lẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PT

Paul Allen
Paul Allen(11701 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 51
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 70 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2013, 23:10

Mô tả: LËp KÕ HO¹CH CHIÕN L­îc ph¸t triÓn tr­êng phæ th«ng GVC. Th.S. Phạm Xuân Hùng GVC. Th.S. Phạm Xuân Hùng Khoa Quản lý - Học viện QLGD (NIEM) Khoa Quản lý - Học viện QLGD (NIEM) Các Quy trình Lấy Học sinh Làm Trung tâm Các Quy trình Lấy Học sinh Làm Trung tâm Lãnh đạo Lãnh đạo Phát triển đội ngũ Phát triển đội ngũ Lập Kế hoạch Chiến lược Lập Kế hoạch Chiến lược Nguồn lực Nguồn lực Kết quả Phát triển Đội ngũ Kết quả Hoạt động & Quản lý Đối tác & Kết quả Về mặt Xã hội Các Kết quả hoạt động chính Đổi mới & Phát triển Singapore’s School Excellence Model Singapore’s School Excellence Model TIẾP CẬN DỰA TRÊN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC ƯU ViỆT MỤC TIÊU  Kiến thức: Hiểu được các khái niệm có liên quan về Kế hoạch: KHCL, Lập KHCL, sứ mạng, tầm nhìn, giá trị, mục tiêu, các giải pháp chiến lược; Hiểu và vận dụng được quy trình: lập kế hoạch chiến lược trường phổ thông  Kỹ năng: Lập kế hoạch chiến lược của nhà trường với những nội dung cơ bản: phân tích:SWOT, xây dựng sứ mạng, tầm nhìn, giá trị, mục tiêu chiến lược, các giải pháp chiến lược cơ bản.  Thái độ: ý thức được tầm quan trọng của KHCL phát triển nhà trường CẤU TRÚC CHUYÊN ĐỀ Phần 1. Khái niệm… Phần 2. Tầm quan trọng của lập KHCL Phần 3. Tiếp cận các mô hình lập KHCL Phần 4. Qui trình & kỹ thuật lập KHCL Phần 5. Thực hành XD Đề cương lập KHCL . Lưu ý: Tùy theo đối tượng, GV phân phối thòi gian và nội dung hợp lý Phần 1. Khái niệm  Mục tiêu  Kế hoạch, kế hoạch hóa  Kế hoạch chiến lược  Kế hoạch chiến thuật  Kế hoạch tác nghiệp  Lập kế hoạch chiến lược  Cách phân loại các loại kế hoạch  Các loại kế hoạch trong trường phổ thông MỤC TIÊU “Là điểm kết thúc của một hành động đã ấn định” KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC KẾ HOẠCH CHIẾN THUẬT KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP “Nhằm vào những vấn đề lớn, nó không nhằm vạch ra một cách chính xác làm gì để đạt mục tiêu, nhưng nó cho ta một bộ khung để hướng dẫn tư duy hành động” “Vạch ra cách thức hỗ trợ cho kế hoạch chiến lược, nó được xây dựng bởi cấp quản lý cấp trung gian” “Là biện pháp để triển khai KH chiến thuật, nó được xây dựng bởi cấp quản lý cấp thấp ” Các thứ bậc của kế hoạch Các thứ bậc của kế hoạch Nguồn: Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich Nguồn: Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich "Những vấn đề cốt yếu của quản lý" (1994) "Những vấn đề cốt yếu của quản lý" (1994) KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP (Kế hoạch hành động) (1) Kế hoạch đột xuất Kế hoạch đơn dụng (5) Kế hoạch thường xuyên kế hoạch thường trực (2) Các chương trình (3) Các Dự án (4) Các dự toán hay ngân quĩ (6) Các chính sách (7) Các thủ tục (8) Các qui tắc, luật lệ (1) Giải quyết một nhiệm vụ, một vấn đề nảy sinh một lần/bất chợt (không thường xuyên) (2) Là hệ thống tập hợp các mục đích, các thủ tục, các quy tắc .được hỗ trợ bằng ngân quĩ (3) Là những phần riêng biệt nhõ hơn chương trình được giới hạn về phạm vi, NV, thời gian (4) Là kế hoạch biểu thị bằng những con số, những nguồn tài lực (5) Là tập hợp các Quyết định có tính chu kỳ hay lặp lại (6) Là những điều khoản, những hiểu biết chung để hướng dẫn tư duy hành động (7) Là nêu ra một loạt các hành động theo trình tự thời gian (8) Là những qui định không cho phép hành động theo ý muốn BẢNG PHÂN LOẠI CÁC LOẠI KẾ HOẠCH Cách 1. Phân loại theo thời gian Cách 2. Phân loại theo mục tiêu Cách 3. Phân loại theo phạm vi hoạt động Kế hoạch dài hạn từ 10 - 20 năm hoặc lâu hơn Kế hoạch chiến lược: + Chiến lược dự định + Chiến lược thực hiện Kế hoạch quốc gia, của toàn ngành trong cả nước (các Bộ) Kế hoạch trung hạn từ 3 - 5 năm (Kế hoạch nhiệm kỳ) Kế hoạch chiến thuật Kế hoạch từng địa phương, Tỉnh, Huyện và các Sở Kế hoạch ngắn hạn từ 2 - 3 năm Kế hoạch tác nghiệp: + Kế hoạch thường xuyên, thường trực + Kế hoạch đột xuất, đơn dụng Kế hoạch từng cơ sở, phòng ban, ngành trực thuộc Kế hoạch năm, tháng, học kỳ, tuần, đợt thi đua . Các chính sách, các qui tắc, các thủ tục Kế hoạch từng bộ phận, từng loại công việc (Đội ngũ, CSVC, tài chính .) Kế hoạch hàng ngày Các chương trình, các dự án. Các dự toán (ngân quỹ) KH của tiểu ban, tổ, nhóm Kế hoạch của cá nhân . tiêu  Kế hoạch, kế hoạch hóa  Kế hoạch chiến lược  Kế hoạch chiến thuật  Kế hoạch tác nghiệp  Lập kế hoạch chiến lược  Cách phân loại các loại kế hoạch. Lãnh đạo Phát triển đội ngũ Phát triển đội ngũ Lập Kế hoạch Chiến lược Lập Kế hoạch Chiến lược Nguồn lực Nguồn lực Kết quả Phát triển Đội ngũ Kết quả Hoạt

— Xem thêm —

Xem thêm: lẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PT, lẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PT, lẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PT

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu lap-ke-hoach-phat-trien-truong-pt

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.40740418434143 s. Memory usage = 18.55 MB