Cán cân thương mại VIỆT NAMTRUNG QUỐC thực trạng và giải pháp

113 6 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 20:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại NGUYỄN PHƯƠNG CHI Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại Mã số: 8340121 Họ tên: Nguyễn Phương Chi Người hướng dẫn Khoa học: PGS.TS.Phạm Duy Liên Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tơi với giúp đỡ Giáo viên hướng dẫn Các số liệu Luận văn có nguồn gốc rõ ràng Các liệu tơi tập hợp đảm bảo tính khách quan trung thực TÁC GIẢ Nguyễn Phương Chi ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu viết luận văn này, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều người Vì vậy, tơi muốn gửi lời cảm ơn tới tất người giúp đỡ hồn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin chân thành cảm ơn PGS,TS Phạm Duy Liên – giáo viên hướng dẫn, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, gớp ý để tơi hồn thành tốt luận văn thạc sĩ Do hạn chế thời gian nghiên cứu, tài liệu thu thập khả thân, nội dung luận văn khó tránh khỏi sai sót khiếm khuyết Tơi mong nhận dẫn góp ý thầy cô giáo bạn học viên Tôi xin chân thành cảm ơn! Học viên Nguyễn Phương Chi iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm cán cân thương mại 1.1.2 Cán cân thương mại song phương 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại .9 1.2.1 Ảnh hưởng thu nhập quốc dân (GDP) 10 1.2.2 Ảnh hưởng lạm phát 10 1.2.3 Các hiệp ước thương mại quốc tế 11 1.2.4 Các sách phủ 11 1.3 Tác động cán cân thương mại đến kinh tế 16 1.3.1 Tác động cán cân thương mại đến tiết kiệm đầu tư kinh tế 16 1.3.2 Tác động cán cân thương mại đến GDP 17 1.3.3 Tác động cán cân thương mại đến cung cầu tiền tệ 18 1.4 Các tiêu chí đánh giá cán cân thương mại 19 1.4.1 Tiêu chí quy mơ xuất nhập khẩu: 19 1.4.2 Tiêu chí cấu hàng hóa xuất nhập 20 1.4.3 Tiêu chí phương thức xuất nhập 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2000-2017 23 2.1 Thực trạng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Trung Quốc 23 2.1.1 Một số sách kinh tế đối ngoại chung Việt Nam với Trung Quốc 23 iv 2.1.2 Một số sách thương mại Việt Nam với Trung Quốc .26 2.1.2.1 Chính sách hàng hóa xuất nhập 26 2.1.2.2 Về sách quản lý tốn tiền tệ 26 2.1.2.3 Chính sách thương mại biên giới 27 2.1.3 Một số sách thương mại Trung Quốc với Việt Nam .28 2.2 Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2000-2017 31 2.2.1 Tổng quan chung quy mô thương mại, cấu hàng hóa xuất nhập Việt Nam Trung Quốc giai đoạn 2000-2017 .31 2.2.1.1 Về quy mô thương mại 31 2.2.1.2 Về cấu hàng hóa xuất nhập Việt Nam – Trung Quốc .33 2.2.2 Thực trạng đánh giá thực trạng cán cân thương mại Việt Nam - Trung Quốc 38 2.2.2.1 Theo qui mô xuất nhập 38 2.2.2.2 Về cấu hàng hóa xuất nhập .40 2.2.2.3 Về phương thức xuất nhập .49 2.2.3 Đánh giá tác động cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc 52 CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC 58 3.1 Bài học cải thiện cán cân thương mại số nước giới .58 3.2 Triển vọng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam Trung Quốc thời gian tới 67 3.2.1 Bối cảnh cho quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam Trung Quốc thời gian tới .67 3.2.1.1 Bối cảnh khu vực quốc tế 67 3.2.1.2 Nhân tố Trung Quốc .72 3.2.1.3 Bối cảnh kinh tế nước 75 3.2.2 Triển vọng cho quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Trung Quốc thời gian tới .77 3.2.2.1 Triển vọng quy mô xuất nhập 77 v 3.2.2.2 Triển vọng cấu hàng hóa xuất nhập .78 3.2.2.3 Triển vọng thương mại biên giới Việt Trung 83 3.3 Kiến nghị số giải pháp nhằm cải thiện cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc thời gian tới .83 3.3.1 Quan điểm chung .83 3.3.2 Nhóm giải phát từ phía Nhà nước 84 3.3.2.1 Nhóm giải pháp cải thiện tình hình xuất nhập hàng hóa .84 3.3.2.2 Nhóm giải pháp vĩ mô khác 87 3.3.3 Nhóm giải pháp doanh nghiệp 91 3.3.3.1 Đẩy mạnh liên kết 91 3.3.3.2 Đẩy mạnh tìm hiểu thơng tin thị trường Trung Quốc 92 3.3.3.3 Đẩy mạnh xúc tiến thương mại bảo vệ quyền sản phẩm 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .95 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ACFTA Hiệp định thương mại tự ASEAN – Trung Quốc AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN AIIB Ngân hàng đầu tư hạ tầng Châu Á ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CCTM Cán cân thương mại CIF Giá thành, bảo hiểm, cước phí CLMV Các nước Campuchia, Lào, Myanmar Việt Nam CPTPP Hiệp định đối tác tồn diện tiến xun Thái Bình Dương EU Liên minh Châu Âu EVFTA Hiệp định thương mại tự EU – Việt Nam FOB Giao hàng lên tàu FTA Hiệp định thương mại tự GDP Tổng thu nhập quốc nội NK Nhập XK Xuất VCCI Phòng Thương mại cơng nghiệp Việt Nam WTO Tổ chức thương mại giới vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Các thị trường xuất lớn Việt Nam năm 2017 32 Bảng 2.2: Các thị trường nhập lớn Việt Nam năm 2017 33 Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng xuất nhập Việt Nam – Trung Quốc từ 2000-2017 39 Bảng 2.4: Thương mại hàng hóa trung gian Việt Nam Trung Quốc giai đoạn 2000 – 2016 .47 Bảng 2.5: Thâm hụt thương mại Việt Nam Trung Quốc 48 theo số mặt hàng 48 Bảng 2.6: Thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc từ 2010 đến 2014 50 Bảng 2.7: Các thị trường nhập vải chủ yếu Việt Nam năm 2017 55 Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng hàng hóa trung gian, hàng hóa cuối cùng, tư liệu sản xuất cấu hàng hóa xuất giai đoạn từ 2000-2016 41 Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng xuất Việt Nam sang Trung Quốc theo nhóm hàng mã SITC giai đoạn 2000-2016 42 Biểu đồ 2.3: Mức tăng trưởng nhóm hàng hóa trung gian, tư liệu sản xuất hàng hóa cuối từ năm 2000-2016 .44 Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng nhập Việt Nam từ Trung Quốc theo nhóm hàng mã SITC giai đoạn 2000-2016 45 Biểu đồ 2.5: Cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2000-2017 38 viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Thông qua nghiên cứu lý thuyết thực trạng cán cân thương mại song phương Việt Nam – Trung Quốc, luận văn đạt kết nghiên cứu sau: Thứ nhất, hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến cán cân thương mại, cán cân thương mại song phương, nhân tố ảnh hưởng tiêu chí đánh giá cán cân thương mại song phương Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc thông qua nghiên cứu quy mơ hàng hóa xuất nhập khẩu, cấu hàng hóa xuất nhập khẩu, thực trạng cán cân thương mại đưa đánh giá thực trạng cán cân thương mại song phương Việt Nam Trung Quốc khoảng thời gian từ 2000-2017 Thứ ba, thơng qua việc phân tích thực trạng cán cân thương mại, nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam, Hiệp định ký kết hai nước Hiệp định thương mại tự Việt Nam tham gia khu vực để đánh giá triển vọng thương mại Việt Nam – Trung Quốc tương lai Thứ tư, xuất phát từ việc phân tích thực trạng cán cân thương mại song phương Việt Nam – Trung Quốc triển vọng thương mại tương lai hai nước, luận văn đề xuất số giải pháp từ phía Nhà nước phía doanh nghiệp nhằm cải thiện cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc tương lai 89 Môi trường kinh doanh Việt Nam năm vừa qua dù có nhiều chuyển biến tích cực cần cải thiện bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Hiện Việt Nam thực trình chuyển đổi song song, từ nước phát triển sang kinh tế phát triển hơn, xây dựng kinh tế thị trường từ điều kiện sản xuất nhỏ, trình độ phát triển kinh tế thấp Bên cạnh đó, hạn chế lực yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến chất lượng môi trường kinh doanh Việt Nam Do vậy, vĩ mơ, số giải pháp thực là: Hoàn thiện hệ thống pháp lý, hoàn thiện luật lệ ban hành để yếu tố sản xuất thực thi quản lý theo chế thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế; phát triển đồng hệ thống thị trường bao gồm thị trường đất đai, thị trường vốn, thị trường khoa học công nghệ, thị trường lao động, thị trường hàng hóa dịch vụ ; cải cách thủ tục hành theo hướng minh bạch, xây dựng hệ thống cán cơng chức có chun mơn, trách nhiệm; phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, xây dựng hệ thống sở hạ tầng có trọng điểm, có quy hoạch tổng thể có chiến lược Chính sách tài tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh Cùng với sách đầu tư sách kinh tế vĩ mơ khác, sách tài chính, tín dụng có tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung hoạt động xuất nhập doanh nghiệp nói riêng Một cần đổi mới, hồn thiện sách tín dụng đầu tư tín dụng xuất nhà nước theo hướng thúc đẩy chuyển đổi cấu sản xuất phục vụ xuất thúc đẩy hoạt động xuất Một tổ chức triển khai có hệu sách bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, phát huy vai trò Ngân hàng Xuất nhập việc cung cấp tín dụng, bảo lãnh cho hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt sản phẩm có khả xuất cao Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Do phát triển ngành công nghiệp phụ trợ đa dạng nhiều cấp bậc, cần thu hút đầu tư doanh nghiệp nước ngồi, thu hút nhiều loại hình doanh nghiệp nhiều cấp bậc trình độ cơng nghiệp Do khoảng cách công nghệ Việt Nam với nước công nghiệp phát triển lớn nên trọng vào 90 thu hút doanh nghiệp nhóm nước khó tạo cầu nối liên kết với doanh nghiệp nước, cần thu hút doanh nghiệp nước ngồi khác có trình độ công nghệ mức trung gian Để lên chiến lược phát triển ngành cơng nghiệp phụ trợ tồn diện cần tiến hành điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình, lực sản xuất, lực cơng nghệ doanh nghiệp Đầu tư phát triển cho khoa chuyên ngành trường đại học, học việc, cao đẳng, khuyến khích nghiên cứu chuyên ngành, thực nghiệm, đề tài phục vụ cho công nghiệp phụ trợ Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay dài hạn cho đầu tư phát triển; có hệ thống chế tài phù hợp hỗ trợ cho hoạt động tăng cường lực công nghệ Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việc phát triển ngành cơng nghiệp phụ trợ có liên quan chặt chẽ đến việc phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Hơn nữa, phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển nguồn nhân lực tạo độc lập mơi trường kinh doanh bình đẳng cho tất thành phần kinh tế Định hướng sản xuất cho doanh nghiệp vừa nhỏ tham gia vào chuỗi cung ứng, cung cấp sản phẩm, dịch vụ đầu vào cho doanh nghiệp nước dự án lớn Nhà nước Tăng cường khả tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, định hướng từ Ngân hàng Nhà nước cho ngân hàng thương mại xây dựng kế hoạch cấp tính dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, tháo gỡ khó khăn mặt sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành tạo mơi trường thuận lợi, định hướng liên kết doanh nghiệp vừa nhỏ để cung cấp sản phẩm cho chuỗi cung ứng giá trị.Khẩn trương tổ chức triển khai có hệu sách bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, phát huy vai trò Ngân hàng Xuất nhập việc cung cấp tín dụng, bảo lãnh cho hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt sản phẩm có khả xuất cao Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 91 Đây biện pháp quan trọng lợi ta có xu hướng bị cố định, lới đất tài ngun khơng sức mạnh cạnh tranh tương lai Lao động Việt Nam trẻ lực lượng dồi lao động kỹ thuật có tay nghề hạn chế Đây vấn đề khơng mẻ, gây nhiều bất cập phát triển kinh tế Do vậy, cần tăng cường đào tạo cán kỹ thuật, chế tạo máy, điều khiển tự động, điện tử tin học để làm chủ công nghệ chuyển giao, nghiên cứu thiết kế tạo công nghệ nguồn kiểu dáng sản phẩm riêng Thu hút hỗ trợ tận dụng tối đa hỗ trợ giáo dục nước phát triển Nhật, EU, Mỹ, Úc để đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế Đầu tư trang thiết bị nghiên cứu cho sở nghiên cứu, chủ động đào tạo đội ngũ cán chuyên ngành, hợp tác nghiên cứu nước ngoài, chế ưu đãi phù hợp Tun truyền văn hóa làm việc “tác phong cơng nghiệp” làm việc, nâng cao kỹ cho người lao động để cải thiện xóa bỏ thói quen làm việc tự do, cục việc tuyển dụng 3.3.3 3.3.3.1 Nhóm giải pháp doanh nghiệp Đẩy mạnh liên kết Các doanh nghiệp Việt Nam thường phát triển manh mún phân tán Do vậy, không riêng việc xuất sang thị trường Trung Quốc mà thị trường khác, doanh nghiệp nên tạo mối liên kết để có sức cạnh tranh tổng hợp, kịp thời cung cấp nguồn hàng lớn có đơn đặt hàng lớn, kịp thời ứng phó tránh thụ động với thay đổi từ thị trường Bên cạnh đó, chủ động tìm kiếm thơng tin hội trợ thương mại từ Phòng Thương mại công nghiệp (VCCI), Bộ Công thương, Đại sứ quán Việt Nam Trung Quốc Việc liên kết chặt chẽ giúp doanh nghiệp triển khai hệ thống phân phối rộng chắn thị trường Trung Quốc Cùng kết hợp sản xuất sản phẩm trung gian chuỗi giá trị để giảm nhập siêu sản phẩm này.Những điều cần hỗ trợ từ phía Nhà 92 nước, đặc biệt lĩnh vực sản xuất mặt hàng nông lâm thủy sản.Liên kết hộ sản xuất, nhà nghiên cứu khoa học, nhà phân phối qua sách để tạo sản phẩm chất lượng, có giá trị cao 3.3.3.2 Đẩy mạnh tìm hiểu thơng tin thị trường Trung Quốc Nâng cao khả nắm bắt mức độ sử dụng thông tin thị trường Trung Quốc mà doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt tập quán kinh doanh, pháp luật kinh doanh, thông tin liên quan đến mặt hàng sách mặt hàng Điều đặc biệt quan trọng việc xuất mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc theo nhu cầu thị trường, tránh tình trạng nhìn thấy lợi trước mắt mà ạt sản xuất, dẫn đến tự gây bất lợi 3.3.3.3 Đẩy mạnh xúc tiến thương mại bảo vệ quyền sản phẩm Đây không nhiệm vụ Nhà nước mà vấn đề doanh nghiệp tự ý thức việc giữ quyền, thương hiệu cho sản phẩm mình, chủ động xây dựng đăng ký thương hiệu Bên cạnh đó, chủ động xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm Trung Quốc thông qua hội chợ tổ chức Chính phủ hai bên, thơng qua mạng lưới đối tác làm ăn công cụ thúc đẩy thương mại điện tử 93 KẾT LUẬN Có thể thấy thời gian năm 2000-2017, thương mại Việt Nam Trung Quốc phát triển nhanh có bước chuyển biến lớn Hợp tác thương mại song phương góp phần bổ sung lợi hai bên Tuy thấy cán cân thương mại hai nước chưa cân Trong khoảng thời gian nghiên cứu, Việt Nam nhập siêu lớn từ Trung Quốc Nguyên nhân tình trạng Trung Quốc kinh tế lớn tiến hành đẩy mạnh cải cách sớm Việt Nam, sách thương mại, đầu tư Trung Quốc phát huy ưu thế, thúc đẩy phát triển kinh tế Trung Quốc tiến lên mạnh mẽ chuỗi giá trị toàn cầu Trên đà phát triển này, Trung Quốc ngày thể vai trò dẫn dắt thị trường với nước giới vai trò động lực tăng trưởng tồn cầu, kèm theo loạt dự án sáng kiến Trung Quốc khởi xướng với tham vọng trị cao Trong cấu xuất sang Trung Quốc, Việt Nam chủ yếu xuất hàng hóa trung gian tư liệu sản xuất, giảm dần xuất sản phẩm thô tăng dần xuất sản phẩm công nghiệp chế tạo, đặc biệt giai đoạn từ 2014 đến 2017 Về nhập khẩu, Việt Nam chủ yếu nhập hàng hóa thuộc nhóm hàng trung gian, tư liệu sản xuất, ngày nhập sản phầm thơ từ Trung Quốc, tăng nhập nhóm hàng chế biến chế tạo xu hướng tăng chững lại giai đoạn từ 2012 đến 2017 Nhóm hàng nhập siêu từ Trung Quốc chủ yếu hàng hóa trung gian, hàng hóa tư liệu sản xuất Thương mại biên giới hai nước cho thấy mức tăng trưởng không ổn định giai đoạn trước năm 2016 Tuy nhiên từ năm 2016-2017, kim ngạch thương mại biên giới hai nước có dấu hiệu chuyển biến tích cực dần phát triển theo xu hướng quản lý chặt chẽ thông qua Hiệp định ký kết hai nước sách mà Việt Nam sử dụng để quản lý loại hình Bất chấp bất lợi nước nhỏ, vị trí địa lý láng giềng với Trung Quốc Việt Nam nỗ lực thay đổi cấu xuất nhập Điều thể rõ qua Chiến lược xuất nhập hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, 94 định hướng đến năm 2030 Chính phủ, kèm theo loạt chiến lược, định phê duyệt phát triển định hướng rõ ràng chuyển dịch cấu xuất nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy thương mại ngạch với Trung Quốc, tiếp thu công nghệ tiên tiến, tránh nhập cơng nghệ, máy móc thiết bị lạc hậu phục vụ phát triển công nghiệp nước, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất nước xuất khẩu, cải thiện hệ thống hạ tầng giao thơng vận tải Theo đó, xuất nhập Việt Nam chuyển dịch theo hướng giảm dần thâm hụt thương mại giảm dần phụ thuộc vào thị trường mà Việt Nam nhập siêu, có Trung Quốc Cơ cấu xuất nhập rõ theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm xuất có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường Hiện nay, Việt Nam tham gia tích cực vào Hiệp định thương mại tự với đối tác kinh tế lớn EU, Nhật Bản, Hàn Quốc kỳ vọng giúp Việt Nam dần thoát khỏi phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc Để cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc khơng phải tốn dễ dàng giải sớm, đòi hỏi phối hợp Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, hiệp hội, người dân, hộ kinh doanh cá thể, Các giải pháp đề cập đến luận văn nhiều thiếu sót, mang tính tổng hợp tập trung vào nâng cao nội lực cho thương mại Việt Nam Bên cạnh giải pháp kinh tế, Việt Nam cần đẩy mạnh kênh hợp tác song phương để cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo nước (1) Brantly Womack,Vietnam and China in an Era of Economic Uncertainty,The Asia-Pacific Journal, Vol 36-2-09, September 7, 2009 (2) Jean-Raphael Chaponniere, Jean-Pierre Cling, Vietnam’s Export-led growth model and competition with China, International Economics, số 118/2009, tr.101-130 (3) Hao Hongmei, China’s trade and economic Relations with CLMV, research project report, Chiness Academy of International trade and Economic Cooperation, China 2008 (4) Mankiw, Principles of Economics, Worth Publisher, 2003, 7th Edition (5) Martin Falk, Determinants of the trade balance in Industrialized countries, FIW Research Report, Italia 2008 (6) Nguyen Nhat Mai, Determinants of trade balance in Vietnam during period 1989-2013, Luận văn thạc sỹ, The Australian National University, Canberra 2015 (7) Phạm Hữu Tài, Scott H Murray, Assessment of five existing free trade agreements of Vietnam, University of Canberra, 2014 (8) Robert C.Feenstra, Wen Hai, Wing T.Woo, Shunli Yao, The US-China Bilateral trade balance: Its size and determinants, working paper, National Bureau of Economic research, Cambridge 1998 (9) Valentino Piana (2004), Hirearchy structures in world trade (cấu trúc thượng tầng thương mại giới), Econimics Web Institute, địa http://www.economicswebinstitute.org/essays/tradehierarchy.pdf, truy cập ngày 25/02/2018 (10) Vy Dang Bich Huynh, Phuc Van Nguyen, Quyen Le Hoang Thuy To Nguyen, Phong Thanh Nguyen, China Trade expansion: A case study of Vietnam, International Journal of Economics and Financial Issues, số 7/2017, tr 139132 (11) World Bank, Doing Business 2018, Washington 2018 96 Tài liệu tham khảo nước (12) Bình Minh, Nguyễn Hoàng (2017), Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, Báo Chính phủ, địa http://baochinhphu.vn/Doi-ngoai/Thuc-day-quan-he-Doi-tac-hop-tac-chienluoc-toan-dien-Viet-Nam-Trung-Quoc/321223.vgp, truy cập ngày 28/02/2018 (13) Bộ Công thương, Báo cáo xuất nhập Việt Nam 2016, Hà Nội 2017 (14) Bộ Công Thương, Quyết định số 1093/QĐ-BCT phê duyệt quy hoạch phát triển kho hàng hóa cửa khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Hà Nội 2015 (15) Bộ Cơng Thương, Quyết định số 3098/QĐ-BCT phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 định hướng đến 2030, Hà Nội 2011 (16) Bùi Quang Trung (2016), AIIB lần đầu tổ chức Hội nghị thường niên, Trung Quốc góp trước 50 triệu USD lập Quỹ Đặc biệt,Báo tin tức phân tích tin tức,tại địa https://viettimes.vn/aiib-lan-dau-to-chuc-hoi-nghi-thuong-nientrung-quoc-gop-truoc-50-trieu-usd-lap-quy-dac-biet-64207.html, truy cập ngày 15/03/2018 (17) Chính phủ,Nghị định số 111/2015/NĐ-CP phát triển cơng nghiệp hỗ trợ, Hà Nội 2015 (18) Chính phủ,Nghị định số 28/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương số biện pháp phát triển ngoại thương, Hà Nội 2018 (19) Ths Bùi Thị Hồng Ngọc, Ths Trần Thị Mai Thành (2017), Chiến lược”Trung Quốc+1” tác động thương mại Việt Nam,Tạp chí Tài chính, địa http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/nhan-dinh-du-bao/chienluoc-trung-quoc-1-va-nhung-tac-dong-doi-voi-thuong-mai-viet-nam131537.html, truy cập ngày 01/03/2018 (20) Bùi Thị Minh Nguyệt, Trần Văn Hùng, Lê Thị Mai Hương, Thương mại Việt Nam – Trung Quốc thực trạng giải pháp, Tạp chí khoa học cơng nghệ lâm nghiệp, số 02/2016, tr 173-180 97 (21) Dương Hoàng Linh, Hội nhập thuế quan: Những tác động tới cấu nhập Việt Nam, Tạp chí Tài chính, số tháng 8/2015, tr.9-11 (22) Dương Thị Thanh Mai, Đánh giá hoạt động xuất Việt Nam giai đoạn 2010-2014, Tạp chí khoa học cơng nghệ lâm nghiệp, số 4/2015, tr.123-130 (23) Đào Ngọc Tiến, Ảnh hưởng nhân tố tới luồng xuất – nhập hàng hóa Việt Nam nước TPP, Tạp chí Kinh tế dự báo, Tr.23-27 (24) Hồ Mai (2017), Việt Nam đạt quan hệ kinh tế với Trung Quốc, Báo Nhà đầu tư, địa http://www.nhadautu.vn/viet-nam-dat-duocnhung-gi-trong-quan-he-kinh-te-voi-trung-quoc-d533.html, truy cập ngày 01/03/3018 (25) Hùng Lê (2017), Đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh, Thời báo kinh tế Sài Gòn, địa http://www.thesaigontimes.vn/265946/dau-tu-trungquoc-vao-viet-nam-tang-manh.html, truy cập ngày 01/03/2018 (26) Lê Đăng Minh, Quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc: thực trạng, vấn đề giải pháp, Tạp chí khoa học trường Đại học Văn Hiến, số 4/2016, tr 1929 (27) Nguyễn Văn Lịch, Định hướng chiến lược phát triển quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn đến 2015, Đề tài khoa học cấp Bộ, mã số 200678-009, Hà Nội 2006 (28) Nguyễn Văn Lịch chủ trì, "Nghiên cứu cán cân thương mại nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá Việt Nam", Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Công Thương, Hà Nội 2005 (29) Quốc hội,Luật số 05/2017/QH14 Quản lý ngoại thương, Hà Nội 2014 (30) Trần Vinh Quang (2017), Sáng kiến Một vành đai, đường Trung Quốc tác động, Cổng Thơng tin điện tử Bộ Tài Chính, địa http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/r/m/ncvtd/ncvtd_chitiet;jses sionid=B7B1MEp8vfPQBKpwMVSU94qIDmqaMmyEzQd5m63upCJWF58I Wfpx!1910581998!1995709413?dDocName=MOFUCM121022&dID=12172 6&_afrLoop=32474973547495724#!%40%40%3FdID%3D121726%26_afrLo 98 op%3D32474973547495724%26dDocName%3DMOFUCM121022%26_adf ctrl-state%3Dortekad02_4, truy cập ngày 25/02/2018 (31) Phạm Thị Hoàng Anh, Lương Thị Thu Hà, Cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc bối cảnh quốc tế hóa nhân dân tệ, nghiên cứu, Học viện ngân hàng, Hà Nội 2012 (32) Phạm Nguyên Minh, TS Trịnh Thị Thanh Thủy, PGS.TS Đinh Văn Thành, PGS.TS Nguyễn Văn Lịch, PGS.TS Nguyễn Văn Nam, PGS.TS Hoàng Thọ Xuân, PGS.TS Lê Thị Minh Châu, TS Nguyễn Thị Nhiễu, TS Phạm Hồng Tú, TS Lê Huy Khôi, Kỷ yếu hội thảo phát triển thương mại giai đoạn 2016-2025, Hà Nội 2016 (33) Phó Thị Kim Chi, Trần Thị Kim Dung, Đỗ Văn Lâm, Chu Thị Nhường, Lương Thu Hương, Hiệu đầu tư công : Nhìn từ tác động đến tăng trưởng kinh tế, Hà Nội 2013 (34) Thủ tướng Chính phủ,Quyết định số 40/QĐ-TTg việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội 2016 (35) Tố Uyên (2015), Năm 2025 đáp ứng 80% nhu cầu kho bãi cửa biên giới Việt – Trung, Thời báo tài chính, địa http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2015-02-09/nam-2025-sedap-ung-80-nhu-cau-kho-bai-tai-cua-khau-bien-gioi-viet-trung-17930.aspx, truy cập ngày 24/02/2018 (36) Trung tâm Thông tin công nghiệp thương mại, Bộ Công thương, “Sổ tay thương mại biên giới”, Hà Nội 2012 (37) Trường Đại học kinh tế quốc dân, Bộ mơn Kinh tế vĩ mơ, “Giáo trình ngun lý kinh tế vĩ mô”, Nhà xuất Lao động, 2010 (38) Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc, Bắc Kinh 2017 (39) Việt Hà (2017), Kinh tế giới : Nhìn lại năm 2017 triển vọng năm 2018, Tạp chí Cộng sản, địa http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Thegioi-van-de-su-kien/2018/48966/Kinh-te-the-gioi-Nhin-lai-nam-2017-va-trienvong-nam.aspx, truy cập ngày 05/03/2018 99 (40) Xuân Yên, Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU ký kết trước mùa hè 2018, Thời báo kinh tế Việt Nam, địa http://vneconomy.vn/hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-eu-co-the-ky-kettruoc-mua-he-2018-20180212170705463.htm, truy cập ngày 05/03/2018 100 Phụ lục 1: Kim ngạch xuất nhập Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2000-2017 Tổng kim ngạch XNK Năm Xuất Nhập Trị giá Tăng Trị giá Tăng Trị giá Tăng (Triệu trưởng (Triệu trưởng (Triệu trưởn USD) (%) USD) (%) USD) g (%) 1991 37,7 19,3 18,4 1992 127,4 237,93 95,6 395,34 31,8 72,83 1993 221,3 73,70 135,8 42,05 85,5 168,87 1994 439,9 98,78 295,7 117,75 144,2 68,65 1995 691,6 57,22 361,9 22,39 329,7 128,64 1996 669,2 -3,24 340,2 -6,00 329,0 -0,21 1997 878,5 31,28 474,1 39,36 404,4 22,92 1998 989,4 12,62 478,9 1,01 510,5 26,24 1999 1.542,3 55,88 858,9 79,35 683,4 33,87 2000 2.957,2 91,74 1.534,0 78,60 1.423,2 108,25 2001 3.047,9 3,07 1.418,0 -7,56 1.629,9 14,52 2002 3.653,0 19,85 1.495,0 5,43 2.158,0 32,40 2003 4.867,0 33,23 1.747,0 16,86 3.120,0 44,58 2004 7.192,0 47,77 2.735,5 56,58 4.456,5 42,84 2005 8.730,0 21,38 2.960,0 8,21 5.770,0 29,47 2006 10.420,0 19,36 3.030,0 2,36 7.390,0 28,08 2007 15.859,0 52,20 3.357,0 10,79 12.502,0 69,17 2008 20.823,7 31,31 4.850,1 44,48 15.973,6 27,77 2009 20.814,3 -0,05 5.403,0 11,40 15.411,3 -3,52 2010 27.946,5 34,27 7.742,9 43,31 20.203,6 31,10 2011 26.029,7 -6,86 11.613,3 49,99 24.866,4 23,08 2012 41.871,0 60,86 12.836,0 10,53 29.035,0 16,76 2013 50.064,2 19,57 13.177,7 2,66 36.886,5 27,04 2014 58.575,9 17,00 14.928,3 13,28 43.647,6 18,33 2015 66.025,7 12,72 16.567,7 10,98 49.458,0 13,31 2016 71.978,9 9,02 21.960,1 32,55 50.018,8 1,13 2017 93.692,0 30,17 35.463,0 61,49 58.229,0 16,41 Nguồn: Tổng cục Hải quan, Tổng cục thống kê tác giả tự tổng hợp Cán cân thương mại VNTQ (Triệu USD) 0,9 63,8 50,3 151,5 32,2 11,2 69,7 -31,6 175,5 110,8 -211,9 -663,0 -1.373,0 -1.721,0 -2.810,0 -4.360,0 -9.145,0 -11.123,5 -10.008,3 -12.460,7 -13.253,1 -16.199,0 -23.708,8 -28.719,3 -32.890,3 -28.058,7 -22.766,0 101 Phụ lục 2: Nhóm 20 mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam sang Trung Quốc năm 2017 Tên hàng Kim ngạch XK năm 2017 (Triệu USD) Tăng trưởng XK so với 2016 (%) Điện thoại loại 7.152,5 793,64 linh kiện Máy vi tính linh 6.860,6 69,04 kiện Hàng rau 2.650,6 52,43 Máy ảnh, máy quay phim linh 2.088,5 25,80 kiện Xơ, sợi dệt loại 2.042,5 23,72 Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng 1.574,1 41,52 khác Cao su 1.445,5 45,40 Giầy dép loại 1.140,7 26,05 Hàng dệt may 1.104,1 33,81 Hải sản 1.087,9 58,79 Gỗ sản phẩm gỗ 1.070,4 4,91 Dầu thô 1.050,2 -19,70 Gạo 1.026,7 31,24 Sắn sản 911,1 4,91 phẩm từ sắn Dây điện dây 505,7 42,52 cáp điện Hạt điều 469,4 11,07 Nguyên phụ liệu 287,9 10,70 dệt, may, da, giầy Phương tiện vận tải 252,4 21,98 phụ tùng Xăng dầu loại 217,3 26,29 Thức ăn gia súc 199,9 1,30 nguyên liệu Nguồn: Tổng cục thống kê tác giả tự tổng hợp Tỷ lệ xuất sang Trung Quốc (%) Tỷ lệ tổng xuất mặt hàng Việt Nam (%) 3,34 15,80 3,21 26,45 1,24 75,70 0,98 54,95 0,95 56,84 0,74 12,33 0,68 0,53 0,52 0,51 3,02 2,96 2,90 64,28 7,79 4,24 13,08 13,98 36,53 39,25 2,57 88,52 1,43 35,96 1,32 13,35 0,81 16,84 0,71 3,61 0,61 20,99 0,56 32,79 102 Phụ lục 3: 20 nhóm hàng Việt Nam nhập lớn từ Trung Quốc năm 2017 Tên hàng Kim ngạch NK năm 2017 (Triệu USD) Tăng trưởng NK so với 2016 (%) Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 10.869,0 17,2 Điện thoại loại linh kiện 8.749,0 42,4 Máy vi tính, sp điện tử linh kiện 7.057,9 19,3 Vải loại 6.076,6 11,5 Sắt thép loại 4.095,3 -8,0 Nguyên phụ liệu dệt may, da, giầy 2.047,8 9,3 Sản phẩm từ chất dẻo 1.886,2 26,5 Hoá chất 1.263,9 25,3 Sản phẩm hoá chất 1.206,5 39,4 Sản phẩm từ sắt thép 1.155,6 8,5 Kim loại thường khác 896,5 -40,9 Chất dẻo nguyên liệu 892,4 35,0 Xơ, sợi dệt loại 857,8 23,0 Máy ảnh, máy quay phim linh kiện 662,8 58,6 Linh kiện, phụ tùng ô tô 650,3 -3,6 Dây điện dây cáp điện 627,1 20,1 Thuốc trừ sâu nguyên liệu 524,5 48,7 Xăng dầu loại 518,9 15,0 Thủy tinh sản phẩm từ thủy tinh 512,2 31,6 Phân bón loại 457,2 -2,2 Nguồn: Tổng cục thống kê tác giả tự tổng hợp Tỷ lệ nhập từ Trung Quốc (%) Tỷ lệ tổng nhập mặt hàng từ giới (%) 18,67 32,28 15,03 53,58 12,12 10,44 7,03 18,72 53,46 45,44 3,52 3,24 2,17 2,07 1,98 1,54 1,53 1,47 37,79 35,06 30,92 26,54 37,53 16,52 12,20 47,28 1,14 30,59 1,12 20,53 1,08 52,03 0,90 0,89 53,60 7,37 0,88 0,79 49,74 37,18 103 Phụ lục 4: danh sách nước gia nhập CPTPP RCEP CPTPP RCEP Úc Úc Brunei Brunei Nhật Bản Nhật Bản Malaysia Malaysia New Zealand New Zealand Singapore Singapore Việt Nam Việt Nam - - Canada Campuchia Chile Indonesia Mê-xi-cô Lào Peru Myanmar Philippines Thái Lan Trung Quốc Ấn Độ Hàn Quốc Nguồn: Trung tâm WTO tác giả tự tổng hợp ... quan cán cân thương mại Chương 2: Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2000-2017 Chương 3: Kiến nghị số giải pháp nhằm cải thiện cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc. .. Cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc: Thực trạng giải pháp nhằm nghiên cứu thực trạng cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc đưa số khuyến nghị nhằm cải thiện cán cân thương mại song phương... khẩu, thực trạng cán cân thương mại đưa đánh giá thực trạng cán cân thương mại song phương Việt Nam Trung Quốc khoảng thời gian từ 2000-2017 Thứ ba, thông qua việc phân tích thực trạng cán cân thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Cán cân thương mại VIỆT NAMTRUNG QUỐC thực trạng và giải pháp, Cán cân thương mại VIỆT NAMTRUNG QUỐC thực trạng và giải pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn