XÂY DỰNG BỘ HỌC LIỆU KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

13 14 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 02:05

Bài viết này 1) trình bày hiện trạng kĩ năng mềm của sinh viên trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương TP HCM; 2) chỉ ra một số việc lập kế hoạch bộ học liệu kĩ năng mềm cho sinh viên trường nghề; 3) đề xuất giải pháp nhằm phát triển chất lượng giảng dạy kĩ năng mềm, đồng thời tìm cách khắc phục những yếu tố gây trở ngại này. XÂY DỰNG BỘ HỌC LIỆU KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG ESTABLISHING SOFT SKILLS TRAINING SYLLABUS FOR STUDENTS IN VOCATIONAL SCHOOL, COLLEGE Nguyễn Thị Thủy Tiên Trường Trung Cấp Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương TĨM TẮT Bài viết 1) trình bày trạng kĩ mềm sinh viên trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương TP HCM; 2) số việc lập kế hoạch học liệu kĩ mềm cho sinh viên trường nghề; 3) đề xuất giải pháp nhằm phát triển chất lượng giảng dạy kĩ mềm, đồng thời tìm cách khắc phục yếu tố gây trở ngại Từ khóa: kĩ mềm, học liệu, sinh viên trường nghề ABSTRACT This research paper 1) presents the current situation of students’ soft skill at Huong Vuong Technology Vocational School in Ho Chi Minh City; 2) identifies some way for establishing soft skills training; 3) makes some recommendations to the teaching way for establishing soft skills training in order to develop the quality, besides trying to overcome the negative ones Keywords: soft skills, soft skills training, students of vocational school Dẫn nhập người lao động Trong thời kì hội Kĩ mềm nhập, để đánh giá lực người xem chìa khóa thành cơng lao động thường đánh giá theo tiêu chí: lực làm người lực Kĩ mềm (soft skills) làm nghề Ở Việt Nam, trường thuật ngữ dùng để kĩ đại học đưa mơn KNM trở thuộc trí tuệ cảm xúc (EQ) thành mơn học khóa, lại đa người, như: số nét tính phần trường chưa làm cách (quản lí thời gian, thư giãn, điều này, có vượt qua khủng hoảng, sáng tạo buổi ngoại khóa, nhà trường mời đổi mới), tế nhị, kĩ ứng diễn giả tới phổ biến sơ lược kiến xử, thói quen, lạc quan, chân thức cho sinh viên Vì thế, thuật ngữ thành, xa lạ nhiều sinh nhóm… Đây yếu tố ảnh viên Việt Nam, việc đào tạo hưởng đến xác lập mối quan hệ KNM trường đại học với người khác kĩ làm việc theo giới trọng Do đó, tiến Những kĩ hành đưa KNM vào giảng dạy cho điều thường không học SV điều vô cần thiết, đặc biệt nhà trường, khơng liên quan đến thời kì hội nhập kiến thức chuyên môn, 1.1 Cơ sở lí thuyết sờ nắm, khơng phải kĩ Những “kĩ cứng” (hard đặc biệt mà phụ thuộc chủ skills) thường xuất lí yếu vào cá tính người lịch, khả học vấn bạn, KNM định bạn ai, làm kinh nghiệm thành thạo việc nào, thước đo hiệu chuyên môn Kĩ liên cao công việc quan đến số thông minh (IQ) cá nhân Bạn nghĩ rằng, người ta ấn tượng với hàng loạt cấp bạn, số lượng lớn kinh nghiệm có giá trị 1.2 Xây dựng học liệu Để xây dựng học liệu KNM cho SV khối ngành nghề, nghiên cứu sở tảng mối quan hệ vị trí cao giai đoạn hình thành kĩ năng, mơ chia sẻ kiến thức kinh nghiệm hình học tập trải nghiệm, đặc từ hoạt động giai đoạn điểm sư phạm tương tác điều phối kiểm soát giảng chuẩn đầu khối ngành nghề viên Từ trên, chúng - Giai đoạn 5: “Trải nghiệm, đề xuất học liệu KNM đánh giá”: SV trải nghiệm thực gồm giai đoạn sau đây: tiễn để củng cố (kiến thức – kinh - Giai đoạn 1: “Định hướng”: Giảng viên thông báo mục tiêu, kế nghiệm) đánh giá chéo GV đánh giá sau hoạch huấn luyện tiến hành Bộ học liệu áp hướng dẫn lí thuyết có liên quan, dụng vào việc huấn luyện gồm đồng thời hỗ trợ thông tin KNM (Kĩ tự nhận thức nguồn học liệu phương tiện thân, Kĩ giải vấn đề, sở vật chất Kĩ lắng nghe, Kĩ tự - Giai đoạn 2: “Thực học, Kĩ làm việc nhóm , Kĩ hoạt động”: Tổ chức hoạt động, thuyết trình , Kĩ viết, trò chơi cho SV tham gia trực tiếp trình bày báo cáo khoa học), để áp dụng kiến thức tự rút KNM thiết kế tổ chức theo kết luận, kinh nghiệm nhóm hoạt động cụ thể - Giai đoạn 3: “Đúc kết phản Trong hoạt động, triển khai ánh”: Từng SV/ nhóm viết nhật kí theo giai đoạn mơ hình học tập, bảng thu hoạch, phân trình tự mối tương theo đặc điểm học tập cho quan yêu cầu hoàn thành loại giai đoạn - Giai đoạn 4: “Tương tác”: Tổ chức cho cá nhân SV hay nhóm tương tác qua lại với nhau, Phương pháp nghiên cứu 2.1 Khách thể khảo sát Chúng nghiên cứu 30 người, phiếu hỏi phát cho cấp quản lý Chúng tiến hành khảo sát mẫu gồm 30 người cấp quản lý ( 23 nam, nữ) thuộc khối ngành công tác học sinh, đào tạo, khảo thí đảm bảo chất lượng, khoa khí xác, khoa khí động lực, khoa điện lạnh trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương TP HCM 2.2 Công cụ khảo sát 2.3 Phân tích số liệu Sử dụng phần mềm SPSS để phân tích số liệu Người tham gia đánh giá thang đo Likert mức độ lập kế hoạch học liệu kĩ mềm (1 = quan trọng, = quan trọng , = bình thường, = khơng quan trọng) Các thơng tin thu thập phân tích, định lượng xử lí phần mềm SPSS với giá trị như: tỉ lệ phần trăm, tần số, xếp hạng Phương pháp điều tra bảng hỏi: … làm sở để bình luận số liệu thu Bảng hỏi xây dựng dạng từ phương pháp điều tra phiếu thăm dò ý kiến dành cho quản lí bảng hỏi phương pháp quan sát nhằm tìm hiểu việc lập kế hoạch Kết nghiên cứu học liệu kĩ mềm 3.1 Tầm quan trọng Phương pháp quan sát: Quan sát học liệu kĩ mềm trình học tập, hoạt động học sinh để ghi nhận việc lập kế hoạch Bằng phương pháp điều tra, học liệu kĩ mềm thực vai tiến hành khảo sát mẫu gồm 30 trò, nhiệm vụ, chức nhằm thơng người cấp quản lý ( 23 nam, nữ) qua giải pháp đề xuất Khi hỏi tầm quan trọng KNM, Phương pháp thống kê: Phương pháp thu nhận (30/30 phiếu nhằm làm sáng tỏ liệu hợp lệ) kết khả phiếu quan sát phiếu quan, 85% cấp quản lý cho điều tra bảng hỏi KNM quan trọng quan trọng Bảng Đánh giá tầm quan trọng áp dụng giảng dạy KNM dành cho sinh viên trường nghề Tầm quan trọng Tần số Tỉ lệ % Xếp hạng Rất quan trọng 65,5 Quan trọng 19 30,0 Bình thường 2,2 Không quan trọng 2,0 30 100 Tổng 3.2 Lập kế hoạch học liệu ích bộc lộ nhu cầu đòi hỏi kĩ mềm cho trường sinh viên việc nghề huấn luyện KNM Đây sở *Giai đoạn 1: “Định hướng” Kết khảo sát nhận thức giáo viên lợi ích mà KNM đem lại hoàn toàn đắn ưu tiên cho lợi để tiến hành thực nghiệm mức độ hòa nhập, tự tin khả xử lí khó khăn thử thách sinh viên tình bất ngờ (xem bảng 2) Bảng Tầm quan trọng KNM đưa vào giảng dạy Các kĩ Tỉ lệ Xếp hạng Kĩ tự nhận thức thân 10% Kĩ giải vấn đề 9% Kĩ lắng nghe 7% Kĩ tự học 32% 5 Kĩ làm việc nhóm 18% Kĩ thuyết trình 10% Kĩ viết, trình bày báo cáo khoa học 14% Tổng 100% Đa số giáo viên nhận thấy việc giảng dạy kĩ tự học quan trọng nhất, kĩ giải lắng nghe quan trọng *Giai đoạn 2: “Thực hoạt qua trò chơi thơng qua hoạt động” động phong trào đồn, hội Hình thức tổ chức giảng dạy niên (xem bảng 3) mà giáo viên quan tâm thơng Bảng Hình thức huấn luyện KNM hiệu Hoạt động Tần số Tỉ lệ % Thông qua hoạt động trò chơi 10 33,33% Thơng qua phong trào đồn, hội 30% Thơng qua mơn học chuyên ngành 23,33% Thông qua tập nhà 13,33% Tổng 30 100% Có 33% giáo viên cấp quản hội quan trọng, 13% cấp lí thấy việc lập kế hoạch dạy kĩ quản lý lại nhận thấy hình thức mềm thơng qua trò chơi dạy kĩ mềm thông qua môn quan trọng , 30% giáo viên cấp học chun ngành khơng quan quản lí nhận thấy hình thức dạy kĩ trọng mềm thơng qua phong trào đồn *Giai đoạn 3: “Đúc kết phản ánh” Các mẫu phiếu học liệu kĩ mềm: - Cấu trúc phiếu thông tin chứa đựng nội dung, mục tiêu huấn luyện: Tên sở Tên kĩ & Mã số quản lí Mục tiêu huấn luyện Nội dung lí thuyết định hướng Câu hỏi củng cố tập vận dụng Tài liệu tham khảo - Mẫu thiết kế hoạt động tổ chức trò chơi huấn luyện Mục tiêu hoạt động/ trò chơi Thời lượng Số lượng Vật liệu Quy trình Đúc kết Nguồn sư phạm Phương pháp sư phạm * Giai đoạn 4: “Tương tác” tương tác bao trùm tất Phương pháp sư phạm tương tác nhân, thao tác tác phương động tác qua lại tương hỗ pháp đánh giá mối quan hệ chúng làm thành tập qua lại tồn tác nhân hợp liên kết chặt chẽ khác tham gia vào hoạt động Các tác nhân tương họ giới vật chất, xã hội tác sư phạm: văn hóa Cả người dạy - Người học: Với tư cách người học có tính cách rõ tác nhân theo phương pháp tương rệt giá trị cá nhân tác, người học trước hết người phát triển đất nước có học khơng phải người chế trị, gia đình dạy nhà trường mà chúng có - Người dạy: Là người mà ảnh hưởng định tới kiến thức, kinh nghiệm mình, họ Tất yếu tố này, bên chịu trách nhiệm hướng dẫn bên ngoài, tạo người học Người dạy cho thành môi trường người dạy người học đích phải đạt được, người học Tác nhân đóng giúp đỡ, làm cho người học hứng vai trò, ý nghĩa định, ảnh thú đưa họ tới đích Chức hưởng tới việc dạy việc người dạy là, giúp đỡ học người học – học hiểu Người Bộ ba hình thành tác dạy phục vụ người học nhân: người dạy, người học - Môi trường: Người dạy môi trường ý nhiều, người học khơng phải tạo thành hạt nhân sinh vật trừu tượng, xung quanh phương pháp tương tác sư phạm *Giai đoạn 5: “Trải nghiệm, đánh giá” Mẫu nhật kí học tập thơng qua kĩ huấn luyện Tên kĩ Thông tin Cảm nhận thân Những kiến thức lĩnh hội Mức độ kĩ hình thành Hướng vận dụng vào sống Đề xuất/ khuyến nghị Ngoài ra, nhật kí học thiện với người; thu tập cá nhân, sinh viên phản nhiều thơng tin từ người nói; biết ánh lại điều họ học tạo thiện cảm với người thông qua hoạt động huấn luyện kĩ giao tiếp; biết tôn trọng người lắng nghe giảng viên khác giao tiếp như: giúp thân thay đổi, thân Bàn luận kết luận Định hư ớn g Trải nghiệm đánh giá Tương tác thông tin T h ự c hi ệ n hoạt động Phản ánh Đúc kết Kết khảo sát ban đầu đối KNM Như vậy, cần phải giúp với cấp quản lí trường Trung em có nhận thức cấp Kỹ thuật Cơng nghệ Hùng KNM để từ em có thái độ Vương cho thấy tầm quan trọng hành động - rèn việc dạy học KNM chưa thực luyện cho KNM cần thấu đáo chưa đồng thiết Hầu hết SV chưa học hay huấn luyện cách Dạy học KNM khơng mơ hình học tập trải nghiệm mà thể thiếu hoạt động cụ mong muốn áp dụng thể Người học cần tham vào trình huấn luyện KNM gia vào hoạt động thực tế, sau cho sinh viên khối nghề trải nghiệm, khám phá trường Trung cấp Kỹ thuật giây phút mà tự thân Công nghệ Hùng Vương họ phải cố gắng, nỗ lực có Từ việc tìm hiểu thực trạng thể hình thành kĩ kết thực nghiệm, chúng tơi cụ thể Đó đưa số đề xuất nhằm giúp sinh viên khối ngành kỹ viên tốt nghiệp thuật nói riêng sinh viên - Phòng Đào tạo cần hỗ trợ Trường Trung cấp Kỹ thuật Cơng bố trí lớp học với sĩ số hợp lí, nghệ Hùng Vương TP HCM nói nên từ 30 - 40 sinh viên/ lớp, chung huấn luyện KNM huấn luyện KNM phải tham gia thời gian gần sau: hoạt động, phải làm việc mơn học KNM vào theo nhóm, sĩ số q đơng chương trình đào tạo hình giáo viên khó kiểm sốt lớp thức bắt buộc học kết huấn luyện - Đưa - Làm chuẩn đầu cho sinh không hiệu 10 Tài liệu tham khảo Hoàng Anh (2008), Tự học sinh viên, NXB Giáo dục Vũ Cao Đàm (2013), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục Chu Văn Đức (2005), Giáo trình Kĩ giao tiếp, NXB Hà Nội Nguyễn Bá Minh (2013), Giáo trình Nhập mơn khoa học giao tiếp, NXB Đại học Sư phạm Nguyễn Thị Oanh (2008), Làm việc theo nhóm, NXB Trẻ Bùi Loan Thùy, Phạm Đình Nghiệm (2011), Kĩ mềm, tài liệu học tập kĩ mềm Trường Đại học Kinh tế - Tài TPHCM Nguyễn Thị Phương Trang, Lê Khắc Cường, Bùi Loan Thùy, Vương Kim Thành (2011), Kĩ viết, Trường Đại học Kinh tế - Tài TPHCM Jean-Marc Denommé & Madeleine Roy (2000), Tiến tới sư phạm tương tác, NXB Thanh niên, (Nguyễn Quang Tuấn Tống Văn Quán dịch) http://www.dol.gov/odep/topics/youth/softskills.(US Department of Labor) 10 http://www.investopedia.com/terms/softskills.asp 11 http://www.national.careersservice.derect.gov.uk/spotlight- softskills.as 11 ... trị 1.2 Xây dựng học liệu Để xây dựng học liệu KNM cho SV khối ngành nghề, nghiên cứu sở tảng mối quan hệ vị trí cao giai đoạn hình thành kĩ năng, mơ chia sẻ kiến thức kinh nghiệm hình học tập... người dạy là, giúp đỡ học người học – học hiểu Người Bộ ba hình thành tác dạy phục vụ người học nhân: người dạy, người học - Môi trường: Người dạy môi trường ý nhiều, người học khơng phải tạo thành... quan trọng Phương pháp quan sát: Quan sát học liệu kĩ mềm trình học tập, hoạt động học sinh để ghi nhận việc lập kế hoạch Bằng phương pháp điều tra, học liệu kĩ mềm thực vai tiến hành khảo sát
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG BỘ HỌC LIỆU KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, XÂY DỰNG BỘ HỌC LIỆU KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn