Bài tập về chuỗi biến hóa chương OXI -LƯU HUỲNH LỚP 10CB

Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm(11479 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 1347
14
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2013, 13:10

Mô tả: 1 2 3 5 6 1. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) Sắt II sunfua (1) → hiđro sunfua → (2) lưu huỳnh → (3) lưu huỳnh đioxit → (4) axit sunfuric b) SO 2 (1) → Na 2 SO 3 → (2) Na 2 SO 4 → (3) NaOH → (4) NaHSO 4 → (5) BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 2 Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) Cu SO 2 H 2 SO 4 CuSO 4 Na 2 SO 3 Na 2 SO 4 BaSO 4 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 3. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). H 2 S S SO 2 SO 3 H 2 SO 4 K 2 SO 4 1 2 3 4 6 7 8 9 5 KHSO 4 10 4. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). O 2 SO 2 K 2 SO 3 K 2 SO 4 3 4 5 6 7 8 10 BaSO 4 1 2 KMnO 4 H 2 SO 4 KHSO 4 9 5. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) 9 S S +4 S +4 S -2 S +6 S 7 8 5 6 3 41 2 S S +6 b) Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? 6. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) H 2 S 1 SO 2 2 H 2 SO 4 3 KHSO 4 4 K 2 SO 4 5 BaSO 4 b) S 1 FeS 2 H 2 S 3 S 4 SO 2 5 H 2 SO 3 4 11 7 8 9 10 7. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) H 2 SO 4 1 SO 2 2 S 3 Na 2 S 4 H 2 S 5 H 2 SO 4 b) H 2 SO 4 1 NaHSO 4 2 Na 2 SO 4 3 NaCl 4 AgCl c) Trong các phản ứng trên tổng số phản ứng oxi hóa - khử là: . 8. Có bốn dung dòch không màu KCl, K 2 SO 4 , HCl, Ba(OH) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học. Viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). - Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? 9. Có bốn dung dòch không màu NaCl, Na 2 SO 4 , HCl, Ba(NO 3 ) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). 10. a) Cần cho bao nhiêu ml nước pha vào 150 gam dung dòch H 2 SO 4 98% để có được một dung dòch H 2 SO 4 49%. Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1g/1ml. b) Giải thích tại sao không dùng H 2 SO 4 đậm đặc để là khô các khí như: H 2 S, NH 3 .? 11. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) FeS 1 hiđro sunfua 2 lưu huỳnh 3 lưu huỳnh đioxit 4 axit sunfuric b) SO 2 1 NaHSO 3 2 Na 2 SO 3 3 Na 2 SO 4 4 NaHSO 4 5 BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 12. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). FeSO 4 SO 2 H 2 SO 4 CuSO 4 NaHSO 3 Na 2 SO 3 SO 2 H 2 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). SO 2 S H 2 S SO 2 H 2 SO 4 BaSO 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a) b) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 13 12 16 15 14 19 18 17 20 14. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). O 3 SO 2 K 2 SO 3 K 2 SO 4 3 4 6 7 8 9 1 O 2 2 5 H 2 SO 4 KHSO 4 10 BaSO 4 15. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) 9 S S +4 S +4 S -2 S +6 S 7 5 63 41 2 S +6 8 S b) Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? 16. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) FeS 2 1 SO 2 2 H 2 SO 4 3 NaHSO 4 4 Na 2 SO 4 5 BaSO 4 b) S 1 FeS 2 H 2 S 3 S 4 SO 2 5 H 2 SO 4 17. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) H 2 SO 3 1 SO 2 2 S 3 CaS 4 H 2 S 5 H 2 SO 4 b) H 2 SO 4 1 KHSO 4 2 K 2 SO 4 3 KBr 4 AgBr c) Trong các phản ứng trên tổng số phản ứng oxi hóa - khử là: . 18.Có bốn dung dòch không màu NaCl, MgSO 4 , HCl, Ba(OH) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). - Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? 19. Có bốn dung dòch không màu NaCl, Na 2 SO 4 , HCl, Ba(NO 3 ) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). - Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? 20. a) Cần cho bao nhiêu ml nước pha vào 100 gam dung dòch H 2 SO 4 98% để có được một dung dòch H 2 SO 4 49%. Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1g/1ml. b) Giải thích tại sao không dùng H 2 SO 4 đậm đặc để là khô các khí như: HI, HBr .? 26 24 25 22 23 21 21. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) ZnS 1 hiđro sunfua 2 lưu huỳnh 3 lưu huỳnh đioxit 4 axit sunfuric b) H 2 SO 3 1 KHSO 3 2 K 2 SO 3 3 K 2 SO 4 4 KHSO 4 5 BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 22 Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). KClO 3 O 2 O 3 I 2 O 2 H 2 O NaOH 1 2 Ag 2 O Na 2 O 4 3 5 6 7 8 9 NaCl AgCl 10 23. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) Sắt II sunfua (1) → hiđro sunfua → (2) lưu huỳnh → (3) lưu huỳnh đioxit → (4) axit sunfuric b) SO 2 (1) → Na 2 SO 3 → (2) Na 2 SO 4 → (3) NaOH → (4) NaHSO 4 → (5) BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 24 Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) Cu SO 2 H 2 SO 4 CuSO 4 Na 2 SO 3 Na 2 SO 4 BaSO 4 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 25. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). H 2 S S SO 2 SO 3 H 2 SO 4 K 2 SO 4 1 2 3 4 6 7 8 9 5 KHSO 4 10 26. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). O 2 SO 2 K 2 SO 3 K 2 SO 4 3 4 5 6 7 8 10 BaSO 4 1 2 KMnO 4 H 2 SO 4 KHSO 4 9 32 31 30 28 29 27 27. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) 9 S S +4 S +4 S -2 S +6 S 7 8 5 6 3 41 2 S S +6 b) Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? 28. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) H 2 S 1 SO 2 2 H 2 SO 4 3 KHSO 4 4 K 2 SO 4 5 BaSO 4 b) S 1 FeS 2 H 2 S 3 S 4 SO 2 5 H 2 SO 3 29. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) H 2 SO 4 1 SO 2 2 S 3 Na 2 S 4 H 2 S 5 H 2 SO 4 b) H 2 SO 4 1 NaHSO 4 2 Na 2 SO 4 3 NaCl 4 AgCl c) Trong các phản ứng trên tổng số phản ứng oxi hóa - khử là: . 30. Có bốn dung dòch không màu KCl, K 2 SO 4 , HCl, Ba(OH) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). - Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? 31. Có bốn dung dòch không màu NaCl, Na 2 SO 4 , HCl, Ba(NO 3 ) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). 32. a) Cần cho bao nhiêu ml nước pha vào 150 gam dung dòch H 2 SO 4 98% để có được một dung dòch H 2 SO 4 49%. Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1g/1ml. b) Giải thích tại sao không dùng H 2 SO 4 đậm đặc để là khô các khí như: H 2 S, NH 3 .? 38 37 36 35 34 33 33. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) FeS 1 hiđro sunfua 2 lưu huỳnh 3 lưu huỳnh đioxit 4 axit sunfuric b) SO 2 1 NaHSO 3 2 Na 2 SO 3 3 Na 2 SO 4 4 NaHSO 4 5 BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 34. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). FeSO 4 SO 2 H 2 SO 4 CuSO 4 NaHSO 3 Na 2 SO 3 SO 2 H 2 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). SO 2 S H 2 S SO 2 H 2 SO 4 BaSO 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a) b) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 36. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). O 3 SO 2 K 2 SO 3 K 2 SO 4 3 4 6 7 8 9 1 O 2 2 5 H 2 SO 4 KHSO 4 10 BaSO 4 37. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) 9 S S +4 S +4 S -2 S +6 S 7 5 63 41 2 S +6 8 S b) Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? 38. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) FeS 2 1 SO 2 2 H 2 SO 4 3 NaHSO 4 4 Na 2 SO 4 5 BaSO 4 b) S 1 FeS 2 H 2 S 3 S 4 SO 2 5 H 2 SO 4 44 43 42 41 40 39 39. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) H 2 SO 3 1 SO 2 2 S 3 CaS 4 H 2 S 5 H 2 SO 4 b) H 2 SO 4 1 KHSO 4 2 K 2 SO 4 3 KBr 4 AgBr c) Trong các phản ứng trên tổng số phản ứng oxi hóa - khử là: . 40.Có bốn dung dòch không màu NaCl, MgSO 4 , HCl, Ba(OH) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). - Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? 41. Có bốn dung dòch không màu NaCl, Na 2 SO 4 , HCl, Ba(NO 3 ) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). - Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? 42. a) Cần cho bao nhiêu ml nước pha vào 100 gam dung dòch H 2 SO 4 98% để có được một dung dòch H 2 SO 4 49%. Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1g/1ml. b) Giải thích tại sao không dùng H 2 SO 4 đậm đặc để là khô các khí như: HI, HBr .? 43. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) ZnS 1 hiđro sunfua 2 lưu huỳnh 3 lưu huỳnh đioxit 4 axit sunfuric b) H 2 SO 3 1 KHSO 3 2 K 2 SO 3 3 K 2 SO 4 4 KHSO 4 5 BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 44 Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). KClO 3 O 2 O 3 I 2 O 2 H 2 O NaOH 1 2 Ag 2 O Na 2 O 4 3 5 6 7 8 9 NaCl AgCl 10 45. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). 50 49 48 47 46 45 a) Sắt II sunfua (1) → hiđro sunfua → (2) lưu huỳnh → (3) lưu huỳnh đioxit → (4) axit sunfuric b) SO 2 (1) → Na 2 SO 3 → (2) Na 2 SO 4 → (3) NaOH → (4) NaHSO 4 → (5) BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 46 Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) Cu SO 2 H 2 SO 4 CuSO 4 Na 2 SO 3 Na 2 SO 4 BaSO 4 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 47. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). H 2 S S SO 2 SO 3 H 2 SO 4 K 2 SO 4 1 2 3 4 6 7 8 9 5 KHSO 4 10 48. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). O 2 SO 2 K 2 SO 3 K 2 SO 4 3 4 5 6 7 8 10 BaSO 4 1 2 KMnO 4 H 2 SO 4 KHSO 4 9 49. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) 9 S S +4 S +4 S -2 S +6 S 7 8 5 6 3 41 2 S S +6 b) Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? 50. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) H 2 S 1 SO 2 2 H 2 SO 4 3 KHSO 4 4 K 2 SO 4 5 BaSO 4 b) S 1 FeS 2 H 2 S 3 S 4 SO 2 5 H 2 SO 3 51. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). 55 54 52 53 52 51 a) H 2 SO 4 1 SO 2 2 S 3 Na 2 S 4 H 2 S 5 H 2 SO 4 b) H 2 SO 4 1 NaHSO 4 2 Na 2 SO 4 3 NaCl 4 AgCl c) Trong các phản ứng trên tổng số phản ứng oxi hóa - khử là: . 52. Có bốn dung dòch không màu KCl, K 2 SO 4 , HCl, Ba(OH) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). - Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? 53. Có bốn dung dòch không màu NaCl, Na 2 SO 4 , HCl, Ba(NO 3 ) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). 54. a) Cần cho bao nhiêu ml nước pha vào 150 gam dung dòch H 2 SO 4 98% để có được một dung dòch H 2 SO 4 49%. Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1g/1ml. b) Giải thích tại sao không dùng H 2 SO 4 đậm đặc để là khô các khí như: H 2 S, NH 3 .? 55. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) FeS 1 hiđro sunfua 2 lưu huỳnh 3 lưu huỳnh đioxit 4 axit sunfuric b) SO 2 1 NaHSO 3 2 Na 2 SO 3 3 Na 2 SO 4 4 NaHSO 4 5 BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. -2 0 +4+6 S S S S 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 Giaûi ñaùp: 1. -2 S 0 S a) 2H 2 S + SO 2  3S + 2H 2 O b) 2H 2 S + O 2  2S + 2H 2 O c) H 2 S + Cl 2  S + 2HCl d) H 2 S + 2FeCl 3  2FeCl 2 + 2HCl + S e) H 2 S + H 2 SO 4  SO 2 + S + 2H 2 O 2. -2 S 0 S a) S + H 2 0 t → H 2 S b) S + 2Na 0 t → Na 2 S 3. 0 S +4 S a) S + O 2 0 t → SO 2 b) 4. 0 S +4 S a) SO 2 + H 2  S + H 2 O b) SO 2 + Mg  S + 2MgO c) SO 2 + 2CO 0 500 ,C boxit → S + 2CO 2 5. +4 S +6 S a) SO 3 + 2KI  K 2 SO 3 + I 2 b) S + 2H 2 SO 4 0 t → 3SO 2 + 2H 2 O c) H 2 SO 4 + 2HBr  SO 2 + Br 2 + 2H 2 O d) 2CaSO 4 0 1400 C → 2CaO + 2SO 2 + O 2 6. +4 S +6 S a) 2SO 2 + O 2 0 ,t xt → 2SO 3 b) S + 3F 2  SF 6 c) 5SO 2 + 2KMnO 4 +2H 2 O  K 2 SO 4 +2MnSO 4 + 2H 2 SO 4 7. +6 S -2 S a) H 2 S + 4Br 2 + 4H 2 O  8HBr + H 2 SO 4 b) H 2 S + 4Cl 2 + 4H 2 O  8HCl + H 2 SO 4 8. +6 S -2 S a) 5H 2 SO 4 + Zn  4ZnSO 4 + H 2 S + 4H 2 O b) H 2 SO 4 + 8HI  4I 2 + H 2 S + 4H 2 O 9. +4 S -2 S a) 2H 2 S + 3O 2 2 SO 2 + 2H 2 O b) H 2 S + 3CuO  3Cu + SO 2 + H 2 O 10. +4 S -2 S a) SO 2 + 6HI  H 2 S + 2H 2 O + 3I 2 b) 11. 0 S +6 S a) 3Zn + 4H 2 SO 4  3ZnSO 4 + S + 4H 2 O b) 12. 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S +6 S a) S + 6HNO 3  H 2 SO 4 + 6NO 2 + 2H 2 O b) . thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) Sắt II sunfua (1) → hiđro sunfua → (2) lưu huỳnh → (3) lưu huỳnh đioxit. .? 11. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) FeS 1 hiđro sunfua 2 lưu huỳnh 3 lưu huỳnh đioxit 4 axit sunfuric

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài tập về chuỗi biến hóa chương OXI -LƯU HUỲNH LỚP 10CB, Bài tập về chuỗi biến hóa chương OXI -LƯU HUỲNH LỚP 10CB, Bài tập về chuỗi biến hóa chương OXI -LƯU HUỲNH LỚP 10CB

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-tap-ve-chuoi-bien-hoa-chuong-oxi-luu-huynh-lop-10cb

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.17087602615356 s. Memory usage = 18.62 MB