lẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PT

70 61 0 Gửi tin nhắn cho Paul Allen
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/70 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2013, 23:10

LËp KÕ HO¹CH CHIÕN L­îc ph¸t triÓn tr­êng phæ th«ng GVC. Th.S. Phạm Xuân Hùng GVC. Th.S. Phạm Xuân Hùng Khoa Quản lý - Học viện QLGD (NIEM) Khoa Quản lý - Học viện QLGD (NIEM) Các Quy trình Lấy Học sinh Làm Trung tâm Các Quy trình Lấy Học sinh Làm Trung tâm Lãnh đạo Lãnh đạo Phát triển đội ngũ Phát triển đội ngũ Lập Kế hoạch Chiến lược Lập Kế hoạch Chiến lược Nguồn lực Nguồn lực Kết quả Phát triển Đội ngũ Kết quả Hoạt động & Quản lý Đối tác & Kết quả Về mặt Xã hội Các Kết quả hoạt động chính Đổi mới & Phát triển Singapore’s School Excellence Model Singapore’s School Excellence Model TIẾP CẬN DỰA TRÊN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC ƯU ViỆT MỤC TIÊU  Kiến thức: Hiểu được các khái niệm có liên quan về Kế hoạch: KHCL, Lập KHCL, sứ mạng, tầm nhìn, giá trị, mục tiêu, các giải pháp chiến lược; Hiểu và vận dụng được quy trình: lập kế hoạch chiến lược trường phổ thông  Kỹ năng: Lập kế hoạch chiến lược của nhà trường với những nội dung cơ bản: phân tích:SWOT, xây dựng sứ mạng, tầm nhìn, giá trị, mục tiêu chiến lược, các giải pháp chiến lược cơ bản.  Thái độ: ý thức được tầm quan trọng của KHCL phát triển nhà trường CẤU TRÚC CHUYÊN ĐỀ Phần 1. Khái niệm… Phần 2. Tầm quan trọng của lập KHCL Phần 3. Tiếp cận các mô hình lập KHCL Phần 4. Qui trình & kỹ thuật lập KHCL Phần 5. Thực hành XD Đề cương lập KHCL . Lưu ý: Tùy theo đối tượng, GV phân phối thòi gian và nội dung hợp lý Phần 1. Khái niệm  Mục tiêu  Kế hoạch, kế hoạch hóa  Kế hoạch chiến lược  Kế hoạch chiến thuật  Kế hoạch tác nghiệp  Lập kế hoạch chiến lược  Cách phân loại các loại kế hoạch  Các loại kế hoạch trong trường phổ thông MỤC TIÊU “Là điểm kết thúc của một hành động đã ấn định” KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC KẾ HOẠCH CHIẾN THUẬT KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP “Nhằm vào những vấn đề lớn, nó không nhằm vạch ra một cách chính xác làm gì để đạt mục tiêu, nhưng nó cho ta một bộ khung để hướng dẫn tư duy hành động” “Vạch ra cách thức hỗ trợ cho kế hoạch chiến lược, nó được xây dựng bởi cấp quản lý cấp trung gian” “Là biện pháp để triển khai KH chiến thuật, nó được xây dựng bởi cấp quản lý cấp thấp ” Các thứ bậc của kế hoạch Các thứ bậc của kế hoạch Nguồn: Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich Nguồn: Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich "Những vấn đề cốt yếu của quản lý" (1994) "Những vấn đề cốt yếu của quản lý" (1994) KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP (Kế hoạch hành động) (1) Kế hoạch đột xuất Kế hoạch đơn dụng (5) Kế hoạch thường xuyên kế hoạch thường trực (2) Các chương trình (3) Các Dự án (4) Các dự toán hay ngân quĩ (6) Các chính sách (7) Các thủ tục (8) Các qui tắc, luật lệ (1) Giải quyết một nhiệm vụ, một vấn đề nảy sinh một lần/bất chợt (không thường xuyên) (2) Là hệ thống tập hợp các mục đích, các thủ tục, các quy tắc .được hỗ trợ bằng ngân quĩ (3) Là những phần riêng biệt nhõ hơn chương trình được giới hạn về phạm vi, NV, thời gian (4) Là kế hoạch biểu thị bằng những con số, những nguồn tài lực (5) Là tập hợp các Quyết định có tính chu kỳ hay lặp lại (6) Là những điều khoản, những hiểu biết chung để hướng dẫn tư duy hành động (7) Là nêu ra một loạt các hành động theo trình tự thời gian (8) Là những qui định không cho phép hành động theo ý muốn BẢNG PHÂN LOẠI CÁC LOẠI KẾ HOẠCH Cách 1. Phân loại theo thời gian Cách 2. Phân loại theo mục tiêu Cách 3. Phân loại theo phạm vi hoạt động Kế hoạch dài hạn từ 10 - 20 năm hoặc lâu hơn Kế hoạch chiến lược: + Chiến lược dự định + Chiến lược thực hiện Kế hoạch quốc gia, của toàn ngành trong cả nước (các Bộ) Kế hoạch trung hạn từ 3 - 5 năm (Kế hoạch nhiệm kỳ) Kế hoạch chiến thuật Kế hoạch từng địa phương, Tỉnh, Huyện và các Sở Kế hoạch ngắn hạn từ 2 - 3 năm Kế hoạch tác nghiệp: + Kế hoạch thường xuyên, thường trực + Kế hoạch đột xuất, đơn dụng Kế hoạch từng cơ sở, phòng ban, ngành trực thuộc Kế hoạch năm, tháng, học kỳ, tuần, đợt thi đua . Các chính sách, các qui tắc, các thủ tục Kế hoạch từng bộ phận, từng loại công việc (Đội ngũ, CSVC, tài chính .) Kế hoạch hàng ngày Các chương trình, các dự án. Các dự toán (ngân quỹ) KH của tiểu ban, tổ, nhóm Kế hoạch của cá nhân [...]... Vận hội (Opportunities - O) Nguy cơ (Threats -T). Phần 1. Khái niệmMục tiêu Kế hoạch, kế hoạch hóa Kế hoạch chiến lược Kế hoạch chiến thuật Kế hoạch tác nghiệp Lập kế hoạch chiến lượcCách phân loại các loại kế hoạch Các loại kế hoạch trong trường phổ thông Phần 2. Tầm quan trọng của Lập KHCL Kế hoạch ? - Là một hệ thống các nhiệm vụ có mối liên hệ tổng thể với nhau và hướng... bao gồm các hành động liên tục:- Soát xét môi trường (cả bên trong lẫn bên ngoài); - Xây dựng chiến lược; - Thực thi chiến lược và đánh gía kiểm soát chiến lược. So sánh lập kế hoạch chiến lược với các kiểu lập kế hoạch khác II. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trịĐịnh hướng chiến lược của trường THPT gồm 3 nội dung chính:- Tuyên bố đầy đủ về sứ mệnh của nhà trường; - Các giá trị cơ bản để thực hiện sứ... này (How);Tại sao nhà trường tồn tại? (Why).Lời tuyên bố về sứ mạng MỤC TIÊU“Là điểm kết thúc của một hành động đã ấn định” KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢCKẾ HOẠCH CHIẾN THUẬTKẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP“Nhằm vào những vấn đề lớn, nó không nhằm vạch ra một cách chính xác làm gì để đạt mục tiêu, nhưng nó cho ta một bộ khung để hướng dẫn tư duy hành động”“Vạch ra cách thức hỗ trợ cho kế hoạch chiến lược, nó được... nhà trường Tầm nhìnMục tiêu(chung, cụ thể, ưu tiên) Các giải pháp chiến lược Kế hoạch hành độngĐánh giá, điều chỉnh kế hoạch 3. Tiếp cận mô hình Lập KHCL (Phụ lục)1. NĂM NHIỆM VỤ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC, nguồn: RE. Hoskisson, M.A. Hitt, W.P.Wan, aand D.Yiu, (2004), "Theory and Research in Strategic Management: Swings of the Pendulum", Journal of Business);2. LẬP KẾ HOẠCH... Range Planing, (4, 1998), pp 284; 3. LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC Học viện Công nghệ Bắc Alberta, Canada;4. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC, nguồn Frederick W. Gluck, Stephen P. Kaufman and A. Steven Walleck, (1990), Strategic Management for Competetive Advantage, Havard Business Review. Quan điểm về CL(Strategy) có nguồn gốc từ Hylap Trường Trung học Bendmeer – Singapore-... chương trình và biện pháp nhất định. - Trả lời câu hỏi: làm gì? ai làm? bao giờ? khi nào các ĐK cung ứng…? Kế hoạch hóa? Vai trò của kế hoạch trong quản lý ?* Chức năng khởi đầu của quá trình quản lý * Kế hoạch là quyết định cơ bản của quản lý vì sản phẩm quản lý là các quyết định * Kế hoạch là công cụ quản lý- Ứng phó các tình huống- Chọn mục tiêu ưu tiên- Tạo tiêu chí cho kiểm tra a2.... Tình thương yêu - Sự hợp tác Trường Trung học phổ thông Nhân Chính - Hà Nội- Tình đoàn kết - Lòng nhân ái- Tinh thần trách nhiệm - Sự hợp tác- Lòng tự trọng - Tính sáng tạo- Tính trung thực - Khát vọng vươn lênVí dụ về xây dựng giá trị 1. Phát triển viễn cảnh chiến lược và sứ mệnh1. Phát triển viễn cảnh chiến lược và sứ mệnh2. Thiết lập mục tiêu2. Thiết lập mục tiêu3. Xây dựng... tập hợp CB GV, HS, Cha mẹ HS…? Lập Kế HOạCH CHIếN Lược phát triển trường phổ thông GVC. Th.S. Phạm Xuân HùngGVC. Th.S. Phạm Xuân HùngKhoa Quản lý - Học viện QLGD (NIEM) Khoa Quản lý - Học viện QLGD (NIEM) Sứ mệnh và tầm nhìn chiến lượcChiến lược hành động (các phương thức chiến lược) Các mục tiêu, giải pháp và nguồn lựcThành phần cơ bản của một bản kế hoạch chiến lược BẮT ĐẦU(What... MẠNG, TẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỦA trường THPTSỨ MẠNG (Mission) - Thể hiện vai trò, vị trí, trách nhiệm của nhà trường trong cộng đồng;- Lý do cơ bản của sự tồn tại và phát triển của nhà trường. CẤU TRÚC (Mission Formulation) 1. Ai đang được phục vụ………………………2. Các nhu cầu nào đang được đáp ứng……………3. Làm thế nào để đáp ứng các nhu cầu này……. 4. Tại sao nhà trường tồn tại !? (hợp của 1,2,3).Trung... Làm thế nào để đáp ứng các nhu cầu này……. 4. Tại sao nhà trường tồn tại !? (hợp của 1,2,3). Trường Trường Trung học Bendmeer – Singapore To provide healthy and caring school envirronment to bring out student’ potential and creativities as individual able to thinkTạm dịchTạo dựng(3)môi trường học tập lành mạnh và chăm sóc (4) để phát huy tiềm năng, tính sáng tạo và năng lực tư duy (2) . tiêu  Kế hoạch, kế hoạch hóa  Kế hoạch chiến lược  Kế hoạch chiến thuật  Kế hoạch tác nghiệp  Lập kế hoạch chiến lược  Cách phân loại các loại kế hoạch. Lãnh đạo Phát triển đội ngũ Phát triển đội ngũ Lập Kế hoạch Chiến lược Lập Kế hoạch Chiến lược Nguồn lực Nguồn lực Kết quả Phát triển Đội ngũ Kết quả Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: lẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PT, lẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PT, lẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PT

Bình luận về tài liệu lap-ke-hoach-phat-trien-truong-pt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP