Trắc nghiệm (có đáp án) ngôn ngữ học đối chiếu

16 93 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2019, 15:13

Ngôn ngữ học đối chiếu – LTTN Hãy miêu tả tương phản cách xác định đặc trưng dị biệt điện thoại di động (trên điện thoại cố định) Chọn câu trả lời: a nhắn tin trực tiếp văn đồng thời cho nhiều đối tác Câu trả lời b đặt mua từ nước ngồi c dễ dàng sửa chữa Hãy miêu tả tương phản cách xác định đặc trưng dư trội điện thoại di động (trên điện thoại cố định) Chọn câu trả lời: a có thẻ SIM Câu trả lời b có hình màu c có bàn phím cảm ứng Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: “Cái đẹp chân X” Chọn câu trả lời: a chất Câu trả lời b Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với X định nghĩa sau: “Thật thà, mộc mạc, bộc lộ chất tốt đẹp cách tự nhiên, khơng màu mè” (nói tính cách, tính tình) Chọn câu trả lời: a chân b chân chất Câu trả lời c chân thành Hãy xác định đâu điểm khác quan trọng điện thoại cố định điện thoại di động Chọn câu trả lời: a trọng lượng b màu sắc c công dụng Câu trả lời Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với X định nghĩa sau: “Thật thà, chất phác, không gian giảo” (nói hành động) Chọn câu trả lời: a chân chất b chân Câu trả lời c chân thành Hãy xác định đâu điểm khác quan trọng điện thoại cố định điện thoại di động Chọn câu trả lời: a đường truyền dẫn tín hiệu Câu trả lời b kiểu dáng c hình Hãy miêu tả tương phản cách xác định đặc trưng dị biệt bảng chữ tiếng Anh (trên bảng chữ tiếng Việt) Chọn câu trả lời: a chữ “x” không đứng cuối từ b chữ “x” không đứng đầu từ Câu trả lời Hãy so sánh liên ngơn ngữ Anh – Việt để tìm từ thích hợp với lời định nghĩa sau: “A meal that you eat in the afternoon or early evening” (in British English) Chọn câu trả lời: a lunch b breakfast c tea Câu trả lời Hãy miêu tả tương phản cách xác định đặc trưng khuyết vắng bảng chữ tiếng Anh (trên bảng chữ tiếng Việt) Chọn câu trả lời: a chữ “f” b chữ “đ” Câu trả lời Hãy miêu tả tương phản cách xác định đặc trưng dư trội hệ thống âm (sound) tiếng Anh (trên tảng hệ thống âm tiếng Việt) Chọn câu trả lời: a có phụ âm /d/ b có phụ âm /dƷ/ Câu trả lời Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt từ “take” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai “Uống viên aspirin nhức đầu” Chọn câu trả lời: a Drink an aspirin if you’ve got a headache Câu trả lời b Take an aspirin if you’ve got a headache Hãy miêu tả tương phản cách xác định đặc trưng khuyết vắng điện thoại di động (trên điện thoại cố định) Chọn câu trả lời: a khơng thể đặt phòng làm việc b dùng cho nhiều người c dây truyền tín hiệu Câu trả lời Hãy so sánh liên ngơn ngữ Anh – Việt để tìm từ thích hợp với lời định nghĩa sau: “Túi giấy nhỏ chứa khơ mà ta rót nước nóng vào để pha chè/trà” Chọn câu trả lời: a pepper bag b tea – pot c tea – bag Câu trả lời Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: “Làm ăn chân X” Chọn câu trả lời: a chất b Câu trả lời Ngôn ngữ học đối chiếu – LTTN Quy ước P phụ âm, N nguyên âm, từ “tram”, “blob” (giọt) tiếng Anh “trạm”, “thót” tiếng Việt có chung dạng cấu trúc PPNP Chọn câu trả lời: a b sai Câu trả lời Hãy so sánh liên ngôn ngữ từ “make” tiếng Anh từ “làm” tiếng Việt để xác định giống hình thức hai từ Chọn câu trả lời: a có kí tự Câu trả lời b có chữ c có tổ hợp “ma” Hãy so sánh liên ngơn ngữ Anh – Việt để tìm cách diễn đạt Việt phù hợp hai điều kiện sau: khác cách tri nhận, giống nội dung/ý muốn nói với thành ngữ/tục ngữ Anh “Be a big eater” Chọn câu trả lời: a Là người ăn to nói lớn b Là người ăn nhiều c Ăn thủng nòi trơi rế Câu trả lời Quy ước P phụ âm, N nguyên âm, từ “strap” (dây đeo) tiếng Anh từ “nghẹt” tiếng Việt có chung dạng cấu trúc PPPNP Chọn câu trả lời: a sai Câu trả lời b Hãy so sánh liên ngơn ngữ Anh – Việt để tìm cách diễn đạt Anh phù hợp hai điều kiện sau: khác cách tri nhận, giống nội dung/ý muốn nói với thành ngữ/tục ngữ Việt “Ăn miếng giả miếng” Chọn câu trả lời: a Tooth for a tooth, eye for an eye Câu trả lời b Take a piece of food, back the other Hãy so sánh liên ngơn ngữ Anh – Việt để tìm cách diễn đạt Anh phù hợp hai điều kiện sau: khác cách tri nhận, giống nội dung/ý muốn nói với thành ngữ/tục ngữ Việt “Ăn khơng nên đọi, nói khơng nên lời” Chọn câu trả lời: a Good – for – nothing Câu trả lời b To eat one can’t, to speak one can’t too Quy ước P phụ âm, N nguyên âm, cấu trúc hình thái học từ “make” tiếng Anh PNP Chọn câu trả lời: a sai b Câu trả lời Quy ước P phụ âm, N nguyên âm, từ “blast” (vụ nổ) tiếng Anh từ “khách” tiếng Việt chung dạng cấu trúc PPNPP Chọn câu trả lời: a sai b Câu trả lời Quy ước P phụ âm, N nguyên âm, cấu trúc hình thái học từ “làm’ tiếng Việt PNP Chọn câu trả lời: a Câu trả lời b sai Hãy so sánh liên ngôn ngữ câu hỏi tiêng Anh tiếng Việt để chọn cách dịch sai “When did you come back?” Chọn câu trả lời: a Anh bao giờ? b Bao anh về? Câu trả lời Quy ước P phụ âm, N nguyên âm, từ “rack”, “mast” (cột buồm) tiếng Anh từ “rách” (rưới), “mang” tiếng Việt có chung dạng cấu trúc PNPP Chọn câu trả lời: a sai Câu trả lời b Hãy so sánh liên ngôn ngữ câu hỏi tiếng Anh tiếng Việt để chọn cách dịch “When did she die? asked Sherlock Holmes” Chọn câu trả lời: a Cô chết nào? Sherlock Holmes hỏi Câu trả lời b Khi cô chết? Sherlock Holmes hỏi Hãy so sánh liên ngôn ngữ câu hỏi tiếng Anh tiếng Việt để chọn cách dịch “When will you come back?” Chọn câu trả lời: a Bao anh về? Câu trả lời b Anh bao giờ? Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để tìm cách diễn đạt Việt phù hợp hai điểu kiện sau: khác cách tri nhận, giống nội dung/ý muốn nói với thành ngữ/tục ngữ Anh “Live in luxury” Chọn câu trả lời: a Ăn trắng mặc trơn Câu trả lời b Sống nhung lụa c Sống sang trọng Hãy so sánh liên ngôn ngữ từ “làm” tiếng Việt với từ “make” tiếng Anh để xác định khác hình thức hai từ Chọn câu trả lời: a từ có điệu, từ không Câu trả lời b từ kết thúc âm “m”, từ kết thúc âm “e” c số lượng kí tự Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa dạng thức từ cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: “He X his coursebook at home” Chọn câu trả lời: a left b forgot Câu trả lời không Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với định nghĩa sau: “To use your eyes to find something” Chọn câu trả lời: a watch b see c look Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: look Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Hãy so sánh nội ngôn ngữ định nghĩa cho để chọn phù hợp ngữ cảnh sau: “I left my bag on the chair, and someone took it” Chọn câu trả lời: a move something b use something c steal something Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: steal something Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Hãy so sánh nội ngôn ngữ định nghĩa cho để chọn phù hợp ngữ cảnh sau: “The main goal of any business is to make money” a to cause b to produce c to earn Câu trả lời Đáp án là: to earn Câu trả lời là: Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa biểu trưng từ hoa cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: Nghĩa biểu trưng: “sự chân chất, dung dị” “Hoa X nở vườn X Thày u với chân quê Hơm qua em tỉnh Hương đồng gió nội bay nhiều.” (Nguyễn Bính – Chân quê) Chọn câu trả lời: a chanh Câu trả lời b đào c mai Hãy so sánh nội ngôn ngữ định nghĩa cho để chọn phù hợp ngữ cảnh sau: “She left her job when she has a baby” a to let something stay the same as it is now b to stop doing a job, going to school etc Câu trả lời Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với định nghĩa sau: “When you have not brought something because you have not remembered it_it’s? Chọn câu trả lời: a forget Câu trả lời b leave Phản hồi Đáp án là: forget Hãy so sánh nội ngôn ngữ định nghĩa cho để chọn phù hợp ngữ cảnh sau: “Leo and his wife are hoping to take a holiday in Spain this Summer” Chọn câu trả lời: a spent something b go with Câu trả lời không c move something Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa dạng thức từ cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: “We spent the evening X his performances” Chọn câu trả lời: a seeing b watching Câu trả lời c looking Phản hồi Đáp án là: watching Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa biểu trưng từ hoa cho để chọn phù hợp: Nghĩa biểu trưng: “grace - duyên dáng, kiều diễm” Chọn câu trả lời: a forget - me - not b sunflower Câu trả lời không c tulip Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh - Việt để tìm từ thích hợp với lời định nghĩa sau: “Bộ phận thể hai bên cột sống để thải chất lỏng lọc” Chọn câu trả lời: a lung b stomach c kidney Câu trả lời Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa biểu trưng từ hoa tiếng Anh tiếng Việt để chọn cặp từ Anh - Việt có nghĩa sau: Nghĩa biểu trưng: “mùa Xuân” Chọn câu trả lời: a rose & sen b tulip & thiên lý c lily & đào Câu trả lời Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “heart” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “Tâm bệnh” Chọn câu trả lời: a mental disorder /illness /disease b heart disease Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: heart disease “The two parts in your body that you use for breathing” Chọn câu trả lời: a belly b kidney c lung Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: lung Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh - Việt để tìm từ thích hợp với lời định nghĩa sau: “Bộ phận thể người coi biểu tượng tinh thần, ý chí mạnh mẽ, bền bỉ, khơng lùi bước trước khó khăn” Chọn câu trả lời: a gan Câu trả lời b liver c heart Phản hồi Đáp án là: gan Hãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa từ “lòng” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn cách dịch đúng: “Lòng sắt đá” Chọn câu trả lời: a a stomach of stone b a heart of stone Câu trả lời Phản hồi Hãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa từ “lòng” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn cách dịch đúng: “Lòng buồn bã trở về” Chọn câu trả lời: a to return with a heavy stomach b to return with a heavy heart Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: to return with a heavy heart Hãy so sánh liên ngôn ngữ tên người cho để chọn tên thuộc loại “top 5” thông dụng số tên sau: Tiếng Việt, nữ Chọn câu trả lời: a Anh b Thảo Câu trả lời không c Thúy Phản hồi Hãy so sánh lien ngôn ngữ nghĩa biểu trưng từ hoa tiếng Anh tiếng Việt để chọn cặp từ Anh - Việt có nghĩa sau: Nghĩa biểu trưng: “tình u” Chọn câu trả lời: a tulip & mai b rose & sen Câu trả lời c forget - me - not & chanh Phản hồi Đáp án là: rose & sen Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “lòng” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn cách dịch đúng: “Có lòng tốt” Chọn câu trả lời: a to have a kind heart Câu trả lời b to have a kind belly Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “heart” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “At the heart of the crisis in Africa is the shortage of clean water and food” Chọn câu trả lời: a Mấu chốt khủng hoảng Châu Phi nạn thiếu nước thực phẩm b Ở trung tâm khủng hoảng Châu Phi nạn thiếu nước thực phẩm Câu trả lời Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “take” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “I’ll take the bike home” Chọn câu trả lời: a Tôi lấy xe đạp nhà b Tôi xe đạp nhà Câu trả lời không Hãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa từ “lòng” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn cách dịch đúng: “Tình yêu từ đáy lòng” Chọn câu trả lời: a love that comes from the (bottom of one’s) stomach Câu trả lời không b love that comes from the (bottom of one’s) heart Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Bỏ đánh dấu Mô tả câu hỏi Hãy so sánh liên ngôn ngữ tên người cho để chọn tên thuộc loại “top 5” thông dụng số tên sau: Tiếng Anh, nam Chọn câu trả lời: a Benjamin Câu trả lời không b Dylan c Jacob Hãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa từ “lòng” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn cách dịch đúng: “Tình u từ đáy lòng” Chọn câu trả lời: a love that comes from the (bottom of one’s) stomach Câu trả lời không b love that comes from the (bottom of one’s) heart Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Bỏ đánh dấu Mô tả câu hỏi Hãy so sánh liên ngôn ngữ tên người cho để chọn tên thuộc loại “top 5” thông dụng số tên sau: Tiếng Anh, nam Chọn câu trả lời: a Benjamin Câu trả lời không b Dylan c Jacob Hãy so sánh liên ngôn ngữ tên người cho để chọn tên thuộc loại “top 5” thông dụng số tên sau: Tiếng Anh, nữ Chọn câu trả lời: a Taylor b Kayla c Emily Câu trả lời Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “heart” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “Thổ lộ tâm can với nàng” Chọn câu trả lời: a to open my heart and liver to her b to open my heart to her Câu trả lời không Hãy so sánh liên ngôn ngữ tên người cho để chọn tên thuộc loại “top 5” thông dụng số tên sau: Tiếng Việt, nam Chọn câu trả lời: a Phong Câu trả lời không b Lộc c Hùng Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh - Việt để ghép cặp câu sau: A “Cậu có mang máy ảnh tới chỗ sinh nhật Ben không?” B1 Are you bringing your camera to Ben’s birthday party? B2 Are you taking your camera to Ben’s brithday party? Chọn câu trả lời: a A - B2 b A - B1 Câu trả lời không Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “lòng” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn cách dịch đúng: “Làm tan nát cõi lòng” Chọn câu trả lời: a to break sb’s belly b to break sb’s heart Câu trả lời Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “heart” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “We sat down to rest in the heart of the forest” Chọn câu trả lời: a Chúng ngồi nghỉ rừng b Chúng ngồi xuống để nghỉ ngơi trung tâm rừng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Chúng ngồi xuống để nghỉ ngơi trung tâm rừng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Bỏ đánh dấu Mô tả câu hỏi Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “heart” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “Làm biết tim gan anh” Chọn câu trả lời: a How can I know your heart and liver? Câu trả lời b How can I read your mind/thoughts? Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh - Việt để ghép cặp câu sau: A1 Thánh nhân có sai/nhầm A2 Đi ngày đàng học sàng khôn B1 Even Homer nods Chọn câu trả lời: a A1 - B1 Câu trả lời b A2 - B1 Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “heart” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “Thấu hiểu tâm can vợ” Chọn câu trả lời: a to understand one’s wife’s heart and liver perfectly Câu trả lời b to understand one’s wife’s innermost feelings perfectly Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh - Việt để ghép cặp câu sau: A1 Thánh nhân có sai/nhầm A2 Đi ngày đàng học sàng khôn B1 Even Homer nods Chọn câu trả lời: a A1 - B1 Câu trả lời b A2 - B1 Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa dạng thức từ cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: “We X some beautiful clothes” Chọn câu trả lời: a saw Câu trả lời b watched c looked Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với định nghĩa sau: “Khu vực tập trung đơng dân cư quy mơ lớn, thường có cơng nghiệp thương nghiệp phát triển” Chọn câu trả lời: a thành phố Câu trả lời b thủ đô c thị xã Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: “X in the red box I think it’s in there” Chọn câu trả lời: a see b look Câu trả lời c watch Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với định nghĩa sau: “To use your eyes to find something” Chọn câu trả lời: a look Câu trả lời b watch c see Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “heart” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “We sat down to rest in the heart of the forest” Chọn câu trả lời: a Chúng ngồi nghỉ rừng Câu trả lời không b Chúng ngồi xuống để nghỉ ngơi trung tâm rừng Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa dạng thức từ “forgot”, “left” để chọn cách diễn đạt đúng: Chọn câu trả lời: a I left my passport at home Câu trả lời b I forgot my passport at home Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa biểu trưng từ hoa cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: Nghĩa biểu trưng: “Spring” “I am X fresh and new singing of Spring as I rise anew For this sweet season of rebirth brings a bright new life to all living things” (Linda.A.Coff) Chọn câu trả lời: a lily Câu trả lời b rose c tulip Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “heart” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “We sat down to rest in the heart of the forest” Chọn câu trả lời: a Chúng ngồi xuống để nghỉ ngơi trung tâm rừng Câu trả lời b Chúng ngồi nghỉ rừng Hãy so sánh liên ngôn ngữ tên người cho để chọn tên thuộc loại “top 5” thông dụng số tên sau: Tiếng Việt, nữ Chọn câu trả lời: a Thúy b Anh Câu trả lời c Thảo Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với X định nghĩa sau: “Use X when someone has something with them when they come to the place where you are” Chọn câu trả lời: a bring Câu trả lời b take Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với định nghĩa sau: “To turn your eyes towards something or someone in order to see them” Chọn câu trả lời: a see b watch c look Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: look Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Bỏ đánh dấu Mô tả câu hỏi Hãy so sánh nội ngôn ngữ định nghĩa cho để chọn phù hợp ngữ cảnh sau: “You can leave the coats in the bedroom” Chọn câu trả lời: a to let something stay the same as it is now b to put something somewhere Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: to put something somewhere Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Bỏ đánh dấu Mơ tả câu hỏi Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa biểu trưng từ hoa cho để chọn phù hợp: Nghĩa biểu trưng: “Spring time – mùa Xuân” Chọn câu trả lời: a tulip b rose c lily Câu trả lời Hãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa từ “lòng” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn cách dịch đúng: ‘Tấm lòng vàng” Chọn câu trả lời: a a heart of gold Câu trả lời b a stomach of gold Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “heart” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “Nhìn thấu tim đen ai” Chọn câu trả lời: a to see sb’s black heart Câu trả lời b to see sb’s innermost thoughts Phản hồi Đáp án là: to see sb’s black heart Câu trả lời là: Câu hỏi 10 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Bỏ đánh dấu Mô tả câu hỏi Hãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa từ “lòng dạ” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn dịch đúng: “Khơng có lòng mà chơi nữa” Chọn câu trả lời: a to not have the stomach to go out for walk b to not have the heart to go out for walk Câu trả lời ... bag Câu trả lời Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: “Làm ăn chân X” Chọn câu trả lời: a chất b Câu trả lời Ngôn ngữ học đối chiếu – LTTN Quy ước P phụ âm,... liên ngôn ngữ Anh - Việt để ghép cặp câu sau: A1 Thánh nhân có sai/nhầm A2 Đi ngày đàng học sàng khôn B1 Even Homer nods Chọn câu trả lời: a A1 - B1 Câu trả lời b A2 - B1 Hãy so sánh liên ngôn ngữ. .. liên ngôn ngữ Anh - Việt để ghép cặp câu sau: A1 Thánh nhân có sai/nhầm A2 Đi ngày đàng học sàng khôn B1 Even Homer nods Chọn câu trả lời: a A1 - B1 Câu trả lời b A2 - B1 Hãy so sánh nội ngôn ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm (có đáp án) ngôn ngữ học đối chiếu, Trắc nghiệm (có đáp án) ngôn ngữ học đối chiếu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn