THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG CÁI LÂN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

99 6 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 13:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG CÁI LÂN - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chương trình: Điều hành cao cấp- EMBA PHẠM VĂN HẢI Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG CÁI LÂN - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngành: Quản trị kinh doanh Chương trình: Điều hành cao cấp- EMBA Mã số: 60340102 Họ tên học viên: Phạm Văn Hải Người hướng dẫn: PGS TS Đào Thị Thu Giang Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết tơi Kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa cơng bố cơng trình Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả luận văn LỜI CẢM ƠN Sau thời gian khảo sát, nghiên cứu thực tế Chi cục hải quan cảng Cái Lân, Luận văn hoàn thành hướng dẫn tận tình PGS TS Đào Thị Thu Giang thầy cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Ngoại thương, tập thể ban lãnh đạo cán công chức Chi cục hải quan cảng Cái Lân nhiều ý kiến đóng góp PGS, TS nhiều nhà khoa học kinh tế khác Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS TS Đào Thị Thu Giang nhiệt tình hướng dẫn tác giả suốt trình làm luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn giảng viên trường Đại học Ngoại thương, bạn bè giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu trường q trình hồn thành luận văn Xin cảm ơn tập thể ban lãnh đạo cán công chức, đồng nghiệp Chi cục hải quan cảng Cái Lân giúp tác giả hoàn thành luận văn Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC CÁC BẢNG – BIỂU - SƠ ĐỒ - HÌNH VẼ ix TĨM TẮT LUẬN VĂN .xi MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ .5 1.1 Khái niệm quy trình thủ tục hải quan điện tử .5 1.1.1 Khái niệm thủ tục hải quan 1.1.2 Khái niệm thủ tục hải quan điện tử 1.1.3 Quy trình thực thủ tục Hải quan điện tử: 1.2 Vai trò việc áp dụng hải quan điện tử 1.2.1 Vai trò hội nhập quốc tế 1.2.2 Vai trò cơng tác quản lý Nhà nước 1.2.3 Vai trò doanh nghiệp .10 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới quy trình thực thủ tục hải quan điện tử 11 1.4 Kinh nghiệm thực thủ tục hải quan điện tử số nước giới 12 1.4.1 Kinh nghiệm Hàn Quốc .12 1.4.2 Kinh nghiệm Nhật Bản 15 1.5 Bài học rút cho hải quan Việt Nam .18 1.5.1 Bài học thành công .18 1.5.2 Bài học chưa thành công nguyên nhân 18 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG CÁI LÂN 21 2.1 Giới thiệu tổng quan Chi cục hải quan cảng Cái Lân .21 2.1.1 Sơ lược cảng Cái Lân Chi cục hải quan cảng Cái Lân 21 2.1.2 Giới thiệu máy tổ chức Chi cục hải quan cảng Cái Lân .21 2.2 Thực trạng thực thủ tục hải quan điện tử Chi cục hải quan cảng Cái Lân .24 2.2.1 Sơ lược trình hình thành thủ tục hải quan điện tử Việt Nam 24 2.2.2 Cơ sở pháp lý cho việc áp dụng thủ tục HQĐT Việt Nam 29 2.2.3 Quá trình chuẩn bị cho việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử Chi cục hải quan cảng Cái Lân 30 2.2.4 Quy trình thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập áp dụng Chi cục hải quan cảng Cái Lân .31 2.2.5 Kết thực quy trình thủ tục hải quan điện tử Chi cục hải quan cảng Cái Lân 43 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng 46 2.4 Đánh giá kết thực 48 2.4.1 Những ưu điểm vận hành 48 2.4.2 Những khuyết điểm vận hành nguyên nhân .49 CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG CÁI LÂN 55 3.1 Căn giải pháp 55 3.1.1 Xu phát triển giới hội nhập Việt Nam 55 3.1.2 Căn vào học kinh nghiệm thực thủ tục hải quan điện tử Hàn Quốc, Nhật Bản kết thực thủ tục hải quan điện tử Chi cục hải quan cảng Cái Lân 55 3.2 Các giải pháp .56 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống quản lý phát triển sở hạ tầng CNTT .56 3.2.2 Hồn thiện mơ hình thủ tục HQĐT mơ hình máy tổ chức 59 3.2.3 Xây dựng phát triển nguồn nhân lực 61 3.2.4 Áp dụng công cụ quản lý hải quan hiệu .64 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASYCUDA BTC CBCC CBL CNTT CO CSDL DN GLTM GS HQ HQĐT HTTT HTKB HTXLDL KS TK LAN NK NKD QLRR SXXK TCHQ TK TM TP TQĐT TTDL WB WCO WTO XKD XK NK XLDL TQĐT XNK XNC Hệ thống tự động hóa số liệu hải quan Bộ Tài Chính Cán Bộ Công Chức Chống Buôn Lậu Công Nghệ Thông Tin Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin) Cơ sở liệu Doanh nghiệp Gian Lận Thương Mại Giám Sát Hải quan Hải quan điện tử Hệ thống thông tin Hệ thống khai báo Hệ thống xử lý liệu Kiểm soát Tờ khai Mạng nội Nhập Nhập kinh doanh Quản lý rủi ro Sản xuất xuất Tổng cục hải quan Tờ khai Thương mại Thành phố Thông quan điện tử Trung tâm liệu Ngân hàng giới (World Bank) Tổ chức hải quan giới ( World Customs Organization) Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) Xuất kinh doanh Xuất Nhập Xử lý liệu thông quan điện tử Xuất nhập Xuất nhập cảnh DANH MỤC CÁC BẢNG – BIỂU - SƠ ĐỒ - HÌNH VẼ BẢNG Bảng 1.1 Bảng tổng hợp so sánh hai phương thức thực thủ tục hải quan Bảng 2.1: Tổng số DN tham gia xuất nhập qua năm 44 BIỂU Biểu đồ 2.1: Số lượng tờ khai làm thủ tục XNK Chi cục Hải quan cảng Cái Lân qua năm 2013 – 2017 43 Biểu đồ 2.2: Số lượng DN tham gia thủ tục HQĐT chữ ký số qua .44 Biểu đồ 2.3: Số lượng kim ngạch XNK DN làm thủ tục Chi cục hải quan cảng Cái Lân từ năm 2013 – 2017 45 Biểu đồ 2.4: Tổng thu thuế cho Nhà nước qua năm 2013 – 2017 45 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Chi cục hải quan Cảng Cái Lân 23 HÌNH Hình 2.1: Mơ hình thủ tục hải quan điện tử Việt Nam 28 Hình 2.2: Quy trình thực thủ tục hải quan điện tử 31 Hình 2.3: Quy trình thực TTHQĐT nhập hàng hóa 32 Hình 2.4: Quy trình thực TTHQĐT hàng hóa xuất 33 Hình 2.5: DN thực khai tờ khai điện tử 34 Hình 2.6: DN thực đăng ký thông tin doanh nghiệp 34 Hình 2.7: DN thực đăng ký tờ khai nhập .35 Hình 2.8: DN nhập thông tin chung .35 Hình 2.9: DN nhập danh sách khách hàng .36 Hình 2.10: Dữ liệu danh sách hàng từ file excel 36 Hình 2.11: Nhập danh sách hàng từ file excel .37 Hình 2.12: Cơ quan hải quan ghi nhận thời điểm kiểm tra tờ khai VNACCS .38 Hình 2.13: Kết phân luồng DN (luồng vàng) 39 Hình 2.14: Kết phân luồng DN (luồng đỏ) 39 Hình 2.15: Kết phân luồng DN (luồng xanh) 40 73  Lắp đặt nâng cấp hệ thống thiết bị phận giám sát, đảm bảo thực tốt khâu nghiệp vụ cuối quy trình thủ tục HQĐT (xác nhận hàng hóa thơng quan) 3.2.2 Hồn thiện mơ hình thủ tục HQĐT mơ hình máy tổ chức Xuất phát từ hạn chế mơ hình thủ tục HQĐT mơ hình máy tổ chức việc thực phát triển thủ tục HQĐT thời gian qua, học viên xin đề xuất giải pháp xây dựng mơ hình thủ tục HQĐT mơ hình máy tổ chức sau: 3.2.2.1 Hồn thiện mơ hình thủ tục hải quan điện tử Theo kết khảo sát DN việc phát triển mơ hình thủ tục HQĐT tương lai, đa số DN lựa chọn mơ hình Chi cục HQĐT đảm nhận tồn quy trình thủ tục (trừ khâu giám sát) (tỷ lệ 57,7%) mơ hình tỉnh, thành phố nên có Chi cục HQĐT HQĐT (tỷ lệ 49,5%) Riêng mơ hình HQĐT nên thành lập theo khu vực (vùng) gồm nhiều tỉnh, Thành phố mơ tỷ lệ DN lựa chọn thấp (14,6 % 11%) Kết thể mơ hình thủ tục HQĐT có vấn đề Từ kinh nghiệm Cục HQ TP Hải Phòng qua thực tế, ý kiến phản ảnh DN, DN thường gặp khó khăn khâu kiểm tra hàng hóa (9%) giám sát (giám sát cổng cảng: 18,1%, giám sát kho bãi: 16,6%) Chi cục HQCK Cho nên, DN có khuynh hướng muốn Chi cục HQĐT đảm nhận tồn quy trình, thay chia hai cơng đoạn, hai Chi cục thực hiện, DN gặp khó khăn Ngoài ra, DN mong muốn tỉnh, thành phố có Chi cục HQĐT HQĐT để thuận lợi việc làm thủ tục Đối với mơ hình HQĐT vùng DN lựa chọn có lẽ chưa hiểu rõ mơ hình Vì vậy, cần phải điều chỉnh mơ hình cho phù hợp 74 Qua phân tích phương án, kết khảo sát DN kinh nghiệm nước triển khai thành công thủ tục HQĐT, người viết xin đưa mơ hình thủ tục HQĐT sau: - Thiết lập hai (02) TTDL tập trung TCHQ quản lý (một phía Bắc phía Nam) TTDL vùng theo vị trí địa lý số lượng Chi cục HQCK - Tồn thơng tin từ DN gửi tới TTDL vùng HQ thông qua hệ thống mạng internet tổ chức VAN - Những thông tin Chi cục HQCK xử lý Tồn quy trình thủ tục HQĐT thực Chi cục (thay Chi cục HQĐT Chi cục HQCK xử lý nay) Điều có nghĩa tất Chi cục HQCK thực thủ tục HQĐT thực song hành hình thức thủ tục 3.2.2.2 Hồn thiện mơ hình máy tổ chức Như phân tích chương 2, mơ hình máy tổ chức thực thủ tục HQĐT có số ưu điểm có nhược điểm Để đáp ứng quy mô mở rộng thủ tục HQĐT, mơ hình cần phải thay đổi cách tồn diện - Khơng nên thực theo mơ hình tổ chức Chi cục HQĐT (gồm Đội) mà Chi cục HQCK cần bố trí thêm phận thực thủ tục HQĐT Đội thủ tục, Đội Giám sát để làm thủ tục cho DN - Giữ nguyên cấu tổ chức Chi cục HQCK Riêng khâu KTSTQ, thu thập xử lý thông tin, QLRR kiểm soát HQ phận chức Chi cục KTSTQ, Phòng Thu thập xử lý thơng tin, Đội kiểm sốt HQ đảm nhận (khơng cần thành lập hai đội Đội KTSTQ Đội thu thập, xử lý thơng tin, QLRR kiểm sốt HQ nay) Việc làm không phát sinh thêm biên 75 chế lại tăng thêm tính hiệu công tác quản lý giải mâu thuẫn tổ chức máy - Các TTDL vùng có nhiệm vụ tiếp nhận, truyền liệu, trì hoạt động liên tục hệ thống, quản lý người dùng, quản lý DN tham gia thủ tục HQĐT - Đảm bảo hệ thống phân luồng tự động Con người thực việc kiểm tra, chuyển luồng cần thiết có thơng tin nghi vấn Việc kiểm tra hàng hóa (nếu có) nên thực theo tỷ lệ xác suất, ngẫu nhiên theo khoảng thời gian, số lần XNK nên tiến hành kiểm tra 100% lô hàng nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật DN, khuyến khích DN chấp hành tốt pháp luật 3.2.3 Xây dựng phát triển nguồn nhân lực Xuất phát từ hạn chế, tồn nguồn nhân lực đơn vị, nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai mở rộng thủ tục HQĐT nâng cao hiệu quản lý, phục vụ cho DN, Chi cục cần trọng đến việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực Nhìn chung, vấn đề xây dựng phát triển nguồn lực rộng lớn Tuy nhiên, phạm vi hạn hẹp đề tài này, người viết xin đề xuất nội dung chủ yếu giải pháp sau: 3.2.3.1 Đào tạo cán công chức - Đào tạo để phù hợp với tiêu chuẩn quy định cho chức danh: Đối với cán lãnh đạo từ cấp đội trở lên công chức dự nguồn phát triển cán bộ, cần phải đào tạo lý luận trị, kiến thức quản lý hành Nhà nước, ngoại ngữ, tin học trình độ phù hợp cho chức danh, đảm bảo cho việc bổ nhiệm bổ nhiệm lại - Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn phục vụ cho công tác: 76  Đào tạo đại học cán cơng chức có trình độ Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng đào tạo Trung học phổ thông (bổ túc) công chức chưa tốt nghiệp trung học phổ thông  Đào tạo nghiệp vụ HQ tổng hợp cán công chức chưa qua đào tạo nghiệp vụ HQ  Tổ chức lớp chuyên đề ngắn hạn giá tính thuế, mã số hàng hóa, kiểm sốt chống bn lậu, KTSTQ, QLRR, phòng chống ma túy, thương phẩm học v.v cho cán cơng chức  Khuyến khích cán cơng chức có trình độ đại học, học chuyên ngành mà ngành HQ cần kế tốn, tài chính, ngoại ngữ, CNTT đào tạo sau đại học  Khuyến khích cán cơng chức học tập ngoại ngữ, tin học  Đào tạo chuyên gia lĩnh vực giá tính thuế, mã số hàng hóa, kiểm sốt chống bn lậu, KTSTQ, QLRR v.v nhằm phục vụ cho nhu cầu hội nhập đại hóa ngành HQ - Ngồi nội dung kế hoạch đào tạo tổng thể đây, để việc thực thủ tục HQĐT đạt kết tốt cần ý đào tạo cho cán công chức tham gia quy trình thủ tục HQĐT nội dung sau:  Về tin học: kiến thức tổng quát tin học, cách sử dụng hệ thống chương trình khâu cơng tác Ví dụ: Đăng ký, kiểm tra xác định giá, kiểm hóa, GS, KTSTQ, QLRR 77  Về nghiệp vụ chuyên môn: giá tính thuế, mã số hàng hóa, kiểm sốt chống buôn lậu, KTSTQ, QLRR, ma túy, thương phẩm học, nghiệp vụ ngoại thương, vận tải bảo hiểm, toán quốc tế, nghiệp vụ kế toán, kiểm toán v.v  Về ngoại ngữ: đào tạo sử dụng ngoại ngữ Anh tập trung vào chuyên ngành chủ yếu ngoại thương hải quan - Kinh phí đào tạo nội dung lấy từ nguồn kinh phí đào tạo hàng năm TCHQ cấp theo dự tốn 3.2.3.2 Sử dụng cán cơng chức - Sử dụng cán cơng chức đúng, phù hợp với trình độ lực chun mơn đào tạo - Có sách tiền lương cao ưu đãi hợp lý công việc chuyên môn đặc thù để thu hút chất xám, người có trình độ chun môn cao - Thay việc luân chuyển theo định kỳ việc sử dụng chuyên sâu Tất vị trí cơng tác phải qua thi tuyển cơng khai, theo tiêu chuẩn quy định bắt buộc, tham gia thi tuyển - Kỷ luật nghiêm khắc trường hợp cán công chức sai phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín đơn vị ngành (buộc việc) 3.2.3.3 Tiền lương sách đãi ngộ cán cơng chức - Để hỗ trợ cho CBCC công tác số đơn vị phận đặc thù thường xuyên tiếp xúc môi trường làm việc độc hại lưu trữ hồ sơ, sử dụng máy vi tính, máy soi Xray; làm việc giờ; bắt vụ v.v ngành HQ BTC có hỗ trợ thêm số tiền hàng tháng cho phận (từ 150.000 đến 300.000 ngàn đồng/người; riêng bắt vụ thưởng 50.000 đồng/người, tháng thưởng không 78 lần) Tuy nhiên, số tiền nhỏ so với thực tế công sức CBCC HQ đóng góp cho ngân sách Nhà nước hàng năm - Theo kết khảo sát DN giải pháp để cải tiến thủ tục HQ có đến 34,1 % DN đề nghị thực việc cải cách sách tiền lương Theo thân người viết, việc làm quan trọng cần thiết giải tận gốc vấn nạn tiêu cực, tham nhũng số phận CBCC Mức lương tối thiểu đề nghị từ đến triệu đồng tháng/người Để làm điều này, nguồn thu ngân sách hạn chế, Nhà nước cần thực thí điểm số đơn vị có theo dõi đánh giá hiệu việc cải cách tiền lương Song song với việc tăng lương, Nhà nước cần thực việc tinh giảm biên chế, xếp lại quan tổ chức Nhà nước, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn chi ngân sách, tránh tình trạng thất thoát nghiêm trọng thời gian qua 3.2.4 Áp dụng công cụ quản lý hải quan hiệu Xuất phát từ hạn chế tồn việc thực nghiệp vụ thu thập, xử lý thông tin, QLRR, KTSTQ đơn vị thời gian qua tác dụng tích cực việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động quản lý đơn vị nước nước; nhằm khắc phục tồn tại, yếu phát triển mạnh thủ tục HQĐT học viên xin đề xuất giải pháp áp dụng công cụ quản lý HQ hiệu Các công cụ quản lý bao gồm QLRR, KTSTQ, hệ thống thông tin nghiệp vụ HQ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO - Quản lý rủi ro  QLRR nội dung quan trọng hải quan đại đưa vào ứng dụng quản lý năm gần Trong bối cảnh nay, việc áp dụng phương pháp QLRR hoạt động nghiệp vụ hải quan cần thiết 79  Áp dụng quy trình QLRR tiêu chí QLRR áp dụng cho thủ tục hải quan truyền thống vào quy trình thủ tục HQĐT (có điều chỉnh cho phù hợp với thủ tục HQĐT) Trên sở nội dung quy trình hệ thống QLRR xác lập, đề nghị tích hợp vào hệ thống XLDL TQĐT để kiểm tra tự động nội dung như: o Tình trạng nợ thuế DN (thông tin cưỡng chế nợ thuế) o Tình trạng chấp hành pháp luật HQ DN (thơng tin vi phạm) o Chính sách quản lý mặt hàng nhập (hàng cần giấy phép, kiểm tra chất lượng nhà nước, hàng dán tem, kiểm dịch v.v ) o Thông tin thuế (mã số, thuế suất, sắc thuế, ân hạn thuế) o Thơng tin giá tính thuế (tờ khai trị giá, giá tính thuế) o Thơng tin xuất xứ hàng hóa (loại CO, tình trạng nợ CO) o Thơng tin kiểm tra hàng hóa theo xác xuất (số lần, tỷ lệ kiểm tra) o Thông tin thời hạn làm thủ tục hải quan o Sau kiểm tra tự động, hệ thống tự động thực việc phân luồng tờ khai Toàn nội dung hệ thống thực thể kết chức cảnh báo Cán bộ, công chức phân công theo dõi hệ thống kiểm tra trường hợp nghi vấn đề xuất lãnh đạo Chi cục thay đổi định kiểm tra (chuyển luồng tờ khai) 80 o Nếu thực việc tích hợp hệ thống theo đề xuất hiệu hệ thống nâng cao Giảm bớt việc kiểm tra, đề xuất phân luồng nay; giảm bớt sai sót chủ quan cán công chức kiểm tra, phân luồng; giảm bớt thời gian xử lý tờ khai; quản lý dựa sở khoa học độ xác cao Và triển khai mở rộng hệ thống XLDL TQĐT (thay cho HQ truyền thống) giảm bớt công chức hải quan (bước 1) quy trình thủ tục hải quan truyền thống bớt cơng chức ln chuyển hồ sơ (trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt lệnh hình thức mức độ kiểm tra) Lãnh đạo Chi cục duyệt thông tin hệ thống từ nơi hệ thống nối mạng - Xây dựng quy trình QLRR áp dụng cho TQĐT xây dựng văn pháp lý để thực QLRR hoạt động nghiệp vụ hải quan Hiện nay, Luật Hải quan có quy định cho phép ngành hải quan thực phương pháp QLRR quản lý Ngành hải quan có ban hành văn hướng dẫn, quy trình QLRR Tuy nhiên, xét góc độ pháp lý, văn bản, quy định có giá trị thực ngành hải quan Khi xảy tranh chấp có việc bất khả kháng xảy liên quan đến pháp luật (sót lọt hàng cấm, hàng lậu) cán cơng chức thừa hành gặp nhiều rủi ro trước quan cơng an quan pháp luật Vì vậy, đề nghị ngành Hải quan BTC cần ban hành quy trình QLRR áp dụng cho TQĐT văn pháp quy để triển khai thực QLRR hoạt động nghiệp vụ hải quan để bảo đảm tính pháp lý cần thiết - Hồn thiện hệ thống XLDLTQĐT cho phép cập nhật thông tin QLRR theo quy định 3.2.4.1 Kiểm tra sau thông quan KTSTQ hoạt động nghiệp vụ quan chuyên trách ngành HQ thực nhằm thẩm định tính xác, trung thực việc khai HQ hàng hố 81 XK, NK thơng quan đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật người khai HQ làm sở xem xét mức độ ưu tiên việc làm thủ tục HQ, kiểm tra, giám sát HQ xử lý vi phạm (nếu có) Xây dựng máy tổ chức phù hợp Thành phần cán công chức tuyển chọn từ đơn vị tương tự Chi cục HQĐT Nếu khơng có đủ biên chế tăng độ tuổi lên (dưới 45 tuổi thay 35 tuổi) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm phục vụ tốt công tác KTSTQ; tránh tình trạng bố trí cán cơng chức khơng đủ trình độ chun mơn nghiệp vụ, tuổi đời lớn mà đơn vị cửa không sử dụng Chi cục Tăng cường cán cơng chức có trình độ cao nghiệp vụ kế toán, kiểm toán cách tuyển chọn, đưa đào tạo tuyển dụng Đầu tư trang thiết bị, máy móc, đường truyền cơng cụ hỗ trợ khác (sao chụp, lưu trữ tài liệu; hệ thống quản lý DN; bảo quản hồ sơ, khai thác thông tin v.v ) đồng bộ, đại, phục vụ cho công tác chuyên môn Phối hợp với Chi cục HQĐT Quảng Ninh, Đội KTSTQ tiếp tục thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn văn hướng dẫn hành Nếu mở rộng phạm vi thực thí điểm thực theo mơ hình nên thay đổi tổ chức chuyển giao nhiệm vụ KTSTQ cho Chi cục KTSTQ Có sách tiền lương đãi ngộ hợp lý lực lượng đặc biệt Có thể thực thí điểm việc trích thưởng theo vụ việc nhằm khuyến khích động viên cán cơng chức làm việc có hiệu ngăn chặn hành vi tiêu cực Mức thưởng phải thật minh bạch, cụ thể thực có ý nghĩa việc làm cán công chức, mang tính hình thức (50.000 đồng/vụ lập biên vi phạm, tháng không 100.000 đồng – tương đương vụ) Đề nghị mức thưởng từ 5-10% trị giá chênh lệch tiền thuế thu hồi cho Nhà nước 82 3.2.4.2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Mục tiêu giải pháp là: - Chuẩn hóa tồn quy trình nghiệp vụ hải quan, hoạt động quản lý quan hải quan - Tạo thuận lợi hoạt động XNK, xuất nhập cảnh - Nâng cao hiệu quản lý phục vụ khách hàng Chi cục cần xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO việc làm khó khăn tốn cấp lãnh đạo cán cơng chức đơn vị cần thể tâm, kiên trì cho mục tiêu phát triển khơng nên chạy theo phong trào, theo kiểu “đánh trống bỏ dùi đầu voi chuột”, tốn kém, lãng phí Các đơn vị lựa chọn thực thí điểm cần triển khai thực công việc đề theo kế hoạch, bảo đảm chuẩn xác, tiến độ thời gian đạt hiệu Trường hợp có vướng mắc phải báo cáo kịp thời để phối hợp xử lý Đối với đơn vị thực thí điểm, cấp giấy chứng nhận chất lượng cần tiếp tục thực tốt trì thành đạt Thường xuyên kiểm tra, bổ sung điều chỉnh cơng việc theo tình hình biến động sách, thay đổi quy trình thủ tục để vừa nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng vừa nâng cao hiệu quản lý Nhà nước 83 KẾT LUẬN Thủ tục HQĐT loại hình thủ tục áp dụng Việt Nam gần năm qua Việc áp dụng loại hình thủ tục mang lại nhiều lợi ích cho DN, ngành HQ xã hội Thực thủ tục HQĐT thể rõ cần thiết, yêu cầu đại hóa ngành HQ, yêu cầu xã hội yêu cầu hội nhập quốc tế Đây kiện có ý nghĩa trị, kinh tế, xã hội vơ to lớn khơng cho riêng ngành HQ mà cho đất nước Việt Nam Nó chứng tỏ tâm đổi mới, cải cách thủ tục hành ngành HQ, đồng thời chứng tỏ nỗ lực Việt Nam để hội nhập quốc tế sâu rộng Qua phân tích, đánh giá tồn q trình thực thủ tục HQĐT Chi cục hải quan cảng Cái Lân, học tập kinh nghiệm tỉnh kinh nghiệm Cục hải quan Quảng Ninh, học viên nhận thấy việc thực thủ tục HQĐT cơng việc đơn giản, thực hoàn tất thời gian ngắn mà đòi hỏi phải có thời gian Dù mơ hình thủ tục có nhiều ưu điểm để thực nó, hồn tồn khơng có yếu tố thuận lợi mà có nhiều khó khăn, thử thách, chủ quan lẫn khách quan Bên cạnh việc làm được, Chi cục hải quan cảng Cái Lân nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế cần phải giải để hoàn thiện phát triển thủ tục HQĐT thời gian tới Dựa hạn chế, tồn trình thực thủ tục HQĐT chi cục hải quan cảng Cái Lân thời gian qua; điều kiện, khả đơn vị, ngành hải quan; dựa sở pháp lý quy định dự báo xu phát triển giới hội nhập Việt Nam; người viết đề số giải pháp như: - Hoàn thiện hệ thống chương trình quản lý (HQ, DN) phát triển sở hạ tầng CNTT (đường truyền, hệ thống thiết bị) - Xây dựng mơ hình thủ tục HQĐT mơ hình tổ chức, máy 84 - Xây dựng phát triển nguồn nhân lực: đào tạo, sử dụng, sách tiền lương, đãi ngộ cho cán công chức - Xây dựng công cụ quản lý hải quan hiệu quả: QLRR, KTSTQ, hệ thống thông tin nghiệp vụ HQ, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO - Tăng cường trang thiết bị máy móc, cơng cụ kiểm tra đại; tổ chức tuyên truyền thủ tục HQĐT Học viên hy vọng giải pháp thực thủ tục HQĐT Chi cục hải quan cảng Cái Lân Việt Nam ngày hoàn thiện phát triển cách mạnh mẽ tương lai Tổng kết lại, xây dựng phát triển thủ tục HQĐT nhiệm vụ quan trọng xuất phát từ yêu cầu khách quan lẫn chủ quan xu hội nhập với giới Đây nhiệm vụ riêng ngành HQ mà nhiệm vụ chung nước Để thủ tục HQĐT phát triển đòi hỏi phải có đầu tư Nhà nước, phối hợp ngành, tham gia DN, ủng hộ xã hội đặc biệt tích cực, chủ động ngành HQ việc làm đầu mối triển khai thực Ngành HQ phát triển thủ tục HQĐT điều kiện khơng có Chính phủ điện tử thương mại điện tử không phát triển Ngành HQ phát triển thủ tục HQĐT tham gia ngành, DN ủng hộ xã hội; phát triển thủ tục HQĐT khơng có nguồn lực tài chính, người hạ tầng CNTT đảm bảo Trong yếu tố trên, vai trò người định tất Trong thời gian tới, Việt Nam thức tham gia vào WTO việc đẩy mạnh thủ tục HQĐT phát triển thương mại điện tử yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách Việt Nam để theo kịp trình độ phát triển giới, tăng cường khả cạnh tranh thương mại phát triển kinh tế đất nước 85 Trong khu vực ASEAN, việc tham gia hiệp định khung E-Asean với mơ hình cửa tờ khai Asean chung thực thời gian tới mở khả lớn việc phát triển thủ tục HQĐT Việt Nam tương lai Nghiên cứu thực thủ tục HQĐT Chi cục hải quan cảng Cái Lân đề tài mới, rộng phức tạp, nên học viên cố gắng chắn tránh khỏi thiếu sót Vậy, kính mong Q thầy cơ, bạn đọc góp ý để học viên hồn thiện đề tài, tìm giải pháp tốt nhất, giúp thân học viên rút học để ứng dụng thực tiễn công việc, đồng thời giúp Chi cục hải quan cảng Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh ngành Hải quan thực thành công thủ tục HQĐT Việt Nam thời gian tới 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO C Kyoto, 1973 Luật Hải quan 2001 số 29/2001/QH10 Ngày 29 tháng năm 2001 BTC, Quyết định số 810/QĐ-BTC ngày 16/03/2004, 2004 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017 Văn hợp Luật Quản lý thuế số 03/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016 Luật thuế Xuất nhập số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 Chính phủ Quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát kiểm soát hải quan Nghị định 59/218/NĐ-CP ngày 20/4/2018 Chính phủ sửa đổi , bổ sung số điều Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 10 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập 87 11 Thơng tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 12 C t n c k học, "Thực trạng giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp Việt Nam" 2000 13 Đ T H Vân, Cơng trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2001 14 "http://cangvuhaiquanquangninh.gov.vn," 2018 [Online] 15 L Đ Tứ, Luận văn thạc sỹ, 2000 16 T Đ Thọ, Luận văn thạc sỹ, 2001 17 L H Thủy, Luận văn thạc sỹ, 2001 18 N H Sơn, Luận văn thạc sỹ, 2002 19 B L Hùng, Luận văn thạc sỹ, 2001 20 N T Long, Luận văn thạc sỹ, 2006 21 N B Thắng, Luận án tiến sĩ, 2014 22 http://sanvanchuyen.vn, 2017 ... thủ tục hải quan điện tử Chương 2: Thực trạng thực thủ tục hải quan điện tử Chi cục hải quan cảng Cái Lân Chương 3: Những giải pháp để hoàn thiện phát triển thủ tục hải quan điện tử Chi cục hải. .. niệm thủ tục hải quan điện tử quy trình thực thủ tục hải quan điện tử, đánh giá thực trạng thực thủ tục HQĐT Chi cục hải quan cảng Cái Lân Từ học viên đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện thủ tục hải. .. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG CÁI LÂN - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngành:
- Xem thêm -

Xem thêm: THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG CÁI LÂN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP, THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG CÁI LÂN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn