chuyên đề bài kiểu xâu theo phương pháp phát triển năng lực học sinh

16 20 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2019, 20:24

TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM CHỦ ĐỀ: DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH PHẦN DỮ LIỆU KIỂU XÂU A Giới thiệu chủ đề Mô tả chủ đề: - Tên đầu bài: Dữ liệu kiểu xâu Thời gian: - Thời điểm dạy chủ đề: triển khai dạy từ tiết 26 đến tiết 31 theo kế hoạch dạy học - Thời gian thực chủ đề: học kì I lớp 11 Ý nghĩa việc thực chủ đề: Thông qua chủ đề, HS có thể: Vận dụng kiến thức học để viết chương trình xử lí xâu pascal B Mục tiêu chủ đề Kiến thức: Sau học giúp học sinh: + Biết xâu dãy kí tự (có thể coi xâu mảng chiều) + Khai báo biến xâu, tham chiếu đến phần tử xâu + Biết phép toán liên quan đến xâu (So sánh xâu, ghép xâu) + Hiểu, vận dụng hàm thủ tục chuẩn xử lí xâu Kĩ Sau học, người học có thể: + Khai báo biến xâu + So sánh xâu + Vận dụng kiến thức để viết chương trình có xử lí xâu, hợp tác để giải nhiệm vụ học tập Thái độ: Sau học, người học ý thức: Lập trình cơng việc nghiêm túc đòi hỏi người lập trình phải biết tư sáng tạo, cẩn thận, tuân thủ quy định nghiêm ngặt ngơn ngữ lập trình để viết chương trình Học sinh hướng thú với kiểu liệu Định hướng phát triển lực: + Năng lực chung: Làm chủ phát triển thân (năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo…); lực xã hội (năng lực giao tiếp, lực hợp tác) + Năng lực đặc thù: Năng lực sử dụng kiến thức kiều xâu để viết chương trình có xử lí xâu, kĩ lập trình + Từ đó u thích lập trình… Sản phẩm cuối chủ đề GV: Nguyễn Thị Thúy Phượng TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM - Các chương trình viết ngơn ngữ lậpn trình pascal nhóm học sinh C CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: 1.1: Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức hoạt động học tập cho HS để chiếm lĩnh học: làm việc nhóm, làm việc cá nhân, gợi mở, vấn đáp, thực hành máy 1.2 Phương tiện: SGK, giáo án, phòng máy tính, máy chiếu, phiếu học tập Học sinh: Tìm hiểu SGK, tài liệu tham khảo…Chủ động tìm hiểu nội dung sách giáo khoa theo hệ thống câu hỏi SGK câu hỏi GV D Kế hoạch dạy học Thời gian Tiết Tiến trình Hoạt động dạy học học sinh Hoạt động Xem slide, khởi động nhận nhiệm vụ giải vấn đề Hoạt động hình thành kiến thức Tiết Hoạt động hình thành kiến thức Tiết 3,4,5 Hoạt động luyện tập giao nhiệm vụ nhà Tiết Hoạt động tìm tòi mở GV: Nguyễn Thị Thúy Phượng Học sinh làm việc cá nhân làm việc nhóm đọc tài liệu Học sinh làm việc cá nhân làm việc nhóm đọc tài liệu Nhận nhiệm vụ theo tài liệu học tập Nhận nhiệm vụ Hỗ trợ giáo viên Cho HS xem phần mềm mô phỏng, hình ảnh… Làm rõ nhiệm vụ học tập Giao nhiệm vụ trực tiếp phiếu học tập Kết quả/ sản phẩm dự kiến Báo cáo nhóm đề xuất giải thích tượng Giao nhiệm vụ trực tiếp phiếu học tập Báo cáo kết nhóm tìm hiểu nội dung Giao nhiệm vụ trực tiếp Báo cáo kết nhóm Giao nhiệm vụ Báo cáo kết nhóm Báo cáo kết nhóm tìm hiểu nội dung TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM rộng củng cố kiến thức E TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC Ổn định tổ chức: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số, tác phong (2 phút) - Kiểm tra việc chuẩn bị học sinh (2 phút) Bài HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT) Thời gian: 10 phút Mục đích:Mục đích hoạt động tạo tâm học tập cho HS, giúp HS ý thức nhiệm vụ học tập có hứng thú tìm hiểu kiểu liêu lập trình PP kĩ thuật thực hiện: Quan sát chương trình kết chương trình chạy chương trình, vấn đáp, gợi mở, trả lời câu hỏi Định hướng hình thành lực: hình thành em lực phát kiểu liệu lập trình HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT - GV cho HS xem chương trình có sử dụng kiểu xâu: Chương trình 1: Program bai1; Ues crt; Var s1,s2:string[30]; Begin Clrscr; Writeln(‘Nhap ho ten cua ban’); Readln(s1); S2:=’Xin chào ’ + S1; Writeln(s2); Readln End Chương trình 1: var i, x: byte; a,b: string; begin write('nhap vao ten cua ban:’); readln(a); x:=length(a); b:=‘‘; for i:= x downto b:=b+a[i] writeln(Ten dao nguoc cua ban la: ‘,b); readln end Gợi ý: - Từ GV giao nhiệm vụ: Câu 1: Chương trình 1: GV: Nguyễn Thị Thúy Phượng TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM ? Hãy trả lời số câu hỏi sau: Câu 1: Quan sát chương trình cơ, em cho biết có khai báo biến chưa học? Khai báo S:string[30]; Chương trình 2: Khai báo a:string; Câu 2: Nhập liệu vào có điểm khác so với chương trình học? Câu 2: Dữ liệu nhập vào kí tự - GV dẫn vào bài: Ngồi kiểu văn bản, khơng phải liệu số liệu học, để xử lí liệu kí học tự văn bản, ngơn ngữ lập trình cung cấp thêm kiểu liệu xâu để viết chương trình cho tốn có xử lí liệu văn HOẠT ĐỘNG 2: HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Thời gian: 25 phút Mục đích: - Hình thành khái niệm xâu ngơn ngữ lập trình, yếu tố xác định xâu, khai báo xâu - Sử dụng phép ghép xâu, so sánh hai xâu; PP kĩ thuật thực hiện: Quan sát chương trình kết chương trình chạy chương trình, vấn đáp, gợi mở, trả lời câu hỏi Định hướng hình thành lực: lực giao tiếp, tự khám phá, tự học, phẩm chất tự tin, sáng tạo giải vấn đề Hỗ trợ giáo viên Hoạt động học sinh Nhiệm vụ 1: GV tổ chức hoạt động phát triển lực giao tiếp, tự khám phá, giải vấn đề * Mục tiêu: - Quan sát chương trình trả lời câu hỏi để phát khái niệm liệu xâu * Giao nhiệm vụ: Chia lớp thành nhóm: Phát phiếu học tập cho nhóm Nhóm 1: Em viết lại khai báo biến xâu chương trình trả lời câu hỏi sau: ? Tên biến xâu ? Độ dài tối đa xâu Học sinh quan sát chương trình, tìm hiểu sách giáo khoa, trao đổi thảo luận nhóm học tập để đưa đáp án GV: Nguyễn Thị Thúy Phượng Nội dung cần đạt Nhóm 1: - Tên biến xâu: s1,s2 - Độ dài tối đa xâu là:30 khái niệm kiểu xâu khai báo xâu - Xâu có độ dài o gọi · Một số khái niệm: TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM Ví dụ S:=‘Thanh Liêm’ xâu rỗng mô tả sau: Chỉ số S: T h a n h L Độ dài xâu S = 10 ? Độ dài xâu S = xâu S gọi xâu gì? ? Từng kí tự xâu S gọi gì? ? S xem mảng chiều S[7]=? ? Cách viết xâu ? Viết cấu trúc khai báo xâu - Tường kí rự xâu gọi 8là xâu rỗng 10 i e m - S[7]=’L’ - Hằng xâu viết cặp nháy:’’ - Cáu trúc khai báo xâu: :string[]; báo biến xâu chương trình trả lời câu hỏi sau: ? Tên biến xâu ? Độ dài tối đa xâu ? Ví dụ a:=‘Truong hoc’ mơ tả sau: a: Chỉ số S: T r u o n g Độ dài xâu a = 10 ? Độ dài xâu a = xâu a gọi xâu gì? ? Từng kí tự xâu a gọi gì? ? a xem mảng chiều a[8]=? Nhóm 2: - Tên biến xâu: a,b - Độ dài tối đa xâu là:255 - Xâu có độ dài o gọi 9xâu 10 rỗng h c c - Tường kí rự xâu gọi xâu rỗng - S[7]=’L’ - Hằng xâu viết cặp nháy:’’ - Cáu trúc khai báo xâu: Giáo viên: Nhận xét rút nội dung cần đạt :string[]; phần Nhiệm vụ 2: GV tổ chức hoạt động phát GV: Nguyễn Thị Thúy Phượng - Xâu dãy kí tự bảng mã ASCII - Mỗi kí tự gọi phần tử xâu - Số lượng kí tự xâu gọi độ dài xâu - Xâu có độ dài gọi xâu rỗng - Tham chiếu tới phần tử xâu xác định thông qua số phần tử xâu [chỉ số] VD: S:=‘Thanh Liêm’  S[7] = ‘L’ A:=’Truong hoc’  a[8]=’H’ · Cách khai báo biến xâu: var : string [] ; VD: S: String[30] ; a: String ; Chú ý: - Nếu không khai báo độ dài tối đa cho biến xâu kí tự độ dài ngầm định xâu 255 - Hằng xâu kí tự đặt cặp nháy đơn ‘ ’ TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM triển lực giao tiếp, tự, giải vấn đề - Quan sát chương trình trên, tìm hiểu sách giáo khoa trả lời câu hỏi trắc nghiệp sau: Xâu s1:=’Thanh Liem’ Xâu s2:= ‘Ha Nam’ Xâu s:=s1+ ‘ – ‘ + s2 Vậy kết xâu s là: A ‘Thanh Liem Ha Nam’ B ‘Thanh Liem–Ha Nam’ C ‘Thanh Liem – Ha Nam’ D ‘Thanh Liem+–+Ha Nam’ Kí hiệu phép ghép xâu là: A + B – C = D & Cho s1:= ‘Thanh Liem’; s2:=’Thanh Liem’; Chọn đáp án A s1 > s2 B s1< s2 C s1 = s2 D s1 s2 Cho s1:= ‘Thanh Liem B’; s2:=’Thanh Liem’; Chọn đáp án A s1 > s2 B s1< s2 C s1 = s2 D s1 s2 5.Cho s1:=’Thanh Liem’ s2:= ‘Thanh Tam’ Chọn đáp án A s1 > s2 B s1< s2 C s1 = s2 D s1 s2 - Em rút kết luận phép ghép xâu qui tắc GV: Nguyễn Thị Thúy Phượng Tiếp tục thảo luận với bạn nhóm học tập để chọn đáp án Đáp án: B Đáp án: A Đáp án: C Đáp án: A Đáp án: B thao tác xử lí xâu · Phép ghép xâu: Kí hiệu dấu cộng (+) VD: ‘Ha’ + ‘ Noi’ + ‘ – ’ + ‘Viet Nam’ cho kết ‘Ha Noi – Viet Nam’ · Phép so sánh: =, = , - Xâu A lớn xâu B kí tự khác chúng kể từ trái sang xâu A có mã ASCII lớn - Nếu A B xâu có độ dài khác A đoạn đầu B A nhỏ B - Hai xâu coi chúng hoàn toàn giống TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM phép so sánh xâu: Dặn dò (5 phút): Từ kiến thức tìm hiểu em xem lại đọc trước sách giáo khoa để tìm hiểu hàm thủ tục chuẩn xử lí xâu để tiết sau tiếp tục học Tiết Ổn định tổ chức: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số, tác phong (2 phút) - Kiểm tra việc ôn tập liến thức học việc chuẩn bị học sinh (5 phút) ? Nhắc lại khái niệm xâu ? Viết cấu trúc khai báo xâu ? Qui tắc so sánh xâu Bài HOẠT ĐỘNG 2: HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Thời gian: 15 phút Mục đích: Hiểu Sử dụng hàm thủ tục chuẩn để xử lí xâu PP kĩ thuật thực hiện: Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức hoạt động học tập cho HS để chiếm lĩnh học: làm việc nhóm, làm việc cá nhân, gợi mở, vấn đáp… chương trình kết chương trình chạy chương trình, vấn đáp, gợi mở, trả lời câu hỏi Định hướng hình thành lực: + Phát triển lực giao tiếp, lực tự học + Phát triển phẩm chất tự tin, tự trọng + Phát triển lự lập trình Hỗ trợ giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung cần đạt/ Kết dự kiến Nhiệm vụ 1: (15phút) Một số thủ tục hàm chuẩn Phát triển lực dùng để xử lí xâu: - Thủ tục delete (S,vt,n) xóa n tự học, lực giao kí tự xâu S vị trí tiếp vt - Thiết kế phiếu học - Tìm hiểu SGK tin - Thủ tục insert (S1,S2,vt) chèn tập cho HS sâu S1 vào xâu S2 vị học 11 - Phân chia lớp thành - Tổng hợp kiến thức trí vt S2 nhóm, giao nhiệm tìm hiểu để hồn - Hàm copy (S,vt,n) tạo xâu gồm n kí tự liên tiếp vụ cho nhóm thành phiếu học tập vị trí vt xâu S - GV hướng dẫn HS - Chuẩn bị nội dung - Hàm length (S) cho độ dài nội dung cần hình thức báo cáo, báo xâu S nghiên cứu sách cáo sản phẩm nhóm - Hàm pos (S1,S2) cho vị trí xuất S1 giáo khoa trước lớp GV: Nguyễn Thị Thúy Phượng TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM - Yêu cầu nhóm chuẩn bị nội dung hình thức báo cáo để báo cáo sản phẩm nhóm trước lớp - Kiểm tra, giám sát chuẩn bị nhóm - GV gọi nhóm lên báo cáo - GV nhận xét, tổng kết kiến thức đánh giá hoạt động nhóm: việc tiếp nhận nhiệm vụ học tập việc thực nhiệm vụ học tập - nhóm GV định lên báo cáo, nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung hoàn thiện S2 - Hàm upcase (ch) cho chữ viết hoa tương ứng với chữ thường ch PHIẾU HỌC TẬP Hoàn thành bảng sau: Bảng 1: Thủ tục Delete(st,vt,n) Insert(s1,s2,n) Hàm Giá trị thao tác Kết quả: st:=’toi khong ghet ban’; vt:= 10; n:=5; Cho ví dụ khác: st:= vt:= n:= s1:=’toi khong ghet ban’; s2:=’rat ’; n:=4; Cho ví dụ khác: s1:= s2:= n:= Giá trị thao tác Đưa kết quả: st:= GV: Nguyễn Thị Thúy Phượng st:= s1:= s1:= Kết quả: Nêu ý nghĩa thủ tục/hàm TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM Copy(st,vt,n) st:=’toi khong ghet ban’; vt:= 5; n:=5; Cho ví dụ khác: length(st) st:=’toi khong ghet ban’; Pos(s1,st) Cho ví dụ khác: st:= s1:= ‘ghet’’; s2:=’thuong’; st:=’toi khong ghet ban’; Upcase(ch) Cho ví dụ khác: s1:= s2:= st:= ch:= ‘b’’ Cho ví dụ khác: ch:= s:= copy(st,vt,n);  s= s:= copy(st,vt,n);  s= a:=length(st)’  a= a:=length(st)’  a= x1:=pos(s1,st); x2:=pos(s2,st);  x1= x2= x1:=pos(s1,st); x2:=pos(s2,st);  x1= x2= c:=upcase(ch);  c= c:=upcase(ch);  c= HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP Thời gian: 20 phút Mục đích: Vận dụng kiến thức tổng hợp để đọc hiểu chương trình PP kĩ thuật thực hiện: Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức hoạt động học tập cho HS để chiếm lĩnh học: làm việc nhóm, làm việc cá nhân, gợi mở, vấn đáp… chương trình kết chương trình chạy chương trình, vấn đáp, gợi mở, trả lời câu hỏi Định hướng hình thành lực: + Phát triển lực giao tiếp, lực tự học + Phát triển phẩm chất tự tin, tự trọng + Phát triển lực lập trình Hỗ trợ giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung cần đạt/ Kết dự kiến Nhiệm vụ 2:(15 phút) Phát triển lực Chương trình 1: giải vấn đề, - Nhập vào xâu a, xâu b lực đọc hiểu - Dùng hàm length để tính độ Tìm hiểu SGK tin chương trình dài hai xâu, so sánh độ dài hai học 11 xâu đưa kết xâu dài - Chia lớp thành - Tổng hợp kiến thức cấu trúc If – then nhóm Chương trình 2: để tìm hiểu chương trình : - Yêu cầu HS nghiên - Nhập vào xâu a, xâu b GV: Nguyễn Thị Thúy Phượng TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM cứu SGk giải thích ví dụ SGK + Nhóm 1: Ví dụ 1,2 + Nhóm 2: Ví dụ + Nhóm 3: Ví dụ + Nhóm 4: ví dụ - Giáo viên chuẩn bị trước chương trình ví dụ sau học sinh thảo luận đưa nhận xét giáo viên trình chiếu chương trình tương ứng để lớp quan sát chương trình Nhóm học sinh đưa lời giải thích, nhóm nhận xét, bổ sung: Nhóm 1: - Dùng hàm length đê tính động dài xâu b để biết vị trí cuối xâu b - So sánh phần tử đầu xâu a phần tử cuối xâu b Chương trình 3: - Nhập vào xâu a - Dùng hàm length để tính độ dài xâu a - Đưa hình phần tử xâu theo thứ tự từ sau trước Chương trình 4: - Nhập vào xâu a - Tạo xâu cách khởi tạo xâu b rỗng, dùng hàm length đế tính độ dài xâu a - Kiểm tra kí tự xâu a, kí tự đó khơng phải dấu cách cộng vào xâu b - Kết xâu b không chứa dấu cách Chương trình 5: - Nhập vào xâu s1 - Tạo xâu cách khởi tạo xâu s2 rỗng, dùng hàm length đế tính dài xâu s2 - Kiểm tra kí tự xâu s1, kí tự đó số (nằm khoản từ kí tự ‘0’ đến kí tự ‘9’ - Kết xâu s2 xâu có kí tự số xâu s1 Dặn dò (5 phút): Từ kiến thức tìm hiểu em xem lại đọc trước sách giáo khoa để tìm hiểu tập thực hành Tiết 3,4,5 GV: Nguyễn Thị Thúy Phượng TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM Ổn định tổ chức: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số, tác phong (2 phút) - Kiểm tra việc ôn tập liến thức học việc chuẩn bị học sinh (5 phút) ? Viết cấu trúc hàm thủ tục chuẩn xử lí xâu ? Nêu thao tác thực hàm thủ tục Bài HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG Thời gian: tiết Mục đích: - Khắc sâu thêm phần kiến thức lí thuyết kiểu xâu, kiểu kí tự, đặc biệt hàm thủ tục liên quan - Nắm số thuật toán bản: tạo xâu mới, đếm số lần xuất kí tự - Vận dụng kiến thức tổng hợp để viết chương trình chương trình PP kĩ thuật thực hiện: Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức hoạt động học tập cho HS để chiếm lĩnh học: làm việc nhóm, làm việc cá nhân, , gợi mở, vấn đáp… Định hướng hình thành lực: + Phát triển lực giao tiếp, lực tự học + Phát triển phẩm chất tự tin, tự trọng + Phát triển lực lập trình Hoạt động học Hỗ trợ giáo viên Kết dự kiến sinh Tiết 1: Bài 1: Nhập vào xâu, kiểm tra Nhiệm vụ 1: Tìm xem xâu đó có phải Palidrom hiểu chương trình (xâu đối xứng) hay khơng? 1, đề xuất Program xaudoixung; phương án cải Var I, x: byte; tiến:Phát triển A, p: string; lực lập trình Begin - Tìm hiểu đề Write(‘Nhap vao mot xau’); - Giới thiệu nội dung Readln(a); đề lên bảng Diễn giải: Xâu X:=length(a); Đặt câu hỏi: Palidrom xâu P:= ‘’; Em hiểu ta đọc kí tự từ xâu Palidrom phải sang trái For i:= x downto1 - Yêu cầu học sinh giống đọc từ trái p:=p+a[i]; cho hai ví dụ xâu sang phải If a = p then write(‘Xau la Palidrom: Palidrom’) Ví dụ: Xâu Palidrom: 12312, else write(‘Xau khong phai la Palidrom’) abccba - Tìm hiểu chương Xâu readln; GV: Nguyễn Thị Thúy Phượng TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM Hoạt động học sinh trình gợi ý: Palidrom: abcdea - Quan sát chương trình, suy nghĩ phân tích để hiểu chương trình - Kiểm tra xâu có - Cho học sinh thực phải Palidrom hay chương trình để khơng? học sinh kiểm nghiệm suy luận Chú ý yêu cầu - Cải tiến chương giáo viên, trả lời trình: số câu hỏi, dẫn dắt + Nêu yêu cầu mới: - Các kí tự vị trí Viết lại chương trình giống mà khơng dùng biến trung gian p? + Yêu cầu nhận xét cặp vị trí đối xứng - Kí tự thứ I đối xứng xâu Palidrom? với kí tự thứ length() - Kí tự I đối xứng với – I + kí tự vị trí nào? Hỗ trợ giáo viên Kết dự kiến end Cách 2: program xaudoixung; uses crt; var s : string; k,i: integer; kt:boolean; begin clrscr; writeln('Nhap xau '); readln(s); k := (length(s)); kt:=true; {gia su xau s doi xung} i:=1; while (i0 then writeln('chu ', j,' xuat hien ',dem,' lan xau'); end; readln end.  TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM Hoạt động học sinh học sinh kết sửa sai cho em có - Tìm Test kết sai Hỗ trợ giáo viên Kết dự kiến - Nhập liệu giáo viên thực chương trình để xem Bài 3: Nhập vào từ bàn phím Tiết 3: xâu Thay tất cum kí tự kết Nhiệm vụ 3: Rèn ‘anh’ cụm kí tự ‘em’ luyện kĩ lập Program thaythe; trình: Đặt câu hỏi gợi mở: Var s: string; i: byte; Begin Write('Nhap xau S:'); Readln(s); I:=Pos('anh',s); While i Begin Delete(s,i,3); Insert('em',s,i); I:=Pos('anh',s); End; writeln(S); - Em sử dụng hàm thủ tục để thực đuwọc yêu cầu toán - Độc lập suy nghĩ trả lười câu hỏi giáo - Dùng hàm để xác viên định vị trí xuất - Viết chương trình cụm kí tự vào máy ‘anh’ - Kiểm tra lỗi Bộ test yêu cầu học - Chạy chương trình sinh nhập chạy nhập test chương trình: giáo viên cho để kiểm ‘Anh có nghe thấy em tra tính đắn readln; End nói khơng ? chương trình Em có nghe thấy gió nói khơng ? Anh mang thương nhớ gửi vào gió Đơi phút bên anh, nghe anh nói với em.’ Tiết 6: GV: Nguyễn Thị Thúy Phượng TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM Ổn định tổ chức: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số, tác phong (2 phút) - Kiểm tra việc ôn tập liến thức học việc chuẩn bị học sinh (5 phút) Bài HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI, MỞ RỘNG Thời gian: 30 phút Mục đích: Vận dụng kiến thức tổng hợp để viết chương trình chương trình PP kĩ thuật thực hiện: Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức hoạt động học tập cho HS để chiếm lĩnh học: làm việc nhóm, làm việc cá nhân, gợi mở, vấn đáp… Định hướng hình thành lực: + Phát triển lực giao tiếp, lực tự học + Phát triển phẩm chất tự tin, tự trọng + Phát triển lực lập trình Hỗ trợ giáo viên Nhiệm vụ: Phát triển lực lập trình: Chia lớp thành nhóm: giao nhiệp vụ cho nhóm: Viết chương trình chuẩn hóa xâu kí tự nhập vào từ bàn phím (xóa dấu cách thừa xâu) Hoạt động học sinh Kết dự kiến Program chuanxau; Uses crt Var s: string; Mỗi nhóm trao đổi, thảo luận i: byte; phân tích đề bài, viết chương Begin trình giấy Clrscr; Đại diện mối nhóm trình bày Write('Nhap xau S:'); Readln(s); ý tưởng, sau đó trình bày {Xóa dấu cách đầu câu} chương trình lên bảng while s[1]=’ ‘ delete(s,1,1); {Xóa dấu cách cuối câu} While s[length(s)]=’ ‘ delete(s,length(s),1); {Xó hai dấu cách gần nhau} While pos(‘ ‘,s) > delete(s,pos(‘ ‘,s),1); write(‘Xau da duoc chuan hoa la: ’,s) readln; End GV: Nguyễn Thị Thúy Phượng TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM F CỦNG CỐ, DẶN DÒ: - Tổng hợp kiến thức cần nhớ: - Tiếp tục làm tập 10 trang 80 SGK - Chuẩn bị mới: Kiểu liệu tệp thao tác với tệp GV: Nguyễn Thị Thúy Phượng ... hỏi Định hướng hình thành lực: + Phát triển lực giao tiếp, lực tự học + Phát triển phẩm chất tự tin, tự trọng + Phát triển lực lập trình Hỗ trợ giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung cần đạt/ Kết... hỏi Định hướng hình thành lực: + Phát triển lực giao tiếp, lực tự học + Phát triển phẩm chất tự tin, tự trọng + Phát triển lự lập trình Hỗ trợ giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung cần đạt/ Kết... phút) Phát triển lực Chương trình 1: giải vấn đề, - Nhập vào xâu a, xâu b lực đọc hiểu - Dùng hàm length để tính độ Tìm hiểu SGK tin chương trình dài hai xâu, so sánh độ dài hai học 11 xâu đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề bài kiểu xâu theo phương pháp phát triển năng lực học sinh, chuyên đề bài kiểu xâu theo phương pháp phát triển năng lực học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn