mục tiêu sở k ết h ợp hài hòa l ợi ích doanh nghiệp, khách hàng cộng đồng Tham khảo: Bài 1, mục 1.2 Sự đời phát triển quan điểm Marketing Không Điểm: 0/1 Câu9 [Góp ý] Điểm : Các nhân tố -ảnh hưởng đến định giá, bao gồm biết số mà ng ười qu ản trị marketing khơng thể kiểm sốt Chọn câu trả lời • A) Nội sinh • B) Nhân lực • C) Môi trường • D) Cá nhân Sai Đáp án là: Mơi trường Vì: Các nhân tố mơi trường ảnh hưởng đến định giá, bao gồm biết số mà ng ười qu ản trị marketing kiểm sốt Chỉ số yếu tố mơi tr ường mà hoạt động marketing khơng ki ểm sốt Các yếu tố nội sinh, nhân lực, cá nhân yếu tố bên có th ể ki ểm soát Tham khảo: Bài 8, mục 8.1.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến giá Khơng Điểm: 0/1 Câu10 [Góp ý] Điểm : Tiêu chuẩn quan trọng nhân viên bán hàng là: Chọn câu trả lời • A) Ln ln nhanh chóng tiếp cận trò chuyện với khách hàng họ tới • B) Nên thành thật nói cho khách hàng biết điểm chưa hoàn thiện c họ hỏi điều • C) Với khách hàng thắc mắc sai đòi hỏi vơ lý, người bán hàng c khốt trả lời “khơng” • D) Tất đáp án nêu Sai Đáp án là: Ln ln nhanh chóng tiếp cận trò chuyện với khách hàng họ t ới mua hàng Vì: Tiêu chuẩn quan trọng nhân viên bán hàng :Ln ln nhanh chóng ti ếp c ận trò chuy ện với khách hàng họ tới mua hàng Họ không thi ết phải thành thật, không d ứt khốt tr ả l ời khơng Tham khảo: Bài 10, mục 10.3 Xúc tiến bán hàng Không Điểm: 0/1 Câu11 [Góp ý] Điểm : Quan điểm: Chọn câu trả lời • A) Dễ bị thay đổi • B) Là kiến người vấn đề • C) Tương tự ý kiến lòng tin • D) Là dẫn thực dự định mua Sai Đáp án là: Là kiến người vấn đề Vì: Quan điểm định nghĩa kiến người vấn đề Tham khảo: Bài 4, mục 4.1.3.4 Các yếu tố thuộc tâm lý Khơng Điểm: 0/1 Câu12 [Góp ý] Điểm : Việc tiếp thị bán hàng tới gia đình phương thức tốt: Chọn câu trả lời • A) Để giải tồn kho sản phẩm • B) Để thâm nhập sản phẩm vào thị trường • C) Để bán cho người thích giao dịch nhà • D) Tất đáp án nêu Sai Đáp án là: Để bán cho người thích giao dịch nhà Vì: Việc tiếp thị bán hàng tới gia đình ph ương th ức t ốt: Để bán cho nh ững ng ười thích giao d ịch nhà Nếu giải tồn kho sản phẩm làm uy tín doanh nghi ệp, s ản ph ẩm m ới r ất khó ti ếp c ận cách thức Tham khảo: Bài 9, mục 9.2.1.1 Kênh trực tiếp Khơng Điểm: 0/1 Câu13 [Góp ý] Điểm : Sự phụ thuộc vào hệ thống phân phối bắt ngu ồn t việc t ồn t ại c một…….kênh phân phối mạnh khiến cho thành viên c kênh phân ph ối khác liên kết chặt chẽ để trì mối quan hệ dài hạn Chọn câu trả lời • A) Nhà quản lý • B) Đối tác • C) Lãnh đạo • D) Người phân phối Sai Đáp án là: Lãnh đạo Vì: Sự phụ thuộc vào hệ thống phân phối bắt nguồn t việc t ồn t ại c m ột lãnh đạo kênh phân ph ối mạnh khiến cho thành viên kênh phân phối khác liên k ết chặt chẽ để trì m ối quan h ệ dài h ạn Đây hình thức liên kết dọc quản lý người lãnh đạo kênh Tham khảo: Bài 9, mục 9.3.3 Quản trị kênh Khơng Điểm: 0/1 Câu14 [Góp ý] Điểm : Kênh truyền thông gián tiếp loại kênh thơng tin sau: Chọn câu trả lời • A) Tư vấn • B) Thư tín • B) ≤ 7% • C) ≤ 10% • D) ≤ 15% Sai Đáp án là: ≤ 10% Vì: Luật pháp Việt Nam hành chấp nhận chi phí hợp lý cho qu ảng cáo sản ph ẩm m ức: ≤ 10% Tham khảo Bài 3, mục 3.2 Những tác động mơi trường vĩ mơ tới ho ạt động Marketing Khơng Điểm: 0/1 Câu22 [Góp ý] Điểm : Khi sản phẩm vào giai đoạn suy thối yếu tố khơng thể làm sống lại nó? Chọn câu trả lời • A) Yếu tố cơng nghệ • B) Yếu tố phân phối • C) Yếu tố truyền thơng • D) Yếu tố bao bì, nhãn hiệu Sai Đáp án là: Yếu tố bao bì, nhãn hiệu Vì: Khi sản phẩm vào giai đoạn suy thối ba yếu t ố sau có th ể làm sống l ại : y ếu t ố công ngh ệ; y ếu tố phân phối, yếu tố truyền thông Tham khảo: Bài 7, mục 7.6 Các chiến lược theo chu kỳ sống sản ph ẩm Khơng Điểm: 0/1 Câu23 [Góp ý] Điểm : Loại sản phẩm kể thường áp dụng tiêu chí lợi ích tìm ki ếm để phân đoạn? Chọn câu trả lời • A) Mỹ phẩm, quần áo • B) Thuốc chữa bệnh • C) Máy vi tính • D) Hàng thực phẩm Sai Đáp án là: Thuốc chữa bệnh Vì: Thuốc chữa bệnh áp dụng tiêu chí lợi ích tìm ki ếm để phân đo ạn theo cơng d ụng c thu ốc điều trị loại bệnh khác Tham khảo: Bài 6, mục 6.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu Khơng Điểm: 0/1 Câu24 [Góp ý] Điểm : Các tiêu thức phân đoạn thuộc yếu tố tâm lý: Chọn câu trả lời • A) Trình độ học vấn • B) Lòng trung thành • C) Thái độ • D) Thu nhập Sai Đáp án là: Thái độ Vì: Thái độ tiêu thức phân đoạn theo tâm lý Trình độ, thu nhập tiêu th ức phân đo ạn theo nhân kh ẩu kinh tế, lòng trung thành tiêu thức hành vi Tham khảo: Bài 4, mục 4.1.3.4 Các yếu tố thuộc tâm lý Không Điểm: 0/1 Câu25 [Góp ý] Điểm : Câu sau nói mục tiêu quảng cáo khơng xác: Chọn câu trả lời • A) Mục tiêu quảng cáo cụ thể bán hàng cá nhân • B) Mục tiêu quảng cáo cụ thể hiệu cao • C) Mục tiêu quảng cáo bị chi phối chiến lược định vị • D) Tất đáp án nêu Sai Đáp án là: Mục tiêu quảng cáo cụ thể bán hàng cá nhân Vì: Câu sau nói mục tiêu quảng cáo khơng xác : M ục tiêu qu ảng cáo c ụ th ể h ơn bán hàng cá nhân Quảng cáo khơng có địa cụ thể, bán hàng cá nhân có m ục tiêu rõ ràng để bán hàng Tham khảo: Bài 10, mục 10.2.1 Xác định mục tiêu quảng cáo Khơng Điểm: 0/1 Câu26 [Góp ý] Điểm : Luật pháp Việt Nam phân phối sản phẩm Chọn câu trả lời • A) cho phép bán hàng đa cấp tự • B) cấm hồn tồn bán hàng đa cấp • C) thí điểm cấp phép số doanh nghiệp bán hàng đa cấp • D) bán hàng đa cấp không cần xin phép Sai Đáp án là: Thí điểm cấp phép số doanh nghiệp bán hàng đa cấp Vì: Luật pháp Việt Nam phân phối sản phẩm nay: Cho phép bán hàng đa c ấp Tham khảo: Bài 9, mục 9.2.2 Các phương án tổ chức theo chi ều r ộng kênh phân ph ối Không Điểm: 0/1 Câu27 [Góp ý] Điểm : Khi lựa chọn phân đoạn thị trường, doanh nghi ệp phải có khả n ăng đo lường… phân đoạn thị trường Chọn câu trả lời • A) Lợi ích • B) Hành vi • C) Tâm lý • D) Địa lý – nhân học Sai Đáp án là: Lợi ích Vì: Khi lựa chọn phân đoạn thị trường, doanh nghiệp phải có kh ả đo l ường l ợi ích c phân đo ạn thị trường Khi đánh giá đoạn thị trường tiêu chí l ợi ích mà th ị tr ường có th ể đem l ại cho doanh nghiệp ln quan tâm hàng đầu Tham khảo: Bài 6, mục 6.2.1 Phân đoạn thị trường Không Điểm: 0/1 Câu28 [Góp ý] Điểm : Doanh nghiệp lựa chọn quảng cáo làm phận ch ủ ch ốt m ột ch ương trình xúc tiến hỗn hợp sản phẩm đó: Chọn câu trả lời • A) Rất quen thuộc với người, dễ tìm thấy thị trường • B) Đang giai đoạn bão hồ chu kỳ đời sống • C) Là loại sản phẩm tiêu dùng tương đối không đắt • D) Là loại sản phẩm có đơn giá cao sử dụng người mua t Sai Đáp án là: Là loại sản phẩm có đơn giá cao sử dụng người mua tổ ch ức Vì: Doanh nghiệp lựa chọn quảng cáo làm phận ch ủ ch ốt m ột ch ương trình xúc ti ến h ỗn h ợp sản phẩm đó: Là loại sản phẩm có đơn giá cao s d ụng b ởi ng ười mua t ổ ch ức Trường hợp người làm marketing thường sử dụng hình th ức bán hàng cá nhân tr ực ti ếp Tham khảo: Bài 10, mục 10.2 Quảng cáo Khơng Điểm: 0/1 Câu29 [Góp ý] Điểm : Trình độ học vấn dân cư yếu tố môi trường… Chọn câu trả lời • A) Nhân • B) Xã hội • C) Văn hóa • D) Tất đáp án nêu sai Sai Đáp án là: Nhân Vì: Trình độ học vấn dân cư yếu tố môi tr ường nhân khẩu; y ếu t ố v ăn hóa, xã h ội thu ộc mơi trường văn hóa Tham khảo: Bài 3, mục 3.2.1 Môi trường nhân học Không Điểm: 0/1 Câu30 [Góp ý] Điểm : Những người quản lý marketing cần phải cân nh ắc điều đưa quy ết định bao bì? Chọn câu trả lời • A) Chất lượng sản phẩm • B) Số lượng sản phẩm • C) Người tiêu dùng chi phí • D) Người tiêu dùng người lao động Sai Đáp án là: Người tiêu dùng chi phí Vì: Những người quản lý marketing cần phải cân nhắc người tiêu dùng chi phí đưa quy ết định v ề bao bì họ người đòi hỏi loại, đặc điểm, chất lượng bao bì nh m ức chi phí, giá thành mà họ chấp nhận Tham khảo: Bài 7, mục 7.3.1 Quản trị bao gói Khơng Điểm: 0/1 Câu31 [Góp ý] Điểm : Vai trò quan trọng nghiên cứu marketing là: Chọn câu trả lời • A) Đảm bảo thành công chắn đưa sản phẩm vào thị trường • B) Đánh giá hội thách thức xây dựng chiến lược marketing củ • C) Đưa gợi ý biện pháp marketing - mix mà doanh nghiệp t • D) Đánh giá hội thách thức xây dựng chiến lược marketing củ Đưa gợi ý biện pháp marketing - mix mà doanh nghiệp thực hi Sai Đáp án là: Đánh giá hội thách thức xây dựng chiến lược marketing c doanh nghiệp Đưa gợi ý biện pháp marketing - mix mà doanh nghi ệp th ực hi ện Vì: Vai trò quan trọng nghiên cứu marketing là: Đánh giá c h ội thách th ức xây d ựng chi ến lược marketing doanh nghiệp; Đưa gợi ý biện pháp marketing - mix mà doanh nghi ệp thực Nghiên cứu marketing không đảm bảo thành công ch ắc chắn đưa sản phẩm vào th ị tr ường, thành cơng phụ thuộc chủ yếu vào trình tri ển khai sách marketing Tham khảo: Bài 2, mục 2.2 Nghiên cứu marketing Khơng Điểm: 0/1 Câu32 [Góp ý] Điểm : Nhãn mác hàng hố có tác động nhiều đến: Chọn câu trả lời • A) Những người có thu nhập thấp • B) Những người có thu nhập cao • C) Những người bảo thủ • D) Mức độ tác động Sai Đáp án là: Những người có thu nhập cao Vì: Nhãn mác hàng hố có tác động nhiều đếnNhững người có thu nhập cao h ơn Nh ững ng ười có thu nh ập thấp Những người bảo thủ Tham khảo: Bài 4, mục 4.1.3.1 Những yếu tố thuộc văn hóa Khơng Điểm: 0/1 Câu33 [Góp ý] Điểm : Hoạt động marketing dịch vụ lĩnh vực d ưới c ần thi ết cho công ty đa quốc gia? Chọn câu trả lời • A) Các dịch vụ ngân hàng • B) Các đại lý/hãng quảng cáo • C) Các hãng tư vấn luật • D) Các dịch vụ ngân hàng, Các đại lý/hãng quảng cáo, Các hãng tư vấn luật Sai Đáp án Các dịch vụ ngân hàng, Các đại lý/hãng quảng cáo, Các hãng tư vấn lu ật Vì: Các cơng ty đa quốc gia cần hoạt động marketing dịch vụ l ĩnh v ực :Các d ịch v ụ ngân hàng, Các đại lý/hãng quảng cáo, Các hãng tư vấn luật Tham khảo: Bài Quản trị sản phẩm chiến lược theo chu kỳ sống sản ph ẩm Không Điểm: 0/1 Câu34 [Góp ý] Điểm : Thị trường thực phẩm ăn liền không phát triển vì: Chọn câu trả lời • A) tiến cơng nghệ • B) biến đổi từ mơi trường nhân học • C) nhu cầu hành vi tiêu dùng tác động • D) kinh tế tự cung tự cấp hoàn toàn Sai Đáp án là: nên ̀ kinh tế tự cung tự cấp hoan ̀ toan ̀ Vì: Thị trường thực phẩm ăn liền phát triển nhờ: Sự ti ến công ngh ệ (chế bi ến được), nh ững biến đổi từ môi trường nhân học (đô thị hóa, phụ n ữ giải phóng khỏi cơng vi ệc n ội ch ợ), nhu c ầu hành vi tiêu dùng tác động (hành vi sử dụng thực phẩm ăn liền) Tham khảo: Bài 4, mục 4.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua ng ười tiêu dùng Khơng Điểm: 0/1 Câu35 [Góp ý] Điểm : Mơi trường trị - luật pháp tác động đến: Chọn câu trả lời • A) Chính sách phân đoạn thị trường • B) Chiến lược định vị • C) Chiến lược quảng cáo, xúc tiến • D) Tất đáp án nêu Sai Đáp án là: Chiến lược quảng cáo, xúc tiến Vì: Mơi trường trị - luật pháp tác động đến quảng cáo xúc ti ến (Pháp l ệnh v ề qu ảng cáo, ngh ị định liên quan đến xúc tiến khuyến mại) Tham khảo: Bài 10, mục 10.2 Quảng cáo Không Điểm: 0/1 Câu36 [Góp ý] Điểm : yêu cầu việc điều tra nhu cầu mong muốn c khách hàng đối v ới s ản phẩm/dịch vụ sản phẩm/dịch vụ cải tiến: Chọn câu trả lời • A) Mục tiêu doanh nghiệp • B) Danh mục đầu tư doanh nghiệp • C) Công nghệ D) Kế hoạch thị trường • Sai Đáp án là: Cơng nghệ Vì: Cơng nghệ u cầu việc điều tra nhu cầu mong mu ốn c khách hàng đối v ới s ản ph ẩm/d ịch v ụ sản phẩm/dịch vụ cải tiến để xác định khả ứng dụng công nghệ kinh doanh Tham khảo: Bài 5, mục 5.3.4 Cân đối quan điểm định hướng theo khách hàng theo đối th ủ c ạnh tranh Khơng Điểm: 0/1 Câu37 [Góp ý] Điểm : Trong quản lý kênh marketing, người quản lý kênh không ph ải đối m ặt v ới vấn đề Chọn câu trả lời • A) phát triển quan hệ theo mức độ chặt chẽ khác với thành viê • B) định cách thức khuyến khích thành viên kênh • C) sử dụng chiến lược khác marketing hỗn hợp để khuyến khích hoạ thành viên • D) giảm giá thời vụ Sai Đáp án là: Giảm giá thời vụ Vì: Trong quản lý kênh marketing, ng ười quản lý kênh ph ải đối mặt v ới v ấn đề: Phát tri ển quan h ệ theo mức độ chặt chẽ khác với thành viên, Quy ết định cách th ức khuy ến khích thành viên kênh, Sử dụng chiến lược khác marketing hỗn h ợp để khuy ến khích ho ạt động c thành viên Giảm giá thời vụ thuộc sách giá Tham khảo: Bài 9, mục 9.1.3 Chức kênh phân phối Không Điểm: 0/1 Câu38 [Góp ý] Điểm : Phỏng vấn nhóm tập trung: Chọn câu trả lời • A) Có chi phí cao • B) Thường có thời gian ngắn vấn cá nhân • C) Thường nghiên cứu tâm lý, hành vi cá nhân • D) Tất đáp án nêu Sai Đáp án là: Có chi phí cao Vì: Phỏng vấn nhóm tập trung có đặc điểm là: Có chi phí cao; Th ường có th ời gian dài h ơn ph ỏng v ấn cá nhân; Thường nghiên cứu ý tưởng sáng tạo, quan điểm chung Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.2.2 Hệ thống thu thập thông tin Marketing Khơng Điểm: 0/1 Câu39 [Góp ý] Điểm : Các nhân tố…….mà đặc biệt quan trọng với định v ề giá t ỷ l ệ tiêu dùng mong đợi khách hàng tiềm năng, định ểm v ị trí c khách hàng tiềm Chọn câu trả lời • A) Kinh tế • B) Chính trị • C) Nhân • D) Tâm lý Sai Đáp án là: Nhân Vì: Các nhân tố nhân mà đặc biệt quan trọng với quy ết định v ề giá t ỷ l ệ tiêu dùng mong đợi c khách hàng tiềm năng, định điểm vị trí khách hàng tiềm Tham khảo: Bài 8, mục 8.1.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến giá Không Điểm: 0/1 Câu40 [Góp ý] Điểm : Doanh nghiệp sử dụng sách marketing đẩy kênh phân phối không cần tiến hành hoạt động sau đây: Chọn câu trả lời • A) Quảng cáo truyền hình • B) Quảng cáo tạp chí chun ngành • C) Bán hàng trực tiếp • D) Hội nghị khách hàng Sai Đáp án là: Quảng cáo truyền hình Vì: Doanh nghiệp sử dụng sách marketing đẩy kênh phân phối không c ần ti ến hành ho ạt động quảng cáo truyền hình Đây cơng cụ tác động đến công chúng, ng ười tiêu dùng, s d ụng chiến lược kéo Tham khảo: Bài 9, mục 9.3 Lựa chọn quản lý kênh phân phối ... Điểm : Các nhân tố -ảnh hưởng đến định giá, bao gồm biết số mà ng ười qu ản trị marketing khơng thể kiểm sốt Chọn câu trả lời • A) Nội sinh • B) Nhân lực • C) Mơi trường • D) Cá nhân Sai Đáp... nội sinh, nhân lực, cá nhân yếu tố bên có th ể ki ểm soát Tham khảo: Bài 8, mục 8.1.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến giá Khơng Điểm: 0/1 Câu10 [Góp ý] Điểm : Tiêu chuẩn quan trọng nhân viên... chặt chẽ để trì m ối quan h ệ dài h ạn Đây hình thức liên kết dọc quản lý người lãnh đạo kênh Tham khảo: Bài 9, mục 9.3.3 Quản trị kênh Khơng Điểm: 0/1 Câu14 [Góp ý] Điểm : Kênh truyền thông gián
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn quản trị nhân lực , Tài liệu môn quản trị nhân lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn