ĐỀ 2 KS đầu năm TOÁN lớp 3

5 133 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 14:50

ĐỀ SỐ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN: TOÁN – LỚP ĐỀ SỐ I Trắc nghiệm : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời, kết ( 3đ ) Câu Đọc là: “ Ba trăm bảy mươi hai ” ứng với số : A 327 B 3072 C 372 D 732 Câu Cho dãy số sau: 2; 5; 8; 11; … Số dãy số số ? A 12 B 13 C 14 D 15 Câu 1m 8cm = .cm A 108 B 81 D 180 C 18 Câu Hoa tan học vào lúc 16 30 phút Hỏi Hoa tan học vào buổi ? A Buổi sáng B Buổi trưa C Buổi chiều D Buổi tối Câu x gọi là: A Tổng B Hiệu C Tích D Thương Câu Hình vẽ có hình tứ giác ? A hình B hình C hình D hình II Tự luận : (7đ ) Câu 1: (1 điểm) Đặt tính tính: 98 - 55 17 + 58 173 - 32 214 + 230 Câu 2: (1 điểm) Tính y: y - 25 = 45 - 29 y x = 28 Câu 3: (2 điểm) Tính a) x + 21 b) 36 : + 18 Câu 4: (2 điểm) Cô giáo mua 30 để thưởng cho bạn học sinh giỏi Mỗi bạn Hỏi có bạn học sinh giỏi? Câu 5: (1 điểm) Điền dấu > ; < ; = vào chỗ trống 58 + 15 58 + 14 69kg 20kg + 39kg ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ I Trắc nghiệm : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời, kết ( 3đ ) Đọc là: “ Ba trăm bảy mươi hai ” ứng với số : A 327 B 3072 C 372 D 732 Cho dãy số sau: 2; 5; 8; 11; … Số dãy số số ? A 12 B 13 C 14 D 15 1m 8cm = .cm A 108 B 81 C 18 D 180 Hoa tan học vào lúc 16 30 phút Hỏi Hoa tan học vào buổi ? A Buổi sáng B Buổi trưa C Buổi chiều D Buổi tối x gọi là: A Tổng B Hiệu C Tích D Thương Hình vẽ có hình tứ giác ? A hình B hình C hình D hình II Tự luận : (7đ ) Câu 1: (1 điểm) Đặt tính tính: 98 – 55 = 43 17 + 58 = 75 Câu 2: (1 điểm) Tính y: y - 25 = 45 - 29 y – 25 = 16 y = 16 + 25 y = 41 173 – 32 = 141 214 + 230 = 444 y x = 28 y = 28 : y =7 Câu 3: (2 điểm) Tính a) x + 21 = 21 + 21 = 42 b) 36 : + 18 = + 18 = 27 Câu 4: (2 điểm) Cô giáo mua 30 để thưởng cho bạn học sinh giỏi Mỗi bạn Hỏi có bạn học sinh giỏi? Bài giải Số học sinh học sinh giỏi là: 30 : = (học sinh) Đáp số: học sinh giỏi Câu 5: (1 điểm) Điền dấu > ; < ; = vào chỗ trống 58 + 15 > 58 + 14 69kg > 20kg + 39kg ... 43 17 + 58 = 75 Câu 2: (1 điểm) Tính y: y - 25 = 45 - 29 y – 25 = 16 y = 16 + 25 y = 41 1 73 – 32 = 141 21 4 + 23 0 = 444 y x = 28 y = 28 : y =7 Câu 3: (2 điểm) Tính a) x + 21 = 21 + 21 = 42 b) 36 ... 14 69kg 20 kg + 39 kg ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ I Trắc nghiệm : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời, kết ( 3 ) Đọc là: “ Ba trăm bảy mươi hai ” ứng với số : A 32 7 B 30 72 C 3 72 D 7 32 Cho dãy số sau: 2; 5; 8;...Câu 2: (1 điểm) Tính y: y - 25 = 45 - 29 y x = 28 Câu 3: (2 điểm) Tính a) x + 21 b) 36 : + 18
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ 2 KS đầu năm TOÁN lớp 3 , ĐỀ 2 KS đầu năm TOÁN lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn