BAITAP TRAC NGHIEM ESTE NĂM HỌC 2019 2020

24 30 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2019, 20:57

CHUYÊN ĐỀ 1: NGÂN HÀNG CÂU HỎI ESTE – LIPIT NĂM HỌC 2019- 2020 Câu 1: Este mạch hở có công thức tổng quát A CnH2n+2-2k-2xO2x B CnH2n - 2O2 C CnH2n + 2-2xO2x D CnH2nO2 Câu 2: Thủy phân este E có cơng thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu sản phẩm hữu X Y Từ X điều chế trực tiếp Y phản ứng Tên gọi E là: A metyl propionat B propyl fomat C ancol etylic D etyl axetat Câu 3: Este no, đơn chức, mạch hở có cơng thức tổng qt A CnH2nO2 (n ≥ 2) B CnH2n - 2O2 (n ≥2) C CnH2n + 2O2 (n ≥2) D CnH2nO (n ≥ 2) Câu 4: Este no, đơn chức, đơn vòng có cơng thức tổng qt A CnH2nO2 (n ≥2) B CnH2n - 2O2 (n ≥ 2) C CnH2n + 2O2 (n ≥ 2) D CnH2nO (n ≥ 2) Câu 5: Công thức phân tử tổng quát este tạo ancol no, đơn chức axit cacboxylic không no, có liên kết đơi C=C, đơn chức A CnH2nO2 B CnH2n+2O2 C CnH2n-2O2 D CnH2n+1O2 Câu 6: Este tạo axit no đơn chức, mạch hở ancol no chức, mạch hở có cơng thức tổng qt A CnH2n(OH)2-x(OCOCmH2m+1)x B CnH2n-4O4 C (CnH2n+1COO)2CmH2m D CnH2nO4 Câu 7: Công thức phân tử tổng quát este tạo ancol no, chức axit cacboxylic không no, có liên kết đơi C=C, đơn chức A CnH2n-2O4 B CnH2n+2O2 C CnH2n-6O4 D CnH2n+1O2 Câu 8: Công thức phân tử tổng quát este tạo ancol no chức axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng axit benzoic A CnH2n-18O4 B CnH2nO2 C CnH2n-6O4 D CnH2n-2O2 Câu 9: C3H6O2 có đồng phân đơn chức mạch hở ? A B C D Câu 10: C4H8O2 có đồng phân este ? A B C D Câu 11: Có chất đồng phân cấu tạo có CTPT C4H8O2 tác dụng với NaOH ? A B C D Câu 12: Ứng với CTPT C4H6O2 có este mạch hở ? A B C D Câu 13: Ứng với CTPT C4H6O2 có đồng phân mạch hở ? A 10 B C D Câu 14: Từ ancol C3H8O axit C4H8O2 tạo este đồng phân cấu tạo ? A B C D Câu 15: Số đồng phân hợp chất este đơn chức có CTPT C4H8O2 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh Ag A B C D Câu 16: Có este chức có CTPT C4H6O4 đồng phân cấu tạo ? A B C D Câu 17: Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng Số CTCT thoả mãn CTPT X A B C D Câu 18: Phân tích định lượng este A nhận thấy %O = 53,33% Este A A Este chức B Este không no C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 19: Phân tích lượng este người ta thu kết %C = 40 %H = 6,66 Este A metyl axetat B metyl acrylat C metyl fomat D etyl propionat Câu 20: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi 2,3125 Cơng thức A A CH3COOCH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOC2H5 Câu 21: Hợp chất hữu mạch hở A có CTPT C3H6O2 A A Axit hay este đơn chức no B Ancol chức no có liên kết п C anđehit no chức D Ancol chức no có liên kết п Câu 22: Hợp chất hữu mạch hở A có CTPT C4H8O2 A A Axit hay este đơn chức no B Ancol chức no có liên kết п C Xeton hay anđehit no chức D A B Câu 23: Cho chất có cơng thức cấu tạo sau : (1) CH3CH2COOCH3 ; (2) CH3OOCCH3; (3) HCOOC2H5 ;(4) CH3COOH ; (5) CH3OCOC2H3 ; (6) HOOCCH2CH2OH ; (7) CH3OOC-COOC2H5 Những chất thuộc loại este A (1), (2), (3), (4), (5), (6) B (1), (2), (3), (5), (7) C (1), (2), (4), (6), (7) D (1), (2), (3), (6), (7) Câu 24: Mệnh đề khơng A CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạo polime B CH3CH2COOCH=CH2tác dụng với dung dịch NaOH thu anđehit muối C CH3CH2COOCH=CH2 dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3 D CH3CH2COOCH=CH2tác dụng với dung dịch Br2 Câu 25: Hợp chất sau este ? A CH3COOH B CH3COOC2H5 C.C2H5OH D.HCOOH Câu 26: Chất X có cơng thức phân tử C3H6O2, este axit axetic Công thức cấu tạo thu gọn X A C2H5COOH B HO-C2H4-CHO C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 27: Chất este ? A HCOOC6H5 B HCOOCH3 C CH3COOH D CH3COOCH3 Câu 28: Chất sau este ? A HCOOCH3 B C2H5OC2H5 C CH3COOC2H5 D C3H5(COOCH3)3 Câu 29 : Dãy chất sau xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần A CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH B CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5 C CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH D CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 Câu 30: Cho chất sau : CH3OH (1) ; CH3COOH (2) ; HCOOC2H5 (3) Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần A (1) ; (2) ; (3) B (3) ; (1) ; (2) C (2) ; (3) ; (1) D (2) ; (1) ; (3) Câu 31: Chất có nhiệt độ sơi thấp ? A CH3COOC2H5 B C4H9OH C C6H5OH D C3H7COOH Câu 32: So với axit, ancol có số ngun tử cacbon este có nhiệt độ sơi A thấp khối lượng phân tử este nhỏ nhiều B thấp phân tử este không tồn liên kết hiđro C cao phân tử este có liên kết hiđro bền vững D cao khối lượng phân tử este lớn nhiều Câu 33: Đun hỗn hợp glixerol axit stearic, axit oleic (có xúc tác H2SO4) thu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ? A B C D Câu 34: Đun glixerol với hỗn hợp axit stearic, oleic, panmitic (có xúc tác H2SO4) thu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ? A 18 B 15 C 16 D 17 Câu 35: Đun glixerol với hỗn hợp gồm n axit béo khác (có xúc tác H2SO4) thu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ? A n2(n+1)/2 B n(n+1)/2 C n2(n+2)/2 D n(n+2)/2 Câu 36: Hợp chất X có cơng thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3 Tên gọi X A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Câu 37: Este etyl fomat có cơng thức A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Câu 38: Este vinyl axetat có công thức A CH3COOCH=CH2 B CH3COOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 39: Este metyl acrilat có cơng thức A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 40: Cho este có cơng thức cấu tạo : CH2 = C(CH3)COOCH3 Tên gọi este A Metyl acrylat B Metyl metacrylat C Metyl metacrylic D Metyl acrylic Câu 41: a Trong thành phần nước dứa có este tạo ancol isoamylic axit isovaleric CTPT este A C10H20O2 B C9H14O2 C C10H18O2 D C10H16O2 b Công thức cấu tạo este A CH3CH2COOCH(CH3)2 B (CH3)2CHCH2CH2OOCCH2CH(CH3)2 C (CH3)2CHCH2CH2COOCH2CH(CH3)2 D CH3CH2COOCH3 Câu 42: Tính chất hố học quan trọng este A Phản ứng trùng hợp B Phản ứng cộng C Phản ứng thuỷ phân D Tất phản ứng Câu 43: Đặc điểm phản ứng thuỷ phân este môi trường axit phản ứng A không thuận nghịch B sinh axit ancol C thuận nghịch D xảy nhanh nhiệt độ thường Câu 44: Đặc điểm phản ứng thuỷ phân este môi trường kiềm A không thuận nghịch B sinh axit ancol C thuận nghịch D xảy nhanh nhiệt độ thường Câu 45: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 mơi trường axit tạo thành sản phẩm ? A C2H5COOH,CH2=CH-OH B C2H5COOH, HCHO C C2H5COOH, CH3CHO D C2H5COOH, CH3CH2OH Câu 46: Thủy phân este E có cơng thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô loãng, thu hai sản phẩm hữu X, Y (chỉ chứa nguyên tử C, H, O) Từ X điều chế trực tiếp Y phản ứng Este E A propyl fomat B etyl axetat C isopropyl fomat D metyl propionat Câu 47: Thủy phân este C4H6O2 (xúc tác axit) hai chất hữu X, Y Từ X điều chế trực tiếp Y Vậy X A anđehit axetic B ancol etylic C axit axetic D axit fomic Câu 48: Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 dung dịch NaOH thu hỗn hợp hai chất hữu Y Z Y có tỉ khối so với H2 16 X có cơng thức A HCOOC3H7 B CH3COOC2H5 C HCOOC3H5 D C2H5COOCH3 Câu 49: Hợp chất Y có cơng thức phân tử C4H8O2 Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Z có cơng thức C3H5O2Na Cơng thức cấu tạo Y A C2H5COOC2H5 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 Câu 50: Một este có CTPT C4H6O2, thuỷ phân môi trường axit thu axetanđehit CTCT thu gọn este A HCOOC(CH3)=CH2 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH=CHCH3 Câu 51: Khi thủy phân HCOOC6H5 mơi trường kiềm dư thu A muối ancol B muối nước C Muối D rượu nước Câu 52: Hợp chất A có CTPT C3H4O2 có khả tham gia phản ứng tráng gương, thuỷ phân A cho sản phẩm có khả tham gia phản ứng tráng gương Vậy A A C2H3COOH B HOCH2CH2CHO C HCOOCH=CH2 D CH3CH(OH)CHO Câu 53: Khi cho este X thủy phân môi trường kiềm thu chất rắn Y rượu Z Đem chất rắn Y tác dụng với dung dịch H 2SO4 đun nóng thu axit axetic Còn đem oxi hóa rượu Z thu anđehit T (T có khả tráng bạc theo tỷ lệ 1: 4) Vậy công thức cấu tạo X A CH 3COOC2H5 B HCOOC3H7 C C2H5COOCH3 D CH3COOCH3 Câu 54: Hai hợp chất hữu (X) (Y) có công thức phân tử C2H4O2 (X) cho phản ứng với dung dịch NaOH không phản ứng với Na, (Y) vừa cho phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với Na Công thức cấu tạo (X) (Y) A HCOOCH3 CH3COOH B HOCH2CHO CH3COOH C HCOOCH3 CH3OCHO D CH3COOH HCOOCH3 Câu 55: Cho đồng phân, mạch hở, có CTPT C2H4O2 tác dụng với : Na, NaOH, NaHCO3 Số phản ứng xảy A B C D Câu 56: Hai chất hữu X1 X2 có khối lượng phân tử 60 đvC X1 có khả phản ứng với : Na, NaOH, Na2CO3 X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) khơng phản ứng Na Công thức cấu tạo X1, X2 A CH3COOH, CH3COOCH3 B (CH3)2CHOH, HCOOCH3 C HCOOCH3, CH3COOH D CH3COOH, HCOOCH3 Câu 57: Điểm sau khơng nói metyl fomat ? A Có CTPT C2H4O2 B Là đồng đẳng axit axetic C Là đồng phân axit axetic D Là hợp chất este Câu 58: Một chất hữu A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn : A tác dụng dung dịch NaOH đun nóng dung dịch AgNO3/NH3, to Vậy A có CTCT A C2H5COOH B CH3COOCH3 C HCOOC2H5 D HOCCH2CH2OH Câu 59: Đun nóng este HCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa C2H5OH B HCOONa CH3OH C HCOONa C2H5OH D CH3COONa CH3OH Câu 60: a Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3CHO C CH3COONa CH2=CHOH D C2H5COONa CH3OH b Đun nóng este CH3COOC(CH3)=CH2 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3COCH3 C CH3COONa CH2=C(CH3)OH D C2H5COONa CH3OH Câu 61: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3CHO C CH3COONa CH2=CHOH D C2H5COONa CH3OH Câu 62: Cho este E có CTPT CH3COOCH=CH2 Trong nhận định sau : (1) E làm màu dung dịch Br2; (2) Xà phòng hoá E cho muối anđehit ; (3) E điều chế từ phản ứng axit ancol Nhận định ? A B C 1, D 1, 2, Câu 63: Thuỷ phân este đơn chức, no E dung dịch NaOH thu muối khan có khối lượng phân tử 24/29 khối lượng phân tử este E dE/kk = CTCT E A C2H5COOCH3 B C2H5COOC3H7 C C3H7COOC2H5 D C4H9COOCH3 Câu 64: Khi phân tích este E đơn chức mạch hở thấy phần khối lượng H có 7,2 phần khối lượng C 3,2 phần khối lượng O Thủy phân E thu axit A rượu R bậc CTCT E A HCOOC(CH3)2CH=CH2 B CH3COOC(CH3)2CH3 C CH2=CHCOOC(CH3)2CH3 D CH2=CHCOOC(CH3)2CH=CH2 Câu 65: Chất X có cơng thức phân tử C3H6O2, este axit axetic Công thức cấu tạo thu gọn X A C2H5COOH B HO-C2H4-CHO C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 66: Hợp chất X có cơng thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3 Tên gọi X là: A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Câu 67: Etyl fomat phản ứng với chất sau ? A Dung dịch NaOH B Natri kim loại C AgNO3 /NH3 D Dung dịch NaOH AgNO3 /NH3 Câu 68: Cho biết chất isoamyl axetat este có mùi chuối chín isoamyl axetat có cơng thức hóa học là: A CH3COOC5H11 B HCOOC5H9 C CH3COOC4H9 D C2H5COOC5H11 Câu 69: Cho biết chất benzyl axetat este có mùi hoa nhài benzyl axetat có cơng thức hóa học là: A CH3COOC6H5 B CH3COOCH2C6H5 C HCOOC6H5 D C6H5COOC2H5 Câu 70:Chất X có cơng thức cấu tạo thu gọn HCOOCH3 Tên gọi X là: A etyl fomat B metyl fomat C metyl axetat D etyl axetat Câu 71: Đốt cháy hết a mol este A 2a mol CO2 A A Metyl fomat B Este lần este C Este vòng D Este khơng khơng no Câu 72: Đốt cháy hoàn toàn thể tích este đơn chức E phải dùng thể tích O2 (đo điều kiện) E A este lần este B este không no C metyl fomat D etyl axetat Câu 73: Cho chuỗi phản ứng : + CH 3OH → Y CTCT X, Y C2H6O→X→ axit axetic  A.CH3CHO, CH3CH2COOH C CH3CHO, CH2 (OH) CH2CHO B CH3CHO, CH3COOCH3 D CH3CHO, HCOOCH2CH3 H 2O , H + → Y1 + Y2 Y1 Câu 74: Este X (C4H8O2) thoả mãn điều kiện: X  O ,xt  → Y2 X có tên A isopropyl fomat B propyl fomat C metyl propionat etyl axetat Câu 75: Cho sơ đồ phản ứng: t0 → Y (C4H 8O 2) + N aO H  D A 1+A2 t0 → Axeto n + A + CuO  CTCT Y A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C HCOOCH(CH3)2 D C2H5COOCH3 Câu 76: Từ chuỗi phản ứng sau : CH 3OH C2H6O → X → axit axetic → Y.CTCT X Y CTCT X Y A CH3CHO, CH3COOCH3 B CH3CHO, C2H5COOH C CH3CHO, HCOOC2H5 D CH3CHO, HOCH2CH2CHO Câu 77: Cho chuỗi phản ứng sau : C2H2 → X → Y → Z → CH3COOC2H5 X, Y, Z A C2H4, CH3COOH, C2H5OH B CH3CHO, C2H4, C2H5OH C CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH D CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH Câu 79: E hợp chất hữu chứa loại nhóm chức, cơng thức phân tử C 10H18O4 E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng cho hỗn hợp gồm muối natri axit ađipic ancol Y Y có cơng thức phân tử A CH4O B C2H6O C C3H6O D C3H8O Câu 80: E hợp chất hữu chứa loại nhóm chức, cơng thức phân tử C 6H10O4 E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng cho hỗn hợp gồm ancol X hợp chất Y có cơng thức C2H3O2Na X A ancol metylic B ancol etylic C ancol anlylic D etylen glicol Câu 81: E hợp chất hữu chứa loại nhóm chức, cơng thức phân tử C 6H8O4 Thủy phân E (xúc tác axit) thu ancol X axit cacboxylic Y, Z có cơng thức phân tử CH 2O2 C3H4O2 Ancol X A ancol metylic B ancol etylic C ancol anlylic D etylen glicol Câu 82: E hợp chất hữu cơ, công thức phân tử C 9H16O4 Thủy phân E (xúc tác axit) axit cacboxylic X ancol Y Z Biết Y Z có khả tách nước tạo anken Số cacbon Y gấp lần số cacbon Z X A axit axetic B axit malonic C axit oxalic D axit acrylic Câu 83: 0,1 mol este E phản ứng vừa đủ với dung dịch chức 0,2 mol NaOH, cho hỗn hợp muối natri có cơng thức C2H3O2Na C3H3O2Na 6,2 gam ancol X E có cơng thức A C6H10O4 B C6H8O4 C C7H10O4 D C7H12O4 Câu 84: 0,1 mol este E phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, cho hỗn hợp gồm muối natri có cơng thức CHO2Na ; C2H3O2Na ; C3H3O2Na 9,2 gam ancol X E có cơng thức phân tử phân tử A C8H10O4 B C10H12O6 C C9H12O6 D C9H14O6 Câu 85: A (C3H6O3) + KOH → muối + etylen glicol CTCT A A HOCH2COOCH3 B CH3COOCH2OH C CH3CH(OH)-COOH D HCOOCH2CH2OH  →  Câu 86: Cho phản ứng este hóa : RCOOH + R’OH ¬  R-COO-R’ + H2O Để phản ứng chuyển dịch ưu tiên theo chiều thuận, cần dùng giải pháp sau ? A Dùng H2SO4 đặc để hút nước làm xúc tác B Chưng cất để tách este khỏi hỗn hợp phản ứng C Tăng nồng độ axit ancol D Tất Câu 87: Phát biểu sau không ? A Phản ứng este hố xảy hồn tồn B Khi thuỷ phân este no, mạch hở môi trường axit cho axit ancol C Phản ứng axit ancol phản ứng thuận nghịch D Khi thuỷ phân este no mạch hở môi trường kiềm cho muối ancol Câu 88: Để điều chế thủy tinh hữu cơ, người ta trùng hợp từ A CH2=CH-COOCH3 B CH2=CH-COOH C CH2=C(CH3)-COOCH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 89: Dầu chuối este có tên isoamyl axetat, điều chế từ A CH3OH, CH3COOH B (CH3)2CH-CH2OH, CH3COOH C C2H5COOH, C2H5OH D CH3COOH, (CH3)2CH-CH2-CH2OH Câu 90: Một số este dùng hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt nhờ este A chất lỏng dễ bay B có mùi thơm, an tồn với người C bay nhanh sau sử dụng D có nguồn gốc từ thiên nhiên Câu 91: Chất sau không cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2/OH– đun nóng ? A HCHO B HCOOCH3 C HCOOC2H5 D C3H5(OH)3 Câu 92: Cho chất lỏng sau : axit axetic, glixerol, triolein Để phân biệt chất lỏng trên, cần dùng A nước quỳ tím B nước dd NaOH C dd NaOH D nước brom Câu 93: Không thể phân biệt HCOOCH3 CH3COOH A Na B CaCO3 C AgNO3/NH3 D NaCl Câu 94: Có thể phân biệt HCOOCH3 CH3COOH A AgNO3/NH3 B CaCO3 C Na D Tất Câu 95: Chất tạo kết tủa đỏ gạch đun nóng với Cu(OH)2 A HCHO B HCOOCH3 C HCOOH D Tất Câu 96: Chất béo có đặc điểm chung sau ? A Là chất lỏng, không tan nước, nhẹ nước, có thành phần dầu mỡ động thực vật B Là chất rắn, khơng tan nước, nhẹ nước, có thành phần dầu mỡ động thực vật C Khơng tan nước, nặng nước, có thành phần dầu mỡ động thực vật D Khơng tan nước, nhẹ nước, có thành phần dầu mỡ động thực vật Câu 97: Phát biểu sau khơng xác ? A Khi thuỷ phân chất béo môi trường axit thu axit ancol B Khi thuỷ phân chất béo môi trường axit thu glixerol axit béo C Khi thuỷ phân chất béo mơi trường kiềm thu glixerol xà phòng D Khi hiđro hoá chất béo lỏng thu chất béo rắn Câu 98: Phát biểu A Phản ứng axit ancol có mặt H2SO4 đặc phản ứng chiều B Tất este phản ứng với dung dịch kiềm thu sản phẩm cuối muối ancol C Khi thuỷ phân chất béo thu C2H4(OH)2 D Phản ứng thuỷ phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch Câu 99: Cho phát biểu sau: a) Các triglixerit có phản ứng cộng hiđro b) Các chất béo thể lỏng có phản ứng cộng hiđro c) Các trigixerit có gốc axit béo no thường chất rắn điều kiện thường d) Có thể dùng nước để phân biệt este với ancol với axit tạo nên este Những phát biểu A c, d B a, b, d C b, c, d D a, b, c, d Câu 100: Cho phát biểu sau đây: a) Chất béo trieste glixerol với axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử cacbon, mạch cacbon dài không phân nhánh b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit… c) Chất béo chất lỏng d) Chất béo chứa chủ yếu gốc không no axit béo thường chất lỏng nhiệt độ phòng gọi dầu e) Phản ứng thuỷ phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch g) Chất béo thành phần dầu, mỡ động, thực vật Những phát biểu là: A a, b, d, e B a, b, c C c, d, e D a, b, d, g Câu 101: Phát biểu sau không ? A Chất béo không tan nước B Chất béo không tan nước, nhẹ nước tan nhiều dung môi hữu C Dầu ăn mỡ bơi trơn có thành phần ngun tố D Chất béo trieste glixerol axit béo Câu 102: Hãy chọn nhận định A Lipit tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật B Lipit este glixerol với axit béo C Lipit chất béo D Lipit hợp chất hữu có tế bào sống, khơng hồ tan nước, hồ tan dung mơi hữu không phân cực Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterosit, photpholipit Câu 103: Chọn phát biểu không A Chất béo trieste glixerol với axit béo B Khi đun nóng glixerol với axit béo,có H2SO4, đặc làm xúc tác, thu chất béo C Ở động vật, chất béo tập trung nhiều mô mỡ Ở thực vật, chất béo tập trung nhiều hạt, D Axit panmitic, axit stearic axit béo chủ yếu thường gặp thành phần chất béo hạt, Câu 104: Phát biểu sau sai ? A Nhiệt độ sôi este thấp hẳn so với ancol có phân tử khối B Trong cơng nghiệp chuyển hố chất béo lỏng thành chất béo rắn C Số nguyên tử hiđro phân tử este đơn đa chức số chẵn D Sản phẩm phản ứng xà phòng hoá chất béo axit béo glixerol Câu 105: a Chất béo động vật hầu hết thể rắn chứa A chủ yếu gốc axit béo không no B glixerol phân tử C chủ yếu gốc axit béo no D gốc axit béo b Từ dầu thực vật làm để có bơ ? A Hiđro hoá axit béo B Đehiđro hoá chất béo lỏng C Hiđro hố chất béo lỏng D Xà phòng hố chất béo lỏng Câu 106: Chọn phát biểu ? A Chất béo trieste glixerol với axit B Chất béo trieste glixerol với axit vô C Chất béo trieste glixerol với axit béo D Chất béo trieste ancol với axit béo Câu 107: Trong công thức sau đây, công thức chất béo ? A C3H5(OCOC4H9)3 B C3H5(COOC15H31)3 C C3H5(OOCC17H33)3 D C3H5(COOC17H33)3 Câu 108: Có thể chuyển hóa trực tiếp từ chất béo lỏng sang chất béo rắn phản ứng A tách nước B hiđro hóa C đề hiđro hóa D xà phòng hóa Câu 109: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu sản phẩm A C17H35COONa glixerol B C15H31COOH glixerol C C17H35COOH glixerol D C15H31COONa etanol Câu 110: Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hố 1,85 gam X, thu thể tích thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức cấu tạo thu gọn X Y A HCOOC2H5 CH3COOCH3 B C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 C C2H5COOCH3 HCOOCH(CH3)2 D HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 Câu 111: Cho gam este X có cơng thức HCOOCH2CH3 tác dụng với nước (xúc tác axit) Sau thời gian, trung hòa hỗn hợp dung dịch NaOH 0,1M thấy cần 45 ml Tỷ lệ % este chưa bị thủy phân A 33,3% B 50% C 60% D 66,7% Câu 112: Cho 20,8 gam hỗn hợp gồm metyl fomat metyl axetat tác dụng với NaOH hết 150 ml dung dịch NaOH 2M Khối lượng metyl fomiat hỗn hợp A 3,7 gam B gam C gam D 3,4 gam Câu 113: Để xà phòng hóa 17,4 gam este no đơn chức cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 0,5M Công thức phân tử este A C3H6O2 B C4H10O2 C C5H10O2 D C6H12O2 Câu 114: Cho gam este axit cacboxylic no đơn chức ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M Tên gọi este A etyl axetat B propyl fomiat C metyl axetat D metyl fomiat Câu 115: Thuỷ phân 8,8 gam este X có CTPT C4H8O2 dung dịch NaOH vừa đủ thu 4,6 gam ancol Y m gam muối Giá trị m A 4,1 gam B 4,2 gam C 8,2 gam D 3,4 gam Câu 116: X este no đơn chức, có tỉ khối CH4 5,5 Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu 2,05 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn X A HCOOCH2CH2CH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOCH(CH3)2 Câu 117: Cho 8,8 gam C4H8O2 tác dụng với dung dịch KOH dư thu 9,8 gam muối khan Tìm tên A A Metyl propionat B Metyl acrylat C Etyl axetat D Vinyl axetat Câu 118: Xà phòng hố hồn tồn 17,6 gam hỗn hợp este etyl axetat metyl propionat lượng vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M Giá trị V dùng A 400 ml B 500 ml C 200 ml D 600 ml Câu 119: Một este no đơn chức có M = 88 Cho 17,6 gam A tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu 23,2 gam chất rắn (Các phản ứng xảy hoàn toàn) CTCT A A HCOOCH2CH2CH3 B HCOOCH(CH3)2 C CH3CH2COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 120: Este X có cơng thức đơn giản C 2H4O Đun sôi 4,4 gam X với 200 gam dung dịch NaOH 3% đến phản ứng xảy hoàn toàn Từ dung dịch sau phản ứng thu 8,1 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A CH3CH2COOCH3 B CH3COOCH2CH3 C HCOO(CH2)2CH3 D HCOOCH(CH3)2 Câu 121: Este đơn chức X có tỉ khối so với CH4 6,25 Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu 28 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A CH2=CHCH2COOCH3 B CH2=CHCOOCH2CH3 C CH3COOCH=CHCH3 D CH3CH2COOCH=CH2 Câu 122: Xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 3,28 gam B 8,56 gam C 8,2 gam D 10,4 gam Câu 123: Cho 5,1 gam Y (C, H, O) tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 4,80 gam muối ancol Công thức cấu tạo Y A C3H7COOC2H5 B CH3COOCH3 C HCOOCH3 D C2H5COOC2H5 Câu 124: Hóa gam este đơn chức E thể tích thể tích 1,6 gam oxi đo đk Xà phòng hóa hồn tồn gam este E dung dịch NaOH vừa đủ ancol X 0,94 gam muối natri axit cacboxylicY Vậy X A ancol metylic B ancol etylic C ancol anlylic D ancol isopropylic Câu 125: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu X đơn chức thu sản phẩm gồm 4,48 lít khí CO2 (đktc) 3,6 gam H2O Nếu cho 4,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, thu 4,8 gam muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X A etyl propionat B etyl axetat C isopropyl axetat D metyl propionat Câu 126: X este axit đơn chức rượu đơn chức Để xà phòng hóa hồn tồn 1,29 gam X cần dùng vừa đủ 15 ml dung dịch KOH 1M thu chất A B Đốt cháy hoàn toàn lượng chất B thấy sinh 2,24 lít CO2 (đktc) 3,6 gam nước Cơng thức cấu tạo X A CH2=CHCOOCH3 B HCOOCH2CH=CH2 C CH3CH2COOCH3 D CH3COOC2H3 Câu 127: Đun a gam hỗn hợp hai chất X Y đồng phân cấu tạo với 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) đến phản ứng hoàn toàn thu 15 gam hỗn hợp muối axit no, đơn chức, đồng đẳng ancol Giá trị a CTCT X, Y A 12,0 ; CH3COOH HCOOCH3 B 14,8 ; HCOOC2H5 CH3COOCH3 C 14,8 ; CH3COOCH3 CH3CH2COOH D 9,0 ; CH3COOH HCOOCH3 Câu 128 Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu no, đơn chức A, B tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,40M, thu muối 336 ml ancol (ở đktc) Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) khối lượng bình tăng 5,27 gam Cơng thức A, B A C2H5COOH C2H5COOCH3 B CH3COOH CH3COOC2H5 C HCOOH HCOOC2H5 D HCOOH HCOO C3H7 Câu 129: Một hỗn hợp X gồm este Nếu đun nóng 15,7 gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH dư thu muối axit hữu đơn chức 7,6 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức bậc dãy đồng đẳng Mặt khác 15,7 gam hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 21,84 lít O2 (đktc) thu 17,92 lít CO2 (đktc) Cơng thức este A CH3COOCH3và CH3COOC2H5 B C2H3COOC2H5 C2H3COOC3H7 C CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 D C2H5COOC2H5 C2H5COOC3H7 Câu 130: Hai este A, B dẫn xuất benzen có cơng thức phân tử C9H8O2, A B cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol : 1, A tác dụng với dung dịch NaOH cho muối anđehit B tác dụng với dung dịch NaOH dư cho muối nước, muối có phân tử khối lớn phân tử khối CH3COONa Công thức cấu tạo thu gọn A B A HOOCC6H4CH=CH2 CH2=CHCOOC6H5 B C6H5COOCH=CH2 C6H5CH=CHCOOH C HCOOC6H4CH=CH2 HCOOCH=CHC6H5 D C6H5COOCH=CH2 CH2=CHCOOC6H5 Câu 131: Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X, Y đồng phân cấu tạo cần 100 ml dung dịch NaOH 1M, thu 7,85 gam hỗn hợp hai muối axit đồng đẳng 4,95 gam hai ancol bậc I CTCT phần trăm khối lượng este A HCOOC2H5 : 55% CH3COOCH3: 45% B HCOOC2H5: 45% CH3COOCH3: 55% C HCOOCH2CH2CH3 : 25% CH3COOC2H5: 75% D HCOOCH2CH2CH3 : 75% CH3COOC2H5: 25% Câu 132: Hợp chất hữu X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng với dung dịch AgNO3 NH3 Thể tích 3,7 gam chất X thể tích 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện nhiệt độ áp suất) Khi đốt cháy hoàn tồn gam X thể tích khí CO2 thu vượt q 0,7 lít (ở đktc) Cơng thức cấu tạo X A HCOOC2H5 B CH3COOCH3 C HOOCCHO D O=CHCH2CH2OH Câu 133: Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu đơn chức Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M Sau phản ứng, thu hỗn hợp Y gồm hai muối hai axit cacboxylic rượu (ancol) Cho toàn lượng rượu thu tác dụng với Na (dư), sinh 3,36 lít H2 (ở đktc) Hỗn hợp X gồm A axit este B este rượu C hai este D axit rượu Câu 134: Hợp chất hữu no, đa chức X có cơng thức phân tử C7H12O4 Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu chất hữu Y 17,8 gam hỗn hợp muối Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3OOC(CH2)2COOC2H5 B CH3COO(CH2)2COOC2H5 C CH3COO(CH2)2OOCC2H5 D CH3OOCCH2COOC3H7 Câu 135: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam lipit thu 46 gam glixerol (glixerin) hai loại axit béo Hai loại axit béo A C15H31COOH C17H35COOH B C17H33COOH C15H31COOH C C17H31COOH C17H33COOH D C17H33COOH C17H35COOH Câu 136: Tính lượng triolein cần để điều chế 5,88 kg glixerol ( H = 85%) ? A 66,47 kg B 56,5 kg C 48,025 kg D 22,26 kg Câu 137: Xà phòng hố hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 17,80 gam B 18,24 gam C 16,68 gam D 18,38 gam Câu 138: Đốt cháy hoàn toàn 4,2 gam este đơn chức E thu 6,16 gam CO2 2,52 gam H2O E A HCOOCH3 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 Câu 139: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este đơn chức X thu 3,36 lít khí CO2 (đktc) 2,7 gam nước CTPT X A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H8O2 Câu 140: Đốt cháy este hữu X thu 13,2 gam CO2 5,4 gam H2O X thuộc loại A este no đơn chức B este mạch vòng đơn chức C este đơn chức có liên kết đơi C = C D este chức no Câu 141: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol este X dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 40 gam kết tủa X có cơng thức A HCOOC2H5 B CH3COOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 142: Đốt cháy lượng este no, đơn chức E, cần 0,35 mol oxi thu 0,3 mol CO2 CTPT este A C2H4O2 B C4H8O2 C C3H6O2 D C5H10O2 Câu 143: Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam hỗn hợp este đồng phân thu 3,52 gam CO 1,44 gam H2O Vậy hỗn hợp este A CH3COOCH2CH2CH3 CH3CH2COOC2H5 B CH3COOCH2CH2CH3 CH3COOCH(CH3)2 C CH3COOC2H5 C2H5COOCH3 D HCOOC2H5 CH3COOCH3 Câu 144: Đốt cháy 0,6 gam hợp chất hữu A đơn chức thu 0,88 gam CO2 0,36 gam H2O A có khả tráng gương Vậy A A OHCCHO B CH3CHO C HCOOCH3 D HCOOC2H5 Câu 145: Đốt cháy a gam este sau phản ứng thu 9,408 lít CO 7,56 gam H2O, thể tích oxi cần dùng 11,76 lít (thể tích khí đo đktc) Biết este axit đơn chức ancol đơn chức tạo nên CTPT este A C5H10O2 B C4H8O2 C C2H4O2 D C3H6O2 Câu 146: Đốt cháy hết 10 ml thể tích hợp chất hữu X cần dùng 30 ml O 2, sản phẩm thu gồm CO2 H2O tích thể tích O2 phản ứng X A C3H6O2 B C4H8O3 C C3H6O3 D C2H4O2 Câu 147: Trong bình kín chứa este no đơn chức hở A lượng O2 gấp đôi lượng O2 cần thiết để đốt cháy hết A nhiệt độ 140oC áp suất 0,8 atm Đốt cháy hoàn toàn A đưa nhiệt độ ban đầu, áp suất bình lúc 0,95 atm A có cơng thức phân tử A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 Câu 148: X hỗn hợp este đơn chức (tạo ancol với axit liên tiếp dãy đồng đẳng) Đốt cháy hoàn toàn 28,6 gam X 1,4 mol CO2 1,1 mol H2O Công thức phân tử este A C4H6O2 C5H8O2 C C4H4O2 C5H6O2 B C4H8O2 C5H10O2 D C5H8O2 C6H10O2 Câu 149: X hỗn hợp este đơn chức (tạo axit với ancol liên tiếp dãy đồng đẳng) Đốt cháy hoàn toàn 21,4 gam X 1,1 mol CO2 0,9 mol H2O Công thức phân tử este A C4H6O2 C5H8O2 C C5H8O2 C6H10O2 B C5H6O2 C6H8O2 D C5H4O2 C6H6O2 Câu 150: Đốt cháy hoàn toàn 7,92 gam este E thu 14,52 gam CO E có cơng thức phân tử A C2H4O2 B C3H6O2 C C3H4O2 D C4H6O2 Câu 151: Đốt cháy hoàn toàn 10 gam este đơn chức X 22 gam CO 7,2 gam H2O Nếu xà phòng hóa hồn tồn gam X NaOH 4,7 gam muối khan X A etyl propionat B etyl acrylat C vinyl propionat D propyl axetat Câu 152: Cho lượng CO2 thu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp este HCOOC2H5 CH3COOCH3 qua lít dung dịch NaOH 0,4M thu hỗn hợp muối Khối lượng hỗn hợp muối A 50,4 gam B 84,8 gam C 54,8 gam D 67,2 gam Câu 153: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm este no đơn chức ta thu 1,8 gam H 2O Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp este ta thu hỗn hợp Y gồm rượu axit Nếu đốt cháy 1/2 hỗn hợp Y thể tích CO2 thu (ở đktc) A 2,24 lít B 3,36 lít C 1,12 lít D 4,48 lít Câu 154: Hỗn hợp A gồm axit no, đơn chức mạch hở este no, đơn chức mạch hở Để phản ứng vừa hết với m gam A cần 400 ml dung dịch NaOH 0,5M Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam A thu 0,6 mol CO2 số gam H2O thu A 1,08 gam B 10,8 gam C 2,16 gam D 21,6 gam Câu 155: X hỗn hợp gồm HCOOH CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 21,2 gam X tác dụng với 23 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất este hóa đạt 80%) Giá trị m A 40,48 gam B 23,4 gam C 48,8 gam D 25,92 gam Câu 156: Đun nóng gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân cân 5,5 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa A 55% B 62,5% C 75% D 80% Câu 157: Hỗn hợp X gồm HCOOH CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 5,3 gam X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hóa 80%) Giá trị m A 10,12 gam B 6,48 gam C 8,1 gam D 16,2 gam Câu 158: Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam ancol etylic có mặt H2SO4 đặc Khối lượng este thu hiệu suất phản ứng 60% A 26,4 gam B 27,4 gam C 28,4 gam D 30,4 gam Câu 159: Khi thực phản ứng este hoá mol CH3COOH mol C2H5OH, lượng este lớn thu 2/3 mol Để đạt hiệu suất cực đại 90% (tính theo axit) tiến hành este hoá mol CH3COOH cần số mol C2H5OH (biết phản ứng este hoá thực nhiệt độ) A 0,342 B 2,925 C 2,412 D 0,456 Câu 160: Cho 0,3 mol axit X đơn chức trộn với 0,25 mol ancol etylic đem thực phản ứng este hóa thu thu 18 gam este Tách lấy lượng ancol axit dư cho tác dụng với Na thấy 2,128 lít H2 Vậy cơng thức axit hiệu suất phản ứng este hóa A CH3COOH, H% = 68% B CH2=CH-COOH, H%= 78% C CH2=CH-COOH, H% = 72% D CH3COOH, H% = 72% Câu 161: Xà phòng hố hồn tồn 1,99 gam hỗn hợp hai este dung dịch NaOH thu 2,05 gam muối axit cacboxylic 0,94 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng Công thức hai este A CH3COOCH3 CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 C CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 D HCOOCH3 HCOOC2H5 Câu 162: Xà phòng hóa hồn tồn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, thu hỗn hợp X gồm hai ancol Đun nóng hỗn hợp X với H 2SO4 đặc 140oC, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam nước Giá trị m A 4,05 B 8,10 C 18,00 D 16,20 Câu 163: Xà phòng hố hợp chất có cơng thức phân tử C10H14O6 dung dịch NaOH (dư), thu glixerol hỗn hợp gồm ba muối (khơng có đồng phân hình học) Cơng thức ba muối A CH2=CHCOONa, CH3CH2COONa HCOONa B HCOONa, CH≡CCOONa CH3CH2COONa C CH2=CHCOONa, HCOONa CH≡CCOONa D CH3COONa, HCOONa CH3-CH=CHCOONa Câu 164: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu 6,38 gam CO2 Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu muối hai ancol đồng đẳng Công thức phân tử hai este X A C2H4O2 C5H10O2 B C2H4O2 C3H6O2 C C3H4O2 C4H6O2 D C3H6O2 C4H8O2 Câu 165: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu muối 336 ml ancol (ở đktc) Nếu đốt cháy hồn tồn lượng hỗn hợp X trên, sau hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) khối lượng bình tăng 6,82 gam Công thức hai hợp chất hữu X A CH3COOH CH3COOC2H5 B C2H5COOH C2H5COOCH3 C HCOOH HCOOC2H5 D HCOOH HCOOC3H7 Câu 166: Cho X hợp chất thơm a mol X phản ứng vừa hết với 2a lít dung dịch NaOH 1M Mặt khác, cho a mol X phản ứng với Na (dư) sau phản ứng thu 11,2a lít khí H (ở đktc) Công thức cấu tạo thu gọn X A HOC6H4COOCH3 B CH3C6H3(OH)2 C HOCH2C6H4OH D HOC6H4COOH Câu 167: Hợp chất hữu X chứa nhóm chức, có CTPT C6H10O4 X tác dụng với NaOH muối ancol Lấy muối thu đem đốt cháy sản phẩm khơng có nước CTCT X A CH3COOCH2CH2COOCH3 B C2H5OOCCOOC2H5 C HOOC(C2H4)4COOH D CH3OOCCOOC3H7 Câu 168: Xà phòng hố hồn tồn 0,01 mol este E (có khối lượng 8,9 gam) cần dùng vừa đủ lượng NaOH có 300 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu ancol 9,18 gam muối axit hữu đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon khơng phân nhánh Cơng thức E A C3H5(OOCC17H35)3 B C3H5(OOCC17H33)3 C C3H5(OOCC17H31)3 D C3H5(OOCC15H31)3 Câu 169: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este E (mạch hở chứa loại nhóm chức) cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 3M, thu 24,6 gam muối axit hữu 9,2 gam ancol Vậy công thức E A C3H5(COOC2H5)3 B (HCOO)3C3H5 C (CH3COO)3C3H5 D (CH3COO)2C2H4 Câu 170: Khi đun nóng chất X có cơng thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu CH3COONa Công thức cấu tạo X là: A CH3COOC2H5 B HCOOC2H5 C CH3COOCH3 D C2H5COOH Câu 171: Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa CH3OH B CH3COONa C2H5OH C HCOONa C2H5OH D C2H5COONa CH3OH Câu 172: Cho 0,1 mol este A vào 50 gam dung dịch NaOH 10% đun nóng đến este phản ứng hồn tồn (Các chất bay khơng đáng kể) dung dịch thu có khối lượng 58,6 gam Chưng khơ dung dịch thu 10,4 gam chất rắn khan Công thức A A HCOOCH2CH=CH2 B C2H5COOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 173: Cho X chất hữu có cơng thức C7H6O3 Biết X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol : Số công thức cấu tạo phù hợp với X A B C D Câu 174:Cho chất sau: CH3OH (1) ; CH3COOH (2) ; HCOOC2H5 (3) Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần A (1) ; (2) ; (3) B (3) ; (1) ; (2) C (2) ; (3) ; (1) D (2) ; (1) ; (3) Câu 175:Este X mạch hở có cơng thức phân tử C5H8O2, tạo axit Y ancol Z Ykhông thể A CH3COOH B C2H5COOH C C3H5COOH D HCOOH Câu 176: Cho biết phát biểu sau không đúng? A phân tử este không tạo liên kết hiđro với B este không tan nước C etyl propionat có mùi dứa D este metyl fomat có nhiệt độ sơi cao ancol etylic Câu 177:Tỉ khối este no, đơn chức X so với hiđro 30 Công thức phân tử X là: A C3H6O2 B C5H10O2 C C4H8O2 D C2H4O2 Câu 178:Khi nghiên cứu tính chất hố học este người ta tiến hành làm thí nghiệm sau: Cho vào ống nghiệm ống ml etyl axetat, sau thêm vào ống thứ ml dd H2SO4 20%, vào ống thứ hai ml dung dịch NaOH 30% Sau lắc ống nghiệm, lắp ống sinh hàn đồng thời đun cách thuỷ khoảng phút Hiện tượng ống nghiệm là: A Ở ống nghiệm chất lỏng tách thành lớp B Ống nghiệm thứ chất lỏng trở nên đồng nhất, ống thứ chất lỏng tách thành lớp C Ở ống nghiệm chất lỏng trở nên đồng D Ống nghiệm thứ phân thành lớp, ống thứ chất lỏng trở thành đồng Câu 179:Nhận xét sau khơng ? A Hiđro hóa hồn tồn triolein trilinolein thu tristearin B Chất béo este glixerol axit béo C Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu nối đôi C = C gốc axit không no chất béo bị oxi hóa chậm bới oxi khơng khí tạo thành peoxit, chất bị phân hủy thành sản phẩm có mùi khó chịu D Chất béo nhẹ nước khơng tan nước Câu 180:Este X có hoa nhài có cơng thức phân tử C9H10O2, thủy phân X tạo ancol thơm Y Tên gọi X là: A Phenyl axetat B Etyl benzoat C Phenyl propionat D Benzyl axetat Câu 181:Số hợp chất đồng phân cấu tạo, có cơng thức phân tử C3H6O2, tác dụng với dung dịch NaOH không tác dụng với Na là: A B C D Câu 182:Chất sau thủy phân tạo chất có phản ứng tráng gương A HCOOCH=CH2 B HCOOCH3 C CH3COOCH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 183: Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo bước sau đây: Bước 1: Cho ml C2H5OH, ml CH3COOH vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm Bước 2: Lắc ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng - phút 65 - 70oC Bước 3: Làm lạnh, sau rót ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm Phát biểu sau sai? A H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm B Mục đích việc thêm dung dịch NaCl bão hòa để tránh phân hủy sản phẩm C Sau bước 2, ống nghiệm C2H5OH CH3COOH D Sau bước 3, chất lỏng ống nghiệm tách thành hai lớp Câu 184:Cho phát biểu sau: (a) Chất béo trieste glixerol axit béo (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa (d) Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu A B C D Câu 185:Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương trình hóa học): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z sơ đồ là: A.C2H5OH, CH3COOH B.CH3COOH, CH3OH C.CH3COOH, C2H5OH D.C2H4, CH3COOH Câu 186:Chất X có cơng thức phân tử C4H6O2 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y có cơng thức phân tử C3H3O2Na Chất X có tên gọi A metyl acrylat B metyl metacrylat C metyl axetat D etyl acrylat Câu 187:X hợp chất hữu có cơng thức phân tử C8H12O5, mạch hở Thuỷ phân X thu glixerol axit đơn chức Y, Z (trong Z Y nguyên tử cacbon) Kết luận sau đúng? A X có đồng phân thỏa mãn tính chất B X làm màu nước brom C Phân tửX có liên kết π D Y, Z đồng đẳng Câu 188:Este X hợp chất thơm có cơng thức phân tử C9H10O2 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo hai muối có phân tử khối lớn 80 Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3COOCH2C6H5.B HCOOC6H4C2H5.C C6H5COOC2H5 D C2H5COOC6H5 Câu 189:Cho sơ đồ phản ứng sau: X (C5H8O2) + NaOH → X1 (muối) + X2 (1) Y (C5H8O2) + NaOH → Y1 (muối) + Y2 (2) Biết X1 Y1 có số nguyên tử cacbon; X1 có phản ứng với nước brom, Y1 khơng Tính chất hóa học giống X2 Y2? A Bị khử H2 (to, Ni) B Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (to) C Bị oxi hóa O2 (xúc tác) thành axit cacboxylic D Tác dụng với Na +HCl +H2 d (Ni,to ) +NaOH d , to → Z → X  → Y  Câu 190: Cho sơ đồ chuyển hoá: Triolein  Tên Z A.axit stearic B.axit panmitic C.axit oleic D.axit linoleic Câu 191:Chất X loại thuốc cảm có cơng thức phân tử C9H8O4 Cho mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH thu mol chất Y, mol chất Z mol H2O Nung Y với hỗn hợp CaO/NaOH thu parafin đơn giản Chất Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu hợp chất hữu tạp chức T khơng có khả tráng gương Có phát biểu sau: (a) Chất X phản ứng với NaOH (t°) theo tỉ lệ mol : (b) Chất Y có tính axit mạnh H2CO3 (c) Chất Z có cơng thức phân tử C7H4O4Na2 (d) Chất T khơng tác dụng với CH3COOH có phản ứng với CH3OH (H2SO4 đặc, to) Số phát biểu A B C D Câu 192: Hợp chất X có cơng thức C8H14O4 Từ X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol): (a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (b) X1 + H2SO4→ X3 + Na2SO4 (c) nX3 + nX4→ nilon-6,6 + 2nH2O (d) 2X2 + X3→ X5 + 2H2O Phân tử khối X5 A 216 B 202 C 198 D 174 Câu193:Tiến hành thí nghiệm sau đây: (1) CH3COO-C2H5 +NaOH→ (2) HCOO-CH=CH2+NaOH→ (3) C6H5COO-CH3+NaOH→ (4) HCOO-C6H5+NaOH→ (5) CH3COO-CH=CH2+NaOH→ (6) C6H5COO-CH=CH2+NaOH→ Trong số các thí nghiệm trên, có thí nghiệm mà sản phẩm thu chứa ancol? A B C D Câu 194: Đốt cháy hoàn toàn 7,40 gam este X no, đơn chức, mạch hở thu 6,72 lít khí CO2 (đktc) Cơng thức phân tử X A C2H4O2 B C3H6O2 C CH2O2 D C4H8O2 Câu 195: Xà phòng hố hồn tồn 22,2 gam hỗn hợp gồm este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH 1M (đun nóng) Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là: A 400 ml B 300 ml C 150 ml D 200 ml Câu 196: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm etyl axetat etyl propionat thu 12,6 gam H2O Thể tích khí CO2 (đktc) thu A.15,68 lít B.17,92 lít C 22,4 lít D.13,44 lít Câu 197: Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu 2,2 gam CH3COOC2H5 Hiệu suất phản ứng este hóa tính theo axit A 25,00% B 50,00% C 36,67% D 20,75% Câu198:Hợp chất X có cơng thức phân tử C5H8O2 Cho 5,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch Y Lấy toàn Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng, thu 10,8 gam Ag Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 199: Để xà phòng hố 7,4g este no đơn chức cần dùng 200ml dung dịch NaOH 0,5M Este có cơng thức phân tử A.C3H6O2 B.C5H10O2 C.C4H8O2 D C2H4O2 Câu 200: Đun nóng 1,1g este no đơn chức M với dung dịch KOH dư, người ta thu 1,4g muối Tỉ khối M so với khí CO2 M có công thức cấu tạo là: A C2H5COOCH3 B CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 D CH3COOC2H5 Câu 201: A este đơn chức có cơng thức đơn giản C2H4O Khi xà phòng hóa hồn tồn 4,4 gam A NaOH thu 4,1 gam muối khan A A etylaxetat B Propylfomat C iso-propylfomat D metylpropionat Câu 202:12,9g este đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 150ml dung dịch KOH 1M Sau phản ứng thu muối anđehit Công thức cấu tạo este A HCOOCH=CH-CH3 B HCOOCH=CH2 C C2H5COOCH=CH2 D.A B Câu 203: Khi thuỷ phân este E NaOH người ta thu natri axetat etanol Vậy E có cơng thức A CH3COOCH3 B HCOOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Câu 204: Cho 13,2 g este đơn chức no E tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu 12,3 g muối Xác định E A HCOOCH3 B CH3-COOC2H5 C HCOOC2H5 D CH3COOCH3 Câu 205: Hợp chất hữu no, đa chức X có cơng thức phân tử C7H12O4 Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu chất hữu Y 17,8 gam hỗn hợp muối Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH3COO-[CH2 ]-OOCC2H5 B CH3 OOC[CH2 ]2COOC2H5 C CH3 OOCCH2COOC3H7 D CH3COO [CH2 ]2OOCC2H5 Câu 206: Este đơn chức X có tỉ khối so với CH4 6,25 Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M(đun nóng) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 28 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X là: A CH2=CH-CH2COOCH3 B CH2=CH-COOCH2CH3 C CH3COOCH=CH-CH3 D CH3-CH2COOCH=CH2 Câu 207: Một hỗn hợp X gồm chất hữu đơn chức Cho X phản ứng vừa đủ với 500ml dung dịch KOH 1M Sau phản ứng thu hỗn hợp Y gồm muối hai axit cacboxylic ancol Cho toàn lượng ancol thu tác dụng với Na dư, sinh 3,36 lit H2 (đktc) Hỗn hợp X gồm: A axit este B este ancol C hai este D axit ancol Câu 208: Một este đơn chức có thành phần khối lượng mC:mO = 9:8 Cho este tác dụng với lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu muối có khối lượng 41/37 khối lượng este Công thức cấu tạoeste là: A HCOOCH=CH2 B.HCOOC=CH-CH3 C HCOOC2H5 D CH3COOCH3 Câu 209:Thủy phân este đơn chức no E dung dịch NaOH thu muối khan có khối lượng phân tử 24/29 khối lượng phân tử E Tỉ khối E khơng khí Công thức cấu tạo A C2H5COOCH3 B C2H5COOC3H7 C C3H7COOCH3 D C2H5COOCH3 Câu 210: Cho chất hữu A chứa loại nhóm chức tác dụng với lít dd NaOH 0,5M thu a gam muối 0,1 mol ancol Lượng NaOH dư trung hòa hết 0,5 lít dd HCl 0,4M Cơng thức tổng qt A công thức nào? A R-COO-R’ B (R-COO)2R’ C (R-COO)3R’ D (R-COOR’)3 Câu 211: Hai hợp chất A, B mạch hở (chỉ có C, H, O) đơn chức tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na Để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm A, B cần 8,4 lit O2 thu 6,72 lit CO2 5,4 gam H2O Điều sau với A, B? A Este đơn chức, không no B Este đơn chức, no C Este đa chức, không no D Este đa chức, no Câu 212: A có cơng thức phân tử trùng với công thức đơn giản Khi phân tích A thu kết quả: 50% C, 5,56% H, 44,44%O theo khối lượng Khi thuỷ phân A dung dịch H2SO4 loãng thu sản phẩm tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu tạo A A HCOO-CH=CH-CH3 B HCOO-CH=CH2 C (HCOO)2C2H4 D CH2=CH-CHO Câu 213:Một hỗn hợp X gồm este X, Y có cơng thức phân tử C8H8O2 chứa vòng benzen Xà phòng hố hết 0,2 mol X, ta cần 0,3 lit dung dịch NaOH 1M thu muối.Tính khối lượng muối A 8,2 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 11,6 gam C6H5ONa B 4,1 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 11,6 gam C6H5ONa C 8,2 gam CH3COONa; 7,2 gam C6H5COONa; 5,8 gam C6H5ONa D 4,1 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 17,4 gam C6H5ONa Câu 214: Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu Cho hỗn hợp X phản ứng với KOH vừa đủ, cần dùng 100ml dung dịch KOH 5M Sau phản ứng thu hỗn hợp hai muối hai axit no đơn chức ancol no đơn chức Y Cho toàn Y tác dụng hết với Na 3,36 lít H2.Cho biết hai hợp chất hữu hợp chất ? A axit ancol B este ancol C este D este axit Câu 215: Cho hỗn hợp M gồm hợp chất hữu mạch thẳng X, Y (chỉ chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với gam NaOH thu ancol đơn chức hai muối hai axit hữu đơn chức dãy đồng đẳng Lượng ancol thu cho tác dụng với Na dư tạo 2,24 lit khí (đktc) X, Y thuộc loại hợp chất ? A Axit B axit este C este D ancol axit Câu 216: X có M=58 Khi cho X phản ứng với dung dịch NaOH thu sản phẩm Xác định công thức cấu tạo X ? H H3C C C O O A CH2=CH-COOH.B HCOOCH=CH2 C .D HCOOCH2-CH3 Câu 217: Đốt cháy hồn tồn 1,46 gam chất X gồm có C, H, O thu 1,344 lít khí CO2 (ở đktc) 0,90 gam H2O Tỉ khối X so với hiđro 73 Biết thuỷ phân 0,1 mol X dung dịch KOH, thu 0,2 mol ancol etylic 0,1 mol muối Y Chất X có công thức cấu tạo : A CH3COOC2H5 B HCOOC2H5 C H2C (COOC2H5)2 D (COOC2H5)2 Câu 218: Đun lượng dư axit axetic với 13,80 gam ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) Đến phản ứng dừng lại thu 11,0 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa bao nhiêu? A 75.0% B 62.5% C 60.0% D 41.67% Câu 219: Tính khối lượng este mety metacrylat thu đun nóng 215 gam axit metacrylic với 100 gam ancol metylic Giả thiết phản ứng hóa este đạt hiệu suất 60% A 125 gam B 150gam C 175gam D 200gam Câu 220: Đun nóng axit axetic với isoamylic (CH3)2CH-CH2- CH2 CH2OH có H2SO4 đặc xúc tác thu isoamyl axetat (dầu chuối) Tính lượng dầu chuối thu từ 132,35 gam axit axetic đung nóng vứoi 200gam ancol isoamylic Biết hiệu suất phản ứng đạt 68% A 97,5gam B 195,0gam C 292,5gam D 159,0gam Câu 221: THPT QG 2015: Chất béo trieste axit béo với A ancol etylic B ancol metylic C etylen glicol D glixerol Câu 222: B-2013: Phát biểu sau không đúng? A Chất béo trieste etylen glicol với axit béo B Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước C Triolein có khả tham gia phản ứng cộng hiđro (to, xúc tác Ni) D Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm Câu22 3: Chọn đáp án : A Chất béo trieste glixerol với axit B Chất béo trieste ancol với axxit béo C Chất béo trieste glixerol với axit vô D Chất béo trieste glixerol với axit béo Câu 224: Kết luận không đúng? A Các loại dầu mỡ động vật thực vật thuộc loại chất béo B Các loại dầu mỡ dùng để bôi trơn máy thuộc loại chất béo C Các loại dầu mỡ dùng để bôi trơn máy không thuộc loại chất béo D Xà phòng muối natri kali axit béo Câu 225 Trong thành phần loại sơn có triglixerit trieste glixerin với axit linoleic C17H31COOH axit linolenic C17H29COOH Công thức cấu tạo không công thức sau C17 H 31COO − CH C17 H 31COO − CH C17 H 31COO − CH C17 H 29COO − CH | C17 H 31COO − CH | | C17 H 29COO − CH | | C17 H 29COO − CH | | C17 H 29COO − CH | A C17 H 29COO − CH B C17 H 31COO − CH C C17 H 29COO − CH Câu226.Trong hợp chất sau, hợp chất thuộc loại lipit? C17 H 33 COO − CH C6H 5COO− CH2 C17H 35CO − CH2 | | | C6H5COO− CH C15 H 31COO − CH C17H 35CO − CH | | | D C17 H 29COO − CH C 2H 5COO − CH2 | C 2H 5COO − CH | D C 2H 5COO − CH2 A C17 H 33 COO − CH B C6H 5COO− CH2 C C17H 35CO − CH2 Câu 227: Công thức triolein A (CH3[CH2]14COO)3C3H5 B (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 C (CH3[CH2]16COO)3C3H5 D (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 Câu 228: Có trieste glixerol chứa đồng thời gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C15H31COOH? A B C D Câu22 9:Triglixerit este lần este glixerol với axit béo Có thể thu tối đa triglixerit đun glixerol với hỗn hợp axit RCOOH, R’COOH R”COOH (có H2SO4 đặc làm xúc tác)? A B C 12 D 18 Câu 230: Giữa glixerol axit béo C17H35COOH tạo tối đa este đa chức? A B C D Câu231: Cho axit béo: axit stearic, axit oleic, axit panmitic Mỗi axit tạo tối đa hợp chất có chứa chức este với glixerol? A este B este C este D este Câu232 : Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa là: A B C D Câu233.(13CĐ)Khi xà phòng hóa triglixerit X dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat natri panmitat Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X là: A B C D Câu234 (12A): Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch (d) Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu là: A B C D Câu 235 (13B).Phát biểu sau không đúng? A Chất béo trieste etylen glicol với axit béo B Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước C Triolein có khả tham gia phản ứng cộng hiđro đun nóng có xúc tác Ni D Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm Câu 236: Chọn câu phát biểu chất béo : (1) Chất béo trieste glixerol với axit béo (2) Chất béo rắn thường không tan nước nặng nước (3) Dầu thực vật loại chất béo có chứa chủ yếu gốc axit béo không no (4) Các loại dầu thực vật đầu bôi trơn không tan nước tan dung dịch axit (5) Các chất béo tan dung dịch kiềm đun nóng A , , B , , , C , , D , , Câu237: Nhận định sau đúng? A Ở nhiệt độ thường, mỡ động vật trạng thái rắn chứa gốc axit béo không no B Ở nhiệt độ thường, dầu thực vật trạng thái lỏng chứa gốc axit béo no C Chất béo tan tốt nước D Chất béo nhẹ nước Câu238: Phát biểu sau không ? A Mỡ động vật chủ yếu cấu thành từ axit béo, no, tồn trạng thái rắn B Dầu thực vật chủ yếu chứa axit béo không no, tồn trạng thái lỏng C Hiđro hóa dầu thực vật lỏng tạo thành bơ rắn D Chất béo nhẹ nước không tan nước Câu239: Muốn phân biệt dầu nhớt bôi trơn máy với dầu nhớt thực vật, người ta đề xuất cách: Đun nóng với dung dịch NaOH, để nguội cho sản phẩm tác dụng với Cu(OH)2 thấy chuyển sang dung dịch màu xanh thẫm dầu thực vật Chất tan dung dịch HCl dầu nhớt Cho nước chất nhẹ bề mặt dầu thực vật Phương án là: A 1, B Chỉ có C D Câu240:Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A Khí H2 (xúc tác Ni nung nóng) B Kim loại Na C Dung dịch KOH (đun nóng) D Dung dich Brom Câu 241: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A H2O (xúc tác H2SO4 lỗng, đun nóng) B Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) C Dung dịch NaOH (đun nóng) D H2 (xúc tác Ni, đun nóng) Câu 242:Phát biểu sau sai ? A Dầu thực vật mỡ động vật chất béo B Tristearin có CTPT C54H110O6 C Dầu thực vật chất béo thành phần có nhiều gốc axit béo khơng no nên thể lỏng D Phản ứng xà phòng hóa chất béo phản ứng chiều, xảy chậm Câu 243: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu sản phẩm A.C15H31COONa etanol B.C17H35COOH glixerol C.C15H31COOH glixerol D.C17H35COONa glixerol o o +H du,Ni,t NaOHdu ,t HCl → X  → Y   →Z Câu 244: A - 2010: Chosơ đồ chuyển hóa: Triolein  Tên Z A axit oleic B axit linoleic C axit stearic D axit panmitic Câu 245 Khi thủy phân chất sau thu glyxerol A Muối B Este đơn chức C Chất béo D Etylaxetat Câu246: Để biến số dầu thành mỡ rắn, bơ nhân tạo người ta thực q trình: A hiđro hố (có xúc tác Ni) B làm lạnh C cô cạn nhiệt độ cao D xà phòng hố Câu247 :(16ĐH)Xà phòng hóa chất sau thu glixerol? A.Tristearin B Metyl axetat C.Metyl fomat D.Benzyl axetat Câu 248:Thể tích H2 (đktc) cần để hiđro hóa hồn tồn Olein (Glyxêrin trioleat) nhờ chất xúc tác Ni: A.76018 lít B.760,18 lít C.7,6018 lít D 7601,8 lít Câu 249:Hiđro hố chất béo triolein glixerol (H=80%) Sau thuỷ phân hồn tồn NaOH vừa đủ thu loại xà phòng? A B C D Câu 250:Hiđro hố hồn tồn m(g) triolein (glixerol trioleat) thu 89g tristearin (glixerol tristearat) Giá trị m A 84,8g B 88,4g C 48,8g D 88,9g Câu 251: Xà phòng hố hồn toàn 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối Giá trị m A 19,12 B 18,36 C 19,04 D 14,68 Câu 252: Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo X 250 ml dung dịch KOH 1,5M, đun nóng (lượng KOH lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 100,2 gam hỗn hợp chất rắn khan gồm hai chất Tên gọi X là: A trilinolein B tristearin C triolein D tripanmitin Câu253: Để sản xuất xà phòng, người ta cho 0,178 chất béo tác dụng với NaOH thu glixerol muối natristearat Biết hiệu suất trình sản xuất 80% Khối lượng muối natri stearat thu : A 130,08kg B 146,88kg C 16,26kg D 122,4kg Câu 254: Xà phòng hố 80,6 gam chất béo cần dùng vừa đủ 12 gam NaOH Sau phản ứng thu glixerol muối natri axit béo Công thức phân tử muối là: A C17H33COONa B C17H35COONa C C15H31COONa D C17H31COONa Câu255: Một loại chất béo có M = 890 Từ 10kg chất béo điều chế m kg xà phòng 72% m có giá trị là: A 12,228 B 13,378 C 14,326 D 15,326 Câu 256 : Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin Xà phòng hố hồn tồn m gam mỡ NaOH thu 138 gam glixerol Giá trị m là? A 1209 B 1304,27 C 1306,2 D 1335 Câu 257: Một loại mỡ chứa 70% triolein 30% tristearin khối lượng Tính khối lượng xà phòng thu xà phòng hố hồn tồn 100kg chất mỡ NaOH? A 90,8kg B 68kg C 103,16kg D 110,5kg Câu258 (14A) Đốt cháy hoàn toàn mol chất béo, thu lượng CO2 H2O mol Mặt khác a mol chất béo tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M Giá trị a : A 0,20 B 0,30 C 0,18 D 0,15 Câu 259:Cho m gam chất béo tạo axit panmitic axit oleic tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch X chứa 129 gam hỗn hợp muối Biết 1/2 X làm màu vừa đủ 0,075 mol brom CCl4 Giá trị m là: A 124,8 B 132,9 C 64,35 D 127,7 Câu 260:Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất béo thu số mol CO2 nhiều số mol nước 0,8 mol Mặt khác a mol chất béo tác dụng với 60 ml dung dịch brom 1M Giá trị a A 0,015 B 0,010 C 0,012 D 0,020 Câu 261: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo (triglixerit) cần 3,22 mol O2, sinh 2,28 mol CO2 2,12 mol H2O Cũng m gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH khối lượng muối tạo thành : A 18,28 gam B 33,36 gam C 46,00 gam D 36,56 gam Câu 262(14CĐ): Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu 2,28 mol CO2 39,6 gam H2O Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X dung dịch NaOH, đun nóng, thu dung dịch chứa b gam muối Giá trị b là: A 40,40 B 31,92 C 36,72 D 35,60 Câu 263 (MĐ 201-2017) Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu dung dịch khơng có phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 264 (MĐ 201-2017) Este Z đơn chức, mạch hở, tạo thành từ axit X ancol Y Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu 0,1 mol CO 0,075 mol H2O Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu 2,75 gam muối Công thức X Y A CH3COOH C3H5OH B C2H3COOH CH3OH C HCOOH C3H5OH D HCOOH C3H7OH Câu 265 (MĐ 201-2017) Một hỗn hợp E gồm este đơn chức X este hai chức Y (X,Y no ,mạch hở).Xà phòng hóa hồn tồn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M ,thu hai muối có khối lượng a gam hỗn hợp T gồm hai ancol có số nguyên tử cácbon.Đốt cháy toàn T ,thu 16,128 lít khí CO2 (đktc) 19,44 gam H2O Giá trị a gần với giá trị sau ? A.43,0 B 37,0 C.40,5 13,5 Câu 266 (MĐ 202-2017) Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M ,thu chất hữu Y (no,đơn chức,mạch hở tham gia phản ứng tráng bạc )và 53 gam hỗn hợp muối Đốt cháy toàn Y cần vừa đủ 5,6 lít O2(đktc).Khối lượng 0,3 mol X A.29,4 gam B 31,0 gam C.33,0gam D.41,0gam Câu 267 (MĐ 202-2017) Chất X tác dụng với NaOH vừa đủ , thu hai chất Y Z Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 thu chất hữu T Cho T tác dụng với NaOH lại thu Y.Chất X A.CH3COOCH=CH2 B HCOOCH3 C CH3COOCH=CH- CH3 D HCOOCH=CH2 Câu 268 (MĐ 202-2017).Đốt cháy hoàn toàn 9,84 gam hỗn hợp X gồm ancol este ( đơn chức ,mạch hở), thu 7,168 lít khí CO2 (đktc) 7,92 gam H2O Mặt khác cho 9,84 gam X tác dụng hoàn toàn với 96 ml dung dịch NaOH 2M ,cô cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Giá trị m A.13,12 B 6,80 C.14,24 D.10,48 Câu 269 (MĐ 203-2017).Xà phòng hóa hồn tồn 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng ,thu m gam muối khan Giá trị m A.19,12 B 18,36 C.19,04 D.14,68 Câu 270(MĐ 203-2017).Cho 0,1 mol este X ( no ,đơn chức,mạch hở)phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M kim loại kiềm).Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn Y 4,6 gam ancol Z Đốt cháy hoàn toàn Y thu M2CO3 ,H2O 4,84 gam CO2 Tên gọi X A.Metylaxetat B Etylaxetat C.Etylfomat D.Metylfomat Câu 271(MĐ 203-2017).Este X có CTPT C8H8O2 Cho X tác dụng với NaOH ,thu sản phẩm có hai muối Số cơng thức cấu tạo thỏa mãn tính chất A.6 B C.4 D.5 Câu 272(MĐ 203-2017).Hỗn hợp X gồm phenylaxetat , metyl benzoat,benzylfomat etylphenyloxalat.Thủy phân hoàn toàn 36,9 gam X dung dịch NaOH (dư,đun nóng), có 0,4 mol NaOH phản ứng thu m gam hỗn hợp muối 10,9 gam hỗn hợp Y gồm ancol Cho toàn Y tác dụng với Na dư thu 2,24 lít khí H2 (đktc).Giá trị m A.40,2 B 49,3 C.42 D.38,4 Câu 273 (MĐ 204-2017).Đốt cháy hoàn toàn este X (no,đơn chức,mạch hở) cần vừa đủ a mol O2 , thu a mol H2O Mặt khác cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH , thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A.9,8 B 6,8 C.8,4 D 8,2 Câu 274 (MĐ 204-2017).Este X mạch hở có cơng thức phân tử C4H6O2 Đun nóng a mol X dung dịch NaOH vừa đủ ,thu dung dịch Y Cho toàn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 ,thu 4a mol Ag Biết phản ứng xảy hồn tồn Cơng thức cấu tạo X A.HCOO-CH=CH- CH3 B CH2=CH-COO-CH3 C.CH3COO-CH=CH2 D HCOO-CH2-CH=CH2 Câu 275 (MĐ 204-2017).Cho hỗn hợp E gồm hai este Xvà Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH ,thu sản phẩm gồm muối axitcacboxylic đơn chức hỗn hợp hai ancol no,đơn chức ,kế tiếp dãy đồng đẳng Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 27,2 gam E cần vừa đủ 1,5 mol O2 thu 29,12 lít khí CO2 (đktc).Tên gọi X Y A.metyl acrylat etyl acrylat B metyl propionat etyl propionat C metyl axetat etyl axetat D etyl acrylat propyl acrylat Câu 276 (MĐ 204-2017).Este X đơn chức mạch hở có tỷ khối so với oxi 3,125 Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X este Y,Z (đều no,mạch hở ,My< Mz), thu 0,7 mol CO2 Biết E phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ thu hỗn hợp ancol (có số nguyên tử bon) hỗn hợp hai muối Phân tử khối Z A.132 B 118 C.146 D 136 Câu 277( THPTQG MĐ 136- 2017): Hợp chất hữu X (chứa C, H, O) có loại nhóm chức Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH, thu dung dịch Y Làm bay Y, thu 164,7 gam nước 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z Đốt cháy hoàn toàn Z, thu 23,85 gam Na2 CO3; 56,1 gam CO2 14,85 gam H2O Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu hai axit cacboxylic đơn chức hợp chất T (chứa C, H, O MT < 126) Số nguyên tử H phân tử T A 10 B C D 12 Câu 278( MH LẦN - 2017): Thuỷ phân 4,4 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 2,90 B 4,28 C 4,10 D 1,64 Câu 279( MH LẦN - 2017):: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu 3,42 mol CO2 3,18 mol H2O Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu b gam muối Giá trị b A 53,16 B 57,12 C 60,36 D 54,84 Câu 280( MH LẦN - 2017): Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste glixerol với axit đơn chức, mạch hở), thu b mol CO2 c mol H2O (b – c = 4a) Hiđro hóa m1 gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu 39 gam Y (este no) Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m2 gam chất rắn Giá trị m2 A 57,2 B 42,6 C 53,2 D 52,6 Câu 281( MH LẦN - 2017):Chất hữu X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, không tham gia phản ứng tráng bạc Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu ancol Y m gam muối Đốt cháy hoàn toàn Y, thu 0,2 mol CO2 0,3 mol H2O Giá trị a m A 0,1 16,8 B 0,1 13,4 C 0,2 12,8 D 0,1 16,6 Câu 282( MH LẦN - 2017): Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, đồng phân cấu tạo chứa vòng benzen Đốt cháy hồn tồn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu 14,08 gam CO2 2,88 gam H2O Mặt khác, cho m gam E phản ứng tối đa với dung dịch chứa 2,4 gam NaOH, thu dung dịch T chứa hai muối Khối lượng muối axit cacboxylic T A 1,64 gam B 2,72 gam C 3,28 gam D 2,46 gam Câu 283( MH LẦN - 2017): Hỗn hợp T gồm este đơn chức X, Y (MX < MY) Đun nóng 15 gam T với lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu m gam hỗn hợp Z gồm ancol (có phân tử khối 14u) hỗn hợp hai muối Đốt cháy m gam Z, thu 9,408 lít CO (đktc) 10,8 gam H2O Phần trăm khối lượng X T A 59,2% B 40,8% C 70,4% D 29,6% Câu 284(Mã đề 201-2018): Thủy phân hoàn toàn triglixerit X dung dịch NaOH, thu glixerol, natri stearat natri oleat Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2 , thu H2O 2,28 mol CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,04 B 0,08 C 0,20 D 0,16 Câu 285(Mã đề 201-2018): Hỗn hợp E gồm bốn este có cơng thức C8H8O2 có vòng benzen Cho m gam E tác dụng tối đa với 200 ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu hỗn hợp X gồm ancol 20,5 gam hỗn hợp muối Cho tồn X vào bình đựng kim loại Na dư, sau phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn bình tăng 6,9 gam so với ban đầu Giá trị m A 13,60 B 8,16 C 16,32 D 20,40 Câu 286(Mã đề 201-2018): Este X hai chức, mạch hở, tạo ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức Este Y ba chức, mạch hở, tạo glixerol với axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết pi).Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X Y cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu 0,45 mol CO2 Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu hai ancol (có số nguyên tử cacbon phân tử) hỗn hợp ba muối, tổng khối lượng muối hai axit no a gam Giá trị a A 13,20 B 20,60 C 12,36 D 10,68 Câu 287(Mã đề 202-2018): Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic triglixerit Y Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu 1,56 mol CO2 1,52 mol H2O Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH dung dịch, thu glixerol dung dịch chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat Giá trị a A 25,86 B 26,40 C 27,70 D 27,30 Câu 288(Mã đề 202-2018): Hỗn hợp E gồm bốn este có cơng thức C8H8O2 có vòng benzen Cho 16,32 gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu hỗn hợp X gồm ancol 18,78 gam hỗn hợp muối Cho tồn X vào bình đựng kim loại Na dư, sau phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn bình tăng 3,83 gam so với ban đầu Giá trị V Câu 289(Mã đề 202-2018): Hỗn hợp E gồm: X, Y hai axit đồng đẳng kế tiếp; Z, T hai este (đều hai chức, mạch hở; Y Z đồng phân nhau; MT – MZ = 14) Đốt cháy hoàn toàn 12,84 gam E cần vừa đủ 0,37 mol O2 , thu CO2 H2O Mặt khác, cho 12,84 gam E phản ứng vừa đủ với 220 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu hỗn hợp muối khan G axit cacboxylic 2,8 gam hỗn hợp ba ancol có số mol Khối lượng muối axit có phân tử khối lớn G A 6,48 gam B 4,86 gam C 2,68 gam D 3,24 gam Câu 290 (Mã đề 203-2018): Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X dung dịch NaOH, thu glixerol dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm natri stearat, natri panmitat C17 HyCOONa) Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần vừa đủ 1,55 mol O2 , thu H2O 1,1 mol CO2 Giá trị m A 17,96 B 16,12 C 19,56 D 17,72 Câu 291 (Mã đề 203-2018): Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đơn chức tác dụng tối đa với 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu hỗn hợp Y gồm hai ancol dãy đồng đẳng 34,4 gam hỗn hợp muối Z Đốt cháy hoàn tồn Y, thu 3,584 lít khí CO2 (đktc) 4,68 gam H2O Giá trị m A 24,24 B 25,14 C 21,10 D 22,44 Câu 292: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, có bốn liên kết pi (π) phân tử, có este đơn chức este axit metacrylic hai este hai chức đồng phân Đốt cháy hoàn toàn 12,22 gam E O2 , thu 0,37 mol H2O Mặt khác, cho 0,36 mol E phản ứng vừa đủ với 234 ml dung dịch NaOH 2,5M, thu hỗn hợp X gồm muối axit cacboxylic khơng no, có số ngun tử cacbon phân tử; hai ancol khơng no, đơn chức có khối lượng m1 gam ancol no, đơn chức có khối lượng m2 gam Tỉ lệ m1 : m2 có giá trị gần với giá trị sau đây? A 2,7 B 1,1 C 4,7 D 2,9 Câu 293(Mã đề 202-2019): Cho 7,36 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X Y (đều tạo axit cacboxylic ancol ; MX < MY < 150 ) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH , thu ancol Z 6,76 gam hỗn hợp muối T.Cho toàn Z tác dụng với Na dư , thu 1,12 lít khí H2.Đốt cháy hoàn toàn T thu H2O , Na2CO3 0,05 mol CO2 Phần trăm khối lượng X E A 60,33% B 50,27% C 81,52% D 47,83% Câu 294(Mã đề 203-2019):Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X Y (đều tạo axit cacboxylic ancol ; MX < MY < 150 ) thu 4,48 lít CO2 Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH , thu muối 3,14 gam hỗn hợp ancol Z Cho toàn Z tác dụng với Na dư , thu 1,12 lít khí H2.Phần trăm khối lượng X E A 29,63% B 62,28% C 40,40% D 30,30% Câu 295(Mã đề 206-2019):Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X Y (đều tạo axit cacboxylic ancol ; MX < MY < 150 ) thu 4,48 lít CO2 Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH , thu ancol Z 6,76 gam hỗn hợp muối.Cho toàn Z tác dụng với Na dư , thu 1,12 lít khí H2.Phần trăm khối lượng X E A 44,30% B 50,34% C 74,50% D 60,40% Câu 296(Mã đề 222-2019):Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở tạo axit cacboxylic với ancol : X(no,đơn chức) Y (khơng no,đơn chức ,phân tử có hai liên kết pi ) Z (no, hai chức).Cho 0,2 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH , thu 12,88 gam hỗn hợp ba ancol dãy đồng đẳng 24,28 gam hỗn hợp T gồm ba muối ba axit cacboxylic Đốt cháy toàn T cần vừa đủ 0,175 mol O , thu Na2CO3 ,CO2 0,055 mol H2O Phần trăm khối lượng X E có già trị gần với giá trị sau ? A B 12 C.5 D Câu 297(Mã đề 213-2019):Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở tạo axit cacboxylic với ancol : X(no,đơn chức) Y (không no,đơn chức ,phân tử có hai liên kết pi ) Z (no, hai chức).Cho 0,58 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH , thu 38,34 gam hỗn hợp ba ancol dãy đồng đẳng 73,22 gam hỗn hợp T gồm ba muối ba axit cacboxylic Đốt cháy toàn T cần vừa đủ 0,365 mol O2 , thu Na2CO3 , H2O 0,6 mol CO2 Phần trăm khối lượng Y E có già trị gần với giá trị sau ? A B C.7 D Câu 298(Mã đề 217-2019):Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở tạo axit cacboxylic với ancol hai este có số nguyên tử cacbon phân tử Xà phòng hóa hồn tồn 7,76 gam X dung dịch NaOH vừa đủ thu hỗn hợp Y gồm hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng hỗn hợp Z gồm hai muối.Cho tồn Y vào bình đựng kim loại Na dư , sau phản ứng có khí H2 khối lượng bình tăng gam Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 0,09 mol O2 thu Na2CO3 4,96 gam hỗn hợp CO2 H2O.Phần trăm khối lượng este có phân tử khối nhỏ X A 19,07% B 77,32 % C 15,46 % D 61,86 % Câu 299(Mã đề 202-2019):Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở tạo axit cacboxylic với ancol hai este có số nguyên tử cacbon phân tử Xà phòng hóa hồn tồn 9,16 gam X dung dịch NaOH vừa đủ thu hỗn hợp Y gồm hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng hỗn hợp Z gồm hai muối.Cho toàn Y vào bình đựng kim loại Na dư , sau phản ứng có khí H2 khối lượng bình tăng 5,12 gam Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 0,12 mol O2 thu Na2CO3 6,2 gam hỗn hợp CO2 H2O.Phần trăm khối lượng este có phân tử khối lớn X A 19,21% B 13,10 % C 38,43 % D 80,79 % Câu 300(Mã đề 202-2019):Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu CO2 1,53 mol H2O Cho 25,74 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ , thu glixerol m gam muối Mặt khác 25,74 gam X tác dụng tối đa với 0,06 mol Br2 dung dịch Giá trị m A 27,72 B 26,58 C.27,42 D 24,18 Câu 301(Mã đề 203-2019):Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,08 mol O2 thu CO2 mol H2O Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ , thu glixerol 35,36 gam muối Mặt khác m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,2 B 0,24 C.0,12 D 0,16 Câu 302(Mã đề 204-2019):Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 2,31 mol O2 thu H2O 1,65 mol CO2 Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ , thu glixerol 26,52 gam muối Mặt khác m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,09 B 0,12 C.0,15 D 0,18 Câu 303(Mã đề 207-2019):Đốt cháy hoàn toàn 17,16 gam triglixerit X, thu H2O 1,1 mol CO2 Cho 17,16 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ , thu glixerol m gam muối Mặt khác 17,16 gam X tác dụng tối đa với 0,04 mol Br2 dung dịch Giá trị m A 16,12 B 18,48 C.18,28 D 17,72 ... mol este A 2a mol CO2 A A Metyl fomat B Este lần este C Este vòng D Este khơng khơng no Câu 72: Đốt cháy hồn tồn thể tích este đơn chức E phải dùng thể tích O2 (đo điều kiện) E A este lần este. .. cháy este hữu X thu 13,2 gam CO2 5,4 gam H2O X thuộc loại A este no đơn chức B este mạch vòng đơn chức C este đơn chức có liên kết đơi C = C D este chức no Câu 141: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol este. .. tạo tối đa este đa chức? A B C D Câu231: Cho axit béo: axit stearic, axit oleic, axit panmitic Mỗi axit tạo tối đa hợp chất có chứa chức este với glixerol? A este B este C este D este Câu232
- Xem thêm -

Xem thêm: BAITAP TRAC NGHIEM ESTE NĂM HỌC 2019 2020, BAITAP TRAC NGHIEM ESTE NĂM HỌC 2019 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn