NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GỢI SUY CHO VIỆT NAM

117 11 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 21:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GỢI SUY CHO VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng – Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 HỌ VÀ TÊN: VŨ ĐỨC DŨNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS PHẠM THU HƯƠNG Hà Nội – 2018 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 14 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 14 1.1.1 Khái niệm đầu tư đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin 14 1.1.2 Sự cần thiết đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin 15 1.1.3 Các hình thức đầu tư lĩnh vực cơng nghệ thơng tin 18 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 19 1.2.1 Lịch sử hình thành cách mạng cơng nghiệp 4.0 19 1.2.2 Đặc điểm cách mạng công nghiệp 4.0 25 1.2.3 Tác động cách mạng công nghiệp 4.0 27 1.3 ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 35 1.3.1 Vai trò tác động đầu tưvào lĩnh vực công nghệ thông tin cách mạng công nghiệp 4.0 35 1.3.2 Các số đánh giá thực trạng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 48 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin 50 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆTHÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP 4.0 TRÊN THẾ GIỚI 53 2.1 TỔNG QUAN THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TRÊN THẾ GIỚI 53 2.1.1 Xu hướng đầu tư nước giới 53 2.1.2 Tác động đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin bối cảnh công nghiệp 4.0 đến kinh tế - xã hội 57 2.2 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CMCN 4.0 CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 74 2.2.1 Hoạt động đầu tư Hoa Kỳ 74 2.2.2 Hoạt động đầu tư Singapore 78 2.2.3 Hoạt động đầu tư Malaysia 83 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHỆ 4.0 TRÊN THẾ GIỚI- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC- HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 86 2.3.1 Đánh giá thực trạng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin- Hạn chế nguyên nhân 86 2.3.2 Kinh nghiệm từ quốc gia sách đầu tư phát triển vào lĩnh vực ICT 88 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GỢI SUY VỀ ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆTHÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 92 3.1 TỔNG QUAN THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI VIỆT NAM 92 3.1.1 Các số đánh giá đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin Việt Nam 92 3.1.2 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới lĩnh vực công nghệ thông tin bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 94 3.1.3 Đánh giá thực trạng đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 96 3.2 MỘT SỐ GỢI SUY CHO VIỆT NAM VỀ ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 105 3.2.1 Gợi suy chiến lược thúc đẩy đầu tư vào phát triển lĩnh vực cơng nghệ thơng tin Chính phủ Việt Nam 105 3.2.2 Gợi suy đầu tư phát triển vào lĩnh vực công nghệ thông tin bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0 nhóm doanh nghiệp 108 3.2.3 Đầu tư quản lý phát triển sở hạ tầng phục vụ hoạt động công nghệ thông tin 108 3.2.4 Trình độ dân trí thói quen sử dụng 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 Lời cảm ơn Đề tài “NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GỢI SUY CHO VIỆT NAM” nội dung chọn để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp sau hai năm theo học chương trình cao học chun ngành Tài chính- Ngân hàng trường Đại học Ngoại thương Để hoàn thành trình nghiên cứu hồn thiện luận văn này, lời xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Cơ Phạm Thu Hương Phòng Quản lý đào tạo – Trường Đại học Ngoại thương trực tiếp bảo hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu để tơi hồn thiện luận văn Ngồi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô Khoa Tài chính- Ngân hàng đóng góp ý kiến quý báu cho luận văn Nhân dịp này, xin cảm ơn lãnh đạo anh chị cơng tác Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, tạo điều kiện thời gian cho suốt q trình nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin cảm ơn người thân, bạn bè bên tôi, động viên tơi hồn thành khóa học luận văn Trân trọng cảm ơn! Học viên Vũ Đức Dũng Lời cam đoan Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Học viên Vũ Đức Dũng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ICTs Công nghệ thông tin NHTG Ngân hàng giới WEF (World Economic Forum) Diễn đàn kinh tế giới CMCN Cách mạng công nghiệp KH&CN Khoa học Công nghệ AEC (ASEAN Economic Community) Cộng đồng kinh tế ASEAN DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ R&D Nghiên cứu phát triển DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Hình ảnh CMCN từ trước đến Trang 19 Hình 2.1: Năng lực đổi số lượng Patent đăng ký triệu dân từ năm 2012-2016……………………………………………………… .… ….Trang 53 Hình 2.2: Năng lực đổi số lượng Patent đăng ký triệu dân từ năm 2012-2016……………………………………………………… …… ….Trang 54 Hình 2.3: Tác động cơng nghệ đến đổi mơ hình kinh doanh: 2015 2016…………………………………………………… … … Trang 58 Hình 2.4: Tác động đến kinh tế ICTs quốc gia khu vực giới từ năm 2012-2016 ……………………………………………… .Trang 59 Hình 2.5: Bảng xếp hạng nước dẫn đầu số lại…… … Trang 60 Hình 2.6: Xu hướng sử dụng ICTs khu vực: Cá nhân, tư nhân Chính phủ………………………………………………………………… … ….Trang 63 Hình 3.1 Chỉ số NRI Việt Nam năm 2016………………………… … ….Trang 79 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Chỉ số NRI Việt Nam giai đoạn 2014-2016……………… … Trang 80 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Mục tiêu nghiên cứu luận văn tìm hiểu tình hình trạng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin bối cảnh CMCN 4.0 số quốc gia.Do bối cảnh đề tài nghiên cứu thực vào thời điểm CMCN 4.0 phát triển mạnh mẽ, quốc gia, doanh nghiệp giới nhận thức tầm quan trọng CMCN này, đặc biệt lĩnh vực công nghệ thông tin đóng vai trò chủ đạo với tác động trực tiếp đến xã hội kinh tế Bài nghiên cứu tìm hiểu hoạt động đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin: chất đầu tư vào cơng nghệ thơng tin, hình thức đầu tư vào cơng nghệ thơng tin Tiếp theo đó, chất CMCN 4.0, với nêu vai trò cơng nghệ thơng tin lợi ích thu đầu tư vào cơng nghệ thông tin bối cảnh CMCN 4.0 Tại Chương II, để đánh giá thực trạng đầu tư vào lĩnh vực cơng nghệ thơng tin, người viết tìm hiểu tình hình đầu tư theo báo cáo diễn đàn kinh tế giới, ngân hàng giới Cụ thể hơn, người viết tìm hiểu kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu đạo, sách Chính phủ kết thu số quốc gia tiêu biểu hoạt động đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin Mỹ Singapore; có kinh tế, bối cảnh tương đồng Việt Nam Malaysia Các đối tượng phản ánh nhóm quốc gia đạt thành cơng với sách, phương hướng mục tiêu hồn tồn khác Trong chương III, sở nghiên cứu chương II, với báo cáo đánh giá thực trạng đầu tư Chính phủ Doanh nghiệp Việt Nam lĩnh vực công nghệ thông tin giai đoạn 2010-2017, người viết vận dụng, điều chỉnh đưa số lý luận để nâng cao nhận thức doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân việc đầu tư vào công nghệ thông tin đề xuất để cải thiện hoạt động đầu tư cho nhà hoạch định sách (Bộ Khoa học Cơng nghệ Bộ Thông tin truyền thông), phù hợp với điều kiện Việt Nam LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khi đề cập cách mạng công nghiệp xuất trước đây, cách mạng nước cuối kỷ XVIII với sản phẩm thay đổi giới: Năng lượng nước, sắt, dệt vải, cơng cụ máy móc, cách mang thứ (1860-1900) với nhà máy điện, dây chuyền sản xuất lớn, hệ thống lắp ráp, điện tin, TV, băng chuyền Trong giai đoạn 1970-2000, cách mạng công nghiệp lần thứ ba tối ưu hóa cơng nghệ tự động máy tính tạo cách mạng đến hầu hết hoạt động kinh tế- từ sản xuất đến quản lý, truyền thông giải trí Những năm trở lại, kỳ vọng thời kỳ tiến vượt trội công nghệ, với công nghệ tối tân cho phép loại máy móc, hệ thống nhà xưởng kết nối vận hành cách tự động, xuất bàn tay người, việc sản xuất đạt suất cao nhất, công nhận chấp nhận rộng rãi cách mạng công nghiệp lần thứ tư xuất Để có đủ lực cạnh tranh thị trường tại, nhà sản xuất nhà phân phối phải tìm cách tiếp cận với xu hướng biến đổi, dành nguồn lực đầu tư cách hiệu vào loại công nghệ để tránh tụt hậu, bị bỏ lại phía sau Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) xuất đến hội nghị phát triển gắn liền với CMCN4.0.Với tốc độ phát triển nhanh chóng, theo kỳ vọng kỷ nguyên thịnh vượng cho người Internet vạn vật (Intenet of Things), AI, công nghệ in 3D (3DPrinting), lưu trữ lượng, với phương diện từ sản xuất, quản lý nhân đến quản trị nhân lực từ cơng ty, xí nghiệp đến tồn kinh tế Tuy nhiên, với kỳ vọng kỷ nguyên đầy mơ ước rủi ro tiềm tàng chờ đợi sẵn, mối lo ngại công mạng làm tổn hại đến giới vật lý, rủi ro bảo mật cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường lao động Dĩ nhiên, công ty nhà đầu tư nhận tiềm nắm bắt xu hướng phát triển, chấp nhận thử thách có chiến lược đắn có nhiều hội để trở nên thành công người không làm điều bị thụt lại phía sau Theo 99 - Đang thực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng theo Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020; Tiếp tục triển khai lộ trình tắt sóng truyền hình tương tự để giải phóng băng tần 700 MHz (694-806 MHz) cho thơng tin di động IMT; Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch băng tần 700 MHz… - Bộ Thông tin Truyền thơng nghiên cứu sửa đổi, hồn thiện Thơng tư 01/2017/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thơng tin trọng điểm theo hướng bổ sung dòng sản phẩm hỗ trợ CMCN 4.0; Xây dựng văn triển khai nội dung Nghị định 122/2016/NĐ-CP Nghị định 134/2016/NĐCP hỗ trợ thuế nhập cho linh kiện phục vụ sản xuất sản phẩm ICTs; Nghiên cứu xây dựng sách thúc đẩy nghiên cứu phát triển 5G, IoT thời gian sớm nhất; - Bộ Thông tin Truyền thông thường xuyên tổ chức diễn tập ứng cứu cố cho mạng lưới ứng cứu cố quốc gia; Đào tạo, nâng cao lực cho thành viên mạng lưới ứng cứu cố quốc gia… - Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Nội vụ ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng ICTs cải cách hành giai đoạn 2017-2020; phối hợp với ngành, địa phương ban hành Kiến trúc quyền điện tử; hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng ICTs hoạt động quan nhà nước năm 2018; phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Cơng nghệ nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá đô thị thông minh… - Các doanh nghiệp phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng phục vụ công tác kết nối từ Trung ương đến địa phương; phát triển hạ tầng trung tâm liệu Nam Thăng Long (Hà Nội) Tân Thuận (tp Hồ Chí Minh) đảm bảo an tồn thơng tin theo chuẩn ISO/IEC 27001:2013; Đang triển khai giai đoạn I dự án đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin bưu Việt Nam (MPITS)… Nhiệm vụ 2:Tập trung phát triển số lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm cơng nghiệp cơng nghệ thơng tin - truyền thơng có vai trò then chốt CMCN 100 4.0; ưu tiên, trọng phát triển nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt nhân lực an toàn, an ninh thông tin Bộ Thông tin Truyền thông tập trung nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp tập trung nghiên cứu, phát triển số lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm như: - Bộ sản phẩm ứng dụng ICTs: (i) Phục vụ triển khai phủ điện tử kết nối liên thơng cấp quyền gồm hệ thống quản lý băn điều hành điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến; (ii) Hệ thống, giải pháp ứng dụng ICTs ngành y tế, giáo dục liên thông theo ngành dọc kết nối liên thông bảo hiểm y tế; (iii) Hệ thống, giải pháp ứng dụng ICTs phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp liên thông bảo hiểm y tế, thuế, hải quan… - Nghiên cứu, phát triển hệ thống phân tích liệu lớn, tảng IoT mở (IoT platform) phục vụ triển khai đô thị thông minh - Thực đề tài nghiên cứu cấp quốc gia đô thị thông minh (hệ thống thử nghiệm thu thập, phân tích thị số phát triển đô thị thông minh phù hợp điều kiện Việt nam nhằm phục vụ quan quản lý Nhà nước); đề tài cấp Bộ (về an tồn thơng tin; cơng nghệ thông tin di động 5G; triển khai IPv6 hệ thống thơng tin di động; sách phát triển kinh tế số; xu hướng công nghệ CMCN 4.0; hệ sinh thái khởi nghiệp lĩnh vực ICTs; tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 4G, lộ trình tiêu chuẩn IoT, sách phát triển nguồn nhân lực ngành TT&TT…) - Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an tồn, an ninh thơng tin đến năm 2020 theo Đề án 99 (Quyết định 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014) - Các đơn vị nghiên cứu, đào tạo thuộc Bộ đầu nghiên cứu sản phẩm công nghệ trí tuệ nhân tạo, an tồn thơng tin mạng 4G LTE, chiến lược xây dựng đô thị thông minh, khung kiến trúc ICT cho đô thị thông minh, xây dựng cơng cụ phân tích, đánh giá chất lượng mạng dịch vụ 4G LTEA… Các doanh nghiệp thuộc Bộ thường xuyên tổ chức hợp tác với sở đào tạo ICTs để hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực ICTs gắn với thực tiễn doanh nghiệp Hằng năm, Tập đoàn VNPT phối hợp với Ban tổ chức giải thưởng 101 Nhân tài Đất Việt (Bộ TT&TT, Bộ Y tế, Báo Dân trí) nhằm tìm kiếm, hỗ trợ tác giả, nhóm tác giả giải pháp ICTs có tính thực tiễn cao có triển vọng phục vụ nhu cầu ứng dụng ICTs xã hội II.3 Nhiệm vụ 3: Chỉ đạo quan thơng tin báo chí, truyền thơng định hướng dư luận, giúp cho tổ chức người dân, có nhận thức CMCN 4.0 - Bộ phối hợp với quan, tổ chức quốc tế Mỹ, Nhật Bản, Hà Quốc, châu Âu; quan, doanh nghiệp ngồi nước tổ chức thành cơng 03 Hội thảo lớn CMCN 4.0 bao trùm nhiều lĩnh vực hạ tầng băng rộng, quản lý tần số, đào tạo nghiên cứu khoa học Các hội thảo thu hút quan tâm hàng trăm đại biểu đến từ quan hoạch định sách, đơn vị nghiên cứu, đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp quan thông tấn, báo chí - Bộ cử đại diện tham gia tham luận nhiều hội nghị, hội thảo CMCN 4.0; nhiều tin, chủ đề CMCN4.0 đăng tải báo, tạp chí, trang thơng tin ngành - Các doanh nghiệp thuộc Bộ tích cực triển khai nhiều hoạt động cụ thể tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề liên quan đến nội dung CMCN 4.0 - Phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Đài Phát truyền hình địa phương triển khai chương trình truyền thơng Chính phủ điện tử IT TODAY nhằm ghi nhận hiệu ứng dụng ICTs phục vụ công tác quản lý điều hành hỗ trợ người dân, doanh nghiệp c) Triển vọng phát triển: - Các dự báo tăng trưởng kinh tế khả quan, đặc biệt khu vực đầu tư vào ICTs Dựa tốc độ phát triển ngành ICTs, đầu tư quan tâm Chính phủ tảng có sẵn Việt Nam dự báo lĩnh vực ICTs tương lai chủ đạo, nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế cho Việt Nam - Định hướng mục tiêu Chính phủ Việt Nam Chính phủ điện tử Nghị 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 có nêu khoản Quyết nghị 102 “Việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT tất lĩnh vực góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước quản trị doanh nghiệp” với mục tiêu cụ thể Khoản 1, Điều 2: Mục tiêu tiêu cụ thể: “Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quan nhà nước, phục vụ người dân doanh nghiệp ngày tốt Nâng vị trí Việt Nam Chính phủ điện tử theo xếp hạng LHQ Công khai, minh bạch hoạt động quan nhà nước môi trường mạng” Với nghị đưa t ra, với thị, mục tiêu cụ thể ban ngành thể tâm Chính phủ Việt Nam trọng lĩnh vực ICTs - Thị trường PC nhiều hội nhu cầu từ phía người dân thấp tạo hội cho nhà bán lẻ nước mở rộng thị trường, ngồi tham gia vào thị trường linh kiện điện tử thay - Việt Nam thị trường tiềm đầy hội cho lao động lĩnh vực ICTs đến tham gia mà tiềm phát triển Việt Nam lơn - Các doanh nghiệp nhỏ vừa nhiều hội để tham gia vào thị trường, đặc biệt doanh nghiệp Start-up ICTs mà Chính phủ Việt Nam tập trung, hỗ trợ cho nhóm nhiều kênh khác nhau, ví dụ thơng qua Đề án: “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025” - Chính phủ tạo động lực phát triển trực tiếp cho lĩnh vực ICTs 1520 năm tới thông qua Quỹ Đổi công nghệ quốc gia với kỳ vọng kích thích đẩy nhanh tốc độ phát triển doanh nghiệp nội địa - Cơng nghệ điện tốn đám mây phát triển nhanh với khả thích ứng, hấp thụ doanh nghiệp đem lại kỳ vọng cải thiện hệ thống mạng quan tâm xã hội Tuy nhiên, Việt Nam nhiều điều phải cải thiện khó khăn tồn 103 - Mặc dù thị trường nhiều tiềm nguồn lực đầu tư vào lớn thực tế chi tiêu tập trung nhóm doanh nghiệp, chi tiêu đầu người cho ICTs Việt Nam thấp khu vực ví dụ Thái Lan - Thị trường bất ổn chi phí- giá cả, khiến cho doanh nghiệp cung ứng gặp khó khăn việc dự báo phát triển - Tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, buôn bán phần mềm lậu, tải trộm tràn lan, chưa có dấu hiệu xử lý - An ninh mạng chưa có nhiều biện pháp, bước cụ thể từ Chính phủ, vụ cơng an ninh đến ngân hàng, chiếm đoạt tài sản qua phòng vệ thiếu tập trung, chủ quan doanh nghiệp Ngoài ra, đề cập Chương II, thân Việt Nam trải qua khó khăn định việc triển khai đề án liên quan đến ICT Cụ thể, Đề án tin học hóa quản lý hành nhà nước (đề án 112) với mục tiêu tiến đến Chính phủ điện tử phải dừng lại sau 05 năm triển khai, cụ thể: - Cơ chế chồng chéo, mơ hồ: Giai đoạn 1(2001-2005) trải qua nhiều khó khăn khơng có hoạt động tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trước tiến hành giai đoạn (2006-2010), cụ thể thân Ban đạo điều hành khơng có chức quản lý nhà nước ICT tổ chức thẩm định dự án phần mềm hướng dẫn Ban điều hành tỉnh thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, trái với nghị định, quy định quản lý đầu tư xây dựng bản, tạo nên tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” đầu tư triển khai dự án thuộc Đề án 112 Điều gây tình trạng chồng chéo địa phương việc thực mục tiêu đề án lãng phí lớn địa phương Cụ thể, mục tiêu xây dựng mô hình chung cho nước khơng có định hướng cụ thể khiến tỉnh làm kiểu, có tỉnh tự xây dựng mơ hình riêng tính chất đặc thù nên k thể áp dụng cho tỉnh khác, trung ương xây dựng mơ hình khơng tính đến trường hợp, đặc điểm đặc thù địa phương nên khơng áp dụng tồn diện Bản thân đề án chưa tiến hành mơ hình thử nghiệm (ví dụ vài 104 tỉnh có đặc thù giống nhau) tiến hành áp dụng cho nước bước lại bị bỏ qua mà tiến đến đích ln khiến đề án khơng thể triển khai - Kinh phí khơng cơng khai rõ ràng, gây lãng phí nguồn lực thiếu kiểm sốt Cụ thể khung chuẩn hệ thống tin học hóa khơng xây dựng khiến việc trở nên trầm trọng ngành, địa phương đầu tư tùy tiện Bản thân Kiểm tốn nhà nước UBKHCN mơi trường phải nhảy vào để điều tra, kiểm toán số lượng kinh phí đầu tư Theo kết kiểm tốn Nhà nước: tổng mức đầu tư duyệt cho Đề án 112 3.836,85 tỷ đồng Tổng kinh phí cấp phát 1.534,325 tỷ đồng Tổng kinh phí sử dụng 1.159,636 tỷ đồng Tại khoản chi xây dựng từ ngân sách trung ương, Kiểm toán Nhà nước phát hiện: 55,702 tỷ đồng chi sai nguyên tắc Khoản chi thường xuyên từ ngân sách trung ương có 43,99 tỷ đồng phải loại khỏi tốn, nộp ngân sách nhà nước chi chưa có đơn giá, chi sai nhiệm vụ, chi khơng có sản phẩm Nguồn vay Ngân hàng Phát triển châu Á có 103,848 tỷ đồng có tình trạng Nguồn ngân sách địa phương có 1,315 tỷ đồng chi vượt định mức, sai chế độ https://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/hon-200-ty-dong-bi-su-dungsai-trong-de-an-112-1516707.html Sơ qua, khơng phải Chính phủ Việt Nam chưa thực đề án phát triển ICT mà đề án thực vội vàng, thiếu đồng bộ, thiếu đạo tập trung tồn diện khiến cho hiệu thấp, khơng đem lại ngồi lãng phí thời gian tiền bạc khiến Việt Nam bị chậm chân so với quốc gia khác đua phát triển ICT Nhìn lại học kinh nghiệm Hoa Kỳ, Singapore Malaysia, Việt Nam cần phải học hỏi theo Singapore làm làm, cụ thể lộ trình tồn diện với việc đặt quan cơng nghệ trực thuộc Chính phủ, đạo trực tiếp Văn phòng Chính phủ, đồng phối hợp với các quan Bộ ngành khác 105 3.2 MỘT SỐ GỢI SUY CHO VIỆT NAM VỀ ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 3.2.1 Gợi suy chiến lược thúc đẩy đầu tư vào phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin Chính phủ Việt Nam Để phát triển bền vững ICTs Việt Nam phù hợp với bối cảnh CMCN 4.0, cần phải xem xét quan điểm sau: + Quan điểm: xây dựng hệ sinh thái ICTs sáng tạo bền vững Việt Nam có khả cung cấp giải pháp toàn diện cho thị trường quốc nội + Mục tiêu: tham gia vào chuỗi cung ứng ICTs hướng tới: Nâng cao chất lượng tiếp tục tái đầu tư vào ICTs Trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo ICTs khu vực + Chiến lược: (1) Trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo ICTs: Chính phủ khởi tạo hệ sinh thái sáng tạo hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua hợp tác với đối tác toàn cầu để định chuẩn khởi tạo hệ sinh thái này, ưu đãi để thu hút doanh nghiệp khởi nghiệp khu vực giới tham gia, tận dụng mạnh nguồn nhân lực chi phí sản xuất Việt Nam (2) Tạo hệ sinh thái sáng tạo mở: Chính phủ tạo định chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua việc tạo tảng nguồn mở dựa phần cứng phần mềm nguồn mở mở hóa liệu công nêu nhu cầu xã hội, qua doanh nghiệp khởi nghiệp nhanh chóng tạo ứng dụng linh hoạt phù hợp với nhu cầu xã hội (3) Xây dựng lợi cạnh tranh số lĩnh vực quan trọng đặc thù: Định hướng thị trường ICTs vào số lĩnh vực nơng nghiệp, quốc phòng, tạo số dự án tiên phong để nâng cao lực cho doanh nghiệp vừa nhỏ để tạo sức cạnh tranh thị trường nội địa hướng tới thị trường quốc tế 106 - Để chiến lược thực thi hiệu quả, cần thị trường nguồn nhân lực, khuyến nghị sau: + Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực nghiên cứu vận hành ICTs: Các viện trường nên mở khoa, chương trình hợp tác nghiên cứu Khoa học công nghệ thông tin, mở khóa đào tạo kỹ sư cơng nghiệp (industrial engineer) Ở mức phổ thông cần trọng triển khai giáo dục STEM theo xu hướng Maker (nhà sáng chế) + Nhà nước khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp vào ứng dụng ICTs Công nghiệp 4.0 thông qua việc đại hóa quản trị, tích hợp dọc ngang hệ thống từ sản xuất tới dịch vụ Hỗ trợ sách chế để doanh nghiệp sản xuất lớn đặc biệt doanh nghiệp nhà nước dẫn đầu chuyển đổi có quỹ hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa nhỏ triển khai ứng dụng thơng qua chế thuế, tài đặc thù Áp dụng sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế doanh nghiệp khoa học công nghệ + Tăng cường kết nối, chia sẻ trao đổi thông tin kết triển khai thực Chỉ thị 16/CT-TTg, mơ hình thành cơng nghiên cứu, ứng dụng, phát triển sản phẩm, dịch vụ, mơ hình sản xuất, kinh doanh dựa tảng công nghệ CMCN 4.0; cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền CMCN4.0 + Có lộ trình, chế, đạo, hướng dẫn tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ tập trung nguồn lực, cán vào nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cơng nghệ thuộc lĩnh vực ICTs có vai trò then chốt CMCN 4.0 cơng nghệ viễn thơng băng rộng, trí tuệ nhân tạo, IoT, liệu lớn… nghiên cứu ứng dụng công nghệ ngành có nhiều hội phát triển mạnh mẽ từ CMCN 4.0 + Bộ, quan ban ngành chủ quản ICTs (Bộ Thông tin Truyền thơng Bộ Khoa học Cơng nghệ) có đề xuất xây dựng đề án Chính phủ tập trung vào giải vấn đề: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trọng điểm ICTs (hoặc vài công nghệ chủ đạo) để sẵn sàng cho CMCN 4.0 107 + Tuyên truyền, quảng bá cho xã hội tầm quan trọng, ý nghĩa vai trò cá nhân, tổ chức có liên quan toàn xã hội CMCN 4.0 lĩnh vực ICTs Tất khuyến nghị nêu cần đưa vào chiến lược quốc gia tổng thể, tương tự Vision 2020 Malaysia, tiến hành đầu tư, phát triển bước Singapore, cụ thể: Đầu tư vào chất lượng giáo dục, tăng cường, khuyến khích học sinh tham gia học tập ngành tự nhiên, tham gia vào chương trình giáo dục ICT để tăng cường hứng thú, quan tâm thiếu niên với lĩnh vực tiềm Tạo chương trình hợp tác, trao đổi với sở giáo dục nước để đưa cá nhân có trình độ sang học tập làm việc Một ví dụ Dự án Đẩy mạnh Đổi sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học (Dự án FIRST) có hợp phần tài trợ: Mời chuyên gia giỏi nước Việt Nam làm việc Hợp phần phù hợp với lĩnh vực ICT yêu cầu sở vật chất không cao, dễ dàng đáp ứng nên việc mời chuyên gia Việt Nam giảng dạy, đào tạo tập huấn ngắn hạn cho giảng viên, chuyên gia người Việt Nam để đào tạo lại cho học sinh sinh viên Kết dự án kiến thức truyền dạy, sở đào tạo (giữa bên chuyên gia nước ngồi bên Việt Nam) hình thành mối quan hệ, tạo tiền đề cho chương trình hợp tác bên tự xây dựng Đồng thời, đầu tư vào sở hạ tầng viễn thông, hệ thống trang thiết bị để sẵn sàng trước hội CMCN 4.0 Hiện tại, Hàn Quốc sẵn sàng cho việc vận hành hệ thống 5G Việt Nam nhen nhúm ý tưởng, thực tế hệ thống viễn thông Việt Nam dừng mức cung cấp dịch vụ chất lượng không tốt, đặc biệt tính ổn định bảo dưỡng Ví dụ hệ thống cáp quang liên tục bị đứt, dịch vụ 4G cung cấp phủ sóng gần nước chất lượng khơng ổn định, có dấu hiệu độc quyền (Viettel, Vinaphone) Xây dựng đề án, quỹ đầu tư vào ICT theo tiêu chuẩn, quy định, thủ tục đầu tư nước World Bank để nâng cao hiệu quản lý, sử dụng 108 nguồn vốn, để tiền đề sở hạ tầng chất lượng giáo dục cải thiện, hoạt động, đề tài nghiên cứu từ quỹ có điều kiện để ứng dụng, đưa vào thực tế Xây dựng hành cơng, dịch vụ cơng ứng dụng công nghệ số để giảm bớt gánh ngân sách, thời gian thủ tục hành thơng qua việc áp dụng, triển khai hoạt động dịch vụ công trực tuyến, tự động thay cán hành 3.2.2 Gợi suy đầu tư phát triển vào lĩnh vực công nghệ thông tin bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0 nhóm doanh nghiệp Do tính chất phức tạp Cuộc CMCN 4.0 có liên kết khu vực kinh tế với nên phía khu vực tư nhân, doanh nghiệp cần phải dành đầu tư ý thức trách nhiệm mình: - Doanh nghiệp cần dành nguồn lực đầu tư vào nghiên cứu, đổi sáng tạo, ứng dụng khoa hoc công nghệ để khai thác hội mở từ CMCN 4.0 - Doanh nghiệp cần tham gia vào chuỗi cung ứng, chuyển giao ứng dụng số công nghệ Công nghiệp 4.0; - Nên tập trung áp dụng hệ thống quản lý, quản trị theo xu CMCN 4.0 đồng thời nghiên cứu đổi hệ thống linh hoạt để phù hợp với diễn biến CMCN 4.0 - Ứng dụng thành tựu cơng nghệ vào đào tạo người lao động có tư kỹ phù hợp với xu thế, chuyển giao lại quy trình đào tạo tân tiến cho tổ chức khác để phát triển - Phòng tránh, ngăn ngừa tác động ảnh hưởng đến môi trường, xã hội, đạo đức, an ninh thông tin, an ninh quốc gia tôn trọng 10 quy tắc Liên hợp quốc người lao động 3.2.3 Đầu tư quản lý phát triển sở hạ tầng phục vụ hoạt động công nghệ thông tin Thông thường, đầu tư vào sở hạ tầng phục vụ hoạt động công nghệ thông tin cần phải ý vào mục tiêu chính: 109 - Xây dựng sở hạ tầng băng thông rộng - Nâng cấp sở hạ tầng băng thông rộng có - Cài đặt hệ thống băng thơng rộng cố định với xây dựng sở hạ tầng khác để đồng thời hoạt động song song Tuy nhiên, thời điểm đầu tư vào hệ thống sở vật chất điều Việt Nam cần phải ý đến, thực tế phủ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Internet Việt Nam cung cấp môi trường thuận lợi mà giá dich vụ Internet băng thông rộng Việt Nam thấp hàng đầu giới, với tính cạnh tranh nhà cung cấp dịch vụ mạnh mẽ Điều Việt Nam thiếu kỹ sử dụng Rõ ràng là, phương diện cá nhân, dụng cụ muốn tận dung đến mức tối đa khả người sử dụng cần phải có kỹ năng, kiến thức định Vì vậy, sở vật chất, hạ tầng có chất lượng cao đến đâu người sử dụng cộng đồng không đủ kiến thức gây lãng phí tài nguyên hội lớn Nói cách khác, mà Việt Nam cần phải thực hiện, bao gồm Chính phủ, doanh nghiệp lẫn người dân Việt Nam phải có là: Chính phủ Việt Nam có sách, hỗ trợ đầu tư, thuế, cho doanh nghiệp đầu tư vào sở hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ đào tạo, tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm hướng dẫn cách thức quản lý hệ thống sở hạ tầng cho doanh nghiệp, người dân, cách để thành phần xã hội có nhìn định hướng việc đầu tư sử dụng công nghệ lĩnh vực ICT Các doanh nghiệp cần đầu tư nhiều vào sở hạ tầng ICT, đồng thời đảm bảo người lao động có đủ kỹ cần thiết ICT trước tiến hành vận hành, thường xuyên tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra trình độ định kỳ 3.2.4 Trình độ dân trí thói quen sử dụng Ở mục 3.3.3 đề cập kỹ kiến thức để sử dụng, tối đa hóa khả sở hạ tầng ICT, chất lại gắn liền với thực trạng đào tạo, giáo dục 110 Việt Nam Cần có định hướng phù hợp, để học sinh có lực tốn, vật lý có hội học tập lĩnh vực có liên quan, đặc biệt ICT Ngồi ra, chương trình giảng dạy nên dành nhiều quan tâm, đầu tư toán, tin học, đặc biệt gắn liền với thực tế hoạt động ICT mà em có tiếp xúc sống, từ cải thiện khả học tập, nâng cao kỹ năng, khả ứng dụng đam mê với lĩnh vực ICT Ngoài ra, lượng lớn lực lượng lao động Việt Nam hội học tập, đào tạo sử dụng, vận dụng ICT công việc cần phải có bước cần thiết để cải thiện tình trạng Tuy nhiên, khác với CMCN trước khả tiếp cận cơng nghệ, kiến thức lạ hữu hạn điều kiện hạn chế, nguồn thơng tin hữu hạn thời điểm CMCN 4.0 đến, hệ thống Internet với nguồn tài nguyên thông tin vơ hạn, có đủ khả cho người muốn tìm hiểu, tự học, cải thiện thân tự tiếp cận Đây vấn đề thói quen cố gắng cá nhân, nhiên nên có khuyến khích, vận động hỗ trợ từ Chính phủ việc học tâp nghiên cứu ICT, đồng thời Doanh nghiệp nên đưa thêm tiêu chuẩn kỹ sử dụng ICT để nâng cao hoạt động học tập, nghiên cứu người dân nói riêng nâng cao kỹ xã hội nói chung 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Anh Brown, C S., 2016 The Industrial Revolution: Khanacademy Diễn đàn kinh tế giới, 2015 The global information technology report 2015, Geneva: Diễn đàn kinh tế giới OECD, 2005 Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, France: OECD Pepper, R & Garrity, J., 2016 The global information report 2016, Geneva: World economic forum Global information and Communication Technologies, 2009 Information and Communications, Washington: Worldbank WEF, 2016 The global information report 2016, Geneva: WEF Roland Berger Strategy Consultants, 2012 Developing value adding capabilities to overcome the parenting advantage paradox, Munchen: Roland Berger Strategy Consultants Joseph C Andersen & Danielle Coffey, 2009 The United States: ICT Leader or Laggard, Washington: TIA Communications Research Division US office of management and budget, 2018 Analytical Perspectives BUDGET OF THE U S GOVERNMENT Fiscal year 2018 pp 191-196 Hosseini Nasab, Ebrahim & Aghaei, Majid (2009) The Effect of ICT on Economic Growth: Further Evidence International Bulletin of Business Administration Saleh, S., 2012 MALAYSIAN ICT SECTORAL OUTLOOK: Trends , Challenges and Prospects Switzerland: The National ICT Association of Malaysia Laurent Elder, R S A G a H G., 2013 Information Lives of the Poor: Fighting poverty with technology Burmese: In_focus 112 Lim, J., 2016 Singapore's ICT Policy for the New Millenium:, Berlin: Research Gate Tài liệu tham khảo tiếng Việt Nguyen Bach, N., 2007 Giáo trình kinh tế đầu tư 3rd ed Hà Nội: Nhà xuất kinh tế quốc dân Trung tâm phân tích thơng tin, 2017 Cuộc Cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư, Hà Nội: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia Tài liệu tham khảo Website Mey, M., 2005 Microsoft blog [Trực tuyến] Tại địa chỉ: https://blogs.msdn.microsoft.com/solutions/2005/07/01/top-10-reasonswhy-businesses-invest-in-it/[Đã truy cập 15.01.2018] Engelman, R., 2015 ushistoryscene [Trực tuyến] Tại http://ushistoryscene.com/article/second-industrial-revolution/[Đã địa truy 17.01.2018 Shank, P., 2016 atd [Trực tuyến] Tại địa chỉ: https://www.td.org/insights/thefourth-industrial-revolution-what-happens-with-employment [Đã truy cập 19.01.2018] MON, J C O., 2017 Worldbank Blog [Trực tuyến] Tại địa chỉ: http://blogs.worldbank.org/psd/future-jobs-and-fourth-industrialrevolution-business-usual-unusual-business[Đã truy cập 25 2018] Collins, T & Pettit, H., 2017 dailymail [Trực tuyến] Tại địa chỉ: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5092769/World-s-human-headtransplant-carried-out.html[Đã truy cập 19.01.2018] Jeremy, R., 2012 worldfinancialreview [Trực tuyến] Tại địa chỉ: http://www.worldfinancialreview.com/?p=2271[Đã truy cập 20.01.2018] chỉ: cập 113 Cohan, P., 2017 Inc.Southeast Asia [Trực tuyến] Tại địa chỉ: http://inc-asean.com/the-inc-life/5-clever-ways-silicon-valley-startupshire-keep-toptalent/?utm_source=inc&utm_medium=redir&utm_campaign=incredir [Đã truy cập 16 2018] European Commission, 2017 R [Trực tuyến] Tại địa chỉ: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/publicengagement-responsible-research-and-innovation[Đã truy cập 21 2018] Tech America, 2015 PR Newwire [Trực tuyến] Tại địa chỉ: https://www.prnewswire.com/news-releases/united-states-tech-industryemploys-65-million-in-2014-300033265.html[Đã truy cập 21 2018] MTI, Tại 2017 địa Mti.gov.vn [Trực tuyến] chỉ:https://www.mti.gov.sg/ResearchRoom/SiteAssets/Pages/Economic- Survey-of-Singapore-Third-Quarter-2017/BA_3Q17.pdf [Đã truy cập 21 2018] BHUNIA, P., 2017 Open Gov [Trực tuyến] Tại địa chỉ: https://www.opengovasia.com/articles/7628-singapore-governmentreveals-fy17-technology-budget-of-sg24-billion-for-smart-nation-and-digitalgovernment[Đã truy cập 21 2018] Sengupta, N., 2016 Straitstimes [Trực tuyến] Tại địa chỉ: https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-budget2016-schemes-to-help-people-upgrade-skills-and-adapt-to-changing[Đã truy cập 21 2018] Basu, Tại M., địa 2016 : GovInsider [Trực tuyến] https://govinsider.asia/innovation/malaysia-releases-digital- government-plan-for-2020/[Đã truy cập 14 2018] IMDA,2018.IMDA.[Trực tuyến] Tại địa chỉ: https://www.imda.gov.sg/about/whatwe-do[Đã truy cập 12 2018] ... GỢI SUY VỀ ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 14 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP... GỢI SUY CHO VIỆT NAM VỀ ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 105 3.2.1 Gợi suy chiến lược thúc đẩy đầu tư vào phát triển lĩnh vực cơng nghệ thơng tin. .. TRẠNG ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI VIỆT NAM 92 3.1.1 Các số đánh giá đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin Việt Nam 92
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GỢI SUY CHO VIỆT NAM, NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GỢI SUY CHO VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn