Các thuật ngữ về giáo dục bằng tiếng anh

21 144 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 15:48

CÁC THUẬT NGỮ VỀ GD DANH SÁCH THUẬT NGỮ VỀ GIÁO DỤC STT THUẬT NGỮ MÔ TẢ Abnormal Thyroid Function chức bất thường tuyến giáp Academic Performance kết học tập Achievement Tests kiểm tra thu hoạch Acne mụn Acoustic Impedance trở kháng âm học Acoustic Reflex phản xạ thính giác Acquiring Developmental Skill tiếp nhận kỹ phát triển Acquiring skills for following tiếp nhận kỹ thực theo hướng dẫn directions Acquiring basic language skills tiếp nhận kỹ ngôn ngữ 10 Acquiring skills for listening tiếp nhận kỹ nghe 11 Adaptive Behaviour hành vi thích ứng 12 Adapted Curriculum chương trình học chỉnh sửa 13 Adrenalin adrenalin 14 Aetiology Consideration cân nhắc nguyên gây bệnh 15 Affection Consistency tính kiên định tình cảm 16 Aims (các) mục tiêu 17 Albinism chứng bạch tạng 18 Alcoholism chứng nghiện rượu 19 Algorithms thuật toán 20 Alliteration điệp âm 21 Alternative Assessment đánh giá thay 22 Alternative Forms Reliability tính tin cậy kiểm tra thay 23 Alzheimers Disease bệnh trí nhớ 24 Amblyopia chứng giảm sức nhìn 25 Aminoglycosides hợp chất amino đường gluco 26 Amniocentesis chọc nước ối 27 Analysis phân tích 28 Anecdotal Records ghi chép giai thoại 29 Anomaly of the Bowel bất thừong ruột 30 Anoxia thiếu oxy huyết 31 Antibodies kháng thể 32 Antibiotics kháng sinh 33 Aphasia chứng ngơn ngữ 34 Application tính úng dụng 35 Application Knowledge kiến thức ứng dụng 36 Appropriate Adult Expectations mong đợi thích hợp người lớn 37 Appropriate Behaviour hành vi thích hợp 38 Apraxia chứng dùng động tác 39 Asocial phi xã hội 40 Asocial Maladaptive Behaviour hành vi thích ứng phi xã hội 41 Assessment đánh giá 42 Assessment Strategies phương pháp đánh giá 43 Asthma bệnh hen, suyễn 44 Ataxic Cerebral Palsy liệt não điều hòa 45 Attention tập trung, ý 46 Attention Deficit giảm tập trung 47 Attention Deficit Hyperactive rối loạn tăng động giảm tập trung Disorder 48 Audiology thính học 49 Audiology Services khoa thính học 50 Audiologist nhà (nghiên cứu) thính học 51 Auditory Interaction tương tác thính giác 52 Auditory Perception nhận thức thính giác 53 Auditory Skills kỹ thính giác 54 Auditory Style dạng thính giác 55 Autism bệnh tự kỷ, tự bế 56 Awareness nhận thức 57 Backbone xương sống 58 Background of Experience tảng kinh nghiệm 59 Bacterial Meningitis viêm màng não vi trùng 60 Barriers to Learning rào cản việc học tập 61 Barriers to Participation rào cản/ khó khăn việc tham gia hoạt động 62 Baseline Assessment đánh giá ranh giới 63 Behaviour hành vi 64 Behavioural Difficulties khó khăn, rối loạn hành vi 65 Behavioural Intervention can thiệp hành vi 66 Benign Tumour bứu lành tính 67 Bilirubin : sác tố da cam 68 Bimodal Deviation độ lệch hai phương thức (mode) 69 Bladder bàng quang 70 Blind mù 71 Blindness mù 72 Blood Cells tế bào máu 73 Blood Stream dòng máu 74 Body/Kinesthetic Intelligence tính thơng minh vận động 75 Braille chữ Braille (cho người khiếm thị) 76 Brain não 77 Brain Paralysis bệnh bại/ liệt não 78 Brainstorming động não (suy nghĩ nhiều khía cạnh vấn đề) 79 Brain Tumours u não 80 Bullying nạn đe dọa, ức hiếp (của học sinh lớn học sinh nhỏ hơn) 81 Cataracts bệnh đục nhân mắt 82 Calcium calcium 83 Cancer ung thư 84 Case Studies nghiên cứu theo trường hợp 85 Cell Membrane màng tế bào 86 Cerebral Malaria bệnh sốt rét não 87 Cerebral Palsy bệnh bại/ liệt não 88 Cerebrospinal Fluid dịch não tủy 89 Cesarean Birth sinh mỗ 90 Challenging Behaviour hành vi thách thức 91 Characteristics đặc điểm 92 Child Development phát triển trẻ em 93 Chronic Health Conditions điều kiện sức khỏe mãn tính 94 Causal Relationships mối quan hệ nhân 95 Challenging Behaviour hành vi thách thức 96 Checklists danh mục (kiểm tra) 97 Chicken Pox bệnh thủy đậu 98 Child Friendly Methodology phuơng pháp (dạy học) thân thiện với trẻ 99 Child Study nghiên cứu trẻ em 100 Children working in groups học sinh làm việc theo nhóm 101 Chromosome nhiễm sắc thể 102 Clarity of purpose mục đích rõ ràng 103 Class Management quản lý lớp học 104 Classification phân loại 105 Classroom interventions can thiệp lớp học 106 Classroom accommodations điều chỉnh lớp học 107 Cleft Palate chứng hỡ vòm miệng 108 Clinical Findings kết lâm sàng 109 Cluster Groups (các) nhóm âm ghép 110 Collaboration hợp tác 111 Collaborative Learning học tập hợp tác 112 Collaborative Management quản lý hợp tác 113 Collaborative Teachers giáo viên hợp tác 114 Common Bacteria vi trùng chung 115 Communicate giao tiếp 116 Communication giao tiếp 117 Communicative Status vị giao tiếp 118 Community cộng đồng 119 Components thành phần 120 Comprehension nhận thức/ lĩnh hội 121 Concepts (các) khái niệm 122 Conceptual Criteria (các) tiêu chí khái niệm 123 Conceptual Skills kỹ khái niệm 124 Conditional Knowledge kiến thức điều kiện 125 Congenital Cataracts bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh 126 Congenital Disorders rối lọan bẩm sinh 127 Congenital Metabolic Disorder rối lọan chức chuyển hóa 128 Conservation bảo tồn 129 Consolidation củng cố 130 Constancy tính kiên nhẫn 131 Construct cấu trúc kiểm tra 132 Construct of the World kiến tạo giới 133 Construct Validity tính hiệu lực cấu trúc 134 Content nội dung 135 Content Validity tính hiệu lực nội dung 136 Continuous Assessment đánh giá liên tục 137 Constructive Feedback phản hồi mang tính xây dựng 138 Co-operative Behaviours hành vi hợp tác 139 Co-operative Groups (các) nhóm hợp tác 140 Co-operative Learning học hợp tác 141 Co-operative Structures cấu trúc hợp tác 142 Copying chép 143 Corneal Disorders rối lọan giác mạc 144 Cortical Visual Impairment suy yếu thị lực 145 Counseling lời hướng dẫn 146 Cough ho gà 147 Craniofacial Anomalies bất thường sọ, mặt 148 Criterion-based Assessment đánh giá dựa tiêu chí 149 Criterion Validity tính hiệu lực tiêu chí 150 Critical Thinking óc phê phán 151 Cross Contamination nhiễm bệnh 152 Culture văn hóa 153 Cultural Sensitivity nhạy cảm văn hóa 154 Cultural Background hồn cảnh văn hóa 155 Cultural Considerations cân nhắc vấn đề văn hóa 156 Cultural Development phát triển mặt văn hóa 157 Curriculum chương trình học 158 Curriculum Components phận chương trình học 159 Curriculum Differentiation khác biệt chương trình học 160 Curriculum-based Assessment đánh giá dựa chương trình học 161 Cyst u nang 162 Cytomeglavirus (CMV) lọai nhóm virus herpes 163 Data-based Research nghiên cứu dựa liệu 164 Decibels đêxiben (đơn vị đo âm thanh) 165 Declarative Knowledge kiến thức tuyên nhận 166 Demonstration biểu diễn 167 Deployment triển khai 168 Developing correct letter formation skills phát triển kỹ viết tả 169 Developing fine motor control phát triển kỹ vận động tinh 170 Developing problem solving phát triển kỹ giải vấn đề skills 171 Development phát triển 172 Development Function chức phát triển 173 Developmental Apraxia phát triển chứng dùng động tác 174 Developmental Checklists danh mục phát triển 175 Developmentally appropriate kinh nghiệm thích hợp phát triển experiences 176 Deviation Increments số gia độ lệch 177 Diabetes bệnh tiểu đừong 178 Diabetic Retinopathy bệnh võng mạc tiểu đừơng 179 Dictation tả (học)/ sai khiến (quản lý) 180 Differences (các) khác biệt 181 Differentiated Instructional Processes (các) trình giảng dạy khu biệt 182 Differentiation phân biệt 183 Difficulty understanding khó khăn việc hiểu 184 cause relationships mối quan hệ nguyên nhân 185 Difficulty understanding khó khăn việc hiểu 186 effect relationships mối quan hệ kết 187 Difficulty with memory khó khăn ghi nhớ 188 Difficulty with sequencing khó khăn xác lập chuỗi (sự việc) 189 Dimension phương hướng 190 Displacement Activity hoạt động thay 191 Diversity đa dạng 192 Dominant Gene gene trội 193 Down Syndrome hội chứng Down 194 Duration Recording lập hồ sơ theo thời lượng 195 Dynamic Assessment đánh giá động 196 Dynamic Lessons học động 197 Dyskinetic Cerebral Palsy rối lọan não 198 Dyslexia chứng khó đọc 199 Dysplastic Ear chứng lọan sản tai 200 Ear Canal ống tai DANH SÁCH THUẬT NGỮ VỀ GIÁO DỤC STT THUẬT NGỮ MÔ TẢ 201 Ear Infections nhiễm trùng tai 202 Early Intervention can thiệp sớm 203 Ecological Assessment đánh giá sinh thái 204 Educationally Excluded Children 205 Effective trẻ khơng học có hiệu 206 Effective Individual Performance thành tích học tập có hiệu cá nhân 207 Effective Organisational Performance thành tích tổ chức có hiệu 208 Effective Team Performance thành tích học tập có hiệu nhóm 209 Electrochemical Impulses sức đẩy điện hóa 210 Electrodes điện cực 211 Emotional Development phát triển (về mặt) tình cảm 212 Emotional Difficulties rối loạn cảm xúc 213 Emotional Status trạng thái cảm xúc 214 Emotions tình cảm 215 Encephalitis viêm não 216 Endocrine Glands tuyến nội tiết 217 Endometriosis viêm màng tử cung 218 Engagement tham gia 219 Engaging Learning Activities hoạt động tham gia học tập 220 Entry Level trình độ đầu vào 221 Environmental Consideration xem xét điều kiện môi trường 222 Environmental Exploration khám phá môi trường 223 Environmental Factors nhân tố môi trường 224 Environmental Strategies (các) phương pháp liên quan đến môi trường 225 Epilepsy bệnh động kinh 226 Epileptic Seizure lên động kinh 227 Epispadias lỗ tiể lệch 228 Equality of Opportunity cơng hội 229 Error Analysis phân tích lỗi 230 Error Variance khác biệt lỗi 231 Estrogen kích thích tố nữ 232 Ethical Practice thực hành quy cách 233 Evaluation lượng giá 234 Event Recording ghi nhận kiện 235 Experiments thử nghiệm 236 Explained có giải thích 237 Exploration khám phá 238 Expressive Language ngơn ngữ diễn đạt 239 Expressive Language Development 240 Externalized 241 Externalized Maladaptive Behaviour phát triển ngơn ngữ trình bày ngoại hành vi thích ứng ngoại 242 Eye Disorders rối lọan vềmắt 243 Eye/hand Coordination phối hợp hòan hảo tai mắt 244 Face-to-face Interaction tương tác trực tiếp 245 Facilitation việc tạo điều kiện thuận lợi 246 Facilitator nhân tố tạo thuận lợi 247 Fallopian tubes vòi Falop 248 Family Medical History lịch sử bệnh lý gia đình 249 Feeding Ones self tự thân ăn uống 250 Feelings cảm xúc/ tình cảm 251 Field Notes ghi chép thực địa 252 Field Work công tác thực địa 253 Fine Motor Skills kỹ vận động tinh 254 Flexible Groupings sực phân nhóm linh động 255 Folders tập tài liệu 256 Formal Assessment đánh giá thức 257 Formative Assessment đánh giá hình thành 258 Framework for Action khuôn khổ hành động 259 Functional Ability khả thực dụng (làm việc) 260 Gastrointestinal Abnormalities bất thừong dày ruột 261 General Intelligence trí thơng minh, khiếu tổng quát 262 Generalised Epilepsy chứng động kinh phổ biến 263 Genetics di tuyền 264 Genetic Conditions điều liện di truyền 265 Genetic Damage tổn thương gien 266 Genitalia quan sinh dục ngòai 267 German Measles bệnh sởi Đức 268 Getting Dressed mặc quần áo 269 Glaucoma bệnh tăng nhãn áp 270 Glossary of Terms bảng giải thuật ngữ 271 Goals (các) mục tiêu 272 Grand Mal chứng động kinh nặng 273 Graphomotor Skills kỹ viết tay 274 Gross Motor Skills kỹ vận động thô 275 Hand-biting cắn tay 276 Hand-flapping đập tay 277 Head Trauma chân thưong đầu 278 Health sức khỏe, y tế 279 Health Considerations cân nhắc sức khỏe 280 Hearing thính giác 281 Hearing Aids dụng cụ trợ thính 282 Hearing Impaired sút lém thính giác 283 Hearing Impairment khiếm thính 284 Heart Attack đau tim 285 Herbicides thuốc diệt cỏ 286 Hereditary di truyền 287 Heredity Blood Disease bệnh di truyền máu 288 Heredity Hearing Loss tính ditruyền thính giác 289 Herpes bệnh mụn rộp 290 Herpes Virus viru hecpes 291 Hertz hec (đơn vị đo âm thanh) 292 High Blood Pressure huyết áp cao 293 High Expectations kỳ vọng, mong đợi cao 294 High Stakes Testing kiểm tra giám sát cao 295 HIV/Aids HIV/ Aids 296 HIV/Aids bệnh liệt kháng 297 Holistic tồn diện, thể luận 298 Homework tập nhà 299 Hydrocephalus bệnh tràn dịch não 300 Hydronephrosis Chứng thận ứ nước 301 Hyperactivity tính hiếu động thái 302 Hyperbilirrubinemia tăng bilirubine 303 Hyperkenetic Behaviour tính tăng động 304 Hypertension chứng tăng huyết áp 305 Hypospadias tật lổ tiểu lệch 306 Hypoxia giảm oxy máu 307 Imitation bắt chước 308 Immature chưa trưởng thành 309 Impact Assessment đánh giá qua thực tế 310 Impaired Social Interaction khiếm khuyết tương tác xã hội 311 Impaired Social Communication 312 Impairment khiếm khuyết giao tiếp xã hội khiếm khuyết 313 Important Steps in Learning bước quan trọng học tập 314 Immune System hệ thống miễn nhiễm 315 Interpreted có diễn giải 316 Incidental Learning học tập có liên quan 317 Inclusive Education giáo dục hòa nhập 318 Inclusive Learning Friendly Environments môi trường học tập thân thiện hòa nhập 319 Index for Inclusion hướng dẫn thực giáo dục hòa nhập 320 Indicators tiêu chí/ mục thị 321 Individual Education Plan kế hoạch giáo dục cá nhân 322 Individual Family Service Plan kế hoạch dịch vụ gia đình cá nhân 323 Individual Input nhập liệu cá nhân 324 Individual Practice thực hành cá 325 Individual Student Abilities lực riêng/ cá nhân học sinh 326 Individual Student Interests sở thích riêng/ cá nhân học sinh 327 Individual Student Needs nhu cầu riêng/ cá nhân học sinh 328 Industrial Chemicals hoá chất công nghiệp 329 Infection nhiễm trùng 330 Influence ảnh hưởng 331 Influenza cúm 332 Informal Assessment đánh giá không thức 333 Initial Screening kiểm tra sàng lọc ban đầu 334 Input Mode kiểu nhập 335 Inquiry thẩm tra 336 Insecticides thuốc diệt côn trùng 337 Interest Groups (các) nhóm hưởng lợi 338 Instruction việc giảng dạy/ dạy học 339 Instructional Considerations (các) cân nhắc giảng dạy 340 Instructional Utility tính thiết thực giảng dạy 341 Integrated hội nhập 342 Integrated Education giáo dục hội nhập 343 Integration hội nhập 344 Intellectual Disability chậm phát triển trí tuệ 345 Intellectual Development phát triển (về mặt) trí tuệ 346 Intensive tăng cường 347 Interest quan tâm/ lợi ích 348 Interest Inventory kê quyền lợi 349 Intermittent Input nhập liệu khơng liên tục 350 Internal Consistency tính kiên định nội 351 Internalised nội 352 Internalised Maladaptive Behaviour hành vi thích ứng nội 353 International Classification of Phân loại quốc tế 354 Functioning Disability and Health 355 Interpersonal Intelligence 356 Interrupted language development chức khuyết tật y tế trí thơng minh, khiếu liên nhân gián đoạn phát triển ngôn ngữ 357 Inter-team Input nhập liệu liên nhóm 358 Inter-team Practice thực hành liên nhóm 359 Interview vấn 360 Intervention can thiệp 361 Intrapersonal Intelligence trí thơng minh, khiếu đơn nhân 362 Inventories kiểm kê/ tóm tắt 363 IQ Testing kiểm tra IQ (chỉ số thông minh) 364 Iodine I-ốt 365 Irregular Menstrual Cycles bât thừong chu kỳ kinh 366 Irregular Wiring in the Brain liên kết dây thần kinh bất thường 367 Irregularity of the Ovarian Function chức bất thường trứng 368 Ischemia chứng thếu máu cục 369 Journal tạp chí chuyên đề 370 Journaling null 371 Kidneys thận 372 Kinesthetic mang tính chất vận động 373 Knowledge kiến thức 374 Lack of Sleep thiếu ngủ 375 Language Delays chậm trễ ngôn gữ 376 Lazy Eye mắt mệt mỏi 377 Language Disorders rối loạn ngôn ngữ 378 Language Therapist nhà trị liệu ngôn ngữ 379 Language Therapy liệu pháp ngôn ngữ 380 Learning Agreements (các) thỏa thuận học tập 381 Learning Centres (các) trung tâm hoc tập 382 Learning Contracts (các) hợp đồng học tập 383 Learning Difficulties and Disabilities Khó khăn khuyết tật học tập 384 Learning Disability khuyết tật học tập 385 Learning Environment môi trường học tập 386 Learning Modalities (các) phương thức học tập 387 Learning Objectives (các) mục tiêu học tập 388 Learning Profile hồ sơ học tập 389 Learning Styles kiểu học tập 390 Learning Theories lý thuyết học tập 391 Leg Paralysis liệt chân 392 Limiting Content nội dung có giới hạn 393 Linguistic Development phát triển (về mặt) ngôn ngữ 394 Lip Reading đọc môi 395 Listening nghe 396 Live Independently sống độc lập 397 Loop Diuretics vòng tránh thai 398 Logical/Mathematical Intelligence 399 Low Vision trí thơng minh, khiếu tốn học/ logic học thị lực 400 Male Genitalia Abnormalities bất thường quan sinh dục ngòai Malnourishment suy dinh dưỡng 401 Malnutrition suy dinh dưỡng 402 Manipulating điều khiển 403 Magnifiers kính lúp 404 Mainstreaming quy 405 Maintenance Function chức trì 406 Maladaptive Behaviour 407 Management Support Teachers hành vi thích ứng quản lý giúp giáo viên hỗ trợ 408 Material tài liệu 409 Maternal Diabetes tiể đường mẹ 410 Mathematical Skills kỹ toán học 411 Matrix ma trận 412 Mean điểm trung bình 413 Meaningful Learning học tập có ý nghĩa 414 Meaningful Summation kết luận có ý nghĩa 415 Mechanical Ventilation lọc máu học 416 Median điểm phân cách thang điểm thành hai nửa 417 Medical Model mô hình y tế 418 Medical Practitioners bác sỹ 419 Memory trí nhớ 420 Meningitis viêm màng não 421 Meningocele Spina Bifida tật nứ đốt sống thóat vị mạng não 422 Mental Retardation chậm phát triển trí tuệ 423 Methods of Assessment (các) phương pháp đánh giá 424 Methods of Performance (các) phương pháp thực hiện/ trình bày 425 Methods of Practice (các) phương pháp thực hành 426 Methods of Presentation (các) phương pháp trình bày 427 Mixed Cerebral Palsy liệt não hỗn hợp 428 Mixed Hearing Loss thính giác hỗn hợp 429 Mode điểm xuất thường xuyên nhất, giá trị điểm số 430 Modified Curriculum chương trình học bổ sung 431 Money Concepts khái niệm tiền tệ 432 Monitoring kiểm soát 433 Morphological Abnormalities bất thường hình thái học 434 Motivation động 435 Motor Abilities khả vận động 436 Motor Coordination điều hòa vận động 437 Motor Development phát triển vận động 438 Motor Interaction tương tác vận động 439 Motor Skills kỹ vận động 440 Multidiscipline Team nhóm làm việc đa ngành 441 Multi-grade Teaching dạy học đa khối lớp 442 Multi-level đa trình độ (cho trình độ khác nhau) 443 Multi-level Activities (các) hoạt động đa trình độ 444 Multi-level Instruction Process trình giảng dạy đa trình độ 445 Multi-level Learning Stations đơn vị học tập đa trình độ 446 Multi-modal đa phương thức 447 Multi-modal Activities (các) hoạt động đa phương thức 448 Multiple Intelligences trí tuệ đa thành tố 449 Multiple Testing kiểm tra trắc nghiệm 450 Multiply Handicapped đa khuyết tật 451 Mumps bệnh quai bị 452 Muscular Dystrophy loạn dưỡng 453 Muscular Problems vấn đề bắp 454 Music/Rhythmic Intelligence trí thơng minh, khiếu âm nhạc, âm điệu 455 Myelomeningocele Spina Bifida thóat vị màng não tủy sống 456 Myoclonic Seizures chứng máy 457 National Curriculum chương trình giáo dục quốc gia 458 Natural Hormones hóc mon tự nhiên 459 Naturalistic Intelligence trí thông minh, khiếu tự nhiên học 460 Nerve Roots rễ thần kinh 461 Neurologists nhà thần kinh học 462 Neurons tế bào thần kinh 463 Neurosensory Deficit khiếm khuyết thần kinh cảm giác 464 Nicotine ni cô tin 465 Non-verbal communication giao tiếp phi ngôn ngữ 466 Non-verbal Reasoning lý luận phi ngôn ngữ 467 Norm-referenced Tests kiếm tra dực chuẩn 468 Numeric (thuộc) số, số 469 Numerical Analysis phân tích dùng số liệu 470 Object Permanence tính bền vững khách thể 471 Objective Tinnitis ù tai 472 Objectives (các) mục tiêu 473 Observation quan sát 474 Obstruction of the Esophagussự tắc nghẽn thực quản 475 Obstruction of the Duodenum tắc nghẽn tá tràng 476 Occipital Lobes thùy xương chẩm 477 Occupational Therapist nhà trị liệu lao động 478 Oedema phù 479 Open-ended Interviews vấn có kết thúc mở 480 Open-ended Questions câu hỏi mở 481 Open-ended Statements tun bố có tính chất mở 482 Opthalmologist bác sỹ nhãn khoa 483 Optic Nerve Atrophy teo thần kinh thị giác 484 Optimal Learning Analysis phân tích học tập tối ưu 485 Oral Language ngơn ngữ nói 486 Organisational Skills kỹ tổ chức 487 Orthopaedic Impairment suy yếu chỉnh hình 488 Otitis Media viêm tai 489 Outcome Based Assessment đánh giá dựa kết học tập 490 Ovaries buồng trứng 491 Over-identification nhận dạng thái (sai lầm) 492 Over medication liều thuốc 493 Oxygen oxy 494 Pacing instruction việc giảng dạy theo thành tích 495 Pain threshold ngưỡng đau 496 Paired Groups (các) nhóm đơi 497 Paired Learning học tập theo nhóm đơi 498 Partial Epilepsy động kinh 499 Partial Sight nhìn 500 Participant Observation quan sát người tham gia DANH SÁCH THUẬT NGỮ VỀ GIÁO DỤC STT THUẬT NGỮ MÔ TẢ 501 Participation tham gia (vào hoạt động) 502 Partnerships cộng tác 503 Percentile Ranking định mức phân trăm 504 Performance trình bày/ thành tích (học tập) 505 Performace Assessments đánh giá thành tích/ kết học tập 506 Peri-natal sinh 507 Personal Defects khiếm khuyết cá nhân 508 Personal Pronoun đại từ nhân xưng 509 Perseverative Speech diễn văn dai dẵng 510 Petit Mal chứng động kinh nhẹ 511 Phenylketonuria Phenyl keto niệu khuyết tật bẩm sinh chuyển hóa niệu làm chậm phát triển trí tuệ nghiêm trọng 512 Phenylanine acid amon thiết yếu 513 Phonological Segmentation phân đoạn âm vị học 514 Physical Considerations cân nhắc hình thức 515 Physical Deformity khiếm khuyết thể chất 516 Physical Environment môi trường tự nhiên 517 Physical Handicaps tàn tật thể xác 518 Pinna loa tai 519 Placenta 520 Plan kế hoạch 521 Play-based Assessment đánh giá dựa hoạt động vui chơi 522 Poison thuốc độc 523 Poisonous Chemicals hóa chất độc hại 524 Policies sách 525 Porcencephaly bệnh rỗ não 526 Portfolios tập hồ sơ 527 Portfolio Assessment đánh giá qua hồ sơ cá nhân 528 Positive Interdependence Sự phụ thuộc lẫn tích cực 529 Post-natal sau sinh 530 Practical Skills kỹ thực hành 531 Practices thực tiễn 532 Preferred Learning Style Cách thức học tập ưa thích 533 Premature Birth sinh non 534 Pre-natal trước sinh 535 Preparation chuẩn bị 536 Pre-referral Strategies kế hoạch tiền chuyển đổi 537 Pre-vocational Training chương trình dạy hướng nghiệp 538 Prior Knowledge kiến thức sẵn có 539 Problem Solving giải vấn đề 540 Problem Solving Strategy chiến lược giải vấn đề 541 Problems at Birth vấn đề sinh 542 Problems During Pregnancy vấn đề lúc mang thai 543 Procedural Knowledge kiến thức theo quy trình 544 Procedural Reliability tính tin cậy theo quy trình 545 Process q trình 546 Process Modifications thay đổi trình 547 Product sản phẩm 548 Product Modifications thay đổi sản phẩm 549 Profound Hearing Loss thính lực nặng 550 Professional Development phát triển nghề nghiệp 551 Prosthetic Replacement thay phận giả 552 Prostate Gland tiền lịêt tuyến 553 Protein chất đạm 554 Psychiatric Disorders rối lọan tâm thần 555 Psycho-biosocial Model mơ hình tâm sinh lý xã hội 556 Psychological Barriers chướng ngại vật tâm lý 557 Psychological Services khoa tâm lý học 558 Qualitative different language ngôn ngữ khác biệt định tính 559 Qualitative Research nghiên cứu định tính 560 Quantitative Reasoning lý luận lượng 561 Quantitive Research nghiên cứu định lượng 562 Radiation xạ 563 Random Sampling chọn mẫu ngẫu nhiên 564 Rating Scales thang định mức 565 Raw Scores điểm số thô 566 Readiness Indicator mục sẵn sàng 567 Reading đọc 568 Realistic Goals mục tiêu thực tế 569 Receptive Language ngôn ngữ lĩnh hội 570 Receptive Language Development 571 Recessive Gene 572 Recognition of Accomplishment phát triển ngôn ngữ tiếp thu gene lặn nhận thức kết công việc 573 Record Keeping lưu trữ ghi chép 574 Recorded Observations quan sát có ghi chép 575 Recording ghi chép/ ghi hình/ thu âm 576 Records hồ sơ thu thập theo mẫu 577 Recovery Position hồi phục tư 578 Reduced Fertility giảm khả sinh sản 579 References tài liệu tham khảo 580 Regression hồi quy 581 Relationships mối quan hệ 582 Resources (các) nguồn lực 583 Respect for Accomplishmentstôn trọng kết công việc 584 Response Mode kiểu phản ứng 585 Responsibilities trách nhiệm 586 Responsive Management quản lý phản hồi 587 Retinal Degeneration thóai hóa võng mạc 588 Retinopathy of Prematurity bệnh võng mạc sinh non 589 Retinitis Pigmentosa viêm võmg mạc sắc tố 590 Reverberation dội âm/ phản chiểu ánh sáng 591 Review of Artefacts xem xét vật 592 Review of Documents xem xét tài liệu 593 Reviewing School Records xem xét học bạ 594 Rh Incompatibility Disease bệnh xung khắc yếu tố Rh 595 Rights (các) quyền lợi 596 Rigidity of thought processes tính cứng rắn q trình tư 597 Risk Based Hearing chương trình kiểm tra thính giác 598 Screening Programmes dựa rủi ro 599 Risk taking chấp nhận mạo hiểm 600 Rote Learning học vẹt 601 Rubella sởi 602 Sample nhóm mẫu 603 Sample Lessons học mẫu 604 Sanctions hình phạt 605 School trường học 606 School Culture văn hóa nhà trường 607 Scoring Reliability tính tin cậy chấm kiểm tra 608 Screening kiểm tra sàng lọc 609 Scrutinizing barriers xem xét trở ngại 610 to participation việc tham gia hoạt động 611 Security an toàn 612 Sequence of Lessons chuỗi học 613 Self-esteem lòng tự trọng 614 Self-help tự lực 615 Self-knowledge null 616 Self-mutilation tự làm tàn tật thể 617 Self-regulation nội quy nhân 618 Semantic Processing xử lý ngữ nghĩa 619 Sensitive nhạy cảm 620 Sensoneural Hearing Loss thần kinh cảm nhận thính giác 621 Serum Level mức độ huyết 622 Sexual Transmitted Diseases bệnh lây nhiễm qua đừong tình dục 623 Short Attention Span khả tập trung 624 Sight thị giác 625 Sign Language ngôn ngữ ký hiệu 626 Similarities (các) điểm giống 627 Sincere Attention quan tâm chân thành 628 Skewed Deviation độ lệch nghiêng 629 Small Groups (các) nhóm nhỏ 630 Smell khứu giác 631 Social Development phát triển (về mặt) xã hội 632 Social Interaction tương tác xã hội 633 Social Model mơ hình xã hội 634 Social Skills kỹ xã hội 635 Social Status vị xã hội 636 Socially Stigmatized Children trẻ bị xa lánh mặt xã hội 637 Social Workers người làm công tác xã hội 638 Socio-economic Status trạng thái kinh tế xã hội 639 Sodium muối 640 Solve Problems giải vấn đề 641 Spastic Cerebral Palsy bệnh liệt não 642 Speaking nói 643 Speech Therapist nhà trị liệu lời nói 644 Speech Therapy phương pháp điều trị đặc biệt cho người khuyết tật 645 Speed Processing xử lý nhanh 646 Special Educational Programmes chương trình giáo dục đặc biệt 647 Special Schools trường học đặc biệt 648 Special Units đơn vị đặc biệt 649 Specialist chuyên gia 650 Specific Learning Difficulty khó khăn học tập cụ thể 651 Specific Stimulai kích thích cụ thể 652 Spina Bifida nứt đốt sống 653 Spinal Canal ống tủy 654 Spinal Cord dây cột sống 655 Stammering tật nói lắp 656 Standard Deviation độ lệch tiêu chuẩn 657 Standard Error Measurement đo lường lỗi chuẩn 658 Standardised Tests kiểm tra chuẩn hóa 659 Stanine phân loại Stanine 660 Statistics thống kê học 661 Statistcal Analysis phân tích thống kê 662 Statistical Criteria tiêu chí thống kê 663 Stigmata dấu hiệu bệnh 664 Strategic Initiatives phương pháp khởi xướng/ phát động 665 Strokes đột quỵ 666 Structured Interviews vấn có cấu trúc 667 Student Friendships tình bạn học sinh 668 Student Goal Setting học sinh lập mục tiêu 669 Student-led Conferences hội nghị học sinh chủ trì/ tổ chức 670 Student Reflection học sinh tự nhận xét 671 Student Search tìm kiếm học sinh 672 Students học sinh 673 Study Skills kỹ học tập 674 Summative Assessment đánh giá tổng hợp 675 Summation kết luận/ tổng kết 676 Summaries tóm tắt 677 Summarising việc tóm tắt 678 Support hỗ trợ 679 Support Teachers giáo viên hỗ trợ 680 Surveys khảo sát 681 Synthesis tổng hợp 682 Syphilis bệng giang mai 683 Systematic có hệ thống 684 Tactile Interaction tác động xúc giác 685 Tactile Learners người học xúc giác 686 Tactile Style phương cách/ kiểu xúc giác 687 Taking Risks chấp nhận rủi ro 688 Task Analysis phân tích nhiệm vụ 689 Taste vị giác 690 Teacher Assistance Teams nhóm giáo viên hỗ trợ 691 Teaching Materials tài liệu giảng dạy 692 Teaching Modes kiểu giảng dạy 693 Teaching Teams nhóm giảng dạy 694 Team Input nhập liệu nhóm 695 Team Practice thực hành nhóm 696 Teasing chọc phá 697 Temporal concepts khái niệm thời gian 698 Test Reliability tính tin cậy kiểm tra 699 Testes tinh hòan 700 Testosterone kích thích tố nam 701 Test/re-test Reliability tính tin cậy kiểm tra – tái kiểm tra 702 Testing kiểm tra 703 Test Validity tính hợp lệ kiểm tra 704 Texts khóa 705 Therapeutic Treatments phép chữa bệnh 706 Thyroid Diseases bệnh bứu giáp 707 Time Management quản lý thời gian 708 Time Sampling thu thập mẫu theo thời gian 709 Tinnitus ù tai 710 Toileting vệ sinh 711 Touch xúc giác 712 Toxemia chứng ngộ độc máu 713 Toxic Substances chất độc hại 714 Toxic Medications độc dược 715 Toxoplasma gống sporazoa hinh liềm sống ký sinh tế bào 716 Toxoplasmosis Bệnh Toxoplasma la bện gây củalòai có vú va chim 717 Transaction null 718 Transition chuyển tiếp 719 Trauma During Birth chấn thương lúc mang thai 720 Traumatic Brain Injury chấn thương não 721 Triad of Impairments ba khiếm khuyết 722 Trust tin tưởng 723 Tuberculosis lao phổi 724 Tympanometry phép đo màng nhĩ 725 Understanding what is said hiểu người khác nói 726 Ureters niệu quản 727 Urethra niệu đạo 728 Urine nước tiểu 729 Using appropriate dùng dấu câu viết hoa punctuation and capitalization 730 Use of Language sử dụng ngôn ngữ 731 Usher Syndrome hội chứng Usher 732 Uterus tử cung 733 Utilisation tận dụng 734 Vagina âm đạo 735 Variable Reactions phản ứng biến thiên 736 Varying Complexity null 737 Varying Questions null 738 Venn Diagram null 739 Ventricles tâm thất 740 Ventricular Pathways đuờng tâm thất 741 Verbal Descriptions mô tả lời 742 Verbal Reporting ghi chép giấy 743 Verbal/Linguistic Intelligence trí thơng minh, khiếu ngơn ngữ 744 Viral Infections nhiễm khuẩn 745 Vision thị giác 746 Visual Acuity thị lực 747 Visual Disturbances làm rối lọan tầm nhìn 748 Visual Impairment khiếm thị 749 Visual Perception tri giác hình ảnh 750 Visual Sequential Memory trí nhớ chuỗi hình ảnh 751 Visual Short-term Memory trí nhớ hình ảnh ngắn hạn 752 Visual Skills kỹ hình ảnh 753 Visual/Spatial Intelligence trí thơng minh, khiếu khơng gian, hình ảnh 754 Visual Stimuli kích thích thị giác 755 Visual Style phương cách/ kiểu thị giác 756 Visualizing nhìn thấy/ mường tượng 757 Vocabulary từ vựng 758 Vocational Training dạy nghề 759 Vulnerable to sensory overload dễ bị tổn thương giác quan tiếp nhận nhiều 760 Water Contamination ô nhiễm nguồn nước 761 Weak generalizing skills kỹ khái quát yếu 762 Welcoming Environments môi trường chào đón/ tốt 763 Whole-school Approach phương pháp tiếp cận tồn trường 764 Work Samples mẫu cơng việc 765 World Health Organisation tổ chức y tế giớI 766 Writing viết 767 Xerophtalmia bệnh khô mắt ... chứng khó đọc 199 Dysplastic Ear chứng lọan sản tai 200 Ear Canal ống tai DANH SÁCH THUẬT NGỮ VỀ GIÁO DỤC STT THUẬT NGỮ MÔ TẢ 201 Ear Infections nhiễm trùng tai 202 Early Intervention can thiệp... (các) nhóm đơi 497 Paired Learning học tập theo nhóm đơi 498 Partial Epilepsy động kinh 499 Partial Sight nhìn 500 Participant Observation quan sát người tham gia DANH SÁCH THUẬT NGỮ VỀ GIÁO DỤC... Disorders rối loạn ngôn ngữ 378 Language Therapist nhà trị liệu ngôn ngữ 379 Language Therapy liệu pháp ngôn ngữ 380 Learning Agreements (các) thỏa thuận học tập 381 Learning Centres (các) trung tâm hoc
- Xem thêm -

Xem thêm: Các thuật ngữ về giáo dục bằng tiếng anh, Các thuật ngữ về giáo dục bằng tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn