TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP và QUẢN lý tài CHÍNH

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 19:33

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN Thực tế cho thấy tiền tệ có giá trị theo thời gian (time value of money), có nghĩa đồng tiền ngày hơm có giá trị lớn đồng tiền tương lai, lý sau: + Thứ nhất: Do lạm phát làm cho đồng tiền bị giá + Thứ hai: Do rủi ro đời sống kinh tế xã hội hàng ngày + Thứ ba: Do hội đầu tư làm cho đồng ngày hơm để tới ngày mai, ngồi tiền gốc có tiền lãi sinh ra, đồng tương lai đồng mà Để hiểu rõ cách ứng dụng giá trị thời gian tiền tệ quản trị tài chính, cần nắm kĩ thuật tính tốn giá trị giá trị tương lai tiền tệ Tiền lãi Lãi suất tiêu đo lường giá trị thời gian tiền tệ, nhiên Lãi suất sử dụng phổ biến so sánh Trong giao dịch thực tế, Lãi suất có loại: lãi đơn lãi kép (lãi chồng lãi) i Lãi đơn: l = V x r x n đ n ii n Lãi kép: l = V (1+ r) – V = V [(1+r) – 1] k 0 Trong : V số vốn gốc r lãi suất n số kỳ tính lãi Giá trị tương lai tiền tệ: Giá trị tương lai tiền tệ giá trị tổng số tiền thu đầu tư với lãi suất khoảng thời gian định 1.1 Giá trị tương lai khoản tiền Gọi V0 : Khoản vốn đầu tư FVn : Giá trị tương lai sau n kỳ hạn r : Lãi suất kỳ hạn Ta có: FVn = V0 (1+r)n (1) (1+r)n : Là thừa số lãi 1.2 Giá trị tương lai chuỗi tiền tệ a) Giá trị tương lai chuỗi tiền tệ (phát sinh cuối kỳ) n FVn =  C (1+r) t 1 t n-t Trong đó: Ct khoản tiền phát sinh thời điểm t b) Giá trị tương lai chuỗi tiền tệ đồng (niên kim cố định) Chuỗi tiền tệ đồng khoản tiền phát sinh thời kỳ Gọi C : Là khoản tiền phát sinh kỳ - Trường hợp khoản tiền (C) phát sinh cuối kỳ: FVn = C (1 + r)n - r - Trường hợp khoản tiền (C) phát sinh đầu kỳ: (1 + r)n - FVn = C (1 + r) r Trong đó: (1 + r)n - thừa số lãi r Giá trị tiền tệ Giá trị tiền tệ giá trị tiền tệ tính đổi thời điểm (gọi thời điểm gốc) theo tỷ lệ chiết khấu định 2.1 Giá trị khoản tiền Cách xác định: PV = FVn (1 + r)n Trong đó: r :Lãi suất chiết khấu : Hệ số chiết khấu (1 + r)n PV :Giá trị 2.2 Giá trị chuỗi tiền tệ a) Giá trị chuỗi tiền tệ bất kỳ: n PV = Trong đó: C  (1+r) t t 1 t PV : Giá trị chuỗi tiền tệ Ct : Khoản tiền phát sinh thời điểm t b) Giá trị chuỗi tiền tệ đồng (niên kim cố định): Gọi C : Là khoản tiền phát sinh kỳ - Trường hợp số tiền (C) phát sinh cuối kỳ: PV = C - (1 + r)-n r - Trường hợp số tiền (C) phát sinh đầu kỳ: - (1 + r)-n PV = C (1+r) r Trong đó: - (1 + r)-n r Là hệ số chiết khấu c) Giá trị dòng tiền vơ hạn Trong nhiều trường hợp gặp dòng tiền vơ hạn tức chuỗi tiền tệ với khoản tiền phát sinh kéo dài mãi Dựa theo tính chất khoản tiền phát sinh, phân biệt dòng tiền vơ hạn thành: dòng tiền vơ hạn, dòng tiền tăng trưởng vơ hạn dòng tiền tăng trưởng không Cách xác định giá trị dòng tiền vơ hạn dựa sở cách xác định giá trị dòng tiền thông thường Sau sâu xem xét cách xác định giá trị dòng tiền vơ hạn dòng tiền tăng trưởng vơ hạn + Dòng tiền vơ hạn: Các khoản tiền phát sinh kỳ kéo dài mãi tạo dòng tiền vơ hạn( CF1=CF1=…… =A) A A ∞ A …… A A Giá trị dòng tiền vô hạn xác định sau: n n A A A PV    PV    PV  t t qua số bước biến đổi, n->∞ r t 1 (1  r ) t 1 (1  r ) + Dòng tiền tăng trưởng vô hạn: Các khoản tiền phát sinh chuỗi tiền tệ tăng trưởng với tốc độ không đổi kéo dài mãi tạo dòng tiền tăng trưởng vô hạn (tăng trưởng vĩnh viễn) A n A(1+g)1 A(1+g)2 … A(1+g)n ∞ Giá trị dòng tiền tăng trưởng vĩnh viễn xác định sau: A A  (1  g )1 A  (1  g ) PV     1 r (1  r ) (1  r ) qua số bước biến đổi, g < r, n - >∞  PV  A rg
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP và QUẢN lý tài CHÍNH , TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP và QUẢN lý tài CHÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn