LUYEN TU VA CAU lớp 3

92 935 1
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2013, 11:10

. bài tập 1 của tiết Luyện từ và câu tu n 3. - Thu và kiểm tra vở của 3 đến 5 HS viết bài tập 3, tiết Luyện từ và câu tu n 3. - Nhận xét và cho điểm HS. 2 bài học: Lun Từ Và Câu Lớp 31 3 Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Kế hoạch bài học: LuyÖn Từ Và Câu Lớp 31 4 1. KIỂM TRA BÀI CŨ - Gọi 3 HS lên bảng để kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYEN TU VA CAU lớp 3, LUYEN TU VA CAU lớp 3, LUYEN TU VA CAU lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn