Hoàn thiện hoạt động hoạch định chiến lược tại Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO)

113 11 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 07:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẨN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI (HABECO) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh NGUYẾN THU HƯƠNG Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẨN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI (HABECO) Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Thu Hương Người hướng dẫn: TS Nguyễn Minh Hằng Hà Nội - 2018 Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn “Hồn thiện hoạt động hoạch định chiến lược Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO)” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn sử dụng trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2018 Học viên Nguyễn Thu Hương ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành Ban Giám hiệu tồn thể Thầy, Cơ Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Ngoại Thương giúp thu nhận kiến thức quý báu trình học tập Đặc biệt, Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Minh Hằng bảo, hướng dẫn tơi tận tình suốt thời gian thực Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo, Anh, Chị đồng nghiệp Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp, chia sẻ thông tin tài liệu giúp tơi q trình tơi thực Luận văn Cuối cùng, Tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè ln quan tâm, động viên giúp đỡ để tơi hồn thành Luận văn Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2018 Học viên Nguyễn Thu Hương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .ix PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung chiến lược hoạt động hoạch định chiến lược 1.1.1 Khái niệm vai trò chiến lược 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Vai trò 1.1.2 Khái niệm vai trò hoạt động hoạch định chiến lược 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Vai trò 1.2 Nội dung hoạt động hoạch định chiến lược doanh nghiệp 1.2.1 Nhiệm vụ mục tiêu doanh nghiệp 1.2.1.1 Nhiệm vụ doanh nghiệp 1.2.1.2 Mục tiêu doanh nghiệp 1.2.2 Phân tích mơi trường bên ngồi bên doanh nghiệp 10 1.2.2.1 Phân tích mơi trường bên doanh nghiệp 10 1.2.2.2 Phân tích mơi trường bên doanh nghiệp 10 1.2.3 Phân tích lựa chọn chiến lược 11 1.2.3.1 Phân tích ma trận SWOT 11 1.2.3.2 Lựa chọn chiến lược 14 1.2.4 Triển khai thực đánh giá chiến lược 17 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hoạch định chiến lược doanh nghiệp 18 1.3.1 Các yếu tố khách quan 18 1.3.1.1 Các yếu tố vĩ mô 18 iv 1.3.1.2 Các yếu tố ngành 25 1.3.2 Các yếu tố chủ quan 30 1.3.2.1 Đầu vào 31 1.3.2.2 Quá trình vận hành 31 1.3.2.3 Đầu 31 1.3.2.4 Marketing bán hàng 32 1.3.2.5 Dịch vụ 32 1.3.2.6 Nguồn nhân lực 33 1.3.2.7 Công nghệ 33 1.3.2.8 Mua sắm 34 1.3.2.9 Cơ sở hạ tầng 34 1.4 Kinh nghiệm doanh nghiệp khác 37 1.4.1 Kinh nghiệm Sabeco 38 1.4.2 Kinh nghiệm Heineken 39 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho HABECO 40 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI (HABECO) 43 2.1 Giới thiệu chung HABECO 43 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 43 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 43 2.1.3 Cơ cấu máy tổ chức quản lý 44 2.2 Phân tích hoạt động hoạch định chiến lược giai đoạn 2012-2016 46 2.2.1 Xác định mục tiêu chiến lược 46 2.2.2 Phân tích mơi trường bên ngồi bên HABECO 47 2.2.3 Phân tích lựa chọn chiến lược 49 2.2.3.1 Phân tích SWOT 49 2.2.3.2 Lựa chọn chiến lược 50 2.2.4 Triển khai thực đánh giá chiến lược 53 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hoạch định chiến lược HABECO 62 2.3.1 Các yếu tố khách quan 62 v 2.2.2.1 Các yếu tố vĩ mô 62 2.2.2.2 Các yếu tố ngành 67 2.2.3 Các yếu tố chủ quan 69 2.2.3.1 Yếu tố đầu vào 69 2.2.3.2 Quá trình vận hành 69 2.2.3.3 Yếu tố đầu 71 2.2.3.4 Hoạt động marketing bán hàng 72 2.2.3.5 Hoạt động dịch vụ 73 2.2.3.6 Yếu tố nguồn nhân lực 73 2.2.3.7 Yếu tố công nghệ 74 2.2.3.8 Hoạt động mua sắm 74 2.2.3.9 Cơ sở hạ tầng doanh nghiệp 74 2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động hoạch định chiến lược HABECO giai đoạn 2012-2016 75 2.4.1 Ưu điểm 75 2.4.2 Hạn chế 77 2.4.3 Nguyên nhân 78 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI HABECO 79 3.1 Định hướng nhằm hoàn thiện hoạt động hoạch định chiến lược HABECO 79 3.1.1 Định hướng phát triển ngành 79 3.1.2 Định hướng phát triển HABECO 80 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạch định chiến lược HABECO 82 3.2.1 Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xác định mục tiêu nhiệm vụ chiến lược kinh doanh 82 3.2.2 Giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động phân tích mơi trường bên bên doanh nghiệp 84 3.2.3 Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xây dựng lựa chọn chiến lược 85 3.2.4 Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thực đánh giá chiến lược 85 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động hoạch định chiến lược HABECO 94 vi 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 95 3.3.2 Kiến nghị với HABECO 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 1.1: Các bước công việc giai đoạn hoạch định chiến lược Hình 1.2: Chuỗi giá trị 31 Hình 2.1: Sơ đồ máy tổ chức HABECO 44 Hình 2.2: Quy trình sản xuất bia 69 Bảng 2.1: Các tiêu chủ yếu giai đoạn 2012 – 2016 HABECO 46 Bảng 2.2: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh HABECO từ năm 2012 – 2016 53 Bảng 2.3: So sánh kết sản xuất kinh doanh với kế hoạch sản xuất kinh doanh HABECO từ năm 2012 – 2016 54 Bảng 2.4: Tóm tắt kết hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2014 – 2016 57 Bảng 2.5: Tóm tắt bảng cân đối kế toán từ năm 2014 – 2016 59 Bảng 2.6: Các hệ số tài từ năm 2014 - 2016 61 Bảng 2.7: Tình hình lao động HABECO năm 2016 74 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HABECO Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội TCT Tổng công ty SBU Đơn vị kinh doanh chiến lược GDP Tổng sản phẩm quốc nội TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên CBCNV Cán công nhân viên 88 dựng nhằm đảm bảo thực mục tiêu chiến lược theo phương châm cân theo mạnh Cân theo mạnh đặt doanh nghiệp phận mức cố gắng cao có thể, đặc biệt phận (lĩnh vực) yếu Trong thực tế phận thời kỳ chiến lược doanh nghiệp tận dụng hội, hạn chế xóa bỏ đe dọa, cạm bẫy phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu nên lựa chọn mục tiêu chiến lược đòi hỏi xuất phát từ yêu cầu khả thi chiến lược Mục tiêu ưu tiên mục tiêu bao trùm có tầm ảnh hưởng quan trọng định giai đoạn chiến lược Tùy thuộc vào đặc điểm thời kỳ, mục tiêu ưu tiên mở rộng thị trường, tăng lợi nhuận, xác lập vị trí cạnh tranh hay tăng cường tiềm lực nội bộ… Các mục tiêu ưu tiên xếp theo thứ tự tầm quan trọng chúng thời kỳ chiến lược Như phân tích trên, chiến lược cấp chức cấp chiến lược mà HABECO gặp vấn đề lớn nhất, vậy, HABECO bắt đầu thực số thay đổi, cụ thể sau: a) Chiến lược marketing Trong hoạt động thực chiến lược kinh doanh phát triển thị trường, đội ngũ cán điều hành nhân viên kinh doanh phải nhận thức sâu sắc rằng: Nếu không tổ chức tốt cơng tác marketing khơng thể mở rộng thị trường; chí khó giữ vững thị phần dẫn đến tình trạng thị trường, doanh nghiệp sớm hay muộn khó tồn Vì thế, giải pháp quan trọng chiến lược marketing với nội dung sau: Chính sách sản phẩm Sản phẩm yếu tố quan trọng hệ thống marketing mix Sự thành cơng marketing mix phụ thuộc vào việc hồn chỉnh sản phẩm việc thỏa mãn nhu cầu mong muốn khách hàng thông qua định sách sản phẩm Tổng cơng ty Nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng, Tổng công ty cần phải nghiên cứu để nâng cao chất lượng hàng 89 hóa, cung cấp cho khách hàng dịch vụ thuận lợi Đây vừa nội dung cần đạt vấn đề có ý nghĩa vơ lớn để thực nâng cao lực cạnh tranh tồn tại, phất triển doanh nghiệp xu Phát triển sản phẩm mới: Đối với phân khúc phổ thông, HABECO phát triển sản phẩm thay cho bia chai 450ml liên tục suy giảm sản lượng doanh thu năm gần Đối với phân khúc cao cấp: HABECO giới thiệu sản phẩm thuộc dòng bia light Đổi sản phẩm có: Hiện hầu hết hình ảnh nhãn hiệu HABECO sử dụng năm Những thiết kế khơng hấp dẫn người tiêu dùng, cần phải thay đổi để đem lại sức cạnh tranh tốt Chính sách giá Một định phức tạp mà nhà quản trị marketing phải thực định giá bán Nếu nhà phân phối nhận giá bán cao mà khơng có sách hỗ trợ, họ chuyển sang mua sản phẩm công ty khác, đãn đến thua thiệt khối lượng bán lợi nhuận Tổng công ty Nếu giá thấp, khối lượng bán tăng lên khả lợi nhuận lại xấu Bởi định giá phải đưa xem xét cách cẩn thận công ty giới thiệu sản phẩm hay có kế hoạch thay đổi giá dài hạn *Mục tiêu định giá HABECO: Xét theo mối tương quan chất lượng sản phẩm, TCT cần xác định mục tiêu định giá sau: - Đảm bảo mục tiêu lợi nhuận dài hạn, định giá bán cho có lợi nhuận cao sau khấu trừ tất khoản chi phí đầu vào hàng hóa; - Đảm bảo giữ tăng thị phần thị trường mục tiêu; - Thu hồi vốn nhanh, an toàn tài * Định mức giá bán phù hợp: Tổng cơng ty phải đưa mức giá bảo đảm ràng buộc chủ yếu: - Khơng thấp tồn chi phí đầu vào hàng hóa; 90 - Khơng cao mức giá phổ biến thị trường, đặc biệt thị trường Bắc Trung Bộ; - Cạnh tranh với đối thủ tham gia kinh doanh sản phẩm bia, rượu, nước giải khát Tổng công ty cần phải có sách quản lý giá Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Công ty CP Tương mại Bia Hà Nội bán cho nhà phân phối khách hàng giá nhà phân phối đối đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Đối với sản phẩm bia hơi, khách hàng nhà hàng, quán ăn…: Tổng công ty nên áp dụng giá bán chiết khấu linh hoạt theo sản lượng mua uy tín khách hàng để hợp tác lâu dài Đối với sản phẩm bia chai, bia lon, nước uống đóng chai, khách hàng nhà phân phối, họ hưởng nhiều ưu đại Tổng công ty mức chiết khấu gia tăng theo doanh thu bán hàng, trợ giá cước vận chuyển, giảm giá vào dịp đặc biệt…Vấn đề mà họ quan tâm giá bán bia phải phù hợp với tình hình thị trường chí có thù lao cao thú vị họ, điều liên quan trực tiếp đến lợi ích nhà phân phối từ mức thù lao hưởng Vì vậy, mức chiết khấu phải thỏa đáng bù đắp chi phí nhà phân phối có lợi nhuận, lưu ý tới tình hình cung cầu mức độ cạnh tranh Phải nắm diễn biến thị trường chiến lược giá đối thủ để có sách điều chỉnh giá phù hợp với đối tượng khách hàng vùng thị trường Ngoài chế độ thù lao nhà phân phối hưởng theo quy định thời điểm cần bổ sung sách tái chiết khấu để tăng thêm cho trường hợp nhà phân phối toán tiền hàng kịp thời nhằm cản thiện khả tốn, giảm thiểu cơng nợ, tăng nhanh vòng quay vốn lưu động đảm bảo an tồn cho Tổng cơng ty Kênh phân phối Về chất kênh phân phối cầu nối đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng cuối Nhờ có kênh phân phối, mà doanh nghiệp khắc phục khó khăn khoảng cách, thời gian, địa điểm trình tiêu thụ 91 Hệ thống kênh phân phối phải đảm bảo khách hàng thuận lợi mua sắm, thời gian vận chuyển chi phí thấp nhất, khách hàng cảm thấy an tồn hài lòng tiêu dùng sản phẩm HABECO Trước năm 2016, hệ thống phân phối HABECO tổ chức theo hình thức Đại lý cấp Mơ hình thể hạn chế việc cạnh tranh phát triển thị trường Vì vậy, từ cuối năm nay, HABECO quy hoạch lại tổ chức hệ thống phân phối theo mơ hình Nhà phân phối số khu vực Sau thời gian triển khai, mơ hình cho thấy hiệu Trong thời gian tới, HABECO triển khai mơ hình Nhà phân phối khu vực lại Hà Nội, Bắc Giang Xúc tiến hỗn hợp Marketing đại đòi hỏi nhiều thứ khơng tạo hàng hóa tốt, giá hấp dẫn đảm bảo cho người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa Mục tiêu sách xúc tiến bán hàng cụ thể hóa mục tiêu marketing, thông qua hoạt động xúc tiến bán hàng, khách hàng thông tin sản phẩm doanh nghiệp từ tạo niêm tin tín nhiệm khách hàng sản phẩm HABECO trước mắt lâu dài Chính sách xúc tiến bán hàng hiểu theo nghĩa thương trường đại hoạt động chiêu thị marketing, hoạt động chiêu thị sử dụng để mang lại hiệu phải vào mục tiêu, vào đối tượng cần truyền thông cho khách hàng mục tiêu Những công việc cần xúc tiến hỗn hợp hoạt động marketing là: * Quảng cáo: Mục tiêu quản cáo HABECO cần xác định sau: Xây dựng thực thi chiến lược thương hiệu: Hiện HABECO chưa có chiến lược cho thương hiệu Do đó, hoạt động Marketing thực thiếu định hướng kết nối để đạt hiệu tối đa Trong năm 2018, HABECO xây dựng chiến lược thương hiệu nhằm phát huy mạnh sử dụng hiệu nguồn lực để phát triển sản phẩm Qua góp phần cho phát triển ổn định Tổng công ty bối cảnh cạnh tranh 92 * Khuyến mại bán hàng Tổng công ty tăng cường hỗ trợ chi phí biển quảng cáo vật dụng quảng cáo…cần quan tâm đầu tư cho nhà phân phối, tạo điều kiện để nhà phân phối vừa quảng cáo bán hàng cho thân họ; mặt khác tăng độ phủ sản phẩm HABECO Tuy nhiên hiệu công tác bán hàng trực tiếp Tổng cơng ty gắn lợi ích người thực với kết bán hàng; thế, HABECO nên có sách khen thưởng gắn với tiền lương theo suất lao động công tác thi đua khen thưởng nhằm khích lệ tạo động lực để nhân viên đề cao trách nhiệm đẩy mạnh thực nhiệm vụ bán hàng đạt kết cao b) Chiến lược tài Để thực phương hướng mục tiêu chiến lược kinh doanh, công tác tài phải giải cho nhiệm vụ tiếp nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu phát triển công ty tổ chức thực biện pháp vốn cách có hiệu quả, Tổng cơng ty cần thực vấn đề trọng tâm sau đây: - Thiết lập máy quản lý tài vững mạnh, đội ngũ lãnh đạo chuyên viên tài có trình độ chun ngành cao có trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tài kế tốn Mơ hình tổ chức hạch tốn phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh Tổng công ty, khoa học chặt chẽ - Thiết lập đầy đủ hệ thống quy chế, quy định hoạt động kinh tế kỹ thuật, kinh doanh thuộc lĩnh vực hoạt động Tổng công ty; Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn chấn chỉnh kịp thồ trường hợp vi phạm Lập ban hành hệ thống định mức khoán nội tạo điều kiện cho hoạt động Tổng công ty phát triển - Thường xuyên cấu lại nguồn vốn để huy động tối đa lượng tiền gửi có kỳ hạn tăng thu nhập từ đầu tư tài chính, đồng thời đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động Tổng Công ty 93 - Tiếp tục xây dựng triển khai phương án hỗ trợ tài cơng ty thành viên gặp khó khăn triển khai bước thoái vốn đơn vị đầu tư ngành - Triển khai Hệ thống mã hóa danh mục chi phí phục vụ cơng tác quản trị Tổng công ty c) Chiến lược sản xuất - Xây dựng, theo dõi sát cân đối hoạt động sản xuất đơn vị thành viên đảm bảo thực tốt mục tiêu kế hoạch năm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm mức cao toàn hệ thống - Xây dựng, áp dụng phần mềm công tác điều độ vận chuyển báo cáo thống kê để nâng cao hiệu suất công việc, quản lý phục vụ kịp thời cho công tác điều hành Lãnh đạo Tổng công ty d) Chiến lược nguồn nhân lực Với phát triển khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ, sách hỗ trợ nhân viên, trì ổn định nguồn nhân lực vấn đề thiết yếu bảo đảm trình hoạt động kinh doanh ngày hiệu - HABECO cần trọng ưu tiên đào tạo đội ngũ quản lý điều hành nhân viên nghiệp vụ kinh doanh, quản lý kinh tế, tài chính, kỹ thuật, tin học Tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo điều hành quản lý doanh nghiệp đội ngũ trưởng đơn vị trực thuộc để hình thành lớp doanh nhân trẻ có lực, trình độ, có khả xử lý linh hoạt vấn đề thị trường ; tận dụng tốt hội ; đồng thời có sách khuyến khích nhân viên giỏi có lực thật nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản trị doanh nghiệp thời kỳ - Chú trọng chất lượng đào tạo cho cơng nhân lành nghề bậc cao, tiếp cận thành thạo dây chuyền kỹ thuật đại, tự động hóa…hướng đào tạo tập trung vào sản phẩm mới, mở rộng tiếp cận thị trường nước 94 - Đào tạo bổ sung nguồn nhân lực có nghiệp vụ tay nghề vững vàng gắn với nâng cao chất lượng vận động thực tiễn, tạo đội ngũ nhân có khả ứng tiếp xử lý có hiệu vấn đề nảy sinh đa dạng phức tạp thị trường - Hồn thiện cơng tác tuyển dụng : Xây dựng tiêu chuẩn rõ ràng sách tuyển dụng phận cách phân tích cơng việc bảng mô tả công việc, tiêu chuẩn cho chức danh - Hồn thiện sách nội tích cực có tác dụng khuyến khích động viên người lao động sáng tạo hoạt động kinh doanh - Khen thưởng kịp thời nhân viên đạt chất lượng cơng tác - Khuyến khích nhân viên đóng góp ý kiến, sáng kiến cải tiến kinh tế kỹ thuật hình thức thi đua có khen thưởng phận, cá nhân lao động toàn Tổng công ty - Động viên, chấn chỉnh kịp thời nhân viên vi phạm, chưa đạt tiêu đề ra, thuyên chuyển chí sa thải nhân viên thiếu tinh thần trách nhiệm, lực làm việc yếu e) Chiến lược nghiên cứu phát triển Để tăng sức mạnh cạnh tranh Tổng công ty thị trường, phận lỹ thuật, phận thị trường bán hàng Ban Tổng giám đốc thường xuyên phối hợp tiến hành biện pháp sau : - Tổ chức nghiên cứu tài liệu, tiếp thu công nghệ đại chuyển gia từ nước - Từ yêu cầu khách hàng, Phòng thị trường tiến hành thống kế, tổ chức nghiên cứu đề xuất thay đổi theo thời gian, khuynh hướng thị trường - Nghiên cứu cải tiến công nghệ, thao tác, suất để giảm giá thành 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động hoạch định chiến lược HABECO 95 Hoạch định chiến lược cho HABECO vấn đề doanh nghiệp để việc hoạch định chiến lược doanh nghiệp, chí ngành diễn thuận lợi đạt hiệu cao, việc hỗ trợ từ phía Nhà nước cần thiết 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước a) Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt Quốc hội thông qua thuế TTĐB ngành bia từ 1/1/2016, 2017 2018 năm tăng thuế 5% Như năm từ 2013 tới 2018, thuế TTĐB tăng 20% Báo cáo gần Tổng cục thuế cho biết thuế TTĐB ngành rượu bia năm vừa qua đạt 10.200 tỷ đến năm 2014 đạt 19.900 tỷ tức năm tăng trưởng lần Ngành bia, rượu Việt Nam đứng vào top 20 nước có thuế TTĐB cao Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cố gắng thực nộp thuế tăng liên tục, tăng kép tăng nhập thương mại khơng khả quan Dự thảo Luật điều chỉnh nội dung mà nhiều chuyên gia cho khơng hợp lý Thứ nhất, giá tính thuế sở sản xuất có cơng ty (là công ty thương mại) giá công ty bán thị trường Điều này, theo chuyên gia có phân biệt đối xử phát sinh số thuế phải nộp sở sản xuất có doanh nghiệp thương mại mặt hàng tạo cạnh tranh không lành mạnh, bất hợp lý sách thuế Thực tế doanh nghiệp có tổ chức sở kinh doanh thương mại có sản lượng sản xuất tiêu thụ lớn, sản phẩm có chất lượng, đóng góp nhiều cho ngân sách Việc có cơng ty thương mại quy định, có tổ chức thương mại mà lại phải nộp thuế cao Trong đó, nhờ công ty thương mại mà doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ Thứ hai, Dự thảo Luật sửa đổi giá tính thuế đặc biệt hàng hóa nhập giá sở nhập bán Điều gây khó khăn cho doanh nghiệp Việc 96 mức thuế cao dẫn đến tình trạng trốn thuế, nhập lậu, hàng giả gây khó khăn kiểm soát, thất thu ngân sách Nhà nước hàng năm Hơn nữa, việc để đảm bảo cạnh tranh rượu, bia nhập rượu bia sản xuất nước khơng hợp lý thực tế nhập rượu, bia khơng nhiều Vì vậy, kiến nghị cần trì việc tính Thuế TTĐB theo giá sở sản xuất bán hành, quan thuế ấn định giá tính thuế theo luật quản lý thuế doanh nghiệp có sở thương mại từ cấp thứ trở lên Ngoài ra, cần giữ nguyên mức giá tính thuế TTĐB nhập bia, rượu giá tính thuế nhập cộng với thuế nhập quy định hành Hiện kinh tế ngày hội nhập, Lào đứng đầu châu Á sản xuất bia, Việt Nam đứng thứ châu Á sản xuất bia nên cạnh tranh lớn Ngành rượu bia cam kết với Chính phủ Bộ Tài tích cực nộp ngân sách kiến nghị nên giữ cách tính thuế để doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư, Chủ tịch VBA nói b) Xây dựng mơi trường cạnh tranh lành mạnh Trong kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngành thường xuyên đối mặt với cạnh tranh gay gắt nước từ nước ngồi Có thể hiểu đơn giản cạnh tranh ganh đua chủ thể sản xuất hàng hoá nhằm giành giật thị trường, khách hàng điều kiện thuận lợi sản xuất, tiêu thụ để từ thu nhiều lợi ích cho Bên cạnh mặt tích cực, cạnh tranh có tác dụng tiêu cực thể cạnh tranh không lành mạnh hành động vi phạm đạo đức hay vi phạm pháp luật (buôn lậu, trốn thuế, tung tin phá hoại ) hành vi cạnh tranh làm phân hoá giàu nghèo, tổn hại môi trường sinh thái… Theo thống kê Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA), tính đến năm 2016, nước có 129 sở sản xuất bia nằm 43 tỉnh, thành phố Thị trường bia nước có số lượng sở sản xuất lớn, hầu hết 97 chịu lý HABECO SABECO khiến cho sức mạnh chi phối toàn ngành bia Việt gần nằm tay hai doanh nghiệp Thị trường bia nước có mức độ tập trung tương đối cao, với thương hiệu lớn SABECO, HABECO, Heineken Carlsberg chiếm 90% thị phần tồn ngành Bên cạnh đó, độ phủ hãng bia có xu hướng chia theo miền Giữa họ ln có cạnh tranh, cạnh tranh lành mạnh Họ tạo nên động lực phát triển cho ngành, tham gia đầy đủ trách nhiệm nộp thuế cho Nhà nước Tuy nhiên, cạnh tranh với bia nhập khẩu, với nhãn hiệu rượu nhái, rượu chất lượng có xu hướng gia tăng chưa có giải pháp xử lý hữu hiệu Để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, Nhà nước cần đẩy mạnh công việc như: Nghiên cứu sửa đổi số văn luật pháp khơng đáp ứng u cầu; Hồn chỉnh hàng rào kỹ thuật phù hợp với cam kết quốc tế để bảo vệ sản xuất; Tăng cường lực quan quản lý để kiểm tra, kiểm soát xử phạt nghiêm doanh nghiệp vi phạm luật cạnh tranh, bán phá giá, làm hàng nhái; Tăng cường lực Hiệp hội ngành hàng để phát kiến nghị với quan quản lý biện pháp phù hợp để bảo vệ lợi ích đáng mình; Các doanh nghiệp có chiến lược phát triển thị trường, thương hiệu đăng ký thương hiệu nước xuất trước mắt tương lai Bên cạnh đó, thực trạng chuyển giá doanh nghiệp FDI ảnh hưởng đến thu ngân sách, gây tượng cạnh tranh không lành mạnh… Chuyển giá vấn đề đời gắn liền với phát triển công ty đa quốc gia, nước phát triển Nhật Bản, Úc sớm xây dựng quy định chống chuyển giá từ năm 1930 Ở Việt Nam, năm gần đây, số doanh nghiệp thực giá chuyển giao doanh nghiệp bên tập đoàn, nhằm giảm số thuế phải nộp, nhằm chiếm lĩnh thị trường Các chủ thể, doanh nghiệp thu nguồn lực tài lớn mạnh để đầu tư, chiếm lĩnh thị trường, bị thất thu, gây cạnh tranh không lành mạnh Các thương hiệu Việt Nam dần cạnh tranh không lành mạnh Những hành vi chủ yếu chuyển giá tập đoàn lớn giới xuất Việt Nam nâng cao giá góp 98 vốn, giá cơng nghệ, định giá q cao, tạo nên áp lực, ảnh hưởng đến thu ngân sách Chuyển giá qua mua nguyên liệu, hương liệu hiện, bán giá thành phổ biến Ngồi có hành vi chuyển giá thơng qua cung cấp dịch vụ, phí quản lý, chênh lệch thuế suất nhà thầu chủ đầu tư, Dấu hiệu chuyển giá dễ nhận thấy chứng minh điều lại khó Ở nước Hoa Kỳ, Nhật Ban, Úc, phải khoảng 1-2 năm chứng minh hành vi chuyển giá Ở Việt Nam thời gian chứng minh lại ngắn, có khoảng 5-6% số doanh nghiệp FDI có tượng lỗ kéo dài, lỗ lũy kế, chuyển từ năm sang Về giải pháp cho vấn đề này, Nhà nước cần phải thực có nhiệm vụ hồn chỉnh sách, tổ chức máy, quản lý xây dựng sở liệu, hợp tác quốc tế Bên cạnh việc xây dựng sách, tổ chức lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm quốc tế việc nâng cao trình độ để ngăn chặn hành vi chuyển giá Cơ quan thuế ký hiệp định 62 quốc gia vùng lãnh thổ để ngăn chặn hành vi chuyển giá, hợp tác quan chức năng, doanh nghiệp, báo chí vấn đề nhằm ngăn chặn hành vi chuyển giá, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ lợi ích bên… 3.3.2 Kiến nghị với HABECO HABECO cần có điều hành quản lý kịp thời phòng ban, phận Tổng công ty, đặc biệt Đơn vị kinh doanh bán hàng CÔng ty TNHH MTV Thương mại Habeco Habeco Trading HABECO tiến hành đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ nhằm đắp ứng nhu cầu khác hàng cần trọng marketing cách có hiệu Xây dựng hình ảnh thương hiệu Tổng công ty Tăng cường đào tạo đội ngũ cán quản lý nhân viên để đáp ứng nhu cầu cơng việc HABECO cần có sách bán hàng phù hợp, đảm bảo lợi ích cho người đại lý, khách hàng HABECO cần tiếp tục cải tiến chất lượng sản phẩm, cải thiện hương bia, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định 99 KẾT LUẬN Trong điều kiện tồn cầu hóa diễn nhanh chóng, kinh tế Việt Nam có nhiều hội phát triển khơng thách thức, rủi ro Nó tác động chi phối hoạt động ngành kinh tế doanh nghiệp q trình sản xuất kinh doanh Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần xác lập triển khai hoạt động theo chiến lược kinh doanh đắn, nhằm tận dụng hội xuất hiện, phát huy tích cực có hiệu điểm mạnh nội doanh nghiệp; đồng thời, khắc phục tránh khỏi thách thức bên ngoài, điều chỉnh khắc phục kịp thời điểm yếu bên Tổ chức thực đồng khoa học giải pháp chiến lược ngắn hạn dài hạn phù hợp với điều kiện doanh nghiệp chắn thành cơng, tồn phát triển bền vững Việc nghiên cứu hoạt động hoạch định chiến lược HABECO bước quan trọng để xác lập chiến lược doanh nghiệp nhằm giành lại thị phần, tăng trưởng lợi nhuận, khẳng định uy tín thương hiệu HABECO thị trường bia, rượu, nước giải khát, góp phần vào phát triển mạnh mẽ vững HABECO năm Trong trình nghiên cứu, tác giả sâu vào phân tích yếu tố khách quan chủ quan doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động hoạch định chiến lược, đánh giá tình hình hoạt động hoạch định chiến lược HABECO đưa dự báo nguồn lực nội doanh nghiệp xu hướng biến động ngành bia,rượu, nước giải khát năm tới Từ đó, tác giả đưa giải pháp kiển nghị nhằm hoàn thiện hoạt động hoạch định chiến lược HABECO Trình tự đề cập nghiên cứu thực quy trình hoạch định chiến lược kết hợp với kiến thức tác giả tiếp cận để hoàn thành yêu cầu đề tài đặt Mặc dù vậy, thân tác giả nhiều hạn chế nên Luận văn tồn nhiều khiếm khuyết Tác giả hy vọng đóng góp phần hiệu hoạt động hoạch định chiến lược HABECO Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Vũ Tùng Diệp, 2015, Định hướng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Nhà nước Một thành viên khí Hà Nội – HAMECO giai đoạn 2015 – 2020, Luận văn thạc sĩ năm 2015 Nguyễn Minh Đường, 2005, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp Thương mại (Tập 1), Nhà xuất Lao động xã hội Hà Nội Hoàng Văn Hải, 2010, Quản trị chiến lược, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Đỗ Huy Hồng, 2011, Phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO), Luận văn thạc sĩ Phùng Thế Hùng, 2007, Hồn thiện cơng tác hoạch định chiến lược kinh doanh Tổng công ty Sông Đà Nguyễn Khoa Khôi & Đồng Thị Thanh Phương, 2008, Quản trị học, Nhà xuất Thống kê Phạm Vũ Luận, 2001, Quản trị Doanh nghiệp Thương mại, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Ngô Kim Thanh, 2015, Quản trị chiến lược, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Ngô Kim Thanh, 2012, Quản trị Doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân 10 Nguyễn Văn Tuấn, 2006, “Hoạch định chiến lược kinh doanh Cơng ty xăng dầu Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010”, Luận văn thạc sĩ 11 Nghiên cứu “Hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty TNHH nhà nước thành viên Cơng trình Viettel giai đoạn 2007-2010” năm 2006 101 12 Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, 2017, Kế hoạch năm 2018 – 2022 13 Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, 2013, Báo cáo tài năm 2012 14 Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, 2014, Báo cáo tài năm 2013 15 Tổng cơng ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, 2015, Báo cáo tài năm 2014 16 Tổng cơng ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, 2016, Báo cáo tài năm 2015 17 Tổng cơng ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, 2017, Báo cáo tài năm 2016 18 Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, 2016, Điều lệ HABECO TÀI LIỆU TIẾNG ANH 19 Michael E.Porter, 1985, Competitive Advantage, Free Press Publisher 20 Fred R.David, 2006, Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts, Prentice Hall 21 Mike Morrison, 2012, History of the SWOT Analysis (Brief), https://rapidbi.com/history-of-the-swot-analysis/ 22 John A Pearce II, 2003, Strategic management: Strategy formulation and Implement, Homewood 23 John L Thompson, 1998, Strategic planning: Awareness and change, South Western WEBSITE 24 Sông Châu, 2013, Một số ý kiến trao đổi phát triển bền vững ngành sản xuất Bia Việt Nam, địa http://vba.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=7669:m 102 ot-so-y-kien-trao-doi-ve-phat-trien-ben-vung-cua-nganh-san-xuat-bia-vietnam&catid=95:su-kien-trong-nganh&Itemid=210 25 Nguyễn Cao Kỳ Chương, 2011, Đa dạng hóa sản phẩm: Bài học từ Vinamilk lấn sân lãnh địa địa http://cafef.vn/quan-tri/da-dang-hoa-sanpham-bai-hoc-tu-vinamilk-khi-lan-san-lanh-dia-moi20111024101013158.chn 26 Minh Dũng, 2017, Cạnh tranh khốc liệt thị trường bia, địa http://nhandan.com.vn/kinhte/item/32398302-canh-tranh-khoc-liet-tren-thitruong-bia.html 27 Hoàng Dương, 2018, Người Việt uống tỉ lít bia tăng 6% so với năm 2016, http://soha.vn/nam-2017-nguoi-viet-uong-hon-4-ti-lit-bia-tang-6-sovoi-nam-2016-20180115095830032.htm 28 Bảo Linh, 2015, Quãng đời ngắn ngủi bia tươi Laser địa https://vtc.vn/quang-doi-ngan-ngui-cua-bia-tuoi-laser-d199683.html 29 Hoàng Quý, 2017, Hiệp hội Bia- Rượu- Nước giải khát kêu khó với thuế tiêu thụ đặc biê ̣t địa http://baophapluat.vn/tieng-noi-da-chieu/hiep-hoi-biaruou-nuoc-giai-khat-keu-kho-voi-thue-tieu-thu-dac-biet-367491.html 30 Minh Tú, 2016, SABECO chiến lược đầu tư cho chất lượng địa chỉ: http://vneconomy.vn/doanh-nhan/sabeco-va-chien-luoc-dau-tu-cho-chatluong-20161218100448214.htm 31 Phạm Việt, 2015, Thành công Heineken chiến lược marketing mix địa http://mma.edu.vn/thanh-cong-cua-heineken-trong-chien-luocmarketing-mix/ 32 www.habeco.com.vn ... đưa phương án kết hợp cặp cách logic 13 Điểm mạnh (S) Cơ hội (O) Thách thức (T) - Cơ hội - Thách thức - Cơ hội - Thách thức - - S/O S/T W/O W/T - Điểm mạnh - Điểm mạnh - Điểm yếu (W) - Điểm... tăng trưởng - Hệ thống thu mức thu Các ưu tiên hay hạn chế phủ với ngành cụ thể hố thơng qua luật thu Sự thay đổi hệ thống thu mức thu tạo hội nguy doanh nghiệp làm cho mức chi phí thu nhập... ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Thu Hương Người hướng dẫn: TS Nguyễn Minh Hằng Hà Nội - 2018 Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Hoàn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động hoạch định chiến lược tại Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO), Hoàn thiện hoạt động hoạch định chiến lược tại Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn