Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Liên doanh Lào Việt

84 7 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 08:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG -*** - LUẬN VĂN THẠC SỸ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT Chuyên nghành: Quản trị kinh doanh Sakkouna KHAMSADETH Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG -*** - LUẬN VĂN THẠC SỸ Hoạt động huy động vốn Ngân hàng Liên doanh Lào Việt Ngành: Kinh doanh Chuyên nghành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Sakkouna KHAMSADETH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VŨ CHÍ LỘC Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Sakkouna KHAMSADETH ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hồn thành luận văn này, tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Với lòng trân trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin bày tỏ cảm ơn chân thành đến PGS.TS Vũ Chí Lộc trực tiếp hướng dẫn kiến thức phương pháp nghiên cứu, chỉnh sửa trình thực Luận văn Mặc dù thân cố gắng trình nghiên cứu thực Luận văn thời gian kinh nghiệm hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận dẫn, góp ý q thầy, giáo tất bạn bè Cuối cùng, xin cám ơn gia đình, bạn bè quan tâm, chia sẻ động viên hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Sakkouna KHAMSADETH iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỐ vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Các hoạt động Ngân hàng thương mại (NHTM) 1.2 Vốn hoạt động Ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Khái niệm vốn Ngân hàng thương mại 10 1.2.2 Phân loại vốn Ngân hàng thương mại 11 1.2.3 Vai trò vốn cơng tác huy động vốn NHTM 15 1.3 Các hình thức huy động vốn Ngân hàng thương mại 17 1.3.1 Huy động vốn chủ sở hữu 17 1.3.2 Huy động tiền gửi từ tổ chức kinh tế, cá nhân 18 1.3.3 Huy động vốn qua thị trường vốn 19 1.3.4 Huy động hình thức vay 19 1.3.5 Nhận uỷ thác tài trợ 21 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn NHTM 21 1.4.1 Các nhân tố khách quan 21 1.4.2 Các nhân tố chủ quan 23 1.5 Kinh nghiệm học kinh nghiệm huy động vốn số Ngân hàng TMCP 25 1.5.1 Kinh nghiệm huy động vốn số ngân hàng 25 1.5.2 Bài học rút cho Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT 30 2.1 Khái quát Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 30 2.1.2 Vị trí, chức Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 31 iv 2.1.4 Một vài nét hoạt động kết Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 34 2.2 Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng Liên doanh Lào Việt giai đoạn 2015 - 2017 37 2.2.1 Phân tích theo cấu nguồn vốn huy động 37 2.2.2 Phân tích mối quan hệ huy động vốn sử dụng vốn 46 2.2.3 Phân tích theo cấu đồng tiền huy động 49 2.3 Đánh giá hoạt động huy động vốn Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 49 2.3.1 Những kết đạt 49 2.3.2 Những mặt hạn chế 53 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 55 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT 59 3.1 Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 59 3.1.1 Chính sách nhà nước diễn biến thị trường giới 59 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 61 3.2 Một số giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 62 3.2.1 Hoàn thiện mở rộng hình thức huy động vốn 62 3.2.2 Phát triển sản phẩm 64 3.2.3 Tăng cường cơng tác chăm sóc khách hàng 65 3.2.4 Chú trọng đến sách nhân 67 3.2.5 Đẩy mạnh sách Marketing 68 3.2.6 Tăng cường công nghệ trang bị thiết bị quản lý đại 70 3.3 Khuyến nghị 70 3.3.1 Khuyến nghị Nhà nước (Việt Nam, Lào) 70 3.3.2 Khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước (Việt Nam, Lào) 71 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VIẾT TẮT ATM Lào Việt Bank CHDCND CTĐT KDĐN LAK L/C LVB NH NHĐT&PT NHLD NHM NHNN NHTM SWIFT TKTG TKTGTT TT TTBT TTTT USD UNC UCP VNĐ WTO TIẾNG VIỆT Máy rút tiền tự động Ngân hàng Liên doanh Việt Lào Cộng hòa dân chủ nhân dân chuyển tiền điện tử Kinh doanh đối ngoại Lào Kíp Thư tín dụng Ngân hàng liên doanh Lào - Việt Ngân hàng Ngân hàng đầu tư phát triển Ngân hàng liên doanh Ngân hàng mẹ Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Hiệp hội viễn thơng Tài liên ngân hàng tồn Tài cầu khoản tiền gửi Tài khoản tiền gửi toán Thanh toán Thanh tốn bù trừ Thanh tốn tiền thẻ Đồng la Mỹ Ủy nhiệm chi Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ Việt Nam đồng Tổ chức thương mại giới vi DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỐ Bảng 2.1 Kết kinh doanh Ngân hàng Liên doanh Lào Việt giai đoạn 2015 -2017 34 Bảng 2.2: Hoạt động huy động vốn ngân hàng Liên doanh Lào Việt giai đoạn 2015 – 2017 40 Bảng 2.3: Hoạt động huy động vốn theo thời gian huy động Ngân hàng liên doanh Lào Việt giai đoạn 2015 – 2017 46 Bảng 2.4: Chi phí huy động Ngân hàng liên doanh Lào Việt giai đoạn 2015 – 2017 48 Bảng 2.5 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền Ngân hàng Liên doanh Lào Việt giai đoạn 2015 - 2017 49 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 31 Sơ đồ 2.2: Hoạt động huy động vốn Ngân hàng liên doanh Lào Việt năm 2015 40 Sơ đồ 2.3: Hoạt động huy động vốn Ngân hàng liên doanh Lào Việt năm 2016 41 Sơ đồ 2.4: Hoạt động huy động vốn Ngân hàng liên doanh Lào Việt năm 2017 41 vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Sau trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài : “ Hoạt động huy động vốn Ngân hàng Liên doanh Lào Việt Luận văn thu kết sau: - Hệ thống hóa sở lý luận, khung lý thuyết chung huy động vốn Ngân hàng Thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng từ tìm hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác huy động vốn Ngân hàng Liên doanh Lào Việt - Đề xuất giải pháp thiết thực, mang tính khả thi nhằm hồn thiện hoạt động huy động vốn Ngân hàng Liên doanh Lào Việt - Để tăng cường công tác huy động vốn thời gian tới, Ngân hàng Liên doanh Lào Việt cần thực giải pháp sau: Hoàn thiện mở rộng hình thức huy động vốn; đa dạng hóa sản phẩm, Tăng cường cơng tác chăm sóc khách hàng; trọng đến sách nhân sự; đẩy mạnh sách Marketing tăng cường cơng nghệ trang bị thiết bị quản lý đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán ngân hàng - Sau 18 năm hoạt động, hệ thống Ngân hàng Lào - Việt thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại hai nước, điển hình việc triển khai nhanh, có hiệu chủ trương Chính phủ thực tốn chuyển tiền kip Việt Nam Kíp Lào; bước đầu làm tốt vai trò trung tâm tốn, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước toán; phát triển nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng tiên tiến, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng; hoạt động kinh doanh an tồn có hiệu quả; làm tốt nhiệm vụ ngân hàng đại lý tiếp nhận giải ngân dự án sử dụng vốn theo Hiệp định Chính phủ hai nước mở rộng quan hệ hợp tác với ngân hàng nước để bước hội nhập phát triển PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế có nhiều biến động mặt giá chủ yếu giá xăng, giá hàng hoá tiêu dùng, giá vàng giá đồng Kip sau vượt qua giai đoạn đầy biến động với kiện khủng hoảng kinh tế ngồi nước ảnh hưởng khơng nhỏ tới tình hình kinh doanh hệ thống ngân hàng đặc biệt nghiệp vụ huy động vốn Nghiệp vụ huy động vốn nghiệp vụ quan trọng ngân hàng Nguồn vốn huy động nguyên liệu đầu vào với ngân hàng để từ ngân hàng luân chuyển điều phối để tạo sản phẩm thiết thực cho thị trường Để đảm bảo đầu vào ngân hàng đặn chi phí ln mục tiêu với ngân hàng Trong giai đoạn hệ thống ngân hàng cạnh tranh gay gắt việc trì nguồn vốn đầu vào giá rẻ cấp bách Các ngân hàng thương mại hiểu rõ nhiệm vụ hàng đầu cố gắng tạo khác biệt, cải tiến dịch vụ để thu hút nhiều khách hàng Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LaoVietBank) thành lập ngày 22 tháng 06 năm 1999 sở kết tình đồn kết hữu nghị toàn diện đặc biệt hai dân tộc, hai nước Việt Nam Lào, móng hình thành nên mối giao thương kinh tế hai nước Mục tiêu thời gian tới Ngân hàng trì vị số Một phân khúc thị trường khách hàng doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh Lào - Việt; Gia tăng quy mô mở rộng hoạt động sở tận dụng triệt để mạnh sẵn có gắn với tăng trưởng bền vững, nâng cao lực cạnh tranh LaoVietBank để tiếp tục giữ vững vị ngân hàng có chất lượng, hiệu quả, uy tín hàng đầu Lào Để đạt mục tiêu đó, hoạt động huy động vốn Ngân hàng đóng vai trò quan trọng Qua thời gian làm việc Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, nhận thức tầm quan trọng công tác huy động vốn với mong muốn tìm phương hướng, giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn Ngân hàng nên sau 61 Do vậy, ngân hàng nói chung Lào Việt Bank nói riêng phải tìm hiểu nguy tiềm cho ngành để đưa định hướng kế hoạch phát triển phù hợp 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng Liên doanh Lào Việt Về định hướng chung Ngân hàng Liên doanh Lào Việt thời gian tới sau: - Chương trình chuẩn hố đội ngũ nhân viên Lào Việt Bank với khóa đào tạo E-learning đạt kết cao buổi tổng kết trực tiếp mang lại phong cách cho nhân viên đồng thời mang lại diện mạo sách dịch vụ Lào Việt Bank - Tập trung củng cố hệ thống quản trị rủi ro có đánh giá rủi ro vận hành, rủi ro khoản, rủi ro thị trường rủi ro tín dụng - Triển khai chương trình phát triển huy động từ dân cư tổ chức kinh tế - Củng cố sở khách hàng nguồn vốn huy động - Đẩy mạnh triển khai phát huy chương trình kinh doanh chủ đạo chiến lược đề ra, đặc biệt chương trình phát triển bán lẻ - Thiết lập, triển khai chương trình kiểm sốt tiết kiệm chi phí trọng điểm - Củng cố hoạt động chi nhánh phòng giao dịch vào hoạt động, nhanh chóng nâng cao hiệu hoạt động - Tập trung hoàn thiện dự án đầu tư phát triển công nghệ đề ra, sớm đưa vào hoạt động để tạo hiệu trực tiếp, tạm hỗn chương trình chưa cần thiết để tập trung nguồn lực vào nhiệm vụ mấu chốt Trong đó, tiêu cụ thể sách huy động vốn sau: Điều chỉnh cấu huy động vốn hợp lý theo xu hướng giảm thiểu chi phí huy động vốn (gia tăng nguồn tiền gửi toán từ dân cư với tổ chức kinh tế) theo chiến lược sau: - Củng cố sở khách hàng cá nhân doanh nghiệp có tảng gia 62 tăng dịch vụ tối ưu hóa hoạt động hỗ trợ khách hàng Trọng tâm xác định sách khách hàng tốt, truyền thống Lào Việt Bank, thiết lập trung tâm dịch vụ khách hàng (trực tuyến call center) Hà Nội Viêng Chăn Hiện nay, trung tâm dịch vụ khách hàng thực tốt nhiệm vụ góp phần thúc đẩy nâng cao dịch vụ Lào Việt Bank Ưu tiên sử dụng nguồn vốn sẵn có hỗ trợ cho nhu cầu khách hàng truyền thống đem lại nhiều lợi nhuận cho Lào Việt Bank Đặc biệt trọng khách hàng mang lại nhiều dịch vụ lĩnh vực ngành nghề ưu tiên - Phát triển khách hàng cách chọn lọc với trọng tâm khách hàng cá nhân có thu nhập cao trung bình, giả tiềm đô thị lớn Mục tiêu phải phát triển tối thiểu 80.000 khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm tín dụng tiêu dùng thẻ tín dụng năm 2010 Tiếp tục tập trung sức lực vào việc đẩy mạnh huy động vốn từ dân cư tổ chức kinh tế Kiên theo dõi có biện pháp chăm sóc kịp thời tất khách hàng có số dư tiền gửi từ 500 triệu Kip trở lên Mọi biến cố ảnh hưởng đến việc rút tài khoản tiền từ tỷ Kip trở lên phải kiểm soát đàm phán báo cáo cấp lãnh đạo để có định kịp thời, không để khách hàng chuyển sang ngân hàng khác Thúc đẩy sản phẩm huy động chương trình quảng bá nhằm thu hút thêm nguồn huy động từ dân cư tổ chức kinh tế, đạt tăng trưởng Các biện pháp đánh giá hàng quý khen thưởng bổ sung tập trung vào đẩy mạnh tăng trưởng huy động nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu Các thủ trưởng đơn vị cần nghiên cứu kỹ quy định hỗ trợ đẩy mạnh huy động Ban tổng giám đốc, quán triệt cho cán nhân viên để huy động nguồn lực 3.2 Một số giải pháp tăng cƣờng huy động vốn Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 3.2.1 Hoàn thiện mở rộng hình thức huy động vốn Một là, đa dạng hố sản phẩm tiền gửi theo loại hình Lào Việt Bank phải nhanh chóng triển khai sản phẩm đáp ứng nhu cầu tinh tế, đa dạng khách hàng 63 Hai là, phân nhóm mở rộng đối tượng khách hàng Việc đạt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn, giúp Lào Việt Bank hạn chế rủi ro giữ tỷ trọng cao loại tiền gửi khách hàng Hiện Lào Việt Bank đa dạng hóa sản phẩm theo nhóm khách hàng dừng lại chỗ chia khách hàng thành 02 khối là: khối khách hàng doanh nghiệp khối khách hàng cá nhân nên sản phẩm tiền gửi thực tế chưa đáp ứng hết nhu cầu đa dạng khách hàng Do vậy, hướng đa dạng hoá nên tiếp tục khai thác Đa dạng hố sản phẩm theo nhóm khách hàng hướng đa dạng cách chia khách hàng theo nhóm đặc thù, đồng thời thiết kế sản phẩm tiền gửi có nét đặc thù dành cho nhóm đối tượng khách hàng Đối với khách hàng doanh nghiệp: Lào Việt Bank nên triển khai sản phẩm mà Lào Việt Bank chưa có như: Tài khoản quản lý tiền mặt cho doanh nghiệp có nhiều hệ thống chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc muốn tập trung vốn tài khoản phục vụ quản lý tài hiệu gia tăng khả sinh lợi, tài khoản chuyên dụng tài khoản chuyên thu (thu tiền từ đại lý), chuyên chi (lương), thu dịch vụ định Đối với khách hàng cá nhân: cần phân tích phân loại nhóm khách hàng cá nhân, từ xây dựng chiến lược tiếp thị, chiến lược sản phẩm dịch vụ chiến lược giá riêng cho nhóm khách hàng Ví dụ như: học sinh, sinh viên có nhu cầu gửi tiền mục đích an toàn nhân viên làm nhân viên làm lâu năm có nhu cầu gửi tiền để mua sắm nhà cửa, vật dụng tiêu dùng cho gia đình Còn người hưu trí gửi tiền nhằm mục đích tiết kiệm để có thu nhập ổn định tuổi già Ngồi ra, tách thành nhóm khách hàng khách hàng VIP, Piority theo số dư tiền gửi khách hàng cá nhân Khi phân biệt theo nhóm khách hàng phổ thông vậy, xác định nhu cầu thực nhóm khách hàng để có chiến lược tiếp thị phục vụ chu đáo nhằm thu hút nhiều nguồn vốn giá rẻ Ba là, áp dụng sản phẩm huy động tiền gửi đại thuận tiện ngân hàng nước ngồi áp dụng trình bày mục kinh nghiệm huy động vốn chương 1: Sản phẩm tiền gửi Citibank, Standard Chater Bank, ANZ 64 3.2.2 Phát triển sản phẩm Ngày nay, mức độ cạnh tranh sản phẩm ngân hàng ngày gay gắt nên việc đa dạng, phát triển thêm sản phẩm kèm với tiền gửi tốn, nói cách khác cộng thêm vào sản phẩm tiền gửi tốn thuộc tính với điều cấp thiết Do vậy, bên cạnh việc phát triển thêm sản phẩm kèm với tiền gửi toán điều cấp thiết Do vậy, bên cạnh việc tăng cường cho sản phẩm đại tăng cường bán chéo sản phẩm ngân hàng – Lào Việt Bank cần quan tâm đến chất lượng sản phẩm, không để nhiều tồn việc sử dụng sản phẩm Một là, tăng cường hiệu hệ thống phục vụ - hệ thống ATM với khả cung cấp hàng chục loại dịch vụ khác (xem số dư, in kê, chuyển tiền, rút tiền, toán tiền ) thay cho chi nhánh ngân hàng với hàng chục nhân viên giao dịch Do vậy, cần khắc phục hạn chế ATM, để nâng cao hiệu phục vụ Lào Việt Bank nên lắp đặt thay máy cũ, nâng cấp cải tiến hệ thống xử lý thông tin máy, tạo hình ảnh boost ATM chuyên nghiệp, thống mát an tồn Nhanh chóng tạo thêm tính nộp tiền mặt trực tiếp qua ATM Hiện nhiều ngân hàng Việt Nam Lào có dịch vụ Rút ngắn thời gian phát hành thẻ, qui trình tra sốt thẻ (nên giảm xuống tối đa tuần) đa số tài khoản trả lương nhân viên Hiện tại, đa số người dân chưa quen toán qua ngân hàng, Lào Việt Bank nên giảm phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên thẻ visa năm đầu Cho đến khách hàng nhận tiện ích tốn qua thẻ, lúc thu phí từ từ Có vậy, khách hàng an tâm sử dụng thẻ thay đến ngân hàng, giảm bớt khối lượng công việc cho giao dịch viên trì nâng cao số lượng tài khoản giao dịch Hai là, cải tiến dịch vụ toán qua internet, dịch vụ Hombanking Đảm bảo việc toán qua mạng phải nhanh chóng, khơng nghẽn mạng Hệ thống báo số dư phải kịp thời, xác 65 Ba là, mở rộng kênh phân phối qua đại lý đại lý chi trả kiều hối, đại lý phát hành thẻ ATM, đại lý thu chi hộ (Cocacola, Prudential, Jestar ) Bốn là, phát triển dịch vụ khác như: dịch vụ quản lý tài sản, uỷ thác đầu tư, tư vấn cung cấp thông tin theo yêu cầu, dịch vụ cho thuê két sắt Ngân hàng có sở liệu tương đối đầy đủ khác hàng khác nhau, đồng thời hiểu biết sâu sắc nghiệp vụ tài ngân hàng Tận dụng mạnh này, Lào Việt Bank cần đẩy mạnh dịch vụ 3.2.3 Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng Chiến lược khách hàng xem trình hoạch định tổ chức thực hoạt động nhằm trì phát triển mạng lưới khách hàng sở thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng, từ gia tăng nguồn vốn huy động Thực tốt sách khách hàng giữ chân thu hút khách hàng mà tạo ưu cho ngân hàng cạnh tranh có trung thành khách hàng Theo điều tra chọn mẫu cho thấy khách hàng hài lòng với sản phẩm dịch vụ ngân hàng chia sẻ với 5-7 người khác khách hàng khơng hài lòng với sản phẩm dịch vụ ngân hàng chia sẻ với 10-12 người khác Do vậy, cách quảng bá tốt cho ngân hàng thơng qua khách hàng hài lòng Chính sách khách hàng khơng cần vượt lên quan niệm “giao dịch không đặt tảng lòng tin mà lợi ích trước mắt” mà phải biết lắng nghe chiếm lĩnh trái tim khách hàng, từ xây dựng mối quan hệ gắn bó có chiều sâu ngân hàng khách hàng “Nghe” để biết khách hàng cần thái độ để rút ngắn khoảng cách nhu cầu sản phẩm ngân hàng cung cấp Bằng chất lượng sản phẩm thái độ phục vụ tốt, ngân hàng nhận ủng hộ lòng trung thành khách hàng Để thực chiến lược khách hàng thành công, Lào Việt Bank cần phải: Một là, trì mối quan hệ lâu bền với khách hàng Điều giúp Lào Việt Bank tiết kiệm chi phí thẩm định khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm khác vay vốn vừa nâng cao khả thu hút khách hàng thông qua quan hệ làm ăn hay lời giới thiệu từ khách hàng Chi phí tìm kiếm khách hàng thường gấp lần chi phí để trì khách hàng cũ; doanh thu bình quân 66 khách hàng cũ thường gấp lần doanh thu bình quân khách hàng Hơn khách hàng truyền thống ngân hàng nên việc đàm phán lãi suất, sách phí dễ dàng có thay đổi cạnh tranh Hai là, mở rộng mạng lưới chi nhánh Việc mở rộng mạng lưới chi nhánh tốn bù lại mang lại cho ngân hàng nhiều lợi ích bên cạnh việc hỗ trợ cho việc huy động tiền gửi Hiện nay, Lào Việt Bank mạnh mạng lưới điểm giao dịch, có 142 điểm giao dịch trải rộng khắp nước Lào Việt Nam Đây lợi lớn để Lào Việt Bank phát triển sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng Tuy nhiên, Lào Việt Bank cần tiến hành phân tích đánh giá lại tính hiệu mạng lưới hoạt đông, xác định nghiệp vụ mạnh cho chi nhánh Việc đánh giá tiềm chi nhánh dựa tiêu chí địa bàn như: tăng trưởng GDP bình quân đầu người, số lượng tổ chức tài – tín dụng, mức huy động tiền gửi nhu cầu cho vay Từ thành lập phận chuyên phục vụ khách hàng bán buôn, bán lẻ, khách hàng VIP, tự phục vụ (ATM, điểm giao dịch, điểm chấp nhận thẻ ) Ba là, tạo cho khách hàng tâm lý thoải mái thoải mãn họ giao dịch Hiện nay, phong cách phục vụ Lào Việt Bank cải thiện rõ Tuy nhiên chi nhánh lớn Tại phòng giao dịch phong cách phục vụ lạnh nhạt, thiếu tính chuyên nghiệp Hơn so với ngân hàng nước ngồi, phong cách thua xa Trong thời đại cạnh tranh bùng nổ thông tin ngày nay, phong cách phục vụ tỏ quan trọng hết Cạnh tranh bùng nổ thông tin khiến cho lợi cạnh tranh khác đầu tư cơng nghệ, đa dạng hố sản phẩm, lãi suất dễ bị đối thủ cạnh tranh bắt chước nhanh chóng, khiến cho lợi cạnh tranh chẳng chốc bị triệt tiêu Chỉ có tạo cung cách phục vụ, tạo ấn tượng đẹp lòng khách hàng tạo điểm khác biệt với đối thủ cạnh tranh Cung cách phục vụ cần đào tạo cho nhân viên từ lúc công tác không riêng giao dịch viên Hiện Lào Việt Bank trọng đến phong cách giao dịch viên thông qua chấm điểm khách hàng bí mật hàng tháng nhân viên khác chưa trọng đến điểm nhiều 67 khách hàng phản ánh thái độ phục vụ nhân viên phận khác Bốn là, thực sách khuyến mãi, quà tặng cho khách hàng Nhóm khách hàng cá nhân thường ưa thích quà tặng khuyến gửi tiền áo mưa, túi xách, phiếu mua hàng siêu thị, bốc thăm trúng thưởng Dù quà có giá trị không lớn lại sợi dây liên kết chặt chẽ ngân hàng khách hàng, tạo ghi nhớ khách hàng ngân hàng Lào Việt Bank nên trọng đến điểm 3.2.4 Chú trọng đến sách nhân Một là, nâng cao trình độ kỹ bán hàng cho nhân viên Hiện tại, Lào Việt Bank triển khai mơ hình “teller cửa” cho hầu hết điểm giao dịch Khách hàng đến giao dịch cần tiếp xúc với giao dịch viên Điều góp phần tạo thoải mái cho khách hàng Thế khách hàng cảm thấy khơng hài lòng giao dịch viên tỏ không hiểu biết rộng nghiệp vụ mà khách hàng quan tâm Mặt khác, giao dịch viên thường quan tâm đến khía cạnh thực nghiệp vụ ngân hàng mà quên với chế “teller cửa” họ đồng thời nhân viên bán hàng Điều Lào Việt Bank chưa có khoá đào tạo cho giao dịch viên, đào tạo kỹ bán hàng cho chuyên viên tín dụng Sản phẩm ra, giao dịch viên đọc văn bản, hướng dẫn giới thiệu cho khách hàng Từ đó, họ thiếu tự tin bán sản phẩm Do vậy, vấn đề cấp bách phải mở nhiều khóa đào tạo chuyên nghiệp cho giao dịch viên hình ảnh chuyên nghiệp, kiến thức sản phẩm, kỹ giao tiếp xử lý tình tốt Hai là, xây dựng mơi trường làm việc tích cực có sách đãi ngộ xứng đáng Hiện nay, bậc lương giao dịch viên thấp bậc lương phận khác Mặc dù vậy, phận chịu áp lực công việc tiêu, thêm vào thường xuyên làm (không nghỉ trưa, thường xuyên phải muộn) Thiết nghĩ Lào Việt Bank nên trả lương theo hiệu suất công việc khả làm việc, có sách đãi ngộ thoả đáng cho nhân viên làm việc hiệu để động viên tinh thần làm việc nhân viên Ba là, nâng cao suất lao động xây dựng văn hoá doanh nghiệp hướng tới khách hàng Tất cán bộ, nhân viên Lào Việt Bank từ cấp thấp phải có 68 tinh thần tận tụy thành cơng ngân hàng vững chắc, tin cậy, chuyên nghiệp, đại Văn hoá phong cách toàn nhân viên Lào Việt Bank nhằm tạo thoả mãn cho khách hàng Mọi thành viên ngân hàng cần tìm hiểu rõ nhu cầu mong muốn khách hàng bên (cán bộ, nhân viên) khách hàng bên ngồi, ln cố gắng tất hài lòng khách hàng 3.2.5 Đẩy mạnh sách Marketing Marketing hoạt động quan trọng, giúp ngân hàng tìm cách thoả mãn nhu cầu khách hàng sản phẩm dịch vụ thông qua việc xác định lựa chọn khách hàng, hoạt động có khả định thành bại hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong thời gian tới, Lào Việt Bank cần đặc biệt ý tới việc xây dựng hình ảnh ngân hàng, chủ động tìm đến với khách hàng, tăng cường tiếp thị khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ Lào Việt Bank Các biện pháp cụ thể cần thực là: Một là, thực thường xuyên việc nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh nhằm nắm bắt thị hiếu khách hàng nhận biết kịp thời thay đổi nhu cầu khách hàng, phát triển bổ sung sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo thị trường mục tiêu Trước hết, cần thực phân đoạn thị trường theo tiêu chí vùng địa lý, yếu tố nhân học, yếu tố tâm lý, yếu tố thuộc thói quen hành vi Khơng phải khách hàng có nhu cầu dịch vụ ngân hàng mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, cần có phân đoạn để có sách chăm sóc khách hàng phù hợp Việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh phải thường xuyên, sở so sánh sản phẩm, lãi suất, hoạt động quảng cáo, mạng lưới ngân hàng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp (các ngân hàng địa bàn, đẳng cấp, quy mơ) Với cách làm xác định lĩnh vực cạnh tranh thuận lợi bất lợi, từ đưa chiến lược đắn kinh doanh, đặc biệt huy động vốn Hai là, đẩy mạnh công tác thông tin tun truyền, tạo hình ảnh tích cực bật ngân hàng Để cho khách hàng có nhìn cụ thể ngân hàng sản phẩm dịch vụ cung ứng ngân hàng, sách quảng cáo coi 69 trọng Hoạt động marketing phải tạo đặc điểm, hình ảnh Lào Việt Bank để thấy rõ khác biệt ngân hàng khác Trong thời gian gần đây, hình ảnh Lào Việt Bank quảng bá liên tục chưa sâu rộng Trước mắt nên cải tiến mẫu biểu đăng ký dịch vụ (hiện tồn nhiều mẫu biểu photo, khơng in màu) Đa dạng loại tờ rơi, sách giới thiệu sản phẩm dịch vụ Lào Việt Bank để sẵn phía quầy giao dịch để khách hàng đọc đến giao dịch tổ chức phát tận nhà dân để tăng cường thu hút quan tâm khách hàng đến ngân hàng Đồng thời nên tăng cường quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng hình ảnh viết, phóng hay tài trợ thương cho trương chình game show truyền hình Ba là, xây dựng hình ảnh thương hiệu ngân hàng Hình ảnh thương hiệu mạnh đem lại niềm tin cho khách hàng khiến họ không ngần ngại chọn Lào Việt Bank để giao dịch Trong việc xây dựng biểu tượng đẹp ấn tượng thông qua sở vật chất, văn hoá nhân viên cam kết chất lượng dịch vụ điều kiện cần phải hoàn thành trước hết Cụ thể: Hiện tại, trang thiết bị phòng giao dịch, chi nhánh thành lập từ ngày đầu ngày xuống cấp Vì vậy, việc sửa chữa, nâng cấp lại hệ thống phòng giao dịch chi nhánh cũ điều thiết yếu mà Lào Việt Bank nên làm thời điểm Từ tạo niềm tin khách hàng họ đến giao dịch tạo không khí thoải mái, sang trọng khơng gian làm việc Đây phần tiêu chuẩn chất lượng Lào Việt Bank đánh giá điểm giao dịch tốt Ngồi ra, văn hố ứng xử nhân viên Lào Việt Bank yếu tố vô quan trọng tạo nên thương hiệu Lào Việt Bank Với cách tiếp khách hàng niềm nở, nhiệt tình tác phong nhanh nhẹn tạo thiện cảm ban đầu với khách hàng ấn tượng đẹp khách hàng nhắc đến nhân viên Lào Việt Bank Đó lợi nhuận vơ hình mà Lào Việt Bank có để đạt đến lợi nhuận hữu hình báo cáo kết kinh doanh Bốn là, Lào Việt Bank nên thường xuyên cung cấp thông tin khả tài chính, báo cáo có kiểm tốn ngân hàng thông qua phương tiện thông tin đại chúng để nhà đầu tư khách hàng tìm hiểu lực tài 70 kết kinh doanh ngân hàng Từ tạo cho khách hàng nhìn tổng quát ngân hàng, tăng lòng tin an tâm khách hàng 3.2.6 Tăng cường công nghệ trang bị thiết bị quản lý đại Để chất lượng sản phẩm dịch vụ huy động vốn đáp ứng yêu cầu ngày phức tạp tinh vi khách hàng, đòi hỏi cơng nghệ phải khơng ngừng cải tiến, nâng cấp đại, thực trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhân viên ngân hàng Hiện nay, hệ thống công nghệ thông tin Lào Việt Bank quan tâm đầu tư đại hoá, tạo điều kiện để Lào Việt Bank đa dạng hoá sản phẩm với mức độ tiện ích cao Mặt tồn Lào Việt Bank hệ thống phần mềm T24 vừa trình sử dụng, vừa nghiên cứu nâng cấp, phát triển thêm nhiều phân hệ Vì phần mền mua từ Thụy Sĩ, khơng có tham gia trực tiếp chuyên gia nước mà hoàn tồn sử dụng nguồn lực nội nên nhiều hạn chế Do vậy, Lào Việt Bank cần mời chuyên gia nước cử cán học hỏi nước ngồi Bên cạnh đó, Lào Việt Bank cần lập kế hoạch nâng cấp đổi trang thiết bị công nghệ để tăng khả xử lý trình tác nghiệp cán nhân viên Trung tâm công nghệ phải nơi hỗ trợ tốt phần mền cố máy tính cán nhân viên từ tạo điều kiện cho hoạt động nhập liệu hay truy xuất thông tin cần thiết nhanh chóng, thuận tiện 3.3 Khuyến nghị 3.3.1 Khuyến nghị Nhà nước (Việt Nam, Lào) - Chính phủ hai nước cần sớm ban hành hệ thống văn pháp quy phù hợp với thông lệ quốc tế đặc điểm Lào làm sở điều chỉnh hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động huy động vốn Hơn nữa, Nhà nước cần nghiên cứu sớm ban hành văn quy phạm pháp luật để điều chỉnh loại hình dịch vụ tốn có Bất sản phẩm ngân hàng đời cần phải có chế luật pháp điều chỉnh Hiện nay, có sản phẩm đời lại chưa có quy định 71 hướng dẫn cụ thể điều tiết, chưa rõ ràng - Tiếp tục cải thiện mơi trường đầu tư, hồn thiện hình thức đầu tư, tranh thủ nguồn tài trợ tổ chức tài chính, tổ chức Chính phủ phi phủ, khuyến khích nhà đầu tư nước ngồi đầu tư kinh doanh - Nhà nước cần có sách để chuyển dần từ thói quen toán dùng tiền mặt sử dụng dịch vụ ngân hàng: Thói quen sử dụng tiền mặt thói quen lâu đời người dân Chính thói quen mà việc chuyển sang sử dụng dịch vụ ngân hàng khó khăn Bên cạnh nỗ lực ngân hàng, Nhà nước có số sách thúc đẩy chẳng hạn quy định việc tốn lương cán cơng chức nhân viên doanh nghiệp nhà nước thông qua ngân hàng mà không dùng tiền mặt Đây sở để ngân hàng thương mại Lào Việt Bank phát triển hoạt động huy động vốn thời gian tới 3.3.2 Khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước (Việt Nam, Lào) - Tổ chức thực tốt thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, tiến tới thị trường hối đoái Lào tương lai Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thị trường trao đổi, cung cấp ngoại tệ nhằm giải nhu cầu ngoại tệ ngân hàng với nhau, ngân hàng nhà nước tham gia với tư cách người mua - bán cuối can thiệp cần thiết Việc hoàn thiện phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng điều kiện quan trọng để ngân hàng thương mại mở rộng nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn có hiệu - Đối với Ngân hàng liên doanh Lào - Việt ngân hàng thực nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ hai nước giao phó phục vụ quan hệ hợp tác toàn diện Lào Việt nam nhiệm vụ trung tâm phục vụ toán Lào Việt nam, chuyển đổi LAK/VND Trong thực tế thực nhiệm vụ làm cầu nối chuyển đổi LAK/VND ngân hàng gặp nhiều khó skhăn nguồn vốn Để toán chuyển đổi từ VND LAK cho doanh nghiệp, dự án Nhà nước chuyển sang, không đủ vốn toán ngân hàng phải sử dụng số tiền VND để mua USD với BIDV sau lấy USD bán lấy LAK với Ngân hàng Nhà 72 nước Lào để tốn cho doanh nghiệp, cơng trình dự án Nhà nước Việc chuyển đổi, mua bán nhiều có xảy rủi ro tỷ giá ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng Chính vậy, để Ngân hàng liên doanh thực tốt nhiệm vụ mình, Ngân hàng Nhà nước nên mua bán ngoại tệ cho Ngân hàng liên doanh Lào - Việt với tỷ giá ưu đãi so với ngân hàng thương mại khác cuối tháng, kỳ, năm trước công bố tỷ giá khoá sổ VND/LAK Ngân hàng Nhà nước nên tham khảo tỷ giá Ngân hàng liên doanh Lào - Việt công bố sử dụng để tránh tình trạng bị thoa lỗ hoạt động kinh doanh Ngân hàng cho Ngân hàng thực nhiệm vụ hai Đảng hai Nhà nước giao ngày có hiệu - Tăng cường khung pháp lý kiểm soát, tập trung vào việc cải thiện khả giám sát NHNN Ngân hàng liên doanh Lào - Việt, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế để xác định cách rõ ràng an toàn lành mạnh nghiệp vụ huy động vốn Ngân hàng, cải tiến tiêu chuẩn kế toán thực kiểm toán hàng năm cơng ty kiểm tốn độc lập tiến hành, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế rõ ràng mức độ dịch vụ ngân hàng mức độ dịch vụ toán ngân hàng giúp cho thị trường tài Lào nhanh chóng hội nhập vào thị trường tài giới - Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ vốn để đầu tư phát triển công nghệ hình thức cho vay đầu tư phát triển cơng nghệ với lãi suất thấp tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ tổ chức tài nước ngồi - Ngân hàng Nhà nước thường xuyên có tập huấn cơng nghệ thơng tin, q trình đại hố nhằm cập nhật thơng tin cho tổ chức tín dụng, có kế hoạch phương hướng đầu tư vào công nghệ đắn 73 KẾT LUẬN Hơn 18 năm hoạt động, Ngân hàng Liên Doanh Lào – Việt có bước tiến đáng kể, đóng vai trò tích cực cơng cơng nghiệp hố - đại hoá đất nước, phát triển mối quan hệ bền vững hai nước Việt Nam – Lào, đẩy mạnh hợp tác kinh tế hai quốc gia láng giềng Thực tế cho thấy, sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Liên Doanh Lào – Việt nhiều hạn chế chưa theo kịp với phát triển ngân hàng nước làm hạn chế phát triển ngân hàng thời gian qua Các hạn chế hoạt động huy động vốn trọng song tỷ lệ vốn huy động chỗ thấp thiếu ổn định, chất lượng tín dụng chưa cao, sản phẩm dịch vụ tốn nghèo nàn, đơn điệu, chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng, công nghệ có nhiều hạn chế so với ngân hàng lớn nay, việc tiếp thị mở rộng khách hàng hoạt động tốn quốc tế có nhiều hạn chế trình độ cán mạng lưới tốn Để tăng cường cơng tác huy động vốn thời gian tới, Ngân hàng Liên doanh Lào Việt cần thực giải pháp sau: Hoàn thiện mở rộng hình thức huy động vốn; đa dạng hóa sản phẩm, Tăng cường cơng tác chăm sóc khách hàng; trọng đến sách nhân sự; đẩy mạnh sách Marketing tăng cường cơng nghệ trang bị thiết bị quản lý đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán ngân hàng Tuy nhiên, hạn chế hiểu biết cá nhân khả có hạn nên luận văn thạc sỹ tơi nhiều thiếu sót Những giải pháp dừng lại gợi ý chung, để thực chúng cần phải có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ để xây dựng thành chương trình hành động cụ thể phù hợp với Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ, 1999 Nghị định 89/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 Chính phủ bảo hiểm tiền gửi, Hà Nội Hồ Diệu, 2011 Quản trị ngân hàng Hà Nội, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Đăng Dân, 2014 Quản trị ngân hàng thương mại đại TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Phương Đơng Đặng Hương Giang, 2012, Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Phan Thị Thu Hà, 2014, Giáo trình tín dụng ngân hàng, Hà Nội, Nhà xuất Thống kê Lê Thị Khánh Hiền, 2014, Phát triển huy động vốn Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN Học viện Ngân hàng, 2015, Giáo trình Kế tốn ngân hàng, Hà Nội, Nhà xuất Thống kê Học viện Ngân hàng, 2012, Giáo trình Ngân hàng thương mại, Hà Nội, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Thị Minh Kiều, 2013, Nghiệp vụ ngân hàng, Hà Nội, Nhà xuất Thống kê 10 Nguyễn Thị Quỳnh Nga, 2014, Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 11 Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 12 Lưu Văn Nghiêm, 2012 Giáo trình Marketing dịch vụ, Hà Nội, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 13 Vũ Thị Kim Oanh, 2012, Huy động vốn Ngân hàng TMCP Hàng Hải –Chi nhánh Hà Nội Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 14 Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2010, Luật Tổ chức tín dụng, Hà Nội 75 15 Nguyễn Thị Thuỷ, 2012, Huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN Việt Nam 16 Nguyễn Viết Vượng (2010), Giai cấp cơng nhân tổ chức cơng đồn Việt Nam đầu kỷ XXI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Vũ Thị Thanh Dung (2011), Nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng Luận văn thạc sĩ, Đại học Thương mại 18 Nguyễn Thị Phương Thảo (2012), “Huy động vốn ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam” Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh 19 Nguyễn Thị Nhật Lệ (2013), “Tăng trưởng nguồn vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam”, luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài 20 Nguyễn Xuân Trường (2015), “Tăng cường nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây”, Đại học Lương Thế Vinh 21 Khăm Kình Phăn Tha Vơng (2016), “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng phát triển Lào – Chi nhánh Savannakhet”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 22 Phạm Thị Thanh Ngọc (2016) “ Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – chi nhánh Huế ” Luận văn thạc sĩ , Học viện hành Quốc gia 23 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1997) , Luật tổ chức tín dụng , NXB Chính trị Quốc gia 24 TS Tạ Thị Lê Yến (2007) “ Bán chu chuyển vốn thị trường chứng khoán hoạt động ngân hàng thương mại thị trường tài tiền tệ 25 PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2007) , ngân hàng TMCP , NXB đại học kinh tế quốc dân – Hà Nội 26 Trang web : google.com.vn 27 Trang web : http : //Laovietbank.marofin.com ... vốn Ngân hàng liên doanh Lào Việt năm 2015 40 Sơ đồ 2.3: Hoạt động huy động vốn Ngân hàng liên doanh Lào Việt năm 2016 41 Sơ đồ 2.4: Hoạt động huy động vốn Ngân hàng liên doanh Lào Việt năm 2017... trạng huy động vốn Ngân hàng Liên doanh Lào Việt thông qua quy mô huy động vốn, cấu huy động vốn Sau nghiên cứu đưa giải pháp thiết thực cho hoạt động huy động vốn Ngân hàng Liên doanh Lào Việt. .. chuyển tiền điện tử Kinh doanh đối ngoại Lào Kíp Thư tín dụng Ngân hàng liên doanh Lào - Việt Ngân hàng Ngân hàng đầu tư phát triển Ngân hàng liên doanh Ngân hàng mẹ Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Liên doanh Lào Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn