TL VH vai tro cua van hoa doi voi phat trien kinh te xa hoi

8 19 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:18

Lịch sử phát triển kinh tế và văn hóa cho thấy mỗi hình thái kinh tế xã hội đều gắn liền với một nền văn hóa, khi diễn ra sự chuyển đổi về hình thái kinh tế xã hội thì cũng kéo theo sự chuyển đổi về văn hóa, trong đó có sự kế thừa, lựa chọn những giá trị tích cực của hình thái trước. Biết lựa chọn những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc và những giá trị văn hóa tiên tiến của thế giới vận dụng vào phát triển kinh tế xã hội, cũng có nghĩa là biết đi theo con đường rút ngắn để theo kịp thời đại 1 MỞ ĐẦU Lịch sử phát triển kinh tế văn hóa cho thấy hình thái kinh tế - xã hội gắn liền với văn hóa, diễn chuyển đổi hình thái kinh tế - xã hội kéo theo chuyển đổi văn hóa, có kế thừa, lựa chọn giá trị tích cực hình thái trước Biết lựa chọn giá trị bền vững văn hóa dân tộc giá trị văn hóa tiên tiến giới vận dụng vào phát triển kinh tế - xã hội, có nghĩa biết theo đường rút ngắn để theo kịp thời đại Trong nỗ lực tìm kiếm động lực phát triển bền vững, Văn hoá vấn đề giới quan tâm Đối với nhiều quốc gia, kể nước phát triển lẫn nước phát triển, Văn hoá coi nội lực quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện cách mạng khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ xu tồn cầu hố, hội nhập kinh tế quốc tế mở rộng Ở Việt Nam, suốt tiến trình cách mạng, đặc biệt từ đất nước bước vào công đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố, Đảng ta ln coi trọng vấn đề giữ gìn phát huy sắc văn hoá, văn hoá coi "nền tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội" Lịch sử nhân loại nói chung lịch sử dân tộc Việt Nam chứng minh rằng, văn hố ln gắn liền với sống người phát triển xã hội; người tồn tại, trưởng thành phát triển nhờ văn hố Nền văn hố truyền thống dân tộc ta kết tinh khẳng định đấu tranh lao động sản xuất để tồn tại, phát triển nhân dân lịch sử dựng nước giữ nước Có thể nói, văn hố nhân tố quan trọng, góp phần hình thành nên truyền thống lịch sử trải dài hàng ngàn năm dân tộc Trong nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố văn hoá Việt Nam phát huy, tạo nên sức mạnh nhấn chìm bọn đế quốc xâm lược, giành bảo vệ độc lập dân tộc, thực thống Tổ quốc Ngày nay, nhân tố tiếp tục đóng vai trò động lực thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố, đưa đất nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" NỘI DUNG Văn hố gì? Hiện nay, khái niệm văn hố tiếp cận nhiều góc độ khác như: văn hố lực lượng chất người, trình độ người, trí tuệ người, lực phẩm chất người người đạt chuẩn chân, thiện, mỹ Hay văn hóa trình độ phát triển vật chất tinh thần lồi người, văn hố khái niệm mà nội dung bao gồm khoa học, kỹ thuật, giáo dục, văn học, nghệ thuật… văn hoá khái niệm nếp sống, lối sống, đạo đức xã hội… Văn hoá phạm trù rộng Xuất phát từ quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh văn hố vào yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phát triển văn hoá nước ta nay, Nghị Trung ương (khoá VIII) đề cập đến phạm vi văn hoá cụ thể thành lĩnh vực lớn, là: Tư tưởng, đạo đức, lối sống; di sản văn hoá; giáo dục đào tạo; khoa học công nghệ; văn học, nghệ thuật; thông tin đại chúng; giao lưu văn hoá với giới; thể chế thiết chế văn hố Nói tới văn hố nói tới người, nói tới việc phát huy lực chất người nhằm hoàn thiện người, hoàn thiện xã hội Cơ sở hoạt động văn hố khát vọng hướng tới tính chân, thiện, mỹ Văn hóa mơi trường để hình thành ni dưỡng nhân cách, văn hố thẩm thấu hoạt động người, tất lĩnh vực kinh tế, trị - xã hội, ứng xử, giao tiếp… Hoạt động văn hoá đa dạng, phong phú hoạt động giáo dục, khoa học, văn học, nghệ thuật… Tóm lại, văn hố tổng thể hoạt động nhằm phát huy lực chất người, thể khát vọng vươn tới tính chân, thiện, mĩ nhằm hồn thiện người hồn thiện xã hội 3 Văn hố có tính giai cấp, tính dân tộc tính nhân loại Xét khía cạnh xã hội, người sản phẩm văn hoá đồng thời người chủ thể sáng tạo văn hoá Văn hoá phản ánh rõ nét sắc dân tộc Vai trò văn hóa phát triển kinh tế - xã hội 2.1 Văn hoá động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Từ trước đến nay, Đảng ta ln ln khẳng định vị trí tầm quan trọng văn hoá cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa, thời kỳ đổi từ Đại hội VI đến Đặc biệt, Nghị Trung ương (khoá VIII), Đảng ta xác định năm quan điểm đạo nghiệp xây dựng phát triển văn hố nước ta, có quan điểm "Văn hố tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội" Nghị số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương (khóa XI) kế thừa, phát triển quan điểm Nghị Trung ương khóa VIII nhấn mạnh "Văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, trị, xã hội" Văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế kết tất nhiên kinh tế phát triển tới trình độ định Cùng với phát triển kinh tế mức thu nhập bình quân đầu người tăng cao, sức lao động giá trị sản xuất chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp, từ công nghiệp sang dịch vụ Động lực chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế khơng sức lao động tư nữa, mà bao gồm tri thức, khoa học, kỹ thuật, công nghệ Những tri thức mang sức mạnh nguồn lực trí tuệ, khơng tách rời mà gắn liền với người, với lực trình độ chủ thể người - chủ thể sáng tạo văn hóa Con người nhân tố định hưng, suy dân tộc, người tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội, định phát triển kinh tế - xã hội Nói đến người nói đến văn hố người sản phẩm văn hố Tồn giá trị văn hoá làm nên phẩm chất tinh thần người Phẩm chất tinh thần người vật chất hố q trình lao động sản xuất cải vật chất tinh thần cho xã hội Nguyên nhân trực tiếp khiến văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế thay đổi kết cấu kinh tế Nhưng nguyên nhân chủ yếu lại biến đổi nhu cầu Nhu cầu người phát triển từ thấp đến cao mà văn hóa nhu cầu cao cấp người Sản xuất vật chất ngày vừa phải tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội, có nhu cầu sản xuất; đồng thời phải tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu tinh thần cá nhân người toàn xã hội Lơgíc tồn vận động sản xuất kinh tế đại tạo tiền đề điều kiện làm gia tăng vai trò yếu tố văn hóa nói chung nhu cầu tinh thần nói riêng Chúng ta thừa nhận vai trò khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế - xã hội Nếu khoa học kỹ thuật tiên tiến, đại thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, ngược lại khoa học kỹ thuật thấp kém, lạc hậu kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội khoa học kỹ thuật kết tinh trí tuệ, kinh nghiệm sức sáng tạo người Điều có nghĩa khoa học kỹ thuật sản phẩm người, văn hoá Khoa học kỹ thuật nội dung văn hố Cùng với trình độ khoa học kỹ thuật yếu tố lương tâm,tinh thần trách nhiệm, ý thức giác ngộ xã hội người lao động yếu tố định chất lượng hiệu lao động Như vậy, văn hoá động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Nói văn hố động lực phát triển kinh tế - xã hội khơng phải nói đến yếu tố trình độ học vấn, trình độ khoa học - kỹ thuật mà phải nói đến yếu tố khác lương tâm, đạo đức, lối sống… Nhận thức điều đó, hầu hết quốc gia giới xác định muốn đất nước giàu mạnh phải nâng cao dân trí có chiến lược đầu tư cho giáo dục đào tạo 2.2 Văn hoá mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Đảng ta đặt vai trò quan trọng văn hóa khơng phát triển kinh tế - xã hội (như Nghị Trung ương khóa VIII) mà Nghị số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương (khóa XI) nâng vị trí văn hóa gắn liền với phát triển bền vững đất nước Điều đòi hỏi phải đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, trị xã hội, không chạy theo sức ép tăng trưởng kinh tế mà coi thường, hạ thấp vai trò, vị trí văn hóa người Nói văn hố mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có nghĩa phát triển kinh tế phải hướng vào phát triển hoàn thiện người, hướng vào phát triển hồn thiện xã hội Nói văn hóa động lực phát triển, lẽ phát triển người định chi phối, văn hóa khơi dậy nhân lên tiềm sáng tạo người, huy động sức mạnh nội sinh to lớn người đóng góp vào phát triển xã hội Phải coi văn hoá mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác phục tình trạng mâu thuẫn đời sống vật chất đời sống tinh thần Thực tế cho thấy đời sống vật chất đời sống tinh thần xã hội tỉ lệ thuận với Rất xảy trường hợp kinh tế phát triển, đời sống vật chất nâng lên song xã hội lại có gia tăng tệ nạn xã hội; văn hoá, đạo đức xuống cấp Giải mâu thuẫn đòi hỏi phải khắc phục khoảng cách văn hoá văn minh kỹ thuật Trước đây, để phát triển kinh tế, người ta thường nhấn mạnh khai thác yếu tố lao động người cho phát triển Ngày nay, điều kiện cách mạng khoa học công nghệ đại, yếu tố định cho phát triển trí tuệ, thơng tin, sáng tạo đổi không ngừng nhằm tạo giá trị vật chất tinh thần ngày cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng phong phú người toàn xã hội Tuy nhiên, phát triển trí tuệ, khoa học – kĩ thuật dẫn đến tăng trưởng kinh tế có khả gây ảnh hưởng xấu đến lối sống, đạo đức xã hội nói riêng văn hố nói chung Nếu trọng nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật mà không trọng yếu tố đạo đức, lối sống… khơng thể có xã hội phồn vinh hạnh phúc Phát triển kinh tế phải hướng vào mục tiêu văn hoá, hướng vào hoàn thiện người, hoàn thiện xã hội Đó phát triển đại Một sách phát triển đắn sách làm cho yếu tố cấu thành văn hóa thấm sâu vào tất lĩnh vực sáng tạo người: văn hóa sản xuất, văn hóa quản lý, văn hóa lối sống, văn hóa giao tiếp, văn hóa sinh hoạt gia đình, ngồi xã hội, văn hóa giao lưu hợp tác quốc tế… Nói cách khác, hàm lượng trí tuệ, hàm lượng văn hóa lĩnh vực đời sống người cao khả phát triển kinh tế - xã hội trở nên thực nhiêu Văn hóa hệ điều tiết phát triển kinh tế - xã hội Nói văn hóa hệ điều tiết phát triển, lẽ, văn hóa phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực nhân tố khách quan chủ quan, điều kiện bên bên ngoài, bảo đảm cho phát triển hài hòa, cân đối, lâu bền Trong kinh tế thị trường, mặt văn hóa dựa vào chuẩn mực chân, thiện, mỹ để hướng dẫn thúc đẩy người lao động không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, nâng cao suất lao động, đáp ứng nhu cầu không ngừng tăng lên xã hội; mặt khác, văn hóa sử dụng sức mạnh giá trị truyền thống, đạo lý, dân tộc để hạn chế mặt tiêu cực kinh tế thị trường Tồn cầu hóa kinh tế quốc tế xu thế, đòi hỏi phải chủ động tích cực hội nhâp Đây hội để phát triển nhanh có hiệu quả, thách thức lớn với nước ta nhiều mặt, có văn hóa Lúc này, văn hóa dân tộc đóng vai trò định hướng điều tiết để hội nhập phát triển bền vững, hội nhập để phát triển giữ vững độc lập, tự chủ Do đó, cần giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc q trình hội nhập, phát triển KẾT LUẬN Nhìn nhận vai trò văn phát triển kinh tế - xã hội đặt văn hoá mối quan hệ biện chứng với phát triển kinh tế - xã hội thừa nhận tác động qua lại văn hoá kinh tế Trong q trình chuyển đổi sang kinh tế hàng hố, văn hố phải giữ vai trò động lực, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm khắc phục mâu thuẫn vốn có kinh tế thị trường Sự tác động văn hố phát triển kinh tế nói riêng phát triển xã hội nói chung thực thơng qua việc thiết lập ứng dụng khuôn mẫu, giá trị đạo đức, giá trị tinh thần xã hội thừa nhận, từ định hướng cho kinh tế - xã hội phát triển theo đúng, tốt, đẹp Văn hóa tham gia vào việc lựa chọn đường phát triển lâu dài đất nước Nhận thức sâu sắc giá trị văn hóa trình phát triển, Đảng ta xác định tiến hành đồng gắn kết chặt chẽ ba lĩnh vực: Phát triển kinh tế nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm vụ then chốt với việc xây dựng văn hóa, tảng tinh thần xã hội nhằm tạo nên phát triển nhanh, hiệu bền vững đất nước Trong đó, nội dung xây dựng văn hóa xác định: “Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc”, định hướng quan trọng để đất nước phát triển bền vững 8 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Nghị Trung ương khóa VIII Nghị Trung ương (khóa XI) Chiến lược Phát triển văn hoá đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ) “Phát huy vai trò động lực văn hố phát triển kinh tế - xã hội”, Tô Huy Rứa; ... tăng vai trò yếu tố văn hóa nói chung nhu cầu tinh thần nói riêng Chúng ta thừa nhận vai trò khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế - xã hội Nếu khoa học kỹ thuật tiên tiến, đại thúc đẩy kinh. .. Nhìn nhận vai trò văn phát triển kinh tế - xã hội đặt văn hoá mối quan hệ biện chứng với phát triển kinh tế - xã hội thừa nhận tác động qua lại văn hoá kinh tế Trong trình chuyển đổi sang kinh tế... với kinh tế, trị xã hội, không chạy theo sức ép tăng trưởng kinh tế mà coi thường, hạ thấp vai trò, vị trí văn hóa người Nói văn hố mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có nghĩa phát triển kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: TL VH vai tro cua van hoa doi voi phat trien kinh te xa hoi, TL VH vai tro cua van hoa doi voi phat trien kinh te xa hoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn