Xây dựng phương pháp thiết kế và công nghệ để đảm bảo độ chính xác tiếp xúc của bộ truyền bánh răng côn thẳng có gờ chặn khi gia công trên máy phay CNC

133 8 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2019, 15:12

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết chưa tác giả khác công bố Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2019 Hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh GS.TS.Trần Văn Địch Nguyễn Hồng Lĩnh Hướng dẫn khoa học PGS.TS.Tăng Huy i LỜI CẢM ƠN Trân trọng cảm ơn thầy giáo hướng dẫn, thầy cô giáo Bộ môn Công nghệ chế tạo máy, Viện khí, Phòng Đào tạo-Bộ phận đào tạo sau đại học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tạo điều kiện tốt để tác giả thực luận án Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến doanh nghiệp giúp đỡ thiết bị thí nghiệm chuyên gia lĩnh vực liên quan đóng góp thông tin vô quý báu ý kiến xác đáng, để tác giả hồn thành nghiên cứu Nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Lĩnh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN .II MỤC LỤC III DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT V DANH MỤC BẢNG BIỂU VII DANH MỤC HÌNH VẼ VIII PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG CÔN RĂNG THẲNG 1.1 Vị trí truyền động bánh răng thẳng 1.2 Phân loại bánh côn thẳng 1.3 Đặc trưng bánh răng thẳng có gờ chặn 1.4 Các dạng truyền động 1.4 Các phương pháp gia công bánh côn thẳng 1.4.1 Phương pháp định hình 1.4.2 Phương pháp gia công theo dưỡng 1.4.3 Phương pháp bao hình 10 1.4.4 Phương pháp gia cơng dập nóng 10 1.4.5 Phương pháp gia công bám biên dạng SSM 11 1.5 Thông số truyền bánh côn thẳng 15 1.6 Dịch chỉnh bánh côn thẳng 17 1.6.1 Hệ dịch chỉnh Glenson 18 1.6.2 Hệ dịch chỉnh theo tiêu chuẩn BSS 18 1.6.3 Hệ dịch chỉnh Râynekơ (Bingram) 19 1.6.4 Hệ dịch chỉnh DIN: 19 1.6.5 Hệ dịch chỉnh tiếp tuyến 20 1.6.6 Hệ dịch chỉnh cao: 20 1.6.7 Hệ dịch chỉnh góc: 21 1.7 Phương trình đường thân khai 22 1.8 Tổng quan tình hình nghiên cứu 23 Kết luận chương 26 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÁNH RĂNG CƠN RĂNG THẰNG CĨ GỜ CHẶN VỚI THƠNG SỐ HÌNH HỌC VÀ VẾT TIẾP XÚC 27 2.1 Đánh giá chất lượng qua thơng số hình học 27 2.1.1 Thông số vĩ mô 27 2.1.2 Thông số vi mô 28 2.1.3 Kiểm tra BRCG máy ZE800 32 2.2 Đánh giá chất lượng qua vết tiếp xúc 36 2.2.1 Cơ sở lý thuyết ăn khớp không gian 36 2.2.2 Sự hình hình thành vết tiếp xúc: 38 iii 2.2.3 Yêu cầu kỹ thuật vết tiếp xúc 39 2.2.4 Phương pháp kiểm tra vết tiếp xúc 40 2.2.5 Ứng dụng Matlab để xây dựng vết tiếp xúc 40 2.2.6 Tinh chỉnh bề mặt để nâng cao tiếp xúc 45 Kết luận chương 48 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CƠN RĂNG THẲNG CĨ GỜ CHẶN 49 3.1 Tổng quan phần mềm ADP 49 3.2 Xây dựng phần mềm 55 3.2.1 Xây dựng chương trình tính tốn thiết kế liệu 2D 55 3.2.2 Xây dựng chương trình tính tốn thiết kế liệu 3D 58 3.2.3 Tinh chỉnh bề mặt 66 3.3 Đánh giá độ tin cậy phần mềm ADP với Inventer kisssoft 67 3.4 Ứng dụng kết liệu phần mềm để gia công BRCG 69 Kết luận chương 73 CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ TOÁN HỌC BẰNG THỰC NGHIỆM GIỮA CHẾ ĐỘ CẮT VỚI CHẤT LƯỢNG ĐẶC TRƯNG ĐẦU RA VÀ CHẾ ĐỘ CẮT TỐI ƯU KHI GIA CÔNG BRCG TRÊN MÁY PHAY CNC TRỤC 74 4.1 Cơ sở lý thuyết tối ưu hóa đa mục tiêu [38] 74 4.1.1 Các phương pháp thiết kế thí nghiệm 74 4.1.2 Các mơ hình xấp xỉ nội suy 78 4.1.3 Tối ưu hóa đa mục tiêu 81 4.2 Tối ưu hóa thông số công nghệ gia công BRCT máy phay CNC trục 82 4.2.1 Mơ tả tốn 82 4.2.2 Quy trình thực tối ưu hóa đa mục tiêu 82 4.2.2 Phương pháp thực 83 4.2.3 Xây dựng mơ hình xấp xỉ 87 4.2.4 Tối ưu hóa tốn 102 Kết luận chương 103 KẾT LUẬN CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA LUẬN ÁN 108 PHỤ LỤC 1 Kết chạy chương trình tối ưu Bảng số liệu đồ thị hình 4.24, 4.31, 4.38, 4.45 Bảng liệu tối ưu hóa 4 Hình ảnh sản phẩm BRCG Z11-16m8 12 iv DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Zi, Z’ m, m’, m”  B i12 L  i, ii, ei  , max  c t, ti  0 Ci' h’, h”, h Dei, Dii, Di D0i, Roi iK, DiK τ Ln nr (X,Y,Z) (, r) i, j , k a, b Rd z S bss Ra, Rz Si Ffa, Fha, Fa Ca, Caa, Caf fp, Fp fu, Fr ffb, fHb, fb RB u,v k1I, k1II k2I, k2II  Số số quy đổi bánh côn thẳng Modul danh nghĩa , modul tiết diện nhỏ modul tâm tiếp xúc Góc áp lực Chiều rộng bánh Tỷ số truyền Chiều dài đường sinh mặt nón lớn Góc hợp trục Góc chia, góc chân góc đỉnh bánh Góc chân Góc đầu răng, góc đầu lớn cho phép cắt lẹm Lượng dịch chỉnh góc đầu Khe hở hướng kính Bước mặt đầu bước vòng chia Hệ số dịch chỉnh bánh Hệ số chiều cao quy chuẩn Hình chiếu chiều dài Chiều cao đầu răng, chân Đường kính vòng đỉnh, vòng chân, vòng lăn Đường kính bán kính vòng sở bánh Góc đường kính dịch chỉnh Hệ số dịch chỉnh tiếp tuyến Chiều dài pháp tuyến chung n Số nằm khoảng đo Ln Hệ trục tọa độ đề Hệ trục tọa độ cực Vec tơ phương x, y, z Chiều dài chiểu rộng vai vát trụ Bán kích dao cắt Lượng dịch dao dọc Lượng dịch dao theo biên dạng Sai số lý thuyết Đô nhám bề mặt Độ dày vòng chia Sai số hình dạng profile, sai số góc profile sai số tổng profile Profile tang trống, profile vát mép profile chân Sai số bước đơn sai số tổng bước Sai số đến sai số runout Sai số hình dạng lead, sai số góc lead sai số tổng lead Bán kính sở mặt nón lớn Thơng số phương trình bề mặt Độ cong mặt phẳng Độ cong mặt phẳng Góc tạo vecto e1 e2 v Ae, Be S F ff, fH, F ff, fH, F Fp, fu Fr  bc, hc be, he nfi Rfi Sf BRCT BRCG SSM ADP GMS CNC CAD Hai trục elip vết tiếp xúc Tốc độ quay trục Bước tiến dụng cụ Sai số hình dạng, sai số góc, sai số tổng profile Sai số hình dạng, sai số góc, sai số tổng lead Sai số bước đơn, sai số bước tích lũy Sai số runout Biến dạng vật liệu tiếp xúc Chiều rộng chiều dài vết tiếp xúc Chiều rộng chiều dài tối đa vết tiếp xúc Vec tơ pháp tuyến bánh i Tọa độ điểm R bề mặt bánh i Hệ tọa độ cố định BRCT BRCT có gờ chặn Sculptured Surface Machining Autogear Design Program Gear measuring system Computer Numerical Control Computer Aided Design vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Cơng thức tính thơng số truyền BRCT 16 Bảng 1.2 Số nhỏ tránh tượng cắt lẹm 17 Bảng 1.3 Hệ số đầu K’ dịch chỉnh theo hệ Glenson 18 Bảng 1.4: Giá trị dịch chiều cao đầu m = 19 Bảng 1.5 Bảng tra số nhỏ thực tế cho phép bánh hình nón 19 Bảng 1.6: Hệ số dịch chỉnh tiếp tuyến τ dùng cho BRCT 20 Bảng 2.1: Tỷ lệ phần trăm vết tiếp xúc bánh côn theo JIS B1741 40 Bảng 2.2 Thông số tọa độ cực điểm tiếp xúc 44 Bảng 3.1 Tọa độ điểm để xây dựng vẽ bánh có vai 56 Bảng 3.2 Tọa độ điểm để xây dựng vẽ bánh tiêu chuẩn 57 Bảng 3.4: Các thơng số truyền Z11,16-m8 67 Bảng 3.5 Giá trị tọa độ lý thuyết điểm profile 69 Bảng 4.1 Số lượng thí nghiệm parameter study 75 Bảng 4.2 Thành phần thép 20XM 84 Bảng 4.3 Ma trận thực nghiệm 88 Bảng 4.4 Dữ liệu đo kiểm điểm thí nghiệm 89 Bảng 4.5 Đánh gia độ tin cậy mơ hình 91 vii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Phân loại bánh dựa vào vị trí trục Hình 1.2 Các dạng bánh côn Hình 1.3.Các loại BRCT với vị trí mặt chuẩn Hình 1.4.Các loại BRCT với vị trí mặt chuẩn lắp ghép Hình 1.5 Hình dạng vành BRCT Hình 1.6 BRCT có gờ khơng có gờ chặn Hình 1.7 Hiện tượng tróc rỗ bề mặt BRCG Hình 1.8 Các dạng truyền động BRCT Hình 1.9 Phương pháp gia cơng định hình Hình1.10 Phương pháp gia cơng theo dưỡng 10 Hình 1.11 Phương pháp gia cơng bao hình 10 Hình 1.12 Phương pháp dập nóng khn kín 11 Hình 1.13 Gia cơng bám biên dạng BRCT 11 Hình 1.14 Mơ tả quy trình gia cơng 12 Hình 1.15 Lưu đồ trình tạo liệu đầu vào 12 Hình 1.16 Các phương án hướng dịch chuyển dụng cụ 13 Hình 1.17 Các phương án chia lượng dư 14 Hình 1.18 Các phương án dịch chuyển dụng cụ 14 Hình 1.19 Sai lệch lý thuyết 15 Hình 1.20 Kích thước góc BRCT 15 Hình 1.21 Sự dịch chỉnh chiều cao 17 Hình 1.22 Đồ thị xác định góc dịch chỉnh   = 900 20 Hình 1.23 Đồ thị xác định dịch chỉnh   = 900 21 Hình 1.24 Tọa độ điểm đường thân khai 22 Hình 1.24 Vị trí góc gama đỉnh 23 Hình 2.1 Độ dày 28 Hình 2.2 Sơ đồ kiểm tra sai lệch khoảng pháp tuyến chung 28 Hình 2.3 Sơ đồ lỗi vi mô ảnh hưởng chúng đến khả làm việc 29 Hình 2.4 Profile 29 Hình 2.5 Sai số hình dạng profile 29 Hình 2.6 Sai lệch góc profile 30 Hình 2.7 Sai lệch tổng profile 30 Hình 2.8 Tên gọi vị trí 31 Hình 2.9 Sai lệch hướng 31 Hình 2.10: Bước sở bánh 31 Hình 2.11 Sai số bước 32 Hình 2.12 Sai số bán kính runout 32 Hình 2.13 Máy mài ZE800 33 Hình 2.14 Hiển thị kết đo máy ZE800 33 Hình 2.15 Thiết lập liệu đầu vào cấp xác 33 Hình 2.16 Trình tự đo sai số profile 34 Hình 2.17 Trình tự đo sai số pitch 34 Hình 2.18 Trình tự đo sai số lead 34 viii Hình 2.19 Vị trí đầu đo đo pitch 35 Hình 2.20 Vị trí đầu đo đo profile 35 Hình 2.21 Vị trí đầu đo đo lead 36 Hình 2.22.Thơng số bề mặt không gian 37 Hình 2.23 Tiếp xúc hình elip 38 Hình 2.24: Vết tiếp xúc mong muốn 39 Hình 2.25 Kích thước vết tiếp xúc bánh côn 39 Hình 2.26 Kiểm tra vết tiếp xúc theo bột màu hãng Glenson KHK 40 Hình 2.27 Lưu đồ thuật tốn xây dựng điểm tiếp xúc 41 Hình 2.28 Mô tả xây dựng bề mặt 41 Hình 2.29 Tọa độ điểm thuộc bề mặt 42 Hình 2.30 Biên dạng truyền bánh Matlab 42 Hình 2.31 Các hệ tọa độ gắn lên truyền 43 Hình 2.32 Mơ tả tiếp xúc hai bề mặt 43 Hình 2.33 Mơ tả tiếp xúc hai bề mặt 45 Hình 2.34 Tinh chỉnh bề mặt thân khai 46 Hình 2.35 Tinh chỉnh theo phương 46 Hình 2.36 Tinh chỉnh theo profile 47 Hình 2.37 Giá trị dịch chỉnh profile 47 Hình 3.1 Lưu đồ thuật tốn giao diện 50 Hình 3.2 Kiểm tra tính đắn liệu đầu vào 50 Hình 3.3 Giao diện nhập liêu 51 Hình 3.4 Thơng tin gợi ý lựa chọn thông số 51 Hình 3.5 Giao diện lựa chọn thơng số kết cấu 51 Hình 3.6 Giao diện lựa thơng tin hiệu chỉnh bề mặt 52 Hình 3.7 Giao diện kết thông số thiết kế 52 Hình 3.8 Kết vẽ 2D bánh chủ động 53 Hình 3.9 Kết vẽ 2D bánh bị động 54 Hình 3.10 Kết vẽ 3D 55 Hình 3.11 Giao diện liệu Autolisp 55 Hình 3.12 Kích thước vị trí BRCT 55 Hình 3.13 Lưu đồ thuật tốn thiết kế vẽ chi tiết 2D 56 Hình 3.14 Thứ tự thành lập vẽ 57 Hình 3.15 Sai số biên dạng thân khai 58 Hình 3.16 Sai lệch profile cực đại 59 Hình 3.17 Lưu đồ thuật tốn xác định n Z.Cos() > Z -2,4 61 Hình 3.18 Lưu đồ thuật tốn xác định n Z.Cos()  Z -2,4 62 Hình 3.19 Đồ thị so sánh sai lệch thiết kế 63 Hình 3.21 Lưu đồ thuật tốn thiết kế mơ hình 3D 64 Hình 3.22 Hiện tượng khơng khít giao tuyến cộng khối 64 Hình 3.23 Quá trình xây dựng mơ hình 3D 66 Hình 3.24.Mơ hình 3D bánh Z16 ba phần mềm 68 Hình 3.25 Tọa độ điểm Profile 688 Hình 3.26 Biểu đồ sai số profile 69 Hình 3.27 Sản phẩm truyền BRCG Z16-11 m8………………………………… 69 Hình 3.28 Gá đặt gia công đo kiểm bánh 70 Hình 3.29 Xử lý liệu NC 70 ix Hình 3.30 Sai lệch profile 72 Hình 3.31 Sai lệch bước 72 Hình 3.32 Sai lệch lead 72 Hình 3.33 Kiểm tra vết tiếp xúc máy 5A725 723 Hình 4.1 Mơ tả q trình thiết kế thí nghiệm 74 Hình 4.2 Minh họa DOE parameter study DOE Full factorial 75 Hình 4.3 Minh họa DOE Box - Behnken 76 Hình 4.4 Minh họa DOE Centra composite 77 Hình 4.5 Minh họa DOE Latin Hypercube 77 Hình 4.6 Minh họa DOE Optimal Latin Hypercube 78 Hình 4.7 Minh họa mơ hình nội suy từ liệu điểm 78 Hình 4.8 Mạng ANN có lớp ẩn 80 Hình 4.9 Quy trình thực tối ưu hóa đa mục tiêu 83 Hình 4.10 Mơ tả yếu tố đầu vào thực nghiệm 83 Hình 4.11 Sơ đồ thiết kế thí nghiệm 84 Hình 4.12 BRCT Z16m8 84 Hình 4.13 Máy gia cơng q trình gia cơng BRCT 85 Hình 4.13 Kiểm sốt lực cắt gia công 85 Hình 4.14 Quá trình đo nhám máy SurftestSJ-301 86 Hình 4.15 Phương pháp đo độ nhám 86 Hình 4.16 Thu thập vết tiếp xúc máy 5A725 86 Hình 4.18 Thơng số dụng cụ cắt 87 Hình 4.19 Quan hệ biến đầu vào 88 Hình 4.20 Kiểm tra mức độ phù hợp mơ hình RSM với hệ số xác định 91 Hình 4.21 Đồ thị quan hệ S với ffa chế độ z=0.05 mm F=550mm/p 93 Hình 4.22 Đồ thị quan hệ F với ffa chế độ z=0.05 mm S=6000 v/p 93 Hình 4.23 Đồ thị quan hệ z với ffa chế độ F=550mm/p S=6000 v/p 93 Hình 4.24 Đồ thị giá trị ffa với S=6000 v/p 94 Hình 4.25 Đồ thị quan hệ ffa với Z F chế độ S=6000 v/p 94 Hình 4.26 Đồ thị quan hệ ffa với S F chế độ Z= 0.05 mm 94 Hình 4.27 Đồ thị quan hệ ffa với Z S chế độ F= 550 mm/p 95 Hình 4.28 Đồ thị quan hệ S với bc chế độ z=0.05 mm F=550 mm/p 95 Hình 4.29 Đồ thị quan hệ F với bc chế độ z=0.05 mm S=6000 v/p 95 Hình 4.30 Đồ thị quan hệ z với bc chế độ S=6000 v/p mm F=550 mm/p 96 Hình 4.31 Đồ thị giá trị bc với S=6000 v/p 96 Hình 4.32 Đồ thị quan hệ bc với Z F chế độ S=6000 v/p 96 Hình 4.33 Đồ thị quan hệ bc với S F chế độ Z= 0.05 mm 97 Hình 4.34 Đồ thị quan hệ bc với Z S chế độ F= 550 mm/p 97 Hình 4.35 Đồ thị quan hệ S với hc chế độ z=0.05 mm F=550 mm/p 97 Hình 4.36 Đồ thị quan hệ F với hc chế độ z=0.05 mm S=6000 v/p 98 Hình 4.37 Đồ thị quan hệ z với hc chế độ S=6000 v/p mm F=550 mm/p 98 Hình 4.38 Đồ thị giá trị hc với S=6000 v/p 98 Hình 4.39 Đồ thị quan hệ hc với Z F chế độ S=6000 v/p 99 Hình 4.40 Đồ thị quan hệ hc với S F ở chế độ Z= 0.05 mm 99 Hình 4.41 Đồ thị quan hệ hc với Z S ở chế độ F= 550 mm/p 99 Hình 4.42 Đồ thị quan hệ S với Ra chế độ z=0.05 mm F=550mm/p 100 x DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA LUẬN ÁN Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Văn Địch (2016),“Ứng dụng CADCAM thiết kế gia công bánh côn thẳng thân khai” đăng kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ tồn quốc khí động lực năm 2016 – tập Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Văn Địch (2017), “Một phương pháp hạn chế sai lệch thiết kế biên dạng thân khai” đăng số 40 (06/2017) Tạp chí Khoa học Cơng nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Nguyễn Hồng Lĩnh (2017), “Manufacturing method of straight bevel gears with a shoulder block use CNC Milling machine” đăng số 04 (04/2017) tạp chí khí Việt Nam Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Văn Địch (2017), “Xây dựng phần mềm tự động thiết kế truyền bánh côn thẳng thân khai” đăng số 08 (08/2017) Tạp chí Cơ khí Việt Nam Nguyễn Hồng Lĩnh, Nguyễn Hồng Sơn (2019), “Công nghệ mài bánh trụ máy mài CNC trục NILES ZE800” đăng số 01+02 (02/2019) Tạp chí Cơ khí Việt Nam Nguyễn Hồng Lĩnh (2019),“Tối ưu hóa thơng số cơng nghệ để nâng cao chất lượng vết tiếp xúc suất gia công bánh côn thẳng gia công máy phay CNC trục”, đăng số số 03 (04/2019) Tạp chí Cơ khí Việt Nam Nguyễn Hồng Lĩnh (2019),“Ứng dụng Matlab việc xác định điểm tiếp xúc bánh côn thẳng” đăng số 51 (04/2019) Tạp chí Khoa học Cơng nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 108 PHỤ LỤC Kết chạy chương trình tối ưu Bảng số liệu đồ thị hình 4.24, 4.31, 4.38, 4.45 Feed (mm/phút) 550.000 592.308 634.615 676.923 719.231 761.538 803.846 846.154 888.462 930.769 973.077 1015.385 1057.692 1100.000 1142.308 1184.615 1226.923 1269.231 1311.538 1353.846 1396.154 1438.462 1480.769 1523.077 1565.385 1607.692 1650.000 1692.308 1734.615 1776.923 1819.231 1861.538 1903.846 1946.154 1988.462 2030.769 2073.077 0.05 7.900 7.777 7.656 7.538 7.423 7.310 7.199 7.092 6.986 6.884 6.783 6.686 6.591 6.498 6.408 6.321 6.236 6.154 6.074 5.997 5.922 5.850 5.780 5.713 5.649 5.587 5.528 5.471 5.417 5.365 5.316 5.269 5.225 5.184 5.145 5.108 5.074 Dữ liệu đồ thị hc Delta z (mm) 0.075 0.1 7.606 7.354 7.484 7.234 7.365 7.117 7.249 7.002 7.135 6.890 7.024 6.781 6.915 6.674 6.809 6.569 6.706 6.467 6.605 6.368 6.506 6.271 6.410 6.177 6.317 6.085 6.226 5.996 6.138 5.909 6.052 5.825 5.969 5.744 5.888 5.665 5.810 5.588 5.734 5.514 5.661 5.443 5.591 5.374 5.523 5.308 5.458 5.245 5.395 5.184 5.335 5.125 5.277 5.069 5.222 5.016 5.170 4.965 5.120 4.916 5.072 4.871 5.027 4.827 4.985 4.787 4.945 4.749 4.908 4.713 4.873 4.680 4.841 4.649 0.2 6.768 6.655 6.544 6.437 6.331 6.228 6.128 6.030 5.935 5.842 5.752 5.665 5.580 5.497 5.418 5.340 5.265 5.193 5.124 5.056 4.992 4.930 4.870 4.814 4.759 4.707 4.658 4.611 4.567 4.526 4.487 4.450 4.416 4.385 4.356 4.330 4.306 0.05 22.199 22.064 21.931 21.803 21.678 21.556 21.438 21.324 21.213 21.106 21.002 20.902 20.805 20.712 20.622 20.536 20.454 20.375 20.299 20.228 20.159 20.095 20.033 19.976 19.922 19.871 19.824 19.781 19.741 19.705 19.672 19.643 19.617 19.595 19.576 19.561 19.550 Dữ liệu đồ thị bc Delta z (mm) 0.075 0.1 20.612 19.256 20.477 19.122 20.346 18.992 20.218 18.865 20.094 18.741 19.973 18.621 19.856 18.505 19.742 18.392 19.632 18.283 19.526 18.178 19.423 18.075 19.324 17.977 19.228 17.882 19.135 17.790 19.047 17.703 18.962 17.618 18.880 17.537 18.802 17.460 18.727 17.386 18.656 17.316 18.589 17.250 18.525 17.187 18.465 17.127 18.408 17.071 18.355 17.019 18.305 16.970 18.259 16.925 18.216 16.883 18.177 16.845 18.142 16.810 18.110 16.779 18.081 16.752 18.057 16.728 18.035 16.707 18.018 16.690 18.003 16.677 17.993 16.667 0.2 16.145 16.014 15.887 15.763 15.643 15.527 15.414 15.305 15.199 15.097 14.998 14.903 14.811 14.723 14.638 14.557 14.480 14.406 14.336 14.269 14.206 14.146 14.090 14.037 13.988 13.943 13.901 13.863 13.828 13.797 13.769 13.745 13.724 13.707 13.693 13.683 13.677 2115.385 2157.692 2200.000 5.043 5.014 4.988 4.811 4.784 4.760 4.622 4.596 4.573 4.285 4.266 4.250 19.542 19.537 19.537 Dữ liệu đồ thị Ra Delta z (mm) Feed (mm/phút) 17.986 17.982 17.982 16.661 16.658 16.659 13.674 13.675 13.679 Dữ liệu đồ thị ffa Delta z (mm) 550.000 0.05 0.351 0.075 0.436 0.1 0.530 0.2 0.989 0.05 22.199 0.075 20.612 0.1 19.256 0.2 16.145 592.308 0.368 0.458 0.557 1.037 22.064 20.477 19.122 16.014 634.615 0.384 0.480 0.584 1.086 21.931 20.346 18.992 15.887 676.923 0.400 0.501 0.611 1.134 21.803 20.218 18.865 15.763 719.231 0.416 0.523 0.638 1.182 21.678 20.094 18.741 15.643 761.538 0.432 0.544 0.665 1.231 21.556 19.973 18.621 15.527 803.846 0.448 0.565 0.691 1.279 21.438 19.856 18.505 15.414 846.154 0.464 0.586 0.718 1.327 21.324 19.742 18.392 15.305 888.462 0.479 0.607 0.744 1.375 21.213 19.632 18.283 15.199 930.769 0.495 0.628 0.770 1.422 21.106 19.526 18.178 15.097 973.077 0.510 0.649 0.796 1.470 21.002 19.423 18.075 14.998 1015.385 0.525 0.670 0.822 1.517 20.902 19.324 17.977 14.903 1057.692 0.541 0.690 0.848 1.565 20.805 19.228 17.882 14.811 1100.000 0.556 0.711 0.874 1.612 20.712 19.135 17.790 14.723 1142.308 0.570 0.731 0.900 1.659 20.622 19.047 17.703 14.638 1184.615 0.585 0.751 0.925 1.706 20.536 18.962 17.618 14.557 1226.923 0.600 0.771 0.951 1.753 20.454 18.880 17.537 14.480 1269.231 0.614 0.791 0.976 1.800 20.375 18.802 17.460 14.406 1311.538 0.629 0.811 1.001 1.846 20.299 18.727 17.386 14.336 1353.846 0.643 0.830 1.026 1.893 20.228 18.656 17.316 14.269 1396.154 0.657 0.850 1.051 1.939 20.159 18.589 17.250 14.206 1438.462 0.671 0.869 1.076 1.986 20.095 18.525 17.187 14.146 1480.769 0.685 0.889 1.100 2.032 20.033 18.465 17.127 14.090 1523.077 0.699 0.908 1.125 2.078 19.976 18.408 17.071 14.037 1565.385 0.713 0.927 1.149 2.124 19.922 18.355 17.019 13.988 1607.692 0.726 0.946 1.174 2.170 19.871 18.305 16.970 13.943 1650.000 0.740 0.965 1.198 2.215 19.824 18.259 16.925 13.901 1692.308 0.753 0.983 1.222 2.261 19.781 18.216 16.883 13.863 1734.615 0.767 1.002 1.246 2.306 19.741 18.177 16.845 13.828 1776.923 0.780 1.021 1.270 2.352 19.705 18.142 16.810 13.797 1819.231 0.793 1.039 1.294 2.397 19.672 18.110 16.779 13.769 1861.538 0.806 1.057 1.317 2.442 19.643 18.081 16.752 13.745 1903.846 0.818 1.075 1.341 2.487 19.617 18.057 16.728 13.724 1946.154 0.831 1.093 1.364 2.532 19.595 18.035 16.707 13.707 1988.462 0.843 1.111 1.387 2.577 19.576 18.018 16.690 13.693 2030.769 0.856 1.129 1.411 2.621 19.561 18.003 16.677 13.683 2073.077 0.868 1.147 1.434 2.666 19.550 17.993 16.667 13.677 2115.385 0.880 1.164 1.457 2.710 19.542 17.986 16.661 13.674 2157.692 0.892 1.182 1.479 2.755 19.537 17.982 16.658 13.675 2200.000 0.904 1.199 1.502 2.799 19.537 17.982 16.659 13.679 3 Bảng liệu tối ưu hóa x2 x3 bc Ffa hc Ra 0.175 x1 1,368.900 6,695.370 14.499 5.292 5.198 1.197 0.068 1,176.760 6,204.930 18.803 4.291 6.170 0.618 0.095 2,137.070 9,195.560 17.491 3.792 4.718 0.987 0.189 893.714 7,887.320 15.645 4.871 6.250 0.682 0.062 2,052.090 8,482.470 19.393 3.507 5.088 0.685 0.123 2,198.006 8,101.640 16.024 4.393 4.574 1.360 0.113 1,518.550 6,058.340 15.850 5.013 5.164 1.062 0.054 1,975.750 8,667.170 19.986 3.376 5.230 0.577 0.147 1,012.110 6,568.410 15.834 5.014 5.965 0.784 10 0.088 1,568.750 8,134.000 18.137 4.148 5.473 0.736 11 0.169 869.406 9,867.580 16.253 4.587 6.434 0.554 12 0.104 1,100.190 9,535.160 18.323 4.202 6.241 0.519 13 0.181 1,836.480 6,939.130 14.008 5.330 4.615 1.651 14 0.157 1,654.980 9,700.810 15.178 4.496 4.932 1.153 15 0.137 556.721 7,753.760 17.981 4.508 7.343 0.313 16 0.151 1,907.130 8,977.990 15.186 4.526 4.679 1.339 17 0.082 1,752.240 9,395.990 18.451 3.790 5.216 0.702 18 0.131 1,384.880 7,333.170 16.067 4.816 5.430 0.946 19 0.196 1,264.890 8,280.970 14.805 4.933 5.493 1.063 20 0.079 735.576 7,016.850 19.795 4.138 7.225 0.378 21 0.069 1,156.420 9,465.590 20.198 3.797 6.411 0.390 22 0.104 1,100.190 6,291.280 17.152 4.716 6.019 0.724 23 0.168 1,732.360 7,019.180 14.400 5.218 4.759 1.460 24 0.068 663.699 9,698.580 21.553 3.813 7.697 0.197 25 0.095 2,057.080 7,636.300 17.171 4.246 4.821 1.070 26 0.142 779.360 9,245.770 17.405 4.498 6.788 0.437 27 0.134 1,110.740 9,535.160 16.900 4.457 6.023 0.647 28 0.169 858.850 9,883.600 16.279 4.585 6.461 0.545 29 0.074 979.275 7,016.850 19.469 4.150 6.665 0.478 30 0.058 1,818.750 9,102.170 19.899 3.439 5.351 0.542 31 0.083 677.581 7,564.990 20.079 4.087 7.420 0.319 32 0.129 1,495.290 8,117.650 16.279 4.617 5.313 0.951 33 0.172 921.046 9,361.310 16.099 4.642 6.305 0.615 34 0.080 1,701.270 9,929.070 18.651 3.705 5.265 0.640 35 0.082 1,977.850 8,642.060 18.244 3.818 4.990 0.830 36 0.054 1,614.930 9,421.090 20.447 3.427 5.677 0.438 37 0.124 698.006 7,548.640 17.993 4.508 7.014 0.413 38 0.154 1,012.110 6,643.650 15.668 5.042 5.943 0.798 39 0.152 556.257 7,481.150 17.357 4.627 7.220 0.338 40 0.062 2,115.670 8,482.470 19.376 3.470 5.032 0.703 41 0.104 613.193 9,698.580 19.611 4.181 7.514 0.247 42 0.068 1,121.660 9,855.050 20.372 3.766 6.484 0.360 43 0.054 1,614.930 9,709.930 20.461 3.394 5.654 0.426 44 0.068 663.699 9,409.750 21.550 3.807 7.705 0.202 45 0.053 1,618.880 9,440.580 20.456 3.420 5.671 0.437 46 0.131 695.198 7,528.820 17.689 4.568 6.967 0.425 47 0.137 550.541 7,753.760 18.001 4.505 7.361 0.308 48 0.079 735.576 7,148.160 19.874 4.120 7.243 0.369 49 0.124 998.267 7,537.450 17.200 4.624 6.264 0.626 50 0.074 679.033 7,016.850 20.273 4.045 7.435 0.338 51 0.152 556.257 7,244.490 17.254 4.659 7.185 0.352 52 0.169 869.406 9,922.800 16.245 4.584 6.433 0.553 53 0.063 1,176.760 6,056.490 19.025 4.240 6.205 0.606 54 0.165 969.670 9,301.230 16.175 4.633 6.213 0.642 55 0.057 742.673 7,530.150 21.414 3.778 7.505 0.287 56 0.122 1,932.890 8,685.650 16.253 4.327 4.780 1.145 57 0.061 1,285.330 9,500.170 20.437 3.660 6.204 0.392 58 0.091 1,975.750 8,566.290 17.728 3.962 4.929 0.913 59 0.169 924.846 9,361.310 16.150 4.636 6.303 0.613 60 0.076 975.475 7,016.850 19.345 4.180 6.651 0.485 61 0.067 1,176.760 6,204.930 18.902 4.266 6.187 0.610 62 0.100 1,221.280 9,535.160 18.234 4.155 5.998 0.569 63 0.186 1,272.630 9,501.660 14.992 4.699 5.510 0.980 64 0.052 882.114 9,866.070 22.052 3.588 7.251 0.216 65 0.152 568.835 9,476.670 17.695 4.474 7.332 0.279 66 0.054 1,637.550 7,484.200 19.854 3.762 5.655 0.574 67 0.053 1,170.850 9,423.100 21.270 3.563 6.549 0.313 68 0.069 1,620.850 6,221.340 18.099 4.357 5.404 0.809 69 0.068 667.795 9,409.750 21.538 3.808 7.692 0.204 70 0.054 1,614.930 9,588.260 20.457 3.407 5.664 0.431 71 0.104 936.052 9,235.300 18.703 4.225 6.639 0.438 72 0.129 1,004.460 7,757.350 17.054 4.634 6.237 0.634 73 0.169 629.509 9,706.020 16.968 4.540 7.083 0.342 74 0.104 789.051 9,892.160 19.070 4.199 7.005 0.343 75 0.055 2,041.450 8,714.100 19.881 3.350 5.149 0.602 76 0.067 663.699 9,362.810 21.588 3.799 7.712 0.202 77 0.055 1,975.750 8,335.280 19.812 3.472 5.228 0.614 78 0.124 998.267 7,537.450 17.200 4.624 6.264 0.626 79 0.147 921.046 9,372.250 16.856 4.540 6.402 0.554 80 0.140 779.360 9,234.830 17.485 4.486 6.800 0.433 81 0.168 864.149 9,882.800 16.284 4.584 6.450 0.548 82 0.146 784.618 8,904.810 17.258 4.541 6.751 0.457 83 0.123 1,104.900 9,535.160 17.397 4.372 6.101 0.599 84 0.105 693.330 7,647.300 18.909 4.324 7.185 0.369 85 0.056 2,022.930 9,588.260 19.961 3.197 5.097 0.548 86 0.054 1,633.430 8,714.100 20.273 3.531 5.674 0.485 87 0.172 920.829 9,361.310 16.100 4.642 6.306 0.615 88 0.052 882.332 9,866.070 22.052 3.588 7.250 0.216 89 0.068 667.795 9,422.080 21.539 3.808 7.692 0.204 90 0.055 1,975.750 8,322.940 19.808 3.475 5.228 0.615 91 0.062 2,003.810 9,422.590 19.574 3.334 5.081 0.606 92 0.055 1,322.640 8,657.400 20.651 3.643 6.215 0.406 93 0.100 1,523.660 9,535.160 17.721 4.083 5.424 0.721 94 0.104 1,100.190 9,535.160 18.323 4.202 6.241 0.519 95 0.147 564.857 9,527.340 17.887 4.450 7.371 0.270 96 0.055 731.513 9,594.100 22.228 3.643 7.644 0.188 97 0.161 1,337.910 9,361.310 15.530 4.627 5.452 0.935 98 0.065 835.340 9,251.940 21.232 3.779 7.254 0.263 99 0.055 1,550.420 8,335.280 20.195 3.640 5.799 0.495 100 0.054 1,967.880 9,721.280 20.139 3.179 5.164 0.509 101 0.131 695.198 7,528.820 17.691 4.567 6.967 0.425 102 0.105 777.781 7,647.300 18.664 4.357 6.957 0.421 103 0.076 861.808 7,016.850 19.629 4.145 6.928 0.431 104 0.168 977.816 9,882.800 15.994 4.597 6.171 0.647 105 0.055 731.513 9,679.050 22.234 3.644 7.641 0.186 106 0.123 1,186.940 9,502.730 17.223 4.370 5.923 0.652 107 0.172 985.021 9,343.410 15.942 4.655 6.153 0.673 108 0.054 731.513 9,334.630 22.248 3.634 7.656 0.192 109 0.055 1,622.570 8,322.820 20.101 3.621 5.684 0.517 110 0.055 1,918.620 8,335.400 19.842 3.501 5.289 0.598 111 0.054 1,975.750 8,322.940 19.865 3.461 5.236 0.607 112 0.068 667.795 9,543.340 21.550 3.808 7.691 0.201 113 0.174 884.511 9,361.310 16.145 4.639 6.389 0.586 114 0.054 1,743.850 9,588.260 20.294 3.343 5.464 0.464 115 0.131 616.295 7,637.690 17.971 4.514 7.198 0.359 116 0.100 1,241.740 9,425.670 18.192 4.162 5.960 0.583 117 0.076 983.379 7,016.850 19.327 4.182 6.632 0.489 118 0.068 659.926 9,409.750 21.562 3.807 7.716 0.201 119 0.055 1,361.780 7,997.600 20.365 3.733 6.127 0.460 120 0.083 640.887 8,575.520 20.573 3.996 7.607 0.250 121 0.174 877.095 9,382.820 16.163 4.635 6.407 0.579 122 0.055 1,550.420 8,313.770 20.188 3.644 5.799 0.496 123 0.151 731.513 9,594.100 17.242 4.509 6.877 0.407 124 0.059 1,081.110 9,372.250 20.998 3.681 6.686 0.321 125 0.123 1,104.900 9,919.930 17.372 4.344 6.085 0.590 126 0.068 667.795 9,509.080 21.547 3.808 7.691 0.202 127 0.172 884.901 9,535.160 16.169 4.621 6.392 0.580 128 0.124 1,054.870 9,361.310 17.448 4.399 6.210 0.577 129 0.054 731.513 9,594.100 22.309 3.627 7.657 0.184 130 0.083 640.887 8,575.520 20.573 3.996 7.607 0.250 131 0.056 2,178.750 8,322.940 19.697 3.375 5.039 0.676 132 0.055 1,465.150 8,320.160 20.310 3.664 5.944 0.470 133 0.055 1,975.750 8,322.940 19.808 3.475 5.228 0.615 134 0.054 1,743.850 9,027.600 20.239 3.426 5.502 0.493 135 0.055 1,361.780 9,509.070 20.722 3.544 6.111 0.378 136 0.070 667.795 7,897.930 20.982 3.900 7.606 0.268 137 0.103 1,381.500 9,425.670 17.778 4.169 5.661 0.672 138 0.165 955.852 9,882.800 16.137 4.585 6.233 0.620 139 0.081 962.916 7,030.300 19.091 4.242 6.632 0.497 140 0.055 1,882.120 9,572.150 20.103 3.280 5.269 0.507 141 0.054 731.513 8,281.990 21.990 3.668 7.633 0.231 142 0.052 1,550.420 9,646.890 20.633 3.411 5.781 0.403 143 0.059 1,116.100 9,370.280 20.918 3.676 6.604 0.332 144 0.168 864.149 9,884.550 16.284 4.584 6.450 0.548 145 0.110 1,280.420 9,546.380 17.610 4.245 5.805 0.649 146 0.174 884.511 9,350.090 16.146 4.640 6.389 0.586 147 0.055 883.437 9,594.100 21.794 3.638 7.221 0.235 148 0.055 1,975.750 8,322.940 19.808 3.475 5.228 0.615 149 0.130 695.198 7,528.820 17.736 4.559 6.975 0.423 150 0.069 850.775 9,409.750 20.923 3.832 7.165 0.278 151 0.077 686.261 9,409.750 20.886 3.923 7.542 0.234 152 0.091 1,223.560 9,425.670 18.734 4.062 6.070 0.528 153 0.077 2,026.830 8,322.940 18.432 3.798 4.989 0.828 154 0.105 812.319 7,647.300 18.569 4.369 6.867 0.442 155 0.123 1,067.860 9,509.110 17.481 4.375 6.186 0.576 156 0.054 1,919.040 9,572.150 20.170 3.234 5.236 0.504 157 0.076 981.629 9,855.690 20.161 3.897 6.741 0.344 158 0.152 574.533 6,963.260 17.058 4.714 7.088 0.387 159 0.051 1,550.420 7,981.010 20.328 3.641 5.833 0.493 160 0.174 933.669 9,268.740 16.024 4.658 6.269 0.633 161 0.051 1,753.110 9,363.340 20.493 3.318 5.499 0.452 162 0.125 911.795 8,782.890 17.702 4.446 6.542 0.505 163 0.055 2,195.890 7,647.300 19.491 3.543 5.040 0.735 164 0.105 557.406 8,472.810 19.619 4.200 7.647 0.246 165 0.091 1,161.310 9,425.670 18.862 4.071 6.205 0.498 166 0.055 1,952.200 9,572.150 20.057 3.234 5.185 0.524 167 0.055 1,418.780 8,320.160 20.381 3.674 6.027 0.456 168 0.123 1,067.860 9,509.110 17.481 4.375 6.186 0.576 169 0.174 663.038 9,361.310 16.769 4.576 6.970 0.382 170 0.068 813.111 9,409.750 21.106 3.816 7.279 0.260 171 0.072 667.795 9,409.750 21.256 3.861 7.647 0.214 172 0.168 1,004.070 9,882.800 15.931 4.599 6.109 0.670 173 0.100 1,241.740 9,372.190 18.190 4.167 5.962 0.585 174 0.055 830.441 9,594.100 21.931 3.643 7.363 0.219 175 0.062 1,778.590 9,438.720 19.697 3.475 5.349 0.548 176 0.096 1,369.470 9,559.100 18.175 4.079 5.729 0.621 177 0.057 832.739 7,647.300 21.264 3.779 7.282 0.311 178 0.103 1,975.750 8,322.940 17.021 4.188 4.849 1.040 179 0.053 824.047 9,697.710 22.086 3.617 7.398 0.209 180 0.178 884.438 9,218.640 16.034 4.664 6.374 0.599 181 0.168 930.272 9,362.660 16.162 4.633 6.293 0.616 182 0.147 864.149 9,892.020 16.972 4.501 6.536 0.500 183 0.091 1,231.870 9,409.940 18.724 4.061 6.054 0.532 184 0.068 659.950 9,169.460 21.522 3.810 7.714 0.207 185 0.178 878.809 7,529.440 15.779 4.903 6.274 0.668 186 0.105 817.948 9,544.640 18.975 4.213 6.933 0.367 187 0.129 911.795 8,782.890 17.542 4.475 6.518 0.516 188 0.099 1,369.470 9,559.100 18.047 4.105 5.711 0.634 189 0.053 824.047 9,906.890 22.093 3.619 7.389 0.205 190 0.068 667.795 9,311.680 21.526 3.808 7.693 0.206 191 0.079 1,852.130 9,468.590 18.554 3.684 5.104 0.711 192 0.054 811.943 8,264.050 21.744 3.684 7.409 0.260 193 0.076 1,067.010 6,849.280 19.032 4.235 6.420 0.542 194 0.055 1,799.390 8,413.820 19.951 3.538 5.432 0.560 195 0.179 864.204 9,148.900 16.070 4.667 6.420 0.584 196 0.053 824.047 9,697.710 22.086 3.617 7.398 0.209 197 0.080 905.303 9,634.360 20.129 3.954 6.912 0.331 198 0.125 1,230.050 8,782.890 16.989 4.475 5.827 0.718 199 0.153 614.862 6,963.260 16.914 4.745 6.973 0.423 200 0.168 859.909 9,896.090 16.294 4.582 6.460 0.544 201 0.185 851.444 9,386.770 15.953 4.653 6.439 0.577 202 0.071 673.385 9,083.740 21.290 3.848 7.645 0.222 203 0.123 1,067.860 9,875.110 17.461 4.350 6.172 0.567 204 0.053 824.047 9,127.980 22.059 3.617 7.416 0.222 205 0.066 659.915 9,264.250 21.648 3.788 7.733 0.200 206 0.050 824.081 9,532.060 22.303 3.572 7.440 0.201 207 0.083 660.142 9,175.970 20.635 3.980 7.569 0.240 208 0.068 640.695 8,569.010 21.447 3.823 7.754 0.220 209 0.107 1,064.590 7,272.660 17.639 4.536 6.203 0.632 210 0.076 1,244.170 9,372.190 19.546 3.885 6.154 0.464 211 0.074 887.059 8,307.080 20.282 3.964 7.002 0.353 212 0.127 2,001.650 8,782.890 15.994 4.333 4.683 1.227 213 0.096 1,364.730 9,337.880 18.178 4.105 5.748 0.627 214 0.051 1,555.150 8,020.240 20.337 3.632 5.826 0.491 215 0.077 1,527.350 9,348.110 19.002 3.824 5.605 0.582 216 0.051 710.251 7,981.010 22.128 3.642 7.706 0.232 217 0.055 1,975.750 7,993.090 19.697 3.555 5.231 0.642 218 0.123 1,067.860 9,509.110 17.481 4.375 6.186 0.576 219 0.104 864.204 8,971.260 18.854 4.238 6.819 0.406 220 0.176 1,241.740 9,302.040 15.294 4.699 5.594 0.919 221 0.055 2,088.890 8,322.940 19.767 3.414 5.119 0.644 222 0.129 911.795 8,782.890 17.542 4.475 6.518 0.516 223 0.187 851.444 8,590.820 15.908 4.743 6.410 0.604 224 0.068 640.695 9,412.470 21.615 3.807 7.772 0.193 225 0.195 785.780 9,559.100 15.923 4.628 6.587 0.524 226 0.112 1,435.200 9,386.770 17.283 4.245 5.510 0.749 227 0.053 656.002 9,559.590 22.631 3.607 7.895 0.158 228 0.090 1,369.470 9,531.560 18.507 4.013 5.777 0.588 229 0.050 735.181 9,532.060 22.563 3.574 7.691 0.175 230 0.086 1,067.010 6,849.280 18.465 4.371 6.324 0.584 231 0.097 1,037.700 9,504.920 18.830 4.139 6.441 0.459 232 0.130 1,241.740 9,376.380 16.789 4.440 5.769 0.725 233 0.063 1,738.590 8,569.010 19.549 3.655 5.439 0.592 234 0.062 685.591 9,537.760 21.893 3.733 7.703 0.193 235 0.148 574.533 6,963.260 17.196 4.690 7.113 0.384 236 0.067 1,778.590 8,717.280 19.304 3.669 5.346 0.626 237 0.152 600.880 6,963.260 16.977 4.732 7.015 0.410 238 0.063 1,550.420 7,981.010 19.596 3.821 5.721 0.570 239 0.086 1,085.660 9,025.750 19.292 4.050 6.429 0.454 240 0.059 1,746.740 9,427.520 19.912 3.451 5.420 0.517 241 0.072 1,224.950 9,420.230 19.884 3.823 6.237 0.430 242 0.168 943.866 9,834.610 16.086 4.597 6.254 0.618 243 0.083 692.722 8,710.910 20.448 4.002 7.463 0.270 244 0.090 1,369.470 9,531.560 18.507 4.013 5.777 0.588 245 0.104 864.204 9,033.680 18.862 4.234 6.820 0.404 246 0.123 1,067.860 9,509.110 17.481 4.375 6.186 0.576 247 0.053 634.733 8,271.690 22.382 3.626 7.928 0.195 248 0.055 1,950.520 9,610.530 20.038 3.234 5.180 0.525 249 0.091 600.880 6,963.260 19.516 4.224 7.474 0.335 250 0.144 640.695 9,412.470 17.768 4.461 7.166 0.328 251 0.084 1,527.350 6,945.760 17.839 4.381 5.491 0.793 252 0.146 613.689 9,365.110 17.787 4.463 7.234 0.310 253 0.128 1,975.750 8,322.940 15.912 4.469 4.713 1.248 254 0.056 911.795 8,782.890 21.503 3.686 7.141 0.276 255 0.198 778.667 9,559.100 15.887 4.626 6.600 0.520 256 0.124 918.908 8,782.890 17.731 4.439 6.531 0.507 257 0.053 783.908 9,559.590 22.233 3.611 7.521 0.198 258 0.196 657.874 9,559.100 16.282 4.585 6.928 0.392 259 0.104 864.204 9,003.090 18.858 4.236 6.820 0.405 260 0.173 755.539 9,892.450 16.463 4.574 6.719 0.459 261 0.053 674.500 9,828.510 22.590 3.614 7.832 0.159 262 0.168 958.697 9,522.010 16.085 4.623 6.225 0.637 263 0.055 1,975.750 8,573.620 19.877 3.419 5.221 0.596 264 0.063 1,695.120 8,318.330 19.523 3.720 5.502 0.596 265 0.055 1,910.900 8,205.930 19.806 3.534 5.300 0.606 266 0.120 1,067.860 9,509.110 17.614 4.351 6.205 0.565 267 0.125 1,526.410 7,981.010 16.353 4.611 5.279 0.958 268 0.053 1,091.870 9,509.110 21.439 3.577 6.726 0.289 269 0.062 1,801.930 8,569.010 19.519 3.622 5.358 0.609 270 0.083 692.722 8,710.910 20.425 4.006 7.460 0.271 271 0.173 755.205 8,370.530 16.435 4.701 6.678 0.497 272 0.054 635.067 9,784.870 22.615 3.631 7.936 0.151 273 0.068 1,856.830 9,584.530 19.252 3.499 5.181 0.613 274 0.096 1,329.770 9,559.100 18.244 4.089 5.806 0.601 275 0.198 826.625 9,414.940 15.771 4.653 6.477 0.573 276 0.168 741.807 9,882.800 16.625 4.561 6.771 0.440 277 0.198 778.667 9,559.100 15.887 4.626 6.600 0.520 278 0.053 572.103 8,474.170 22.656 3.603 8.128 0.164 279 0.096 1,358.710 9,735.080 18.190 4.064 5.739 0.610 280 0.061 656.002 9,559.590 22.070 3.716 7.804 0.178 281 0.185 799.743 9,419.170 16.108 4.635 6.573 0.525 282 0.096 1,430.040 9,554.880 18.104 4.057 5.620 0.647 283 0.055 602.075 9,336.200 22.592 3.635 8.030 0.152 284 0.089 1,201.160 8,474.170 18.767 4.143 6.143 0.548 285 0.089 1,527.350 9,348.110 18.301 3.979 5.508 0.661 286 0.061 656.002 9,758.590 22.091 3.718 7.800 0.175 287 0.187 826.625 9,508.850 15.982 4.638 6.499 0.553 288 0.053 1,091.870 9,415.210 21.430 3.582 6.729 0.292 289 0.056 2,002.100 8,643.660 19.851 3.396 5.187 0.602 290 0.096 1,147.620 9,425.670 18.608 4.130 6.194 0.515 291 0.096 1,369.470 9,559.100 18.175 4.079 5.729 0.621 292 0.117 1,067.860 9,509.110 17.738 4.329 6.222 0.554 293 0.136 613.689 9,362.410 18.164 4.411 7.290 0.299 294 0.057 572.103 8,497.550 22.359 3.665 8.077 0.172 295 0.062 1,882.960 9,370.720 19.600 3.429 5.218 0.582 296 0.151 652.135 8,200.300 17.333 4.587 7.037 0.384 297 0.123 1,067.860 9,760.910 17.470 4.357 6.177 0.570 298 0.153 608.711 7,100.730 17.002 4.718 7.012 0.408 299 0.063 943.086 8,783.010 20.992 3.777 6.992 0.312 300 0.083 692.722 8,726.360 20.429 4.005 7.460 0.271 301 0.073 963.185 9,425.670 20.412 3.871 6.838 0.334 302 0.091 1,856.830 9,584.530 17.869 3.820 5.001 0.805 303 0.061 656.002 9,559.590 22.070 3.716 7.804 0.178 304 0.123 1,067.860 9,509.110 17.481 4.375 6.186 0.576 305 0.120 2,002.100 8,643.660 16.303 4.288 4.724 1.172 306 0.059 1,101.030 9,871.470 21.014 3.649 6.620 0.310 307 0.156 758.926 6,963.260 16.412 4.850 6.578 0.554 308 0.053 744.689 8,474.170 22.121 3.637 7.623 0.222 309 0.053 643.383 9,357.700 22.638 3.605 7.934 0.159 310 0.082 1,527.350 8,461.360 18.613 4.016 5.592 0.657 311 0.198 799.237 9,705.080 15.809 4.621 6.547 0.540 312 0.056 2,098.440 8,643.660 19.818 3.339 5.095 0.626 313 0.051 1,695.120 8,288.750 20.269 3.539 5.614 0.510 314 0.063 1,591.500 8,302.820 19.636 3.754 5.658 0.563 315 0.083 634.263 8,946.120 20.655 3.985 7.637 0.235 316 0.086 1,484.740 9,357.620 18.555 3.949 5.607 0.620 317 0.143 1,369.470 9,559.100 16.055 4.494 5.454 0.868 318 0.107 613.689 9,365.110 19.484 4.203 7.496 0.257 319 0.173 744.101 9,676.580 16.506 4.583 6.750 0.452 10 320 0.099 1,380.680 8,385.350 17.872 4.268 5.707 0.697 321 0.091 1,245.040 9,365.440 18.689 4.064 6.027 0.540 322 0.174 936.754 9,894.250 15.937 4.608 6.251 0.625 323 0.198 826.625 9,226.850 15.785 4.671 6.474 0.577 324 0.056 2,098.440 8,643.660 19.818 3.339 5.095 0.626 325 0.053 726.177 8,124.450 22.045 3.656 7.655 0.233 326 0.053 1,930.970 8,463.330 20.038 3.424 5.296 0.570 327 0.055 1,517.400 9,540.740 20.467 3.484 5.816 0.420 328 0.096 1,909.440 8,224.160 17.383 4.149 4.962 0.956 329 0.125 1,067.860 9,509.110 17.380 4.393 6.172 0.584 330 0.146 601.063 9,423.630 17.827 4.457 7.271 0.299 331 0.053 744.689 8,371.690 22.086 3.643 7.618 0.227 332 0.146 613.689 9,365.110 17.787 4.463 7.234 0.310 333 0.173 579.939 8,370.530 16.958 4.617 7.154 0.331 334 0.144 758.011 6,516.950 16.531 4.865 6.568 0.568 335 0.168 943.866 9,808.360 16.089 4.599 6.254 0.619 336 0.107 1,033.380 9,519.310 18.313 4.238 6.373 0.495 337 0.198 841.600 8,580.830 15.735 4.752 6.411 0.612 338 0.067 2,079.660 9,468.750 19.207 3.356 4.957 0.674 339 0.179 1,201.700 8,370.530 15.259 4.857 5.648 0.932 340 0.091 798.334 9,247.090 19.747 4.087 7.102 0.326 341 0.083 1,361.490 9,349.550 18.907 3.951 5.856 0.552 342 0.068 1,864.810 9,557.920 19.245 3.498 5.174 0.616 343 0.091 600.954 9,686.560 20.371 4.057 7.665 0.217 344 0.144 1,263.880 7,153.170 15.732 4.943 5.558 0.930 345 0.079 837.703 9,751.420 20.376 3.941 7.097 0.296 346 0.197 967.082 8,252.110 15.402 4.852 6.097 0.757 347 0.057 1,424.960 9,524.140 20.458 3.555 5.965 0.409 348 0.095 2,042.000 8,643.660 17.502 3.965 4.836 0.972 349 0.056 2,098.440 8,643.660 19.818 3.339 5.095 0.626 350 0.072 1,101.030 9,871.470 20.126 3.829 6.487 0.373 351 0.146 664.897 9,365.110 17.628 4.478 7.087 0.351 352 0.144 725.813 6,516.950 16.620 4.845 6.650 0.541 353 0.053 1,695.120 8,483.470 20.224 3.528 5.597 0.508 354 0.063 744.689 8,326.790 21.411 3.785 7.504 0.258 355 0.061 641.418 9,566.010 22.117 3.715 7.847 0.173 356 0.192 856.193 8,390.540 15.775 4.780 6.374 0.625 357 0.057 662.587 9,511.920 22.294 3.667 7.825 0.173 358 0.125 1,061.370 9,556.780 17.393 4.390 6.186 0.579 359 0.125 1,067.860 9,509.110 17.380 4.393 6.172 0.584 360 0.053 744.689 8,540.010 22.142 3.634 7.625 0.219 361 0.145 1,753.600 9,368.750 15.490 4.451 4.856 1.165 362 0.068 718.811 9,554.280 21.403 3.810 7.543 0.220 363 0.146 656.575 9,348.490 17.653 4.477 7.110 0.344 364 0.059 664.324 9,576.200 22.200 3.686 7.804 0.175 365 0.060 748.294 9,511.920 21.868 3.703 7.549 0.208 11 366 0.199 830.617 8,580.830 15.757 4.748 6.437 0.601 367 0.091 1,245.040 9,365.440 18.689 4.064 6.027 0.540 368 0.144 758.011 6,516.950 16.531 4.865 6.568 0.568 369 0.156 614.862 6,811.580 16.736 4.788 6.929 0.436 370 0.122 1,067.860 9,651.370 17.523 4.356 6.188 0.568 371 0.052 2,119.750 8,643.660 20.065 3.260 5.111 0.595 372 0.182 841.600 8,580.830 16.030 4.731 6.446 0.586 373 0.059 649.784 9,955.410 22.247 3.698 7.833 0.165 374 0.061 1,107.490 9,559.590 20.805 3.698 6.594 0.334 375 0.156 662.457 6,863.960 16.625 4.810 6.811 0.476 376 0.074 1,826.760 9,557.920 18.908 3.606 5.173 0.653 377 0.056 1,682.940 8,318.330 19.997 3.611 5.588 0.538 378 0.063 2,110.320 8,720.930 19.369 3.432 5.018 0.693 379 0.057 662.587 9,566.520 22.299 3.668 7.824 0.171 380 0.121 899.852 9,509.000 17.982 4.355 6.605 0.462 381 0.128 1,067.860 9,596.700 17.235 4.411 6.150 0.594 382 0.197 830.617 8,580.700 15.790 4.747 6.441 0.598 383 0.083 652.994 9,349.550 20.623 3.986 7.582 0.234 384 0.156 1,341.810 6,811.580 15.061 5.140 5.323 1.077 385 0.085 758.011 9,187.070 20.210 4.018 7.269 0.291 386 0.142 1,349.470 6,533.650 15.311 5.118 5.333 1.046 387 0.069 830.617 9,358.270 21.018 3.824 7.227 0.270 388 0.190 662.587 9,028.170 16.414 4.622 6.915 0.402 389 0.068 1,864.810 9,801.860 19.243 3.461 5.150 0.605 390 0.057 698.361 9,511.920 22.183 3.669 7.720 0.184 391 0.059 734.956 9,955.410 21.983 3.697 7.581 0.193 392 0.057 710.386 8,326.790 21.883 3.700 7.663 0.229 393 0.091 1,245.040 9,365.440 18.689 4.064 6.027 0.540 394 0.059 590.085 9,955.410 22.441 3.697 8.016 0.145 395 0.177 946.007 9,365.440 15.907 4.660 6.230 0.650 396 0.082 1,242.900 9,808.360 19.190 3.928 6.081 0.481 397 0.057 1,517.400 9,540.740 20.341 3.512 5.798 0.432 398 0.156 651.365 6,811.580 16.627 4.813 6.831 0.469 399 0.125 1,043.170 9,528.360 17.436 4.392 6.229 0.568 400 0.063 1,695.120 8,498.070 19.575 3.685 5.501 0.583 401 0.052 2,119.750 8,643.660 20.065 3.260 5.111 0.595 Một số sản phẩm BRCG BRCT ứng dụng kết luận án 12 Bộ truyền BRCG Z11-18 m5.5 Bánh côn thẳng Z16 m7 250 Bánh tầng 13 Bộ truyền BRCT Z24-14 m7 300 BRCG Z16 m8 14 ... Lĩnh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN .II MỤC LỤC III DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT V DANH MỤC BẢNG BIỂU VII DANH MỤC HÌNH VẼ ... khn mẫu (Manufacture of moulds and dies): Bởi tương đồng vật liệu, độ cứng cấp xác gia công ➢ Chế tạo cánh quạt (Manufacture of impellers): tương đồng hình học 11 Image source: Holfmann Group... quan hệ z với ffa chế độ F=550mm/p S=6000 v/p 93 Hình 4.24 Đồ thị giá trị ffa với S=6000 v/p 94 Hình 4.25 Đồ thị quan hệ ffa với Z F chế độ S=6000 v/p 94 Hình 4.26 Đồ thị quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phương pháp thiết kế và công nghệ để đảm bảo độ chính xác tiếp xúc của bộ truyền bánh răng côn thẳng có gờ chặn khi gia công trên máy phay CNC, Xây dựng phương pháp thiết kế và công nghệ để đảm bảo độ chính xác tiếp xúc của bộ truyền bánh răng côn thẳng có gờ chặn khi gia công trên máy phay CNC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn