Chất lượng tín dụng tại Công ty tài chính cổ phần điện lực Thực trạng và giải pháp

91 3 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 09:11

1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Nguyễn Cao Sơn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY TÀI CHÍNH VÀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH 12 1.1 Khái quát công ty tài 12 1.1.1 Khái niệm cơng ty tài 12 1.1.2 Các mơ hình cơng ty tài 12 1.1.3 Hoạt động Cơng ty Tài 14 1.2 Chất lƣợng tín dụng cơng ty tài 15 1.2.1 Khái niệm hoạt động tín dụng cơng ty tài 15 1.2.2 Chất lượng tín dụng cơng ty tài 20 1.2.3 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng cơng ty tài 21 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cơng ty tài 28 1.3 Bài học kinh nghiệm số tổ chức tín dụng nƣớc 39 1.3.1 Kinh nghiệm cơng ty tài cổ phần xi măng 39 1.3.2 Kinh nghiệm mơ hình quản lý RRTD NHTM Mỹ 40 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho EVNFinance 40 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC 42 2.1 Tổng quan công ty tài cổ phần điện lực 42 2.1.1 Tổng quan EVNFinance 42 2.1.2 Khái quát kết kinh doanh EVNFinance từ năm 2014 - 2017 46 2.1.3 Thực trạng hoạt động tín dụng cơng ty tài cổ phần điện lực giai đoạn 2014 – 2017 56 2.2 Thực trạng chất lƣợng tín dụng cơng ty tài cổ phần điện lực 57 2.2.1 Các tiêu định lượng 57 2.2.2 Các tiêu định tính 67 2.3 Đánh giá chung chất lƣợng tín dụng 68 2.3.1 Những kết đạt 68 2.3.2 Những điểm hạn chế 70 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC 74 3.1 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng 2020 74 3.2 Các giải pháp thực 74 3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng 77 3.4 Những đề xuất kiến nghị 81 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 87 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa EVNFinance Cơng ty tài cổ phần điện lực VND Đồng Việt Nam USD Đô la Mỹ CTTC Công ty tài NĐ-CP Nghị định phủ QĐ-NHNN Quyết định – Cơng ty tài nhà nước CSTK Chính sách tài khóa CSTT Chính sách tiền tệ L/C Letter of credit ( Thư tín dụng ) TCCB&ĐT Tổ chức cán đào tạo QĐ/HĐQT- TCCB Quyết đinh/ Hội đồng quản trị - Tổ chức cán NHTW Ngân hàng trung ương DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Danh mục biểu đồ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức EVNFinance năm 2017 44 Biểu đồ 2.2 Phân loại huy động vốn EVNFinace theo đối tượng từ 2015 – 2017 50 Biểu đồ 2.3 Phân loại huy động vốn EVNFinace theo kỳ hạn từ 2015 – 2017 51 Biểu đồ 2.4 Phân loại hoạt động sử dụng vốn EVNFinace theo kỳ hạn từ 2015 – 2017 53 Biểu đồ 2.5 Phân loại hoạt động sử dụng vốn EVNFinace theo hình thức cho vay từ 2015 – 2017 54 Biểu đồ 2.6 Tổng tài sản tổng nguồn vốn EVNFinance thời điểm cuối năm 2014 – 2017 55 Biểu đồ 2.7 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ EVNFinance từ năm 2014 – 2017 60 Biểu đồ 2.8 Tỷ lệ tổng dư nợ/ Nguồn vốn huy động EVNFinance từ 2014 - 2017 64 Biểu đồ 2.9 Tỉ lệ nợ hạn nợ xấu EVNFinance từ 2014 – 2017 65 Biểu đồ 2.10 Diễn biến lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trung bình hệ thống ngân hàng lạm phát, 2008 – 2016 67 Danh mục bảng biểu Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn EVNFinance theo hình thức vay từ năm 2014 – 2017 48 Bảng 2.2 Danh sách TCTD mà EVNFinance nhận gửi vay thời điểm 31/12/2016 49 Bảng 2.3 Khả sử dụng vốn EVNFinance từ năm 2014 - 2017 51 Bảng 2.4 Danh sách khách hàng có dư nợ tín dụng lớn 31/12/2016 52 Bảng 2.5 Tổng tài sản nguồn vốn EVNFinance thời điểm cuối năm 2014 – 2017 55 Bảng 2.6 Tổng tài sản nguồn vốn EVNFinance thời điểm cuối năm 2014 – 2017 56 Bảng 2.7 Lợi nhuận EVNFinance từ năm 2014 – 2017 57 Bảng 2.8 Biên lợi nhuận EVNFinance từ năm 2014 – 2017 57 Bảng 2.9 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ từ năm 2014 – 2017 59 Bảng 2.10 Thu lãi EVNFinance từ năm 2014 – 2017 61 Bảng 2.11 Cơ cấu thu lãi EVNFinance từ năm 2014 – 2017 62 Bảng 2.12 Tỷ lệ dư nợ/ Vốn huy động EVNFinance cuối năm 2014 – 2017 62 Bảng 13 Tỉ lệ nợ hạn/ tổng dư nợ tỉ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ EVNFinance từ năm 2014 – 2017 64 Bảng 2.14 Bảng thống kê tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng năm 2017 66 Bảng 2.15 Bảng tính lãi suất trung bình EVNFinance trung bình năm 2014 – 2017 67 Bảng 2.16 Các tiêu sinh lợi EVNFinance thời điểm năm 2014 – 2017 68 Bảng 2.17 Chi phí dự phòng rủi ro EVNFInance thời điểm cuối năm 2014 – 2017 69 TÓM TẮT LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU Sau quãng thời gian 10 năm hình thành phát triển, cơng ty tài cổ phần điện lực dần chứng tỏ vị vai trò hệ thống tài Bằng chứng kết kinh doanh công ty tăng trưởng không nhanh bền vững qua năm Quy mô tổng tài sản tăng với tốc độ xấp xỉ 1.8%/năm, vốn chủ sở hữu tăng trưởng 2.4%/năm lợi nhuận hàng năm tăng trưởng xấp xỉ 6.27% Tuy nhiên, khơng nằm ngồi xu hướng chung kinh tế, cơng ty tài cổ phần điện lực phải đối mặt với số khó khăn định, cụ thể khả huy động vốn sử dụng vốn để vừa đáp ứng nhu cầu vay vốn đa dạng tăng tính cạnh tranh thị trường Từ vai trò việc giữ vững nâng cao chất lượng tín dụng ngày trọng đến Nâng cao chất lượng tín dụng khơng tăng trưởng dư nợ cho vay, tăng khả sinh lời mà đảm bảo công ty không bị ảnh hưởng rủi ro tài chính, cụ thể kết kinh doanh sụt giảm Thực tế rằng, không đảm bảo chất lượng tín dụng, số tổ chức tài gặp nhiều khó khăn q trình hoạt động cơng ty, điển hình trường hợp cơng ty tài cổ phần than khống sản hay cơng ty tài cổ phần dầu khí Việt Nam Thực trạng cho thấy, nỗ lực không ngừng, cơng ty tài cổ phần điện lực gặp số vấn đề công tác đảm bảo chất lượng tín dụng tỷ lệ nợ nghi ngờ nợ xấu cao vòng năm trở lại đây, quy mô cho vay tăng trưởng khơng phải q cao so với trung bình ngành Từ thực trạng trên, tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cơng ty tài cổ phần điện lực đảm bảo quy trình tín dụng, nâng cao phẩm chất cán tín dụng, sách riêng cho khách hàng thân quen số giải pháp khác MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau 30 năm đổi mới, chuyển từ chế quan liêu bao cấp sang chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nước ta có bước chuyển đáng kể Hiện kinh tế Việt Nam đánh giá có tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, có mơi trường đầu tư an tồn khu vực giới Đóng góp vào thành cơng phải kể đến phát triển liên tục ngành tài nói chung tổ chức tài nói riêng Các hoạt động tổ chức tài chính, điển hình hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng lưu chuyển tiền người vay người cho vay để phục vụ cho hoạt động gia tăng cải Cũng góp phần cơng phát triển chung trên, EVNFinance nỗ lực không ngừng nhằm đưa sản phẩm tín dụng phù hợp để đáp ứng nhu cầu khách hàng Bằng chứng việc tổng mức cho vay công ty đạt mức ổn định qua năm với giá trị 8,900 tỷ đồng kể giai đoạn kinh tế có dấu hiệu phục hồi Tuy nhiên, với việc luân chuyển lượng vốn lớn kinh tế phức tạp khả quản trị rủi ro cơng ty tài nhiều hạn chế dẫn tới hệ lụy Đó khoản vay không thu hồi gốc lãi hạn ngày lớn, tỷ lệ nợ xấu nợ hạn công ty năm 2017 9.61% cao 1.62% so với năm 2016 từ tiềm ẩn rủi ro tới kết kinh doanh cơng ty chi phí dự phòng rủi ro tăng 61.4% so với năm 2016 Vì vậy, việc nâng cao chất lượng tín dụng cơng việc chủ đạo hoạt động quản trị EVNFinance Xuất phát từ yêu cầu thực tế này, tác giả chọn đề tài “Chất lượng tín dụng tạiCơng ty tài cổ phần điện lực - Thực trạng giải pháp” Tổng quan nghiên cứu Liên quan đến đề tài nghiên cứu, có số cơng trình khoa học, nghiên cứu chất lượng tín dụng cơng bố Dưới số cơng trình tiêu biểu: Luận án tiến sỹ kinh tế “Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trình hội nhập” Nguyễn Thị Thu Đông thực năm 2012; Luận án tiến sỹ kinh tế “Hồn thiện phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Định” nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Mỹ nghiên cứu năm 2017 làm rõ nội dung phân tích Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại, đánh giá đề xuất giải pháp để hồn thiện phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn Bình Định Luận án tiến sỹ kinh tế “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam” nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn nghiên cứu năm 2016 làm rõ khung nội dung chất lượng tín dụng Từ phân tích thực trang, rút kết thu điểm cần khắc phục giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Luận văn thạc sĩ “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh thị xã Phước Long” học viên Nguyễn Đình Khánh nghiên chất lượng tín dụng ngân hàng năm 2015 Có thể thây, dù đề tài nâng cao hay phân tích chất lượng tín dụng tương đối phổ biến đối tượng phân tích đề tài chủ yếu ngân hàng thương mại Đến nay, chưa có cơng trình nghiên cứu nói chất lượng tín dụng EVNFinance cơng bố Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là: “ Chất lượng tín dụng tạiCơng ty tài cổ phần điện lực: Thực trạng giải pháp” Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài bao gồm: - Làm rõ nội dung chất lượng tín dụng cơng ty tài chính, cụ thể hệ thống hố chất lượng tín dụng, số đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 10 - Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng EVNFinance, từ thu kết mặt hạn chế chất lượng tín dụng - Đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng EVNFinance Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng, nâng cao chất lượng tín dụng EVNFinance Về đối tượng này, đề tài sâu nghiên cứu hệ thống hố, tổ chức phân tích chất lượng tín dụng nhằm cung cấp thơng tin cho ban điều hành EVNFinance đối tượng khác quan tâm - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng góc độ người đánh giá với hoạt động cho vay EVNFinance, từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cơng ty + Khơng gian nghiên cứu: EVNFinance, Citibank, cơng ty tài cổ phần dầu khí Việt Nam, cơng ty tài cổ phần xi măng + Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2014 – 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phƣơng pháp phân tích, đánh giá nội dung nghiên cứu đề tài: Đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp phân tích, so sánh, diễn giải, tổng hợp hệ thống hóa để làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến chất lượng tín dụng cơng ty tài chính; phản ánh làm rõ thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp Cơng ty tài cổ phần điện lực giai đoạn 2015 - 2017; (iv) Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng phương pháp phân tích liệu: dùng Excel để liệt kê, tổng hợp, lựa chọn, so sánh thông tin thu thập từ EVNFinance 5.2 Phƣơng pháp sƣu tầm, xử lý liệu phục vụ cho nghiên cứu đánh giá Đề tài sử dụng liệu thứ cấp thu thập, khai thác từ báo cáo tài hoạt động Cơng ty tài cổ phần điện lực giai đoạn 2015- 77 Ngồi ra, sau cấp tín dụng khách hàng, cán chuyên trách có trách nhiệm phải báo cáo lại với ban điều hành công ty tối thiểu tháng/lần hoạt động thực phương án đầu tư để nắm bắt khoản đầu tư cơng ty, tính hiệu đảm bảo an tồn vốn cho EVNFinance có biến động xảy Hàng năm, khoản đầu tư công ty kiểm tra định kỳ phòng tra ban kiểm sốt, kiểm tốn nội để nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp 3.3 Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng Ở phần đề cập tới vấn đề cơng tác tín dụng EVNFinance Qua nắm thực trạng cơng tác tín dụng cơng ty; mặt mạnh, mặt yếu, ưu, khuyết công tác huy động vốn, cho vay nắm rõ giải pháp công ty thực Với tư cách nhân viên cơng ty, em xin có vài giải pháp sau nhằm góp phần nâng cao hiệu tín dụng cơng ty thực tốt giai đoạn tới  Một là, tăng cường công tác huy động vốn: Đối với cơng ty tài kinh tế thị trường nay, việc huy động vốn vấn đề cần thiết công ty cần phải có vốn tín dụng để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tiền tệ tìm kiếm lợi nhuận đồng thời thoả mãn nhu cầu phát triển kinh tế Nhu cầu vốn xã hội ngày tăng xã hội ngày phát triển Do vậy, để đáp ứng nhu cầu cơng ty cần phải có nguồn vốn huy động ngày tăng mặt số lượng chất lượng Trong điều kiện kinh tế thị trường có cạnh tranh liệt EVNFinance phải có phương sách huy động vốn thích hợp Một chế lãi suất hợp lý hội để huy động vốn nhàn rỗi kinh tế nhàm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nhằm kích thích sản xuất lưu thơng hàng hố phát triển Một khung lãi suất hợp lý với sách ưu đãi giúp cho cấu nguồn vốn công ty trở nên cân Với khoản tiền gửi có kì hạn lớn, cơng ty nên áp dụng với 78 mức lãi suất cao hơn, kèm theo sách ưu đãi nhằm giúp cho doanh nghiệp cảm thấy thoải mái gửi tiền vào công ty Việc công ty mở rộng kinh tế đối ngoại để thu hút nguồn vốn cho vay ngoại tệ vốn uỷ thác từ nước phải thực bề qua Marketing tổ chức hội thảo mang tính chất quốc tế để thu hút quan tâm tổ chức kinh tế, đảm bảo trả nợ hạn để khẳng định chữ tín cơng ty với khách hàng Nền kinh tế nước ta giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá - đại hoá nên lượng vốn để đáp ứng nhu cầu chưa thể đủ đòi hỏi nhiều Muốn đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn doanh nghiệp kinh tế thị trường cơng ty sử dụng tỷ lệ định vốn vay ngắn hạn vay dài hạn Nhưng kể việc làm đáp ứng phần nhu cầu vay vốn dài hạn Chính vậy, EVNFinance cần phải huy động nguồn vốn trung, dài hạn nhều để tài trợ cho dự án vay dài hạn  Hai là, sử dụng tốt nguồn vốn vay: Nguồn vốn mà EVNFinance huy động dồi Công việc đặt công ty làm vay số vốn hiệu mà huy động tránh tình trạng ứ đọng vốn Cơng ty nên đa dạng hố hình thức tín dụng, khơng ngừng nâng cao cơng tác tư vấn cho khách hàng phương thức sản xuất kinh doanh họ, xây dựng phương án đầu tư giúp khách hàng Thực đa dạng hố hình thức tín dụng giúp cho cơng ty giảm rủi ro tránh việc bỏ trứng vào giỏ , kích thích khách hàng Việc đáp ứng nhu cầu khách hàng khó việc gợi cho họ nảy sinh nhu cầu khó Chính việc đa dạng hố hình thức tín dụng giải u cầu Cơng ty nên tiếp tục giữ vững quan điểm lập trường công tác cho vay: cho vay với đơn vị kinh tế làm ăn có hiệu quả,có tín nhiệm giảm cho vay tiến tới khơng cho vay hồn toàn với đơn vị làm ăn thua lỗ triền miên không tạo công ăn việc làm thực cho xã hội 79 EVNFinancenên tham gia vào việc định mức vốn lưu động vay doanh nghiệp việc làm hồn tồn có sở Cơng ty khơng phải đầu tư vốn theo tỷ lệ bắt buộc cho doanh nghiệp Nhà nước Cách đối xử khơng công thành phần kinh tế xã hội khơng phù hợp với kinh tế thị trường Công tác cho vay công ty phải tuỳ thuộc vào yếu tố nguồn vốn, tuỳ theo đơn vị vay vốn có khả đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, trả nợ theo quy định hay không Nhưng tất doanh nghiệp quốc doanh hết mà số với đơn vị quốc doanh đáp ứng hết điều kiện tín dụng cơng ty nên cho vay Tuy nhiên phải đảm bảo vai trò chủ đạo đơn vị kinh tế quốc doanh kinh tế thị trường Công ty không nên sử dụng nguồn vốn ngắn hạn vay dài hạn Nhiều đạo Luật ngân hàng giới cấm làm việc tiềm ẩn rủi ro to lớn lường trước Công tác cho vay trung dài hạn công ty cần phải tương xứng phù hợp với nguồn vốn huy động Khả mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh đa dạng Công ty muốn mở rộng việc cho vay nên hướng hoạt động vào lĩnh vực mẻ khơng bó hẹp lĩnh vực mà công ty quen thuộc nhằm tìm kiếm thêm khách hàng Tuy nhiên việc làm cần phải xem xét kỹ lưỡng dao hai lưỡi giúp cơng ty có hội phát triển cơng tác cho vay đồng thời gây khó khăn  Ba là, thực thi chiến lược khách hàng lâu dài: Cơng ty tài điện lực phải xây dựng cho sách khách hàng lâu dài khách hàng vừa người cung cấp vốn cho cơng ty Khách hàng có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh công ty Việc thiết lập mối quan hệ lâu dài giữacông ty khách hàng định tới tồn phát triển công ty Thông qua quan hệ lâu dài với khách hàng, cơng ty huy động khối lượng vốn lớn từ nguồn tiền gửi khách hàng Qua quan hệ lâu dài với 80 khách hàng mà công ty giảm chi phí khơng phải tìm hiểu, đánh giá khách hàng Thông qua giao dịch khách hàng tài khoản tiền gửi mà cơng ty biết khả tiềm tàng chu kỳ sử dụng tiền mặt người vay tiền quan hệ cuả khách hàng Đây cách tốt để thu thập thông tin khách hàng cách đầy đủ sở để công ty tiết kiệm chi phí cho việc thẩm định, sàng lọc thơng tin, giám sát khách hàng; tránh rủi ro đạo đức, kế hoạch hố nguồn vốn kịp thời đáp ứng nhu cầu tín dụng khách hàng với mức lãi suất thấp giảm chi phí Chính nhờ mà cơng ty nâng cao chất lượng tín dụng  Bốn là, ngăn chặn gia tăng nợ hạn, nợ xấu: So với nhiều tổ chức tài so với nước nợ q hạn EVNFinance khơng q lớn Vì phải xác định xác định đầy đủ tỉ lệ nợ hạn tổng dư nợ qua đánh giá xác Con số nợ hạn công ty cho phép ta khẳng định: chất lượng tín dụng cơng ty tài điện lực tương đối tốt tồn Muốn vậy, cần coi trọng vào khâu thẩm định Làm tốt khâu có nghĩa ta giảm nhẹ cho khâu theo dõi trình cho vay qúa trình thu hồi nợ Làm tốt cơng tác thẩm định khơng có nghĩa làm cho thủ tục vay trở nên phức tạp lên mà phải nâng cao chất lượng khâu Thế chấp tín chấp phải phát huy sở làm tốt cơng ty Chỉ có công ty giảm nợ hạn tổng dư nợ xuống mức độ cho phép Cơ chế tín dụng yếu tốtác động tới nợ hạn, nợ xấu Một chế tín dụng thích hợp với loại hình doanh nghiệp lĩnh vực ngành nghề làm giảm nợ hạn Cơ chế tín dụng phải phù hợp với đặc điểm sản xuất đơn vị có nhu cầu vốn thường xuyên tránh ứ đọng hay nợ hạn  Năm là, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát: Dư nợ EVNFinance lớn việc cán chuyên trách chưa quản lý, kiểm soát chặt chẽ tất cho vay điều dễ hiểu Từ đó, cơng ty gặp 81 nhiều khó khăn việc phát hoạt động sử dụng vốn sai mục đích, làm ăn khơng hiệu quả, lừa đảo để kịp thời đình cho vay, xử lý thu hồi lại vốn Qua ta thấy chạy theo khối lượng tín dụng cung cấp cho đơn vị kinh tế gây hậu tải cán chuyên trách Để giải vấn đề công ty cần phải quan tâm đến công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm tránh rủi ro, tăng cao hiệu tín dụng Cơng tác tra, kiểm sốt khơng đơn kiểm tra khách hàng mà quan trọng chỗ phải kiểm tra, lọc cán tín dụng yếu kém, tiêu cực, gây thất tài sản XHCN làm uy tín cơng ty  Sáu là, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Hiện trạng nợ hạn, nợ xấu cao tổng số dư nợ EVNFinancecó phần ngun nhân khơng thể khơng nói đến từ đội ngũ cán Thực tế cho ta thấy, cán ta người có trình độ cao nước, điểm cần phải học hỏi trình độ kinh nghiệm so với cán bộcùng ngành nước ngồi Do đó, muốn nâng cao hiệu tín dụng cần phải bổ sung, nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ cán tín dụng Trên số giải pháp mà đưa nhằm nâng cao hiệu cho cơng tác tín dụng công ty Tôi nghĩ với giải pháp giúp cho EVNFinance hoạt động tốt lĩnh vực tín dụng 3.4 Những đề xuất kiến nghị  Với Ngân hàng Trung ương: Khẩn trương để điều chỉnh hay thay đổi luật Ngân hàng Nhà nước, luật tổ chức tín dụng, điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng, tiêu liên quan đến chất lượng tín dụng tổ chức tín dụng nhanh chóng phát huy hiệu lực vào thực tiện Muốn đòi hỏi Ngân hàng phải tuyên truyền phổ biến sâu rộng để hệ thống tổ chức tài chính, tổ chức kinh tế xã hội nắm nội dung cụ thể điều luật để tự giác thực nghiêm 82 chỉnh Trong năm 2017, phủ ban hành nghị định số 102/NĐ-CP liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản bảo đảm có thay đổi đối tượng áp dụng, trường hợp đăng ký, thời điểm thời hạn có hiệu lực đăng ký biện pháp bảo đảm, nguyên tấc đăng ký, cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm, trách nhiệm nghĩ vụ quyền hạn người yêu cầu đăng ký quan thẩm quyền thủ tục khác liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm v…v Đây nghị định vào thực từ ngày 01 tháng năm 2017 có nhiều thay đổi liên quan đến đối tượng, quy trình thực tài sản bảo đảm Mặc dù vậy, việc ứng dụng nghị định 102 vào trình làm việc cụ thể số vướng mắc liên quan đến cách thức đăng ký giao dịch bảo đảm khái niệm v v nên cần có khố học cụ thể thành viên xây dựng nghị định giảng dạy tới tổ chức tín dụng để nâng cao phẩm chất cán công nhân viên chất lượng tín dụng Cần đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt; giúp cho cơng ty tài phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động hữu hiệu nữa.Từ đời đến nay, tra ngân hàng đánh giá công cụ sắc bén Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm tăng cường thể chế, kỷ cương, kỷ luật, hiệu lực quản lý nhà nước lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, đảm bảo an ninh tài quốc gia hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội đất nước Trong năm gần đây, với việc hội nhập Việt Nam với kinh tế giới, hệ thống TCTD có bước phát triển mạnh mẽ quy mô phạm vi hoạt động, trước tình trạng hoạt động tra chỗ có thay đổi mạnh mẽ, tích cực toàn diện nội dung tra, hình thức tra, phương pháp tra…; góp phần then chốt định phát triển an toàn, hiệu bền vững hệ thống ngân hàng Tính thới thời điểm nay, công tác tra chỗ có bước tiến đáng ghi nhận tồn tại, sai phạm, rủi ro tiềm ẩn hoạt động TCTD, từ tiến hành xử lý theo thẩm quyền đưa yêu cầu, cảnh báo cần thiết; đồng thời phát sơ hở chế, sách có liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung quy định hành ban hành văn quy phạm pháp luật nhằm hồn 83 thiện chế, sách quản lý Từ giúp cho TCTD nói chung cơng ty tài nói riêng nâng cao chất lượng tín dụng Với khách hàng truyền thống, làm ăn có hiệu có tín nhiệm cao cho vay không cần chấp Trường hợp áp dụng nhóm khách hàng hợp tác làm việc lâu năm với TCTD Tuy nhiên cần phải theo sát doanh nghiệp để đảm bảo khoản cấp tín dụng  Với quan Nhà nước có thẩm quyền Nhà nước nên tiếp tục phát triển hình thức bảo hiểm tín dụng Hiện bảo hiểm tín dụng vào hoạt động tương đối hiệu quả, khoản đầu tư lớn bất động sản Đối khoản vay có kì hạn dài, việc đảm bảo chất lượng tín dụng TCTD tương đối khó khăn Vì việc thực bảo hiểm tín dụng giúp cho TCTD nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng an tâm trình vay vốn nhận đảm bảo ngân hàng công ty bảo hiểm Tuy nhiên, hệ thống pháp lý liên quan đến việc cho vay dự án bất động sản có trùng lặp tài sản bảo đảm người vay cho vay nên cần phải tiếp túc phát triển nâng cao hình thức bảo hiểm tín dụng để đảm bảo lợi ích bên Các ngành chức có liên quan tạo điều kiện giúp đỡ Ngân hàng khâu thẩm định tài sản chấp có hợp pháp hay khơng, khâu thu hồi nợ hạn Ngân hàng cách tốt Sự tham gia quan thẩm định động lập giúp cho TCTD có thêm nguồn hỗ trợ tin cậy để định cấp tín dụng khách hàng 84 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng ln nguồn thu nhập EVNFinance Trong kinh tế, tín dụng ln coi xương sống ngành tài Vì chất lượng tín dụng đề cao EVNFinance nhằm giúp cho công ty giảm thiểu rủi ro làm tăng lợi nhuận Mặc dù có thành cơng năm gần chất lượng tín dụng ln toán phức tạp mà tổ chức tài ln cố gắng để đạt hiệu tốt bối cảnh kinh tế vận động khơng ngừng Với đề tài “chất lượng tín dụng cơng ty tài điện lực: thực trạng giải pháp”, luận văn nghiên cứu nội dung sau: Thứ nhất, luận văn hệ thống hoá số vấn đề liên quan đến chất lượng tín dụng cơng ty tài kinh nghiệm thu từ trường hợp cụ thể chất lượng tín dụng cơng ty tài cổ phần xi măng hay tổng cơng ty tài cổ phần dầu khí để rút số học việc xử lý khoản nợ nâng cao chất lượng tín dụng Thứ hai, luận văn phân tích thự trạng chất lượng tín dụng EVNFinance, từ rút kết đạt điểm cần phải lưu ý hoạt động tín dụng cơng ty từ sở để đưa giải pháp phù hợp Thứ ba, luận văn đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng EVNFinance, phải kể đến giải pháp đa dạng hoá đối tượng đầu tư Việc đầu tư vào nhiều ngành nghề khác tránh cạnh tranh tổ chức tín dụng, sách nhà nước loại hình cụ thể từ phân tán rủi ro mang lại giá trị tăng thêm cho cơng ty Có thể nói, nghiên cứu đề tài chất lượng tín dụng cơng ty tài vấn đề rộng lớn sâu sắc Mặc dù cố gắng luận văn nhiều thiếu sót khó khăn việc tiếp cận thơng tin cơng ty tài lực thân nên mong nhận góp ý thầy 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt Cơng ty tài cổ phần điện lực, Báo cáo tài kiểm tốn năm 2017, Hà Nội, 2017 Cơng ty tài cổ phần điện lực, Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016, Hà Nội, 2016 Cơng ty tài cổ phần điện lực, Báo cáo tài kiểm tốn năm 2015, Hà Nội, 2015 Cơng ty tài cổ phần điện lực, Báo cáo thường niên năm 2016, Hà Nội, 2016 Công ty tài cổ phần điện lực, Báo cáo thường niên năm 2015, Hà Nội, 2015 Công ty cổ phần chứng khốn Sài gòn, Thị trường chứng khốn Việt Nam: Cơ hội đầu tư 2018, Hà Nội, 2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thông tư quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoại, Hà Nội, 2013 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Quyết định việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội, 2005 Nguyễn Minh Kiều, Tài doanh nghiệp bản, NXB lao động xã hội,2011 10 Đinh Xuân Hạng, Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tài chính,2012 11 Sử Đình Thanh (2008), giáo trình Nhập mơn tài – tiền tệ, nhà xuất thống kê 12 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Hà Nội, 2012 B Tài liệu tiếng anh 86 Frederic S Mishkin, The economics of Money, Banking, and Financial Markets, Columbia University, New York, 1992, Third Edition, Peter Rose, Bank Management & Financial Services, New York, 2013, 9th Edition C Các website Ngân hàng TMCP Liênvietpostbank, Diễn biến lãi suất từ năm 2009 đến nay, địa http://research.lienvietpostbank.com.vn/dien-bien-lai-suat-tu-nam-2009den-nay, truy cập ngày 15/3/2018 http://dantri.com.vn/ http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang http://www.sbv.gov.vn http://vneconomy.vn/ https://www.hsc.com.vn/vn 87 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính chào Quý Doanh nghiệp ! Tơi học viên khoa tài - ngân hàng trường Đại học Ngoại Thương Hiện nay, thực đề tài: "Chất lượng tín dụng cơng ty tài cổ phần điện lực: thực trạng giải pháp” Rất mong Quý Doanh nghiệp tham gia trả lời cung cấp thông tin vào bảng hỏi khảo sát Tôi xin chân thành cảm ơn cộng tác giúp đỡ Quý Doanh nghiệp Tôi xin cam đoan tất thông tin tuyệt đối bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp Cơng ty tài cổ phần điện lực” I, THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp: Mã số thuế: Người đại diện:…………………………………… Địa chỉ: (Từ câu đến câu xin vui lòng đánh dấu “X” vào tương ứng) 1, Loại hình Doanh nghiệp: Công ty TNHH thành viên □ Công ty TNHH thành viên trở lên □ Công ty CP □ Khác ( ghi rõ)………………………………………… 2, Quý Doanh nghiệp thành lập đƣợc: < năm □ – năm □ 5- 10 năm □ > 10 năm □ 3, Quý Doanh nghiệp giao dịch tín dụng với EVNFinance thời gian: < năm □ – năm □ – năm □ 88 > năm □ 4, Mức doanh thu DN năm 2016: < 20 tỷ đồng □ 20 – 100 tỷ đồng □ 100 – 500 tỷ đồng □ II THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CỦA KHÁCH HÀNG 5, Quý Doanh nghiệp sử dụng tiền vay vào mục đích gì? STT Chỉ tiêu Vay bổ sung vốn lưu động □ Vay đầu tư phương tiện lại □ Vay đầu tư xây dựng nhà xưởng □ Vay khác □ III ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG 6, Đánh giá Quý Doanh nghiệp tiếp xúc với ngân hàng STT Chỉ tiêu Cơ sở vật chất, trang thiết bị đại, khang trang Thương hiệu Ngân hàng khách hàng tín nhiệm Địa điểm giao dịch ngân hàng thuận lợi Vị trí để xe thuận tiện Ngân hàng bố trí quầy giao dịch hợp lý, thuận tiện cho việc đón tiếp gặp gỡ khách hàng Hồn Hài lòng Bình Chƣa tồn hài thƣờng hài lòng lòng Hồn tồn khơng hài lòng 89 Các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu dịch vụ cho vay Ngân hàng thuận lợi cho khách hàng tham khảo 7, Đánh giá Quý Doanh nghiệp đội ngũ nhân viên EVNFinance STT Chỉ tiêu Nhân viên ngân hàng trang phục đẹp, chuyên nghiệp Nhân viên tín dụng có kiến thức trình độ chun mơn cao Nhân viên tín dụng xử lý giao dịch xác, thành thạo Ngân hàng nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ khách hàng gặp khó khăn Thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp khách hàng Nhân viên tín dụng phục vụ cơng với tất khách hàng Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình Chƣa Hồn thƣờng hài tồn lòng khơng hài lòng 8, Đánh giá Quý Doanh nghiệp sản phẩm tín dụng EVNFinance STT Chỉ tiêu Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình Chƣa Hồn thƣờng hài tồn lòng khơng hài 90 lòng Sản phẩm cho vay đa dạng Sản phẩm cho vay có khác biệt so với ngân hàng khác Sản phẩm cho vay phù hợp với nhu cầu người vay 9, Đánh giá Quý Doanh nghiệp sách cho vay EVNFinance STT Chỉ tiêu Ngân hàng cung cấp dịch vụ cho vay theo cam kết với khách hàng Khách hàng dễ dàng tiếp cận với vốn vay Hạn mức vay đáp ứng nhu cầu cần vay Phí, chi phí liên quan hợp lý Kỳ hạn khoản vay đảm bảo Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình thƣờng Chƣa hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng 10, Đánh giá Quý Doanh nghiệp thủ tục vay vốn EVNFinance STT Chỉ tiêu Ngân hàng ln thực quy trình cho vay Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình Chƣa Hồn thƣờng hài tồn lòng khơng hài lòng 91 Thủ tục cho vay ngân hàng đơn giản tiện lợi cho khách hàng Chứng từ, hợp đồng vay rõ ràng chi tiết Thời gian giải hồ sơ nhanh An toàn giao dịch ... cơng ty tài chất lƣợng tín dụng cơng ty tài Chƣơng 2: Thực trạng chất lƣợng tín dụng Cơng ty Tài Cổ phần Điện lực Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng hoạt động tín dụng Cơng ty Tài Cổ. .. 2.1.3 Thực trạng hoạt động tín dụng cơng ty tài cổ phần điện lực giai đoạn 2014 – 2017 56 2.2 Thực trạng chất lƣợng tín dụng cơng ty tài cổ phần điện lực 57 2.2.1 Các tiêu định lượng. .. đề tài Chất lượng tín dụng tạiCơng ty tài cổ phần điện lực - Thực trạng giải pháp Tổng quan nghiên cứu Liên quan đến đề tài nghiên cứu, có số cơng trình khoa học, nghiên cứu chất lượng tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng tín dụng tại Công ty tài chính cổ phần điện lực Thực trạng và giải pháp, Chất lượng tín dụng tại Công ty tài chính cổ phần điện lực Thực trạng và giải pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn